Znaleziono 6146 wyników

autor: Jurek B.
wtorek, 28 czerwca 2005, 10:02
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Przekroje pionowe
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 5130

Re:Przekroje pionowe - DYSKUSJA

Rzeczywi¶cie aby parametry szablonu zosta³y zachowane, musi byæ zapisany przynajmniej jeden punkt na ka¿dej warstwie, dla której zosta³y ustalone parametry.
autor: Jurek B.
poniedziałek, 27 czerwca 2005, 23:48
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Przekroje pionowe
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 5130

Re:Przekroje pionowe - DYSKUSJA

Je¶li chodzi o szablony w przekrojach to wystarczy po ustaleniu parametrów, bez wprowadzenia konkretnych danych punktów, zapisaæ zadanie pod nazw± np. szablon a potem wczytywaæ i wype³niæ danymi
autor: Jurek B.
poniedziałek, 27 czerwca 2005, 12:58
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Przekroje pionowe
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 5130

Re:Przekroje pionowe

Witam
Tak proforma informujê ¿e czê¶æ uwag tu zg³aszanych ju¿ jest gotowa:
- uzupe³nienie \"Opcji przekrojów pionowych\" w mo¿liwo¶æ w/wy hektometr w tytule przekroju.
- wybór punktu osiowego w przekroju
autor: Jurek B.
czwartek, 23 czerwca 2005, 14:56
Forum: Archiwum
Temat: Export do AutoCada
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 823

Re:Export do AutoCada

Witam
Opis poprawnego wykonania tej czynno¶ci jest w dziale FAQ:

http://www.soft.xgeo.pl/index.php?optio ... &Itemid=40
autor: Jurek B.
czwartek, 23 czerwca 2005, 08:51
Forum: Archiwum
Temat: odświeżanie mapy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 811

Re:odświeżanie mapy

Witam
To czy punkty bez numeru s± widoczne na mapie, czy nie, reguluje od pocz±tku opcja w menu Mapa-Wy¶wietlanie punktów...
Wiêc trzeba tam zmieniæ ustawienie i powinno pomóc.
Natomiast opcja \"Ukryj punkty\" w tabeli dotyczy tylko ich niewy¶wietlania w tabeli.
autor: Jurek B.
poniedziałek, 20 czerwca 2005, 09:43
Forum: Archiwum
Temat: Tachimetria
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 684

Re:Tachimetria

Witam
A odchy³ki nawi±zañ i wspó³rzêdne pikiet s± na pewno wyliczane?
Byæ mo¿e ma Pan ustalon± wcze¶niej tabelê podstawow± i program z niej pobiera wspó³rzêdne stanowiska.
Program mo¿e na zyczenie wyznaczyæ wspó³rzêdne stanowiska z wciêcia na nawi±zania ale zawsze siê o to pyta.
autor: Jurek B.
poniedziałek, 20 czerwca 2005, 09:32
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Przekroje pionowe, a eksport do *.txt
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1171

Re:Przekroje pionowe, a eksport do *.txt

Doprecyzujê to podpowied¼ kolegi: 1. ka¿de zadanie przekroju (poprzecznego) powinno mieæ okre¶lony hektometr - mo¿na to zrobiæ np. podczas zapisu zadania na dysku 2. Przy eksporcie nale¿y podaæ zakres eksportu poprzez hektometry pocz±tkowy i koñcowy , ale dla utrudnienia - trzeba podaæ je w metrach,...
autor: Jurek B.
poniedziałek, 20 czerwca 2005, 09:21
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Tachimetria
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1455

Re:Tachimetria

Witam
Z jakiego tachimetru robi Pan transmisjê? Teoretycznie program powinien siê pytaæ co robiæ ze stanowiskami które juz istniej± ale mo¿e który¶ z tachimetrów nam \"umkn±³\".
Pozsta³e propozycje - dodali¶my do listy ¿yczeñ.
autor: Jurek B.
piątek, 17 czerwca 2005, 13:16
Forum: Archiwum
Temat: Ciąg z zadań tachimetrycznych
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1141

Re:Ciąg z zadań tachimetrycznych

Witam
A proszê przes³aæ do nas (softline@geo.pl) te stanowiska tachimetryczne (*.tch) - sprawdzimy co siê tam dzieje.
autor: Jurek B.
czwartek, 16 czerwca 2005, 13:13
Forum: Archiwum
Temat: Ciąg z zadań tachimetrycznych
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1141

Re:Ciąg z zadań tachimetrycznych

Aby taki ci±g mo¿na by³o utworzyæ, w ka¿dym stanowisku tachim. powinny byc oznaczone jako nawi±zania punkty ci±gu. Ponadto nie mo¿e byæ \"dziur\" w danych. Poni¿ej przyk³ad: ST1 - stanowisko 1 NAW1 - nawi±zanie wstecz ST2 - nawi±zanie w przód ST2 - stanowisko 2 ST1 - nawi±zanie wstecz ST3 - nawi±zan...
autor: Jurek B.
środa, 15 czerwca 2005, 09:03
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Nowa funkcja - Przenieś napisy
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1029

Re:Nowa funkcja - Przenieś napisy

Witam
Jest co¶ co mo¿e pomóc w tym zakresie - w starym okienku warstw jest opcja Kopiuj - tam mo¿na skopiowaæ np. tylko napisy na inn± warstwê. A je¿eli chce sie pozbyæ tych napisów z warstwy ¼ród³owej mo¿na u¿yæ opcji Czy¶æ.
autor: Jurek B.
czwartek, 2 czerwca 2005, 14:16
Forum: Archiwum
Temat: Raporty
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 792

