C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aktualizacja C-GEO z 31.08.2021

turbinaAktualizacja C-GEO z 31.08.2021 rozpoczyna proces dostosowania C-GEO do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r., a także wprowadza nowy moduł.

Poniżej najważniejsze informacje o aktualizacji C-GEO:

 1. Nazewnictwa klas obiektów i warstw mapy obiektowej - np. OT_Skarpa zamiast jak dotąd - BDZ_BudowlaZiemna,

 nowe atrybuty obiektów

 

2. Atrybutów obiektów baz danych BDOT, GESUT, EGIB ze słownikami,

3. Kodów kartograficznych obiektów, np. OTRS zamiast jak dotąd RTPW02 dla punktu wysokościowego sztucznego,

4. Symboli kartograficznych i stylizacji obiektów liniowych wyświetlanych na mapie zasadniczej.

nowe kody i symbole

Tabela współrzędnych założona z wykorzystaniem szablonu Mapa_Zasadnicza_2021 zawiera atrybuty punktów granicznych ze słownikami zgodnymi z rozporządzeniem EGiB. Także tabele współrzędnych zakładane z szablonu Mapa_Zasadnicza_2015 zawierają dodatkowo nowe atrybuty punktów granicznych.

 

atrybuty punktów granicznych

Funkcje importu, eksportu i wydruku punktów w formacie tekstowym uwzględniają nowe kody kartograficzne (co skutkuje np. automatycznym zaokrąglaniem wysokości punktów o określonych kodach).

 

W następnych  aktualizacjach C-GEO udostępniony zostanie edytor obiektów mapy zasadniczej, a po przeprowadzonych konsultacjach z GUGiK i producentami systemów informatycznych dla obsługi PZGiK, opracowany będzie eksport i import danych w formacie GML zgodnym z aktualnymi schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń 2021 r.

Prosimy o Państwa sugestie i uwagi związane z dostosowaniem C-GEO do aktualnych przepisów. Będziemy je wprowadzać sukcesywnie w najbliższych tygodniach.

        Aktualizacja C-GEO wprowadza także kolejny moduł obliczeniowy - Transformację 3D, który powstał dla potrzeb takich zagadnień jak transformacja współrzędnych przestrzennych między różnymi układami odniesienia, przeliczenia współrzędnych zrealizowanej konstrukcji do układu teoretycznego, czy też w obliczeniach przemieszczeń obiektów przestrzennych.

transformacja 3d

Obliczenia można zrealizować z wykorzystaniem 8 modeli: translacja, przekształcenie izometryczne (przesunięcie i obrót bez zmiany skali), transformacja Helmerta (przesunięcie, obrót i jednakowa zmiana skali dla wszystkich osi układu), przekształcenie przez podobieństwo (przesunięcie, obrót i zmiana skali dla każdej osi inna) wraz z różnymi kombinacjami równej skali (np. sX=sY, sX=sZ, sX=sY=sZ), a także pełna transformacja afiniczna zawierająca oprócz przesunięcia, obrotu i zmiany skali również tzw. skoszenie.

Wybór właściwego modelu uzależniony jest od konkretnego zadania. Transformacja izometryczna może być wykorzystywana np. w pomiarach kontrolnych zrealizowanej konstrukcji stalowej i wyznaczeniu odchyłek od kształtu teoretycznego, a także przy przechodzeniu z układów pomiarowych do układu projektowanego konstrukcji (np. statku). Model transformacji Helmerta będzie wykorzystany wtedy gdy układ pierwotny i wtórny cechuje się innym parametrem skali, np. gdy oba pomiary były zrealizowane różnymi instrumentami. W przypadku badania deformacji obiektu będzie przydatna transformacja afiniczna, gdyż podczas realizacji obliczeń program wyznacza wprost parametry kątów obrotu i zmiany skali względem każdej osi układu współrzędnych, a także wyznacza skoszenia kształtu.

Poniżej wybrane informacje o zmianach w sierpniowej aktualizacji C-GEO:

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML: zmodyfikowano raport Protokół ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - dostosowano do wzoru w aktualnym rozporządzeniu w sprawie EGiB,

 

Program C-GEO:

  • zmodyfikowano okno zakładania projektów, tak by łatwiej wybierać szablon mapy w zależności od zgodności z przepisami rozporządzeń 2015, 2021 i GeoInfo. Możliwy jest także założenie mapy bez szablonu i z innym z pełnej listy szablonów,

zmodyfikowane okno nowego projektu

  • dostępną dla wszystkich geoid (np. Amsterdam 55, Kronsztad 60) gdy zakupiono moduł Transformacja wysokości, a między geoidami Kronsztad86 i Amsterdam 2007, dostępne także w wersji podstawowej C-GEO. Funkcja ta umożliwia przeliczenie między układami wysokości zarówno dla punktów w tabeli, jak i dla atrybutów rzędnych punktów wysokościowych BDOT i GESUT oraz treści redakcyjnej mapy - etykiet punktów wysokościowych,
  • w menu Tabela-Zaznaczone punkty dodano opcję transformacji wysokości  na urządzeniach dodano możliwość wpisania np. zmierzonej głębokości dna komory w polu rzędnej dolnej. Po podaniu tej wartości i wciśnięciu ikonki "H", program wylicza wartość rzędnej dolnej odejmując podaną głębokość od odczytanej automatycznie rzędnej górnej,
  • w module Porównanie współrzędnych, w funkcji rysunku dla porównywanych punktów dodano możliwość umieszczenia na mapie C-GEO wektorów łączących porównywane punkty każdej pary. Ułatwia to wizualizację np. zmian położenia punktów z różnych pomiarów, itp.,
  • w oknie drukowania punktów w tabeli współrzędnych dodano nowy szablon raportu wykazu współrzędnych punktów granicznych z atrybutami SPD, ISD, STB,

nowy raport pkt gran

  • w tabeli współrzędnych, dodano ikonkę i opcję w menu Tabela-Zaznaczone punkty - Wypełnij atrybuty SPD, ISD na podstawie ZRD i BPP. Funkcja ta na podstawie wartości ZRD i BPP nadaje punktom nowe atrybuty SPD, ISD zgodnie z rozporządzeniem EGiB'2021,
  • w funkcji wyświetlania danych z serwisu Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu uwzględniono zmiany parametrów usługi wynikające z rozporządzenia w sprawie GESUT 2021,