C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

Mimo przerwy wakacyjnej po poprzedniej aktualizacji C-GEO (15 czerwca 2023), zespół Softline pracował i dzisiaj udostępniamy Państwu większy pakiet aktualizacyjny programu. Zawiera on między innymi: 

-dla użytkowników modułu Aktualizacji mapy zasadniczej, obsługę wymiany danych
w aktualnym formacie GIV GeoInfo,

- dla korzystających z wymiany danych mapy zasadniczej w formacie GML, szczegółową instrukcję tej procedury, a także wyświetlanie na mapie rzędnych GESUT, nawet gdy w GML
z ODGiK nie wydano wymaganych relacji obiektów GESUT do ich rzędnych,

- nowe, ciekawe możliwości w module EGiB, np. łatwy dostęp do danych ksiąg wieczystych,

- import plików GML z danymi planów zagospodarowania przestrzennego udostępnianych przez gminy,

- nowe funkcje obliczeniowe i funkcje ułatwiające prace redakcyjne na mapie,

i wiele innych, których pełna lista jest podana niżej.

 

Moduł EGiB:

1. w oknie podglądu Informacji o działce dodano ikonkę EKW wywołującą wyszukiwarkę danych księgi wieczystej dla bieżącej działki. Jeśli działka ma starą KW - następuje jej konwersja na EKW. W funkcji "Zmień KW" można wyznaczoną EKW zapisać dla działki do późniejszego wykorzystania w raportach. Po wyszukaniu EKW w przeglądarce MS, można włączyć przeglądanie jej działów, a także w oknie z prawej pobierać przeglądane działy do zapisania w PDF. Ta funkcja umożliwia także pobieranie danych wielu ksiąg wieczystych (dla różnych działek) i zapisywanie ich treści do jednego, zbiorczego PDF. Wszystkie te funkcje są dostępne także bezpośrednio po kliknięciu na zakładkę WWW - nie dla bieżącej działki, ale dla wybieranych z listy EKW z bieżącego pliku GML EGiB:

2. w ikonce "SWDE" na mapie C-GEO wywołującej moduł EGiB dodano opcję "Szybki import i podgląd danych EGiB (bez mapy)" - funkcja ta umożliwia import i dostęp do samych danych podmiotowych EGiB, bez generowania mapy ewidencji,

3. zapisywanie raportów wypisów z rejestru gruntów itp. dla zaznaczonych działek do RTF/DOCX,

4. umieszczanie na mapie dla wybranych działek opisów z danych działek (np. dane władających, ich adresy, JRG, KW, nr działki), z zapisem i odczytem szablonów opisów (funkcja, która była w poprzedniej wersji tego modułu):

5. w raporcie Informacja z rejestru gruntów, gdy włączona jest nowa opcja w oknie podglądu informacji z rejestru gruntów, podawana jest data utworzenia pliku GML z danymi EGiB (na podstawie komentarza w GML lub daty utworzenia pliku),

6. dodany raport: Wykaz podmiotów zawiadamianych w menu Poczta - Raporty,

7. poprawka dodawania nowej treści korespondencji z dodatkowego szablonu,

8. zaznaczanie/odznaczanie osób z Shiftem i opcja Zaznacz odwrotnie w module Poczta,

9.dodano możliwość zaznaczenia działek na mapie C-GEO dla działek zaznaczonych w module Dane i Poczta - umożliwia np. kontrolę wizualną wybrania właściwych działek do korespondencji,

10. poprawiony odczyt operatów podpiętych do działki (na wypisie dla działki),

11. różne poprawki działania modułu,

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML:

 1. udostępniono odrębną instrukcję aktualizacji oraz wymiany w formacie GML obiektowej mapy zasadniczej w C-GEO zgodnie z przepisami rozporządzeń z 2021,
 2. w przypadku gdy importowany GML z ODGiK nie zawiera relacji między obiektami
  a rzędnymi GESUT (mimo, że powinny one być utworzone w zasobie), co jest niezbędne między innymi do wyświetlania etykiet rzędnych, C-GEO automatycznie takie etykiety wyświetli, ale w kolorze czarnym ze względu na brak jednoznacznego przypisania rzędnej do obiektu GESUT

 

Moduł e-operat/GeoOrganizer:

 1. pod prawym klawiszem myszki na liście dokumentów operatu dodana opcja: Zmień pole "Opis pliku" dla zaznaczonych pozycji. Umożliwia to nadanie wielu dokumentom tych samych cech,
 2. na liście prac pod prawym klawiszem myszki dodana opcja: Zmień wartość w danych użytkownika (dla zaznaczonych prac). Przydatne dla modyfikacji atrybutów wielu prac,
 3. gdy w dokumentach przeznaczonych do operatu (zakładka Operat) "upuszczamy" plik na istniejący dokument na liście, jest możliwość zastąpienia starego nowym dokumentem,
  a w edycji danych pliku w tej zakładce, dodano możliwość podmiany dokumentu na inny
  z pozostawieniem dotychczasowych atrybutów pliku,
 4. do spisu treści włączanego w przeglądarce PDF (np. Adobe) dodano oprócz nazw rozdziałów, także informacje o zakresie stron każdego rozdziału wygenerowanego operatu z modułu e-operat/GeoOrganizer

