C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Aktualizacja C-GEO z 23 sierpnia 2019

 W aktualizacji C-GEO z 23 sierpnia 2019 r. udostępniliśmy kilkanaście nowych funkcjonalności w C-GEO, poniżej kilka zdań o trzech z nich:

 • automatyczne tworzenie relacji obiektów mapy zasadniczej z punktami wysokościowymi,
 • nowy sposób odszukiwania działki przy wykorzystaniu usługi sieciowej ULDK,
 • obliczanie powierzchni obiektów przestrzennych – „powierzchni 3D”.

Relacje obiektów mapy zasadniczej dotyczą zarówno obiektów topograficznych (BDOT500) z punktami wysokościowymi sztucznymi jak i obiektów GESUT z punktami o określonej wysokości GESUT. Zależności te są określone w aktualnie obowiązujących przepisach (rozporządzenia „W sprawie … mapy zasadniczej” i „W sprawie powiatowej bazy GESUT…”).

Większość, a właściwie wszystkie znane aplikacje do prowadzenia i aktualizacji tych baz danych wymagają od użytkownika „ręcznego” tworzenia takich relacji.

W C-GEO przyjęliśmy, że takie relacje powinny być generowane automatycznie na podstawie analiz przestrzennych z uwzględnieniem uwarunkowań określonych w rozporządzeniach, bez konieczności angażowania w ten proces operatora programu. W większości przypadków tak budowana relacja nie budzi wątpliwości.

Są jednak obiekty oparte o punkty wysokościowe, które mają wspólne krawędzie/punkty (np. krawężnik i chodnik lub jezdnia), albo przenikają się przestrzennie (np. przepust liniowy i rów powierzchniowy). W tych przypadkach poprawna jest relacja tylko jednego z tych obiektów z punktami wysokościowymi, mimo, że punkty wysokościowe przestrzennie są powiązane z oboma obiektami. Od bieżącej aktualizacji również takie relacje C-GEO buduje automatycznie, w oparciu o hierarchię obiektów wynikającą z rozporządzeń.

 

W czerwcowej aktualizacji C-GEO dodaliśmy nowy pasek narzędziowy – Usługi sieciowe z serwisami WMS, usługami Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, Uzbrojenia Terenu, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, usługą lokalizacji działki katastralnej (ULDK) i innymi.

Jednocześnie w czerwcu 2019 r. GUGiK udostępnił kolejną usługę związaną z ULDK: ułatwiającą odszukanie działki po podaniu obrębu i jej numeru (a nie całego identyfikatora jak dotąd).

Ta nowa usługa sieciowa została także wprowadzona do C-GEO w sierpniowej aktualizacji. W tym celu udostępniliśmy słownik obrębów wbudowany w C-GEO, dzięki temu nie ma możliwości wprowadzenia błędnej nazwy obrębu. Po wybraniu obrębu i numeru działki, wysyłane jest zapytanie sieciowe i w odpowiedzi uzyskujemy informację o znalezionej lub znalezionych działkach z podaniem ich pełnego identyfikatora, powiatu, gminy i obrębu z bazy TERYT. Następnie można wczytać do mapy granice znalezionej działki, a do bazy danych związanej z tą geometrią zostanie zapisany pełny identyfikator odnalezionej działki. Funkcja ta zdecydowanie upraszcza odszukanie lokalizacji np. inwestycji, otoczenia pracy geodezyjnej, itd.

 

Kolejną nową, ale od dawna oczekiwaną funkcjonalnością jest mechanizm obliczania w locie powierzchni 3D (matematycznej i z uwzględnieniem redukcji odwzorowawczych) dla obiektów powierzchniowych opartych o punkty ze współrzędnymi XYH.

Algorytm tego obliczenia bazuje na automatycznym generowaniu modelu TIN (siatki trójkątów) i jest wykorzystany w różnych funkcjach programu:

 • w oknie informacji o wybranym obiekcie (prawy klawisz myszki lub CTRL-I - Informacja),
 • w raporcie o obiekcie generowanym w edytorze obiektów (funkcja "Co drukować"),
 • w oknie bazy danych dla obiektów (funkcja obliczania powierzchni 3D),
 • w raporcie z właściwości warstw w Legendzie (statystyka warstw zawierająca np. liczbę obiektów, sumę ich długości, powierzchnie płaskie i przestrzenne).

