C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Przedwakacyjna aktualizacja programów C-GEO, C-GML, GML Factory i GeoOrganizer

 Najciekawsze zmiany w C-GEO i C-GML:

- w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz,

- w module  Importu danych EGiB SWDE/GML: rozbudowano możliwości wyszukiwania, filtrowania (np. kryterium adres, właściciel, powierzchnia), wprowadzono możliwość generowania zawiadomień z zaimportowanym z pliku określeniem daty i godziny stawienia się na gruncie dla poszczególnych działek,

zmiany czer1

- w module Dziennik pomiarów RTK/RTN dodano import  plików obserwacji z aplikacji PowerGPS firmy SkyRaster,

- wprowadzono możliwość określania filtra barwnego dla mapy wyświetlanej jako tło, możliwość włączenia pobierania atrybutów punktów z mapy w tle do baz danych bieżącej mapy,

zmiany czer2

- przy imporcie map wektorowych w DXF z aplikacji GeoInfo rozpoznawane są tam zastosowane problematyczne przesłonięcia tekstów i budynków, obiekty te mogą być automatycznie usuwane lub odpowiednio wyświetlane,

- dodano możliwość włączenia przyciągania (snapowania) tekstów do punktów/linii,

- poprawiono wyświetlanie krawędzi linii przerywanych w przypadku sąsiadujących obiektów (np. użytki gruntowe, chodniki, jezdnie),

zmiany czer3

- w edytorze napisów dla mapy dodano możliwość filtrowania napisów wielowierszowych, co ułatwia np. ich masową modyfikację,

- w module Raportów ulepszono wczytywanie plików HTML w celu dołączania do dokumentacji,

 

Zmiany w GeoOrganizer:

- dodano eksport faktur wystawionych w programie do pliku JPK_FA (jednolity plik kontrolny) wymagany dla deklaracji VAT,

- w danych pracy geodezyjnej dodano przycisk „Otwórz stronę portalu powiatowego''. Użycie przycisku spowoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce internetowej właściwej strony portalu powiatowego geodety i po zalogowaniu się użytkownika, dostęp danych tam zawartych. W GeoOrganizerze zostały już zapisane wszystkie adresy portali powiatowych, które udało się odnaleźć. Użytkownik programu, może także zgłosić do nas adres portalu, którego nie ma dotąd w naszej bazie,

zmiany czer4

- wprowadzenie zakładki Czas pracy – do rejestracji czasu pracy pracowników. Gromadzi się w niej kto,  kiedy wykonał jakie czynności i w jakim czasie. Słownik czynności można budować samodzielnie. W efekcie można zgromadzone dane wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i sporządzić np. kalkulację ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników. Uprawnienia dostępu do tej zakładki są definiowane w panelu Konta użytkowników,

zmiany czer5

- dodano możliwość nadania działce statusu „-„ – czyli nieokreślony (nie działka przedmiotowa i nie sąsiednia),

 

Zmiany w GML Factory:

- w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych – weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Są to między innymi kontrole: poprawności zapisu współrzędnych, precyzji zapisu atrybutu srednica, poprawności atrybutów rodzajPrzewodu, przebieg, rzednaGory, rzednaDolu, KsztaltUrzadz. Wykryte niezgodności są raportowane jako Informacja, a nie jako błąd krytyczny.

- dodano komunikat o błędzie odczytu pliku GML, gdy występuje w nim niedozwolony znak, który uniemożliwia wczytanie go do programu

 

 

Poprzednie zmiany

(z ostatniego kwartału 2017 roku):

 

 

 1. Zmiany w C-GML i C-GEO w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML:
 • dodano kontrolę poprawności atrybutów obiektu bezpośrednio przy zakończeniu jego edycji w oknie bazy danych (np. po wprowadzeniu średnicy przewodu, nie powinno się wprowadzać wymiaru poziomego/pionowego),