Re:Raporty

Witam
W moim przyk³adzie wszystko ok:<br><br>Edytowany przez: Jurek B., w: 02.06.2005 14:18
autor: Jurek B.
czwartek, 2 czerwca 2005, 13:52
Forum: Archiwum
Temat: Transformacja Helmerta
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2863

Re:Transformacja Helmerta

Witam
Na odpowied¼ prosimy poczekaæ do jutra - sprawdzimy algorytmy przeliczeñ a to trochê trwa
autor: Jurek B.
czwartek, 2 czerwca 2005, 13:02
Forum: Archiwum
Temat: krawedzie w projektowaniu tras
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 741

Re:krawedzie w projektowaniu tras

Witam
Wystarczy podawac kolejne krawêdzie (jedna za drug±) w zak³adce Krawêdzie od hektometru pocz±tkowego do koñcowego wraz z odpowiednimi danymi (spadek, przesuniecie).
autor: Jurek B.
czwartek, 2 czerwca 2005, 12:00
Forum: Archiwum
Temat: Tabela Podstawowa w v. 7
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 712

Re:Tabela Podstawowa w v. 7

Witam
Do pi±tku ta opcja powinna powróciæ do 7.0 te¿.
autor: Jurek B.
czwartek, 2 czerwca 2005, 11:57
Forum: Archiwum
Temat: na ratunek
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 712

Re:na ratunek

Witam
Aby pomóc, musieliby¶my dostaæ taki projekt w ZIP mailem
autor: Jurek B.
niedziela, 29 maja 2005, 21:33
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: Sortowanie w tabeli
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1259

Re:Sortowanie w tabeli

Witam
Najpierw o cofniêciu usuniêcia punktów z tabeli - jest taka mo¿liwo¶æ ju¿ chyba od wersji 3.0 - pod prawym klawiszem myszki - Cofnij Usuñ.
Natomiast uwagi o sortowaniu - bardzo dobre - postaramy siê co¶ wykombinowaæ w ci±gu tego tygodnia w tym kierunku.
autor: Jurek B.
wtorek, 24 maja 2005, 08:35
Forum: Archiwum
Temat: Rtf
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1253

Re:Rtf

Witam
Tak ju¿ wcze¶niej pisali¶my, nie ma takiej mo¿liwo¶æi w najbli¿szym czasie, co nie znaczy ¿e kiedy¶ nie bêdzie :)
autor: Jurek B.
poniedziałek, 23 maja 2005, 09:02
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: kosz
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1578

Re:kosz

Witam
Najbezpieczniej przenie¶æ ca³y katalog BIN i po reinstalacji skopiowaæ z powrotem.
Nie jestem pewien czy reinstalacja C-GEO pomo¿e - byæ mo¿e problem jest w Windows?
autor: Jurek B.
piątek, 20 maja 2005, 21:18
Forum: C-Geo propozycje zmian
Temat: kosz
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1578

Re:kosz

Witam
Niemo¿liwe - na 100% wrzuca do kosza - jeszcze teraz sprawdzi³em i jest
autor: Jurek B.
piątek, 20 maja 2005, 09:25
Forum: Archiwum
Temat: Raster-wektor+wydruk z formularza=przesunięty wektor wzgl. r
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 2125

Re:Raster-wektor+wydruk z formularza=przesunięty wektor wzgl

Witam
Poniewa¿ u nas jest ok i szukamy przyczyny - proszê sprawdziæ czy na innym formularzu to wygl±da tak samo.<br><br>Edytowany przez: Jurek B., w: 20.05.2005 09:26
autor: Jurek B.
czwartek, 19 maja 2005, 21:34
Forum: Archiwum
Temat: rastry
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 948

Re:rastry

Witam
Hmm te rastry, które wczytywa³em i siê pokrywa³y, nie zachowywa³y siê tak - wydaje mi siê ¿e wa¿ne jest t³o rastra - transparentne. Proszê podes³aæ na softline@geo.pl te dwa rastry - zobacze co siê da zrobiæ.
autor: Jurek B.
czwartek, 19 maja 2005, 08:15
Forum: Archiwum
Temat: Modelowanie warstwic
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 670

Re:Modelowanie warstwic

Witam
Proszê przes³aæ nam to zadanie które Pan przetwarza.
softline@geo.pl
autor: Jurek B.
środa, 18 maja 2005, 09:51
Forum: Archiwum
Temat: Wybieranie pkt z @ na mapie.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 744

Re:Wybieranie pkt z @ na mapie.

Witam
Taki drobiazg za to odpowiada - ikonka Przyci±ganie - Przyci±gaj do punktów bez numerów - jak siê w³±czy - wybiera do obliczeñ na mapie
autor: Jurek B.
wtorek, 17 maja 2005, 21:06
Forum: Archiwum
Temat: podział obiektu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1139

Re:podział obiektu

Witam
Podzia³ automatyczny mo¿e nie poradziæ sobie gdy dzia³ka ma specyficzny kszta³t - tak na szybko nie podam jaki -muszê od¶wie¿yæ pamiêæ :)
God³o znika gdy siê wy³±czy odpowiedni± opcjê w Parametrach programu