Funkcja liczenia powierzchni 3D przydatna jest np. do określenia powierzchni zasiewu, koszenia, umocnień skarp, itp.

Co ciekawe, żadna z dostępnych w Polsce aplikacji nie realizuje tego zadania z uwzględnieniem wpływu poprawek odwzorowawczych na wartość powierzchni w przestrzeni. Tymczasem takie poprawki przy większych i o zróżnicowanych wysokościowo obiektach są już zauważalne.

Dotąd użytkownik C-GEO, który posiadał moduł Objętości i warstwice, po załadowaniu punktów obiektu, określeniu jego granic, utworzeniu modelu TIN (siatka trójkątów) i wywołaniu funkcji liczenia objętości, mógł zobaczyć wartość powierzchni 3D utworzonego modelu, ale bez wartości poprawki odwzorowawczej. Były to skomplikowane i czasochłonne czynności, które wymagały tworzenia kolejnych nowych modeli dla potrzeb obliczenia powierzchni 3D.

Nowe rozwiązanie jest szybkie, proste i wydajne także gdy potrzebne jest określenie powierzchni 3D dla wielu obiektów przestrzennych. Należy jednak pamiętać, że tworzony tu model siatki trójkątów nie może być przez użytkownika dowolnie modyfikowany tak jak jest to możliwe w module Objętości i warstwice.

Przy okazji warto wspomnieć, że z NMT wiąże się też kolejne rozwiązanie udostępnione w aktualizacji C-GEO z 23 sierpnia 2019 r.– import danych numerycznych modeli terenu TIN z plików LandXML. Ten format danych jest stosowany w oprogramowaniu inżynierskim i instrumentach geodezyjnych w realizacjach projektów drogowych, kolejowych i innych. Załadowany NMT do modułu Objętości i warstwice w C-GEO może być wykorzystywany w różnych obliczeniach w tym module, ale także na mapie numerycznej i innych modułach programu. Oczywiście model terenu importowany, edytowany lub utworzony w C-GEO może być także zapisany do formatu LandXML i przekazany powrotnie do innych aplikacji.

 

Opisane wyżej rozwiązania są przedstawione w postaci materiałów wideo dostępnych na YouTube.

Materiały wideo będą od tej aktualizacji C-GEO stałym elementem informacji o nowych rozwiązaniach w programie, tak by ułatwiały użytkownikom poznanie i opanowanie możliwości programu.

 

Poniżej przedstawiamy jeszcze listę wszystkich zmian w programie dostępnych od sierpniowej aktualizacji:

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • udoskonalono algorytm automatycznego budowania relacji między obiektami a punktami wysokościowymi dla różnych obiektów opartych o te same punkty wysokościowe. Program tworzy relacje zawsze do właściwego obiektu (np. dla punktu wysokościowego na wspólnym punkcie załamania obiektów krawężnika i jezdni, powstanie relacja między krawężnikiem a punktem wysokościowym),
 • poprawka automatycznego tworzenia relacji budynku w budowie z tarasem, nawisem,
 • dodano  identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 22.08.2019: m. Zabrze, m. Jelenia Góra, Ostródzki, Międzychodzki, Górowski

 Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • w zakładce Dane ogólne dodano możliwość wprowadzenia stałej dodawania do czasu pomiaru (np. dodanie godziny),
 • dla danych w formacie Leica XML dodano odczyt mimośrodu typu wcięcie liniowe,
 • w imporcie danych z RW5 (np. z aplikacji SurvCe w kontrolerze Stonex S10), dla punktów pomocniczych, które mają błędnie zapisaną wysokość (nad geoidą zamiast nad elipsoidą jak dla pozostałych punktów w pliku) dodano przeliczanie do właściwej wysokości (elipsoidalnej),

 Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano raport Zestawienie właścicieli i władających z informacją o klasoużytkach,
 • dodano raport "Zestawienie właścicieli i władających z informacją o działkach sąsiednich"
 • dodano raport "WZDE dla działki - łączenie zaznaczonych działek" w wariancie z podaniem identyfikatora nowej działki - w efekcie powstaje raport zawierający po lewej stronie zaznaczonych listę działek przed połączeniem, a po prawej działkę po scaleniu z wyliczonymi przez program powierzchniami działki i klasoużytków,
 • w raporcie "Wykaz zmian danych EGiB dla działki" dodano możliwość wskazania pliku tekstowego z listą powiązań między dotychczasowymi numerami, a nowymi numerami działek, ułatwia to sporządzenie automatycznego wykazu zmian,
 • oprawiony wybór czcionki w oknie edycji szablonów pism

 Moduł NMT - Objętości i warstwice

 • dodano funkcję importu danych modelu NMT z formatu LandXML do modułu Objętości i warstwice. Importowane są punkty z pliku XML, zapisywany jest model NMT z siatki trójkątów o nazwie takiej jak model w pliku LandXML. Ponadto dane punktów terenu i granice obszaru importowane są do modułu co umożliwia ich zapis do zadania OBJ. Punkty z pliku LandXML można także zapisać do roboczej tabeli współrzędnych. Utworzony model i zadanie można wykorzystać np. do liczenia objętości itd.

