C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Moduł Operatu elektronicznego w C-GEO

 

Operat   Geodetom, którzy potrzebują dostępu do bazy prac geodezyjnych w trybie dostępu sieciowego, zalecamy korzystanie z aplikacji Softline – GeoOrganizer. Aplikacja może działać niezależnie od C-GEO, ale także może być zintegrowana z C-GEO. Korzystający z programu GeoOrganizer na wielu komputerach w sieci mogą jednocześnie umieszczać i korzystać z dokumentów w bazie prac geodezyjnych, z zachowaniem reguł dostępu według nadanych im uprawnień przez administratora aplikacji. Licencja na aplikację umożliwia instalację na wielu komputerach w firmie, bez konieczności zakupu kolejnych stanowisk.   

Dla geodety korzystającego z pojedynczej licencji C-GEO, który nie potrzebuje działającego na wielu komputerach w sieci oprogramowania do zarządzania danymi prac geodezyjnych, przygotowaliśmy moduł Operatu elektronicznego dostępny bezpośrednio w C-GEO.

Oba rozwiązania umożliwiają, oprócz gromadzenia informacji o pracach geodezyjnych, utworzenie
z wielu dokumentów, pochodzących z różnych źródeł (także z raportów i formularzy mapowych
z C-GEO) elektronicznego operatu technicznego w jednolicie zanumerowanym pliku PDF, który po nadaniu podpisu elektronicznego może być przekazany do ODGiK.

 

Poniżej przedstawiamy funkcjonalność nowego modułu do C-GEO – Elektronicznego operatu.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych…:

§ 35. 1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

2. Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.