C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aktualizacja C-GML z 21.02.2023

 

Aby pobrać nową wersję C-GML, należy kliknąć w poniższy link, po pobraniu wyłączyć działającą aplikację C-GML, odnaleźć w folderze Pobrane program instalacyjny setup_c-gml_2023.exe i uruchomić go:

Instalator C-GML

Lista zmian w aktualizacji:

 

1. Moduł EGiB do aplikacji C-GML

 

- dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,

- umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki),

- w menu C-GEO Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,

- poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,

- w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,

- na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",

- w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).

- w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób

- w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.

- na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest
w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]

- dodany raport WZDE w wersji łączenia działek

- w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)

- w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

 

2. Zmiany w aplikacji C-GML

 

- wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach
w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r,

- w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,

- dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,

- w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GML, a wychodzących poza zakres kodów
z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,

- w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,

- ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

- różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,

- w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

- poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).