 

C-GEO

 1. w pasku usług sieciowych, w ikonce dla danych planów zagospodarowania przestrzennego dodano funkcję importu pliku GML zawierającego dane PZP (granice obszaru, informacje o planie w bazie danych, rastry rysunku APP, dokument planu i legendę do rysunku). Po wskazaniu pliku GML z danymi PZP (dostępne są one np. w biuletynach BIP gmin, w serwisach usługodawców w zakresie PZP) na mapę importowany jest zakres planu i rastry geoTIFF z rysunkiem planu. Treść planu wyświetlana jest w oknie przeglądarki PDF, a legenda może być umieszczona na mapie lub otwarta w osobnym oknie. Dane np. MPZP dla gminy Skoczów można odszukać w Internecie podając słowa kluczowe: "mpzp bip gmina skoczów gml":

2. dodano możliwość założenia mapy z szablonem GeoInfo2021, zestaw kodów GIV2021 i edytor obiektów GIV2021 umożliwiający kartowanie obiektowej mapy zasadniczej zgodnie ze specyfikacją GeoInfo 2021,

3. dla użytkowników C-GEO posiadających moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej" udostępniono import i eksport pliku GIV 2021. Obecnie można edytować istniejące obiekty w zakresie geometrii i atrybutów, dodawać obiekty mapy zasadniczej z wykorzystaniem edytora mapy obiektowej dla GeoInfo 2021. Aby usunąć obiekt zaimportowany z GIV, należy nadać mu status "0-usunięty" w atrybucie "status" obiektu i wykonać eksport do GIV. Później przed wydrukiem mapy np. do PDF należy go fizycznie usunąć z mapy.

W kolejnej aktualizacji C-GEO wprowadzona będzie bezpośrednia obsługa usuwania obiektu i nadania mu statusu usuniętego, bez konieczności wykonywania wyżej opisanych czynności. Po imporcie i edycji mapy w standardzie GIV2021 można ją wyeksportować do pliku GIV w celu przekazania do aktualizacji zasobu w ODGiK,

4. w oknie tabeli współrzędnych nie są podawane w raportach kody punktów SUPS..., gdy zestaw kodów jest zgodny z przepisami z 2021 r. (formalnie nie istnieją takie kodyw aktualnych przepisach),

5. w generowaniu raportu z tabeli współrzędnych - wykaz współrzędnych, dla punktów GES_Rzedna (mapa zasadnicza 2021) na przewodach elastycznych dodano opcję podawania ich wysokości z dokładnością do 0.1m,

6.  nowa ikonka w pasku ikon mapy "Obliczenia": przecinanie warstwą liniową - umożliwia przecięcie wszystkich obiektów wybranej warstwy inną warstwą zawierającą obiekty liniowe (np. krawędzie projektowanych dróg). W wyniku na wskazanej warstwie uzyskiwane są obiekty powstałe w wyniku przecięć,

7.  w funkcji przecinania dwóch obiektów dodano obsługę przecinania obiektu z wieloma enklawami - opcja w: "Wstaw obiekt wynikowy na mapę":

8. dodano kolejny branżowy szablon mapy przeznaczony tym razem do współpracy z Katowickimi Inwestycjami (szablon o nazwie Katowickie_Inwestycje.ZMP). Szablon wraz z zestawem kodów Mapa Zasadnicza 2021 umożliwia kartowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami Katowickich Inwestycji). Opracowana mapa obiektowa jest ostatecznie eksportowana do formatu SHP dla systemu SIT w Katowickich Inwestycjach.

9. w module transformacji współrzędnych z układu geograficznego (WGS-84) dla współrzędnych geocentrycznych (kartezjańskich XYZ) na układ 2000 dodano możliwość jednoczesnego obliczenia wysokości normalnych (PL-EVRF2007). W oknie ustawień transformacji, w sekcji Transformacja wysokości trzeba jedynie wybrać transformację wysokości z elipsoidy GRS80 na właściwe wysokości normalne,

10. w eksporcie do DXF/DWG poprawiono stylizację odcinków granic działek, zapis statusu warstw niedrukowalnych i niewidocznych ustalonych wcześniej w C-GEO, dodano też opcję wyłączania wypełnień obiektów,

11. w funkcji na mapie (pasek ikon "Opisy"), ikonka "Opis - miary bieżące i domiary", wprowadzono możliwość generowania opisów miar bieżących i domiarów do podanej linii pomiarowej także dla wieloodcinkowych obiektów liniowych - dotąd trzeba było wskazywać pojedyncze punkty takich obiektów. Teraz wystarczy wskazać linię pomiarową, a następnie kliknąć w jeden z odcinków linii łamanej, program wygeneruje miary bieżące i domiary dla wszystkich punktów załamań obiektu,

12. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Odległości i azymuty, dodano możliwość wstawiania na mapę obliczonej odległości zredukowanej/przestrzennej, azymutu, przyrostów DX/DY/DH liczonego odcinka. Wybór umieszczanych na mapie wielkości jest dostępny pod prawym klawiszem myszki na ikonce "Wstaw wynik na mapę",

13. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Rzutowanie na prostą, dodano możliwość podania długości teoretycznej prostej, wyznaczanie odchyłki długości i poprawek do wyliczonej bieżącej i domiaru. Ponadto można wprowadzić wartość przesunięcia "zera taśmy" na punkcie początkowym, gdy nie jest znana współrzędna początku prostej,

14. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Obliczenia ortogonalne dodano "przechodzenie" z danymi między pomiarem ortogonalnym a rzutowaniem na prostą,

15. dodano możliwość autonumeracji punktów przy imporcie z pliku tekstowego do tabeli współrzędnych - funkcja przydatna, gdy importowane punkty nie mają nadanych numerów, a jedynie współrzędne XYH,

16. dodano opcję "Zaznacz odwrotnie w grupie" i "Odznacz w grupie" w oknie bazy danych dla pogrupowanych obiektów. W tym samym menu w pozycji: Zaznacz obiekty (w jednej lub wielu bazach) dodano możliwość włączenia/wyłączenia zaznaczenia obiektów według określonego kryterium. Np. dla wszystkich zmodyfikowanych, wyłączyć zaznaczenie dla obiektów pochodzących z wektoryzacji:

17.w oknie bazy danych dla obiektów punktowych (np. graniczników, drzew), dla zaznaczonych obiektów w wielu bazach dodano funkcję: "Zaznacz w tabeli punkty obiektów (z wszystkich baz)". Umożliwia to późniejszy eksport np. do innej mapy, do SHP, GML, tylko obiektów zaznaczonych (punktowych, liniowych, powierzchniowych). Dotąd taki eksport był możliwy jedynie dla zaznaczonych w bazach obiektów liniowych i powierzchniowych,

18. w edytorze mapy obiektowej, w oknie definicji obiektów dodano możliwość ustalania punktu justyfikacji etykiet,

19. wygładzanie linii i czcionek w eksporcie do rastra,

20. rozbudowano funkcję dostępną pod prawym klawiszem myszki "Wybierz obiekty wewnątrz": do opcji programu (Parametry programu-Mapa c.d.) dodano "Kryteria wyboru obszarem" z opcjami: zakres obiektu w obszarze (prostokąt minXY maxXY) /cały obiekt w obszarze/część obiektu w obszarze. Określają one zasady wybierania obiektów w obszarze zaznaczonego obiektu na mapie. Nie zawsze właściwy jest np. wybór obiektu tylko częściowo zawartego w obszarze wybierania. Opcje te mają także wpływ na funkcję określenia obszaru wyboru przez wciśnięcie lewego klawisza Alt i "obrysowanie" obszaru na mapie. Tak wybrane obiekty mogą potem być np. wyeksportowane do DXF/innej mapy/GML... albo zaznaczone w bazach danych (funkcja pod prawym klawiszem myszki: Zaznacz w tabeli/do eksportu - Zaznaczone na mapie oznacz w bazie danych,

21. w porównaniu współrzędnych poprawka oznaczania na czerwono dla różniących się atrybutów punktów ISD, SPD i poprawka ich raportowania,

22. w raportach z baz danych poprawki dotyczące tytułu kolumny Lp., sortowanie wierszy

23. w raportach zgodne z sortowaniem w bazie danych, dostosowanie szerokości kolumn do najszerszego tekstu,

24. poprawka wycinania enklaw (gdy jest ich wiele w jednym obiekcie) w przecięciu dwóch wybranych obiektów...

25. poprawka (dodanie obsługi) wycinania fragmentu mapy (ikonka Przycięcie mapy) gdy krawędź wycinania przecina obiekty z łukami kołowymi lub okręgi, poprawka odwracania kierunku niwelacji, np. z pomiarów reperów 1,2,3 do kierunku 3,2,1,

26. funkcja czyszczenia numerów "żabek" w niwelacji (prawy klawisz myszki),

27. poprawka zmiany stylizacji niektórych typów linii przy zmianie skali mapy,

28. dla wskazanego na mapie tekstu, na dolnym pasku mapy wyświetlana jest wysokość tekstu i jego kąt obrotu,

29.zaktualizowano predefiniowane adresy serwisów WMS w Kliencie WMS oraz adres wywołujący właściwy dla lokalizacji mapy portal powiatowy, ikonka "Informacja o portalu powiatowym",

30. w pasku usług sieciowych, w ikonce "pokaż widoczny zakres mapy w..." dodano obsługę geoportalu AKO - Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej