Przekroje pionowe

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przekroje pionowe
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Przekroje pionowe

Moduł umożliwia wygenerowanie rysunku przekrojów na podstawie danych liczbowych.

Dane można wprowadzać z klawiatury; wkleić zaznaczone punkty z tabeli współrzędnych;lub zaimportować z pliku tekstowego.Ponadto można przenosić już wprowadzone punkty między różnymi warstwami jednego zadania przekrojów lub między zadaniami przekrojów, do tego celu służy opcja Kopiuj/Wklej dostępna pod prawym klawiszem myszki podczas edycji przekrojów.Na jednym rysunku może być umieszczone maksymalnie 15 przekrojów-warstw. Dane do poszczególnych przekrojów wprowadza się w kolejnych fiszkach zatytułowanych I - XV. W zależności od ustawienia przycisków wprowadza się współrzędne X, Y, H lub odległości i wysokości. W tym drugim przypadku należy określić czy wprowadzane będą odległości sąsiednie (między kolejnymi punktami na przekroju) czy odległości skumulowane (narastające od pierwszego punktu).

Przekrojepionowe.png Przekroj2.jpg

Możliwość ustawienia jednostek, w jakich wprowadzane i obliczane są odległości, wysokości, spadki.

Określenie jakiego rodzaju odległości między punktami są wprowadzane do przekroju: sąsiednie, skumulowane (narastająco od pierwszego punktu) czy od hektometrów (narastająco od każdego hektometru).

Ustalenie się wysokości liter opisu w tabelce pod przekrojem, tytułu przekroju. Możliwość edycji dodatkowych kolumn mają być edytowalne

Włączenie druku siatki milimetrowej nałożonej na przekrój, automatyczne generowanie formulaza druku przekroju. Można także wyłączyć niektóre warstwy kolumny danych z edycji.

Obliczenia - obliczenie powierzchni zawartej nad drugim a pod pierwszym przekrojem (wykop) i nad pierwszym a pod drugim przekrojem (nasyp)przekrój I przekrój II

Przyrosty - przesunięcie przekroju o zadaną wartość wysokości lub odległości. Przesunięcie może dotyczyć dowolnej warstwy przekroju.

Zakładka „Objętości” umożliwia wyliczenie objętości między wybranymi warstwami przekrojów poprzecznych na zadanym odcinku


Poprzeczny.jpg

Przykład

Aby wykonać rysunek przekroju należy wprowadzić punkty przekroju do tabelki poprzez wpisanie, skopiowanie z tabeli lub wczytanie zadania. [1] zapisane zadanie do przekroju.

P1.jpg

Następnie w zakładce "parametry" definiujemy opis ramki pod przekrojem. Dodając kolejne pola definiujemy opis rzędnych, spadków, odległości itp.

P2.jpg

Na rysunku jest zdefiniowany czwarty wiersz tabelki pod przekrojem. Warstwa I oznacza że definiujemy opis dla I przekroju (ponieważ tylko I przekrój obliczamy - jest możliwość obliczenia i narysowania do piętnastu przekrojów na jednym rysunku) Typ danych - wybieramy z listy "spadek terenu" i opis (domyślny spadek terenu). Następnie określamy parametry takie jak wysokość liter, wiersza, pochylenie, wyśrodkowanie. Jak widać na rysunku kolor przekroju będzie czarny. Można także określić poziom porównawczy dla każdego przekroju. W przykładzie jest to poziom 274,00 dla punktu o numerze 636

Aby dokonać obliczenia klikamy na żarówkę, a aby wykonać rysunek wybieramy ikonkę "wykonaj rysunek przekrojów"

Wystarczy jeszcze określić skalę poziomą i pionową i przekrój gotowy.

P3.jpg

Import danych tekstowych

Opcja "Plik tekstowy v.2" importuje pliki w formacie:

443000 1 10d -3.40 181.68 11d 0.00 181.73 12d 7.29 181.84
443000 2 10 -3.40 182.13 11 0.00 182.18 12 7.29 182.25
443025 1 13d -3.45 181.93 14d 0.00 182.00 15d 7.60 182.15
443025 2 13 -3.45 182.16 14 0.00 182.20 15 7.60 182.32
 • kolumna 1 - hektometr;
 • kolumna 2 - numer warstwy;
 • kolumna 3 - nr pkt;
 • kolumna 4 - odległość skumulowana;
 • kolumna 5 - wysokość... itd. - wartości z kolumn 3-5 powtarzają się tyle razy ile jest punktów na danej warstwie przekroju


