Warstwy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obliczanie powierzchni
Kategorie Mapa
Paski narzędzi
Ścieżka w programie Mapa-> Warstwy
Powiązania Legenda
Kody-warstwy

Warstwy - zbiór obiektów o takich samych atrybutach. W programie C-Geo warstwy możemy tworzyć dwojako - albo przez Edytor mapy obiektowej, albo ręcznie, poprzez dodanie w oknie dialogowym, które wywołuje się ikoną Warstwy.png z paska zadań. Narzędzie podobne do Legendy , aczkolwiek uboższe o szereg funkcji.

Warstwy1.png


Dostępne opcje:

 • Dodaj - założenie nowej warstwy;
 • Usuń - usunięcie podświetlonej warstwy. Wykonanie tej opcji powoduje zniszczenie całej informacji o obiektach zawartej na warstwie. Chęć usunięcia warstwy należy potwierdzić;
 • Kopiuj - utworzenie kopii podświetlonej warstwy. Po wciśnięciu przycisku należy wybrać z listy warstwę, na którą zapisana ma być kopia. W następnym kroku należy określić, jakie elementy mają być kopiowane (obiekty, punkty, napisy). Opcja ta może być wykorzystana np. do sporządzenia kilku wersji warstw opisowych dla różnych skal mapy;
 • Edycja nazwy warstwy - zmiana nazwy podświetlonej warstwy;
 • Czyszczenie warstwy - usunięcie wszystkich obiektów bez usuwania samej warstwy;
 • Statystyka warstw - informacja o ilości i rodzaju obiektów istniejących na poszczególnych warstwach. Program wyświetla ilość napisów, obiektów i punktów na poszczególnych warstwach;


Każda warstwa posiada następujące atrybuty:

1. Typ - określa funkcję, jaką pełnić będzie warstwa. Dostępne są 4 typy:

 • działki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice działek,
 • użytki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące granice użytków,
 • budynki - na warstwie umieszczane będą obiekty stanowiące budynki,
 • inny - warstwa zawierać będzie inne nie wymienione wcześniej obiekty,


Takie określenie typu warstwy jest konieczne dla prawidłowego umieszczania obiektów obliczanych w opcji, jak i dla funkcji eksportujących i importujących. Typ warstwy określa się przez podświetlenie warstwy i ustawienie odpowiedniej funkcji w ramce Typ warstwy.

2.Widoczna - określa czy dana warstwa będzie rysowana na mapie.

3.Wybieralna - określa czy obiekty (punkty) leżące na danej warstwie mogą być wybieralne przez wskazywanie myszką. Wybieralność jest cechą znacznie ułatwiającą zaczepianie obiektów o punkty.

4.Edytowalna -określa czy obiekty (punkty) z danej warstwy mogą być edytowane (usuwane, dodawane, zmieniane). Edytowalność jest cechą, która może być przypisana tylko do jednej warstwy.

5.Typ linii i kolor warstwy - określa jakim stylem linii mają być rysowane obiekty. Ustawiony styl jest stylem domyślnym (w czasie rysowania dla różnych obiektów z danej warstwy można używać różnych stylów linii). Kolor jest atrybutem przypisywanym wszystkim obiektom danej warstwy.

6.Wypełnienie - oznacza wzór, jakim mają być wypełniane obiekty zamknięte.

 • brak oznacza, że warstwa jest przezroczysta (tzn. że widoczne będą warstwy pod nią);
 • kolor mapy oznacza, że wypełnienie jest w kolorze mapy, czyli nie będą widoczne warstwy pod obiektem zamkniętym ;
 • kolor warstwy oznacza, że obiekt zamknięty będzie wypełniony kolorem danej warstwy;
 • szrafura - kolejno sześć rodzajów szrafur wypełnienia obiektu;

Atrybuty z pkt. 2-6 ustawia się przez podwójne kliknięcie myszką w odpowiedniej kolumnie.

Atrybuty Widoczna i Wybieralna można włączyć/wyłączyć dla wszystkich warstw jednocześnie przez kliknięcie na przycisku Widoczna lub Wybieralna.

Ramka Zbiór danych informuje, czy dla podświetlonej warstwy jest założony zbiór danych.

Klawiszami "+" i "-" można zmieniać położenie warstw w hierarchii warstw.