 Program C-GEO

 • do paska ikon "Usługi sieciowe" dodano kolejną funkcję związaną z usługą ULDK (usługa lokalizacji danych katastralnych), udostępnioną przez GUGiK na początku czerwca 2019 r.: Wyszukiwanie działki na podstawie wprowadzonej nazwy obrębu (z wbudowanego w C-GEO słownika zawierającego listę obrębów w Polsce) i numeru działki. Jeżeli dane nie są jednoznaczne (np. jest więcej obrębów o podanej nazwie, arkuszy lub więcej działek o podanym numerze), program wyświetla listę znalezionych działek z informacją o ich położeniu (TERYT, powiat, gmina, obręb, arkusz). Po wskazaniu właściwej działki z listy można umieścić jej geometrię na mapie. Funkcja ta zdecydowanie upraszcza odszukanie lokalizacji np. inwestycji, otoczenia pracy geodezyjnej, itd.
 • wprowadzono mechanizm obliczania w locie powierzchni 3D (matematycznej i z uwzględnieniem redukcji odwzorowawczych) dla obiektów powierzchniowych opartych o punkty ze współrzędnymi XYH. Algorytm tego obliczenia bazuje na automatycznym generowaniu modelu TIN (siatki trójkątów) i jest wykorzystany w różnych funkcjach programu: w oknie informacji o wybranym obiekcie (prawy klawisz myszki lub CTRL-I - Informacja), w raporcie o obiekcie generowanym w edytorze obiektów (funkcja "Co drukować"), w oknie bazy danych dla obiektów (funkcja obliczania powierzchni obiektów dla wszystkich obiektów), a także w raporcie z właściwości warstw w Legendzie (statystyka warstw zawierająca np. liczbę obiektów, sumę ich długości, powierzchnie płaskie i przestrzenne). Funkcja liczenia powierzchni 3D przydatna jest np. do określenia powierzchni zasiewu, koszenia, umocnień skarp, itp.
 • udoskonalono sposób wyświetlania i drukowania stylów linii na granicach różnych obiektów o wspólnych krawędziach, tak aby zachowywać hierarchię przesłaniania obiektów mapy zasadniczej: np. linia przerywana znajdująca się wyżej w hierarchii, przesłania linię znajdującą się niżej w hierarchii znaków kartograficznych. Dzięki tej zmianie linie przerywane nie nakładają się na siebie nieprawidłowo, zmniejszając czytelność rysunku mapy,
 • w edytorze obiektów dodano możliwość podświetlenia wybranego punktu edytowanego obiektu na mapie numerycznej (ikonka i skrót CTRL-M) w celu ułatwienia jego lokalizacji na obszarze mapy,
 • w funkcji "Tekstowy kreator obiektów" do kartowania obiektów przez podanie ciągu numerów punktów załamań np. w postaci zapisu: "1 3 5-10 15-19", włączono wywołanie okna wprowadzania atrybutów obiektu, co umożliwi przyspieszenie tworzenia obiektów mapy zasadniczej. Żeby prawidłowo skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej otworzyć okno edytora mapy obiektowej, odnaleźć właściwy obiekt do skartowania, a następnie włączyć tekstowy kreator obiektów,
 • dodano szablon dostosowany do importu plików DXF/DWG z powiatu świdnickiego - szablon "swidnica_dxf" do wyboru z listy szablonów. Dodatkowo do pobrania stąd dostępny jest spakowany plik dopasowania symboli/bloków oraz linii. Plik należy pobrać, rozpakować i podmienić z istniejącym plikiem w katalogu C-GEO/bin lub połączyć, jeśli posiadamy już własne dopasowania. Szablon oraz plik dopasowania zawierają większość dostępnych w powiecie symboli i linii, jednak zawsze warto sprawdzić w oknie importu zakładki "Typy linii" oraz "Bloki/symbole", czy aby na pewno wszystkie dopasowania są właściwe. Więcej na ten temat w artykule dostępnym w sekcji Wiadomości w programie oraz na C-GEO Wiki,
 • w tabeli współrzędnych dodano ikonkę i skrót klawiszowy (CTRL-R) wywołującą moduł liczący między innymi średnie współrzędne dla zaznaczonych punktów w tabeli, a także ikonkę i skrót (CTRL-N) do funkcji "przenumerowania" punktów,
 • w module Porównywanie współrzędnych dodana możliwość zaznaczenia w roboczej tabeli współrzędnych porównywanych punktów z 1 lub 2 tabelki modułu porównania (funkcja w ikonce "Do bazy"),
 • w funkcji na mapie "Opis - miary bieżące i domiary" dodano parametr ustalający odległość umieszczanych opisów od linii pomiarowej,
 • w legendzie dodano ikonki ułatwiające dostęp do funkcji wyłączania zaznaczenia obiektów w różnych bazach, funkcja ta jest często stosowana po wykonaniu walidacji obiektów mapy zasadniczej. Ponadto dodano ikonkę wywołania walidacji GML generowanego z bieżącej mapy obiektowej oraz ikonkę odświeżenia stanu legendy,
 • w opcjach programu (Opcje-Parametry programu, zakładka Mapa) w sekcji "Kółko myszki" dodano wariant "Powiększ w pozycji kursora" - po włączeniu tej opcji, powiększanie działa podobnie jak to jest w AutoCAD - czyli powiększa w pozycji kursora, bez globalnej zmiany położenia mapy,
 • w opcjach programu (Opcje-Parametry programu, zakładka Inne) dodano możliwość "cichego" wyłączania licencji przy wyłączaniu programu - opcja ta ułatwia korzystanie z licencji "pływającej" - przy wyłączaniu programu, licencja jest zwracana na internetowy serwer licencji bez konieczności potwierdzania przez użytkownika,
 • w funkcji zapisu danych do schowka Windows z okna tabeli współrzędnych dodano możliwość zapisu do schowka także atrybutów punktów granicznych ZRD, STB, BPP...
 • w oknie Listy projektów, w zakładce Więcej, dla wybranej tabeli/mapy wprowadzono możliwość wyświetlenia podglądu bieżącego widoku otwartej w C-GEO mapy - wystarczy dwukrotne kliknięcie w okienku podglądu lub kliknięcie na ikonce odświeżenia w oknie podglądu (prawy dolny narożnik okna podglądu)
 • aktualizacja obrębów bazy TERYT w programie (usunięcie drobnych błędów),
 • poprawka importu danych z programu EWMAPA w formacie EOB - optymalizacja importu większych zbiorów danych,
 • poprawka dotycząca wyboru warstwy na której mają zostać umieszczone punkty importowane z pliku tekstowego, poprawka zapamiętywania opcji okna importu,