C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Czerwcowe aktualizacje C-GEO i C-GML

 

 Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • dodano automatyczne powiązanie punktów wysokościowych sztucznych BDOT z obiektami powierzchniowymi BDOT, np. punkty wysokościowe sztuczne na powierzchni obiektu BDZ_Jezdnia,
 • dodano automatyczne powiązanie punktów wysokościowych GESUT z obiektami powierzchniowymi GESUT, np. punkty wysokościowe na powierzchni obiektu GES_BudowlaPodziemna,
 • w danych urządzenia technicznego wprowadzono automatyczne generowanie relacji między włazem a komorą,
 • w walidacji GML dodano kontrolę i sygnalizację błędu niekrytycznego w przypadku gdy punkt wysokościowy GESUT jest niepowiązany z żadnym obiektem GESUT,
 • dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT... dla: Piekar Śląskich, Świnoujścia, będzińskiego, głogowskiego, bytowskiego, chrzanowskiego, jarosławskiego, gorzowskiego, zamojskiego, przeworskiego, proszowickiego,
 • poprawka atrybutu IdMaterialu - dotychczasowy rozmiar pola był zbyt mały by pomieścić większą ilość identyfikatorów materiałów,
 • różne drobne poprawki w module,

 Moduł importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość generowania wypisów z części graficznej (zakładka XY) dla wielu zaznaczonych działek,
 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "otrzymują", do którego trafiają nazwiska/nazwy pozostałych osób z listy adresowej.

 Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • wyszukiwanie punktów pomierzonych - nowe pole w pasku ikon - Szukaj punktu,
 • filtrowanie danych po wartościach w kolumnach: mx,my,mh, L. epok, L. sat., PDOP
 • dostosowanie importu plików w formacie Trimble JXL do specyfiki programu SurveyPro wydającego dane w tym formacie,

C-GEO:

 • dodano eksport do formatu GIV GeoInfo, z uwzględnieniem sumy kontrolnej, a także:
  - w wersji Geoinfo 16.3.0 dodano obsługę nowych obiektów z wersji kodów 17.2.0, w tym import wypełnień skarp,
  - zwiększono ilość znaków dla pól, których nie ma w szablonie, a dodają się przy imporcie (z 30 na 50 znaków)
  - wprowadzono poprawki do słowników ZRD_n i d dla punktów granicznych
  - we wszystkich wersjach eksportu do GIV/TNG poprawiono wypełnianie obiektów typu trawnik, bagno, las tak, aby działało wypełnianie symbolem spod prawego klawisza myszy,
  - w wersji Geoinfo 15.3.2 zmieniono strukturę warstw dla punktów o określonej wysokości GESUT - powstały warstwy zgodne z rodzajem sieci (do tej pory podział na punkty wysokościowe dla sieci, obudowy i urządzenia)
  - w eksporcie do GIV, a także GML wprowadzono możliwość podania także godziny i minut w określeniu czasu modyfikacji obiektów od którego wykonywany jest eksport,
 • dodano obsługę rastrów GeoTIFF z danymi NMT - GeoTIFF DEM, po podłączeniu takiego rastra do Legendy mapy, można pozyskiwać wysokości w miejscu wskazania (ikonka Punkt), a także podczas rysowania obiektów liniowych, powierzchniowych (każdy punkt takiego obiektu będzie miał nadaną wysokość odczytaną z modelu NMT w rastrze). Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować z pozyskiwania wysokości tą drogą, może wyłączyć tą funkcję w Opcje-Parametry programu/Mapa. W opcjach jest także możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania rastra TIFF z NMT,
 • nowy generator schodów umożliwiający ustalenie dowolnego kierunku schodów przy wykorzystaniu polilinii kierunkowej co umożliwia przedstawienie schodów w obiektach o dowolnych kształtach -  YouTube m 
 • nowe serwisy WMS: miasto Wrocław (SIP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), powiat sieradzki,
 • w wyrównaniu działek/użytków dodano możliwość zaznaczenia działek/użytków zaznaczonych wcześniej w bazie danych,
 • w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych z podziałem na bazy do pliku tekstowego dodano opcję nietworzenia pliku TXT gdy w danej bazie nie ma żadnych punktów,
 • w module tras drogowych zakładka Krawędzie:
  - zwiększono do 9 znaków możliwość określenia przedrostka numeru,
  - wprowadzono możliwość zaznaczania wielu wierszy myszką,
  - zwiększono do 1000 ilość wierszy dla danych w zakładce,
 • na mapie pod skrótem Ctrl-A dodano możliwość szybkiej zmiany wyświetlanej obok punktu informacji o jego: numerze, kodzie, wysokości, itd.,
 • dodano skrót Ctrl-Y - wyłącza z wybieralności warstwę wybranego właśnie obiektu,
 • synchronizacja wartości dodatkowych pól danych w tabeli współrzędnych z bazą danych np. punktów granicznych na mapie także dla operacji typu Wypełnij pole z tabeli współrzędnych,
 • w edytorze symboli dodano możliwość kopiowania symboli z jednego okna edytora symboli do drugiego, pod prawym klawiszem myszki w lewym dolnym rogu okna edytora dodano możliwość zmiany dokładności rysowania,
 • w raporcie z obliczenia powierzchni zabudowy budynku dodano informację o identyfikatorze budynku, jeśli taki jest w bazie danych, a także powierzchnia budynku podawana jest zawsze w m2,
 • dodano transformację w układzie lokalnym dla miasta Konin,
 • w tabeli współrzędnych, dla zaznaczonych punktów dodano możliwość także nadania rodzaju powiązania punktu wysokościowego GESUT (z urządzeniem, przewodem, przewodem elastycznym)
 • inne drobne poprawki