Z powyższych danych powstaną 2 zadania. Pierwsze w hektometrze 443000, w którym na pierwszej warstwie znajdą się punkty 10d;11d;13d. Punkty 10;11;12 będą na drugiej warstwie. Drugie zadanie powstanie w hektometrze 443025. Zadania zapisywane są pod nazwą równą wartości z pierwszej kolumny (hektometr)


Opcja "Plik tekstowy v.3" importuje pliki w formacie:

443000 1 180.00 10d -3.40 181.68 11d 0.00 181.73 12d 7.29 181.84
443000 2 170.00 10 -3.40 182.13 11 0.00 182.18 12 7.29 182.25
443025 1 180.00 13d -3.45 181.93 14d 0.00 182.00 15d 7.60 182.15
443025 2 170.00 13 -3.45 182.16 14 0.00 182.20 15 7.60 182.32
 • kolumna 1 - hektometr;
 • kolumna 2 - numer warstwy;
 • kolumna 3 - poziom porównawczy dla warstwy (dla 1 punktu)
 • kolumna 4 - nr pkt;
 • kolumna 5 - odległość skumulowana;
 • kolumna 6 - wysokość... itd. - wartości z kolumn 4-6 powtarzają się tyle razy ile jest punktów na danej warstwie przekroju


Opcja "Plik tekstowy v.4" importuje pliki w formacie:

443000 1 "warstwa 1" 10d -3.40 181.68 11d 0.00 181.73 12d 7.29 181.84
443000 2 "warstwa 2" 10 -3.40 182.13 11 0.00 182.18 12 7.29 182.25
443025 1 "warstwa 1" 13d -3.45 181.93 14d 0.00 182.00 15d 7.60 182.15
443025 2 "warstwa 2" 13 -3.45 182.16 14 0.00 182.20 15 7.60 182.32
 • kolumna 1 - hektometr;
 • kolumna 2 - numer warstwy;
 • kolumna 3 - nazwa warstwy (musi być w cudzysłowiu)
 • kolumna 4 - nr pkt;
 • kolumna 5 - odległość skumulowana;
 • kolumna 6 - wysokość... itd. - wartości z kolumn 4-6 powtarzają się tyle razy ile jest punktów na danej warstwie przekroju

Zakładka Parametry

Wartość "Hekt pocz. (na pierwszym pkt) w metrach:" wprowadzamy wtedy, gdy odległości są mierzone od 0 - przesuwa ona hektometr początkowy o zadaną odległość.

Zakładka objętości

Umożliwia wyliczenie objętości między wybranymi warstwami przekrojów poprzecznych na zadanym odcinku. W tym celu należy zapisywać zadania przekrojów podając wartości hektometrów.

Przekroje pionowe1.png

Przekroje pionowe2.png

Po wejściu do zakładki Objętości trzeba podać hektometr początkowy i końcowy oraz numery warstw, między którymi obliczana będzie objętość. Po wykonaniu obliczeń wygenerowany będzie raport (jeden z dwu wariantów) zawierający wartość obliczonej objętości.

Przekroje pionowe3.png

Na rysunku wprowadzono dane przekroju poprzecznego — dwie warstwy (zakładki I i II), które to zawierają dane przed i po frezowaniu powierzchni drogi. Mogą to być zarówno współrzędne (jak na przykładzie) jak i odległości i wysokości. Aby liczyć objętość z przekrojów poprzecznych niezbędne jest opisanie położenia przekroju na trasie, podanie jego hektometrażu, np. 1420 metr trasy, czyli 14 hektometr i 20 m. Ważne jest, aby po wpisaniu tych danych w odpowiednie pola, kliknąć myszką w inne pole na ekranie, gdyż dopiero wtedy dane hektometru lub metra zostaną zapamiętane przez program. Po zapisie zadania na dysk i naciśnięciu ikony wczytywania zadań, powinniśmy widzieć dla każdego zadania jego hektometraż. Jeżeli wprowadzone i zapisane zostaną już wszystkie przekroje poprzeczne na danym odcinku trasy, można przystąpić do obliczania objętości. W tym celu należy wybrać zakładkę Objętości w module Przekroje pionowe. Podać tu trzeba hektometraż początkowy i końcowy (z rozbiciem na hektometr i metr) —- ważne jest, aby utworzone wcześniej zadania zawierały się w podanych granicach. Następnie, określić należy, między jakimi warstwami obliczana będzie objętość, (np. między pierwszą i drugą jak w załączonych przykładowych zadaniach). Ostatnia opcja, to wybór, która z wybranych warstw będzie traktowana jako wierzchnia. Po naciśnięciu Wykonaj obliczenia,wczytywane są kolejne zadania i wykonywane są obliczenia. W wyniku widoczna jest tabelka jak wyżej.