C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Wykorzystanie usług sieciowych udostępnionych przez GUGiK w zakresie Krajowej Integracji oraz ULDK w C-GEO 2019.

    Użytkownicy aplikacji C-GEO 2019 (od wersji 8.12.06.12) dla Windows przeznaczonej między innymi dla geodetów, projektantów i specjalistów przetwarzających dane przestrzenne, mogą od 12.06.2019 korzystać z nowego paska narzędziowego o nazwie Usługi sieciowe.

Usługi sieciowe z nowego paska narzędziowego w C-GEO integrują dane przestrzenne dostępne w trybie online z mapą cyfrową wyświetlaną i edytowaną lokalnie w aplikacji, pochodzącą ze skalibrowanych rastrów, danych wektorowych, obiektowych, referencyjnych (pochodzących z innych map C-GEO). Warunkiem integracji jest wybór właściwego układu współrzędnych (1965, 2000, 1992) w C-GEO. Pasek narzędziowy Usługi sieciowe zawiera nowe i rozbudowane, a dostępne wcześniej w C-GEO funkcje Krajowej Integracji, ULDK, klienta WMS, dostęp do portali geodety, geoportali powiatowych, generator szkicu orientacyjnego, wywołanie okna Google Maps zintegrowanego z mapą C-GEO.

Poniżej przedstawiamy funkcje dostępne w pasku narzędziowym Usługi sieciowe w C-GEO:

1.Szybki dostęp do wyświetlania danych z serwisów WMS udostępnianych przez GUGiK pod nazwą Krajowa Integracja (ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sieci uzbrojenia terenu, osnowy, punktów adresowych),

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Usługa ULDK wyświetlająca geometrię działki po podaniu jej identyfikatora lub wskazaniu punktu w obszarze działki: 

      Geometria działki wyświetlona na podstawie                  Geometria działki wyświetlona po wskazaniu punktu

                 podanego identyfikatora działki                                                 kursorem na mapie

Dodatkowo, do lokalnej tabeli danych utworzonej automatycznie dla tych geometrii zapisywane są identyfikatory działek, a użytkownik może dodać kolejne atrybuty, np. powierzchnia, obwód – te wartości wyliczane są w C-GEO na podstawie geometrii działek:

 

 

 

 

 

 

3. Powiązanie usługi ULDK z lokalną tabelą danych utworzoną w C-GEO dla wybranych obiektów punktowych (np. zbiorze drzew, latarni, punktów adresowych, itd.). Dla wszystkich lub wybranych wcześniej w bazie danych obiektów, do wskazanego przez użytkownika atrybutu (np. o nazwie identyfikator) rejestrowane są identyfikatory działek na obszarze których położone są punkty:

4. Informacja o wybranym obiekcie (punkt, łamana, powierzchnia lub wskazane myszką miejsce na obszarze mapy). Informacja zawiera między innymi identyfikator TERYT lokalizujący obiekt z dokładnością do działki ewidencyjnej, dodatkowo z możliwością wyświetlenia jej granic na mapie C-GEO przy wykorzystaniu funkcji ULDK (identyfikator działki jest zapisywany do tabeli danych związanej z geometrią działki) np.:

 

5. Klient WMS, który zawiera ponad 100 predefiniowanych adresów usług sieciowych WMS, udostępnianych przez GUGiK i inne instytucje, z możliwością ich edycji, konfiguracji i wyświetlania na mapie danych z dostępnych serwisów WMS:

6.Wywołanie właściwego dla widocznego obszaru mapy geoportalu powiatowego z widokiem zgodnym z mapą w C-GEO:

7. Wywołanie właściwego obszarowo portalu geodety z możliwością zalogowania się w nim w trybie zwykłym lub chronionym, np. w celu zgłoszenia pracy geodezyjnej,

8. Tworzenie szkicu orientacyjnego z mini mapą obszaru opracowania pobraną np. z serwisu Open Street Map:

9. Wywołanie okna Google Maps, z możliwością przybliżonego kartowania online, a także z podglądem wybranego obiektu z mapy C-GEO, łącznie z widokiem w Google Street View:

 

Dla prezentacji wyżej opisanych usług sieciowych w C-GEO przygotowany został krótki materiał filmowy, opublikowany na kanale Youtube.

 

 Użytkownikom C-GEO proponujemy możliwe pola zastosowań wymienionych wyżej funkcji:

  • określenie lokalizacji poszukiwanego obiektu przy braku precyzyjnych danych geodezyjnych,
  • ustalenie warunków i zakresu opracowania na wstępnym etapie uzgodnień z inwestorem (dane