C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Nagroda dla Softline za C-GEO w konkursie na aplikację wykorzystującą usługę NMT

 

 Nasza firma wygrała ten konkurs w kategorii:

Opracowanie komercyjnej aplikacji bądź serwisu internetowego wykorzystujących usługę NMT

   p1

W dniu 27 listopada 2019 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wspólnie z Zastępcą GGK Alicją Kulką wręczyli nagrody laureatom konkursu.

https://www.youtu.be/Z7PFijcBo3Y

Więcej informacji o wykorzystaniu tej usługi w C-GEO przedstawiamy poniżej:

 Usługa wyznaczania wysokości punktu z NMT jest w C-GEO wykorzystana w kilku modułach:

1. Informacja o wybranym punkcie mapy zawiera dane o wysokości punktu z NMT:

akt30102019 1

2.  Okno edycji pojedynczego punktu daje możliwość przypisania mu wysokości z NMT:

akt30102019 2

3.   Funkcja kartowania punktu na mapie numerycznej ma opcję umożliwiającą przypisanie nowemu punktowi wysokości z usługi wyliczającej H z   NMT:

akt30102019 3

4. Dla istniejących już obiektów liniowych, w oknie edytora obiektu dostępna jest funkcja wywołująca usługę wyznaczania wysokości dla każdego z punktów obiektu, który nie ma określonej wysokości:akt30102019 4

Wyznaczone wysokości mogą być wykorzystane do określenia długości przestrzennych, spadków w terenie dla wybranych odcinków, wygenerowania przekrojów pionowych projektowanych inwestycji liniowych, obliczenia powierzchni między punktami z wysokościami z NMT, a np. punktami z wysokościami projektowanymi:akt30102019 5

 

akt30102019 6

 

5. Dla obiektów powierzchniowych dostępna jest taka sama funkcja jak dla obiektów liniowych, która może być wykorzystana np. do wyznaczania powierzchni 3D obiektu (także uwzględniającej poprawki odwzorowawcze powierzchni).

 

akt30102019 7

akt30102019 8

Powierzchnia 3D i 3D zredukowana obiektu z wysokościami z NMT Aktywna wizualizacja obiektów 3D mapy

Uzyskane wysokości mogą posłużyć do prostego tworzenia i przecinania ze sobą numerycznych modeli terenu zawierających np. dane projektowane, dane z pomiarów bezpośrednich i wysokości pozyskane właśnie z usługi sieciowej z NMT kraju. Wyniki działań na modelach to wizualizacja 3D przecięcia wybranych modeli, objętości między modelami, powierzchnie 2D i 3D, a także funkcje generowania przekrojów przez modele, rzutowania zadanych punktów na model w celu wyznaczania np. odległości od powierzchni modelu lub wysokości nad modelem.akt30102019 9

Punkty wraz z wysokościami z NMT kraju zostały wykorzystane do budowy lokalnych NMT i różnorodnych obliczeń na nim

6. Pozyskane wysokości mogą zostać wykorzystane do tworzenia map lokalnych spadków o zadanych kryteriach granic poszczególnych zakresów spadków, np. co 1.5 stopnia, co jest wykorzystywane między innymi w rolnictwie do oceny upraw na terenach górskich. Dla wskazanych punktów wyznaczać można także maksymalne spadki i ich azymuty:

akt30102019 10

Mapa spadków o granicach przedziałów co 1.5 stopnia nałożona na obraz z rastra usługi WMS – Cieniowanie z NMT kraju.

 

Użytkownikom C-GEO proponujemy możliwe pola zastosowań wymienionych wyżej funkcji:

  • określenie przybliżonej wysokości punktu przy braku precyzyjnych danych z pomiaru bezpośredniego,
  • weryfikacja różnic między wysokością z pomiaru, a wysokością z NMT (należy pamiętać o tym, że jest to wysokość w układzie odniesienia PL-KRON86-NH),
  • generowanie przekrojów pionowych, wykorzystanie ich do obliczeń powierzchni między warstwami,
    w przypadków ciągu przekrojów poprzecznych – także objętości między warstwą z modelu NMT,
    a np. warstwą projektowaną,
  • tworzenie NMT z danymi z usługi sieciowej oraz z innych źródeł – w efekcie możliwość obliczania objętości, powierzchni 2D, 3D, przekrojów przez model, itd. Utworzone modele mogą być zapisane do pliku w formacie LandXML przeznaczonym do wykorzystania w systemach sterowania maszyn.
  • Wykorzystanie danych do tworzenia map spadków i wyznaczania spadków w punktach.

Przy korzystaniu z danych NMT usługi sieciowej udostępnianych przez GUGiK należy brać pod uwagę dokładność tych danych oraz ich aktualność (dane z 2013 r.).

Analizę dokładności danych lotniczego skaningu laserowego, które były źródłem dla NMT kraju przeprowadził w 2014 r. zespół prof. Andrzeja Borkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na obszarze położonym w pobliżu Wrocławia. Z opracowania1 wynika, że błąd średni określenia wysokości punktu metodą skaningu laserowego waha się od około 2 do około 20 cm w zależności od rodzaju powierzchni (wysoka dokładność dla powierzchni pochodzenia antropogenicznego, niższa dla obiektów naturalnych). Pochodną tych dokładności jest oczywiście dokładność wysokości uzyskiwanych z NMT. Wysokości zwracane w ramach usługi sieciowej udostępnionej przez GUGiK mają precyzję ograniczoną do 0.1m.

  

1. Kamila Pawłuszek, Marcin Ziaja, Andrzej Borkowski, 2014. OCENA DOKŁADNOŚCI WYSOKOŚCIOWEJ DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU ISOK NA OBSZARZE DOLINY RZEKI WIDAWY. Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Dercriptio Terrarum, 13 (3-4) 2014, 27-38