1

 • w walidacji GML w C-GEO dodano pierwsze kontrole topologii (kontrola zapętlenia granic obiektu, bliskiego sąsiedztwa i duplikowania punktów obiektu). Wprowadzono także możliwość wyboru rodzaju kontroli (walidacji) GML: składniowej, atrybutowej, topologii,
 • dodano nowy import GML EMUiA - odczyt danych EMUiA z plików GML wydawanych przez gminy (punkty adresowe, ulice, miejscowości, jednostki administracyjne). W związku z tym dodano nowy szablon (emuia.sz) w oparciu o który należy założyć nową mapę do importu danych EMUiA z GML. Należy pamiętać by nie importować GML z EMUiA do mapy z szablonu MapaZasadnicza, ponieważ są to inne modele danych i import nie będzie wtedy poprawny,
 • rozbudowano szablon mapy zasadniczej w zakresie danych obiektów bazy BDSOG - osnowy geodezyjne: dodano warstwy z bazami danych dla obserwacji geodezyjnych, zmodyfikowano eksport do GML danych punktów osnowy,
 • w raporcie z walidacji obiektów i plików GML w C-GEO dodano informacje o podstawach prawnych w komunikatach o błędach walidacji,2
 • różne poprawki w zakresie odczytu, edycji i zapisu danych w GML niezbędne do poprawnej wymiany z PODGiK,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów bełchatowskiego, gryfińskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lubartowskiego, pszczyńskiego, suskiego, miasta Żory, bielskiego, drawskiego, garwolińskiego, goleniowskiego, kłobuckiego, koneckiego, koszalińskiego, kozienickiego, łukowskiego, skarżyskiego. Dzięki temu wykonawcy przekazujący pliki GML w tych powiatach, nie muszą już samodzielnie wprowadzać identyfikatorów poszczególnych baz.
 1. Zmiany w C-GEO:
 • w menu Narzędzia dodano nową opcję - Przelicz zadania. Funkcja ta umożliwia przeliczenie wszystkich lub wybranych zadań po zmianie współrzędnych punktów (np. przez ich wyrównanie ścisłe) użytych w zadaniach obliczeniowych. Przeliczenie odbywa się w kolejności tworzenia poszczególnych zadań, tak aby modyfikacja starszych zadań miała wpływ na dane w nowszych zadaniach. Przeliczone i zmodyfikowane zadania są ponownie zapisywane. Działa to dla zadań: tachimetrycznych, obliczeń ortogonalnych, obliczeń biegunowych, rzutowania, tyczenia biegunowego, wcięć (wstecz, kątowe, liniowe, z wyrównaniem, przestrzenne wcięcie w przód), przecięcia prostych. Moduł umożliwia także wygenerowanie nowych raportów z przeliczonych zadań,3
 • w ikonce Model 3D widocznej na pasku narzędzi Tabeli współrzędnych wprowadziliśmy podgląd mapy w trybie 3D. Żeby z tej funkcji korzystać, należy mieć utworzone obiekty liniowe lub powierzchniowe oparte o punktach ze współrzędnymi XHY. Program wykorzystuje wszystkie obiekty 3D do wygenerowania modelu, może on być np. zapisany do PDF, więcej informacji o tej opcji w module Wiadomości,5
 • w module Objętości i warstwice, przy generowaniu rysunków 3D (ikonka Rysunek, funkcja Model OpenGL), wprowadzono odrębne kolory dla kolejnych modeli zaznaczanych do umieszczania na rysunku - ułatwia to interpretację przestrzennego układu kilku modeli NMT widocznych jednocześnie,
 • dodano opcję do zarządzania mobilnością licencji - po włączeniu "pobieranie przy starcie i anulowanie przy zamykaniu programu", można łatwo przenosić licencję na inny komputer np. po zakończeniu pracy w biurze, kontynuować na komputerze domowym albo przenośnym. Do korzystania z tej opcji wymagany jest dostęp do Internetu przy starcie i wyłączaniu programu,
 • wprowadzono obsługę reprezentacji kartograficznej obiektów sieci GESUT typu obrys, czyli przewodów o średnicy powyżej 750 mm - po skartowaniu osi przewodu i podaniu jego średnicy, na mapie pokazywany jest jego właściwy obrys,
 • w eksporcie do DXF, dla zachowania zgodności wyglądu map, teksty są wysyłane z atrybutem przesłaniania treści mapy pod sobą, jeśli mają taką właściwość również w C-GEO,
 • dodano opcję "tryb mobilny" przełączający mapę w tryb pracy dotykowej (pojawia się kursor w kształcie "łapki") - wówczas funkcja wybierania jest przełączona w taki tryb, który umożliwia przesuwanie mapy np. rysikiem lub palcem na ekranie dotykowym np. tableta lub kontrolera. Funkcja ta jest przydatna gdy C-GEO jest wykorzystywane jako aplikacja mobilna,
 • dodano szablon mapy i odpowiednie słowniki atrybutów dla mapy numerycznej opracowywanej dla potrzeb MPWiK w Warszawie. Możliwy jest import i eksport danych w formacie SHP zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez MPWiK Warszawa,6

 

 1. Zmiany w GML Factory:
 • dodano pierwsze kontrole topologii geometrii obiektów w GML: kontrola zapętlenia granic obiektu, bliskiego sąsiedztwa i duplikowania punktów obiektu
 • wprowadzono możliwość wyboru rodzaju kontroli: składniowej, atrybutowej, topologii

7

 • raport z wykrytymi błędami zawiera teraz także treść podstawy prawnej z podaniem konkretnego przepisu będącego podstawą sygnalizacji błędu
 • dodano możliwość wyświetlenia listy błędów dla obiektu wskazanego,
 • rozbudowano treść raportu z walidacji o informacje statystyczne kontrolowanego pliku GML8
 • poprawiono wydajność aplikacji i usunięto wykryte błędy

 

 1. Zmiany w GeoOrganizer:
 • zaktualizowano stawki opłat za materiały PZGiK na rok 2018 w oparciu o rozporządzenie z 17.20.2017 r.
 • umieszczenie na Google Maps zaznaczonych prac - lokalizacja z dokładnością do obrębu (na podstawie TERYT w pracy lub identyfikatora działki),9
 • dodana możliwość importu danych ewidencyjnych także z pliku GML (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Działki),
 • dodanie możliwości wyłączenia zakładki "koszty" przy nadawaniu uprawnień użytkowników. Opcje - konta użytkowników,10
 • możliwość eksportu punktów do pliku tekstowego i Excela (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Punkty)
 • uaktualnione formularze EGiB i P,
 • dodane nowe pole w danych pracy "Rodzaj pracy" - pole typu słownikowego, które może być również wyświetlane na liście prac i docelowo ma umożliwić tworzenie filtrów typu "pokaż MDCP ze statusem kompletowanie materiałów",
 • dodana nowa zakładka Historia w danych pracy z historią zmian statusów do przyszłego wykorzystania do analiz czasu trwania etapów11
 • w historii możliwość edycji wpisów i dodawania pozycji niezwiązanych ze statusem,
 • dodane nowe pole "Data zmiany statusu" przechowujące ostatnią zmianę i możliwe do wyświetlania na liście prac. Dzięki niemu można wykonać filtrowanie typu: "pokaz prace 'kompletowanie materiałów' z datą zmiany statusu starszą niż zadana,
 • 12
 • dodano możliwość zapisu podglądu faktury do RTF