C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
genti dama piele naturala

Moduł "Przekroje pionowe terenu"

Moduł umożliwia wygenerowanie rysunku przekrojów na podstawie danych liczbowych.

Dane można wprowadzać z klawiatury; wkleić zaznaczone punkty z tabeli współrzędnych;lub zaimportować z pliku tekstowego.Ponadto można przenosić już wprowadzone punkty między różnymi warstwami jednego zadania przekrojów lub między zadaniami przekrojów, do tego celu służy opcja Kopiuj/Wklej dostępna pod prawym klawiszem myszki podczas edycji przekrojów.Na jednym rysunku może być umieszczone maksymalnie 15 przekrojów-warstw. Dane do poszczególnych przekrojów wprowadza się w kolejnych fiszkach zatytułowanych I - XV. W zależności od ustawienia przycisków wprowadza się współrzędne X, Y, H lub odległości i wysokości. W tym drugim przypadku należy określić czy wprowadzane będą odległości sąsiednie (między kolejnymi punktami na przekroju) czy odległości skumulowane (narastające od pierwszego punktu).

Możliwość ustawienia jednostek, w jakich wprowadzane i obliczane są odległości, wysokości, spadki.

Określenie jakiego rodzaju odległości między punktami są wprowadzane do przekroju: sąsiednie, skumulowane (narastająco od pierwszego punktu) czy od hektometrów (narastająco od każdego hektometru).

Ustalenie się wysokości liter opisu w tabelce pod przekrojem, tytułu przekroju. Możliwość edycji dodatkowych kolumn mają być edytowalne

Włączenie druku siatki milimetrowej nałożonej na przekrój, automatyczne generowanie formulaza druku przekroju. Można także wyłączyć niektóre warstwy kolumny danych z edycji.

Obliczenia - obliczenie powierzchni zawartej nad drugim a pod pierwszym przekrojem (wykop) i nad pierwszym a pod drugim przekrojem (nasyp)przekrój I przekrój II

Przyrosty - przesunięcie przekroju o zadaną wartość wysokości lub odległości. Przesunięcie może dotyczyć dowolnej warstwy przekroju.

Zakładka „Objętości” umożliwia wyliczenie objętości między wybranymi warstwami przekrojów poprzecznych na zadanym odcinku.

 Więcej na wiki m