C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Moduł "Kalibracja rastra"

Wpasowanie rastra

 

kalModuł umożliwia wczytanie plików graficznych w formatach: *.bmp Windows Bitmap); *.jpg; *.pcx; *.tif; *.png; *.tga C-Geo dla Windows wczytuje pliki rastrowe czarno-białe (mapy bitowe jednokolorowe), w 16 lub 256 odcieniach szarości, w 16 lub 256 kolorach.

Kalibracja polega na wczytaniu pliku rastrowego i wprowadzaniu minimum dwóch (transformacja Helmerta) lub minimum trzech (transformacja afiniczna) punktów dostosowania tj. punktów na rastrze, dla których znane są współrzędne terenowe.

 

 

 

 

 

 

Punkty te wprowadza się w tabelce. Po podaniu numeru punktu odpowiednie współrzędne są ściągane ze zbioru roboczego.

Jeżeli punktu nie ma w zbiorze roboczym jego współrzędne terenowe należy wprowadzić ręcznie. Następnie należy wskazywać myszką odpowiadające wprowadzonym punktom terenowym punkty na rastrze.

  

Przy wpasowaniu na siatkę krzyży należy podać tylko współrzędne lewego dolnego  i prawego górnego narożnika siatki kwadratów. Po pojawieniu się siatki krzyży kliknięcie na krzyżyku spowoduje przesunięcie rastra na odpowiedni krzyż na rastrze. Podwójny klik na tym krzyżyku spowoduje wpisanie jego współrzędnych terenowych do tabelki. Klikniecie na odpowiednim krzyżu na rastrze wpisze do tabelki jego współrzędne na rastrze

 

Wczytanie rastra

Wykonanie opcji wpasowania rastra nie jest równoznaczne z wczytaniem go w tło mapy.

Wczytac raster można w dwojaki sposób. Albo z pozycji "legendy"(ikonka na mapie), albo w Mapa- Raster-Wczytaj raster. W oknie dialogowym z lewej strony wyświetlona jest lista wpasowanych plików rastrowych.

Korzystając z przycisków ">" i ">>" możemy doczytywać do mapy, na konkretną warstwę, pojedyncze lub wszystkie pliki rastrowe. W takim wypadku, możemy zarządzać

wyświetlaniem rastrów i powiązać je z odpowiednimi warstwami. Wczytane pliki rastrowe wyświetlane są w liście z prawej strony.Przyciski "<" i "<<" umożliwiają usunięcie pliku rastrowego z mapy. Po wstawieniu wpasowanego rastra w okno mapy powinien być on widoczny na ekranie mapy. Jeżeli raster nie jest widoczny na mapie, należy upewnić się, że widoczne okno mapy obejmuje wpasowany raster – współrzędne widoczne w lewym dolnym rogu mapy muszą być zbliżone do współrzędnych użytych podczas wpasowania rastra. Należy także pamiętać, aby kolor rastra był tak dobrany by był zauważalny na tle mapy (należy unikać np. jasnego koloru rastra przy białym tle mapy). Jeżeli raster jest przypisany do warstwy to kolor jego jest w kolorze warstwy. Kolejnym etapem jest wektoryzacja rastra

  

Wektoryzacja rastra


Przed przystąpieniem do wektoryzacji należy ustawić opcję przyciągania na "zaczepiaj bez punktu" (menu dostępne także pod prawym klawiszem myszki). Dzięki temu będzie

możliwe rysowanie linii "w powietrzu", na tle rastra. Pozostałe czynności wykonuje się tak samo jak przy normalnej pracy na mapie (zakładanie warstw, typy linii, kolory

itp.). Na dolnym pasku ekranu widoczne są pola numeru i wysokości punktu. Użytkownik może uaktywnić lub wyłączyć te pola, co pozwala na automatyczną numerację punktów

załamań i nadawanie im wysokości (np. dla pikiet lub punktów linii warstwicowych) w czasie wektoryzacji obiektów. Włączenie tej funkcji powoduje, że podczas rysowania obiektów, jednocześnie do tabeli współrzędnych zapisywane są punkty ich załamań. Jeżeli nie włączamy tej funkcji program zapamiętuje punkty załamań obiektów jako punkty ukryte.

 
Transformacja rastrów

 Transformacja pojedynczego rastra lub całej grupy zaznaczonych rastrów z układu 65 na 2000 lub odwrotnie.Po wybraniu opcji należy podać katalog źródłowy rastrów (na ogół będzie to katalog C-Geo z rastrami, czyli c:/c-geo8/raster) i podać katalog docelowy – czyli tam gdzie mają być zapisane rastry po transformacji. Podajemy jaki jest układ pierwotny i wtórny rastrów a także południk lub strefę. Następnie podajemy przedrostek dla rastrów wynikowych. Możemy także włączyć korekty globalne. Po wykonaniu transformacji zostaje wyświetlony raport. 

Więcej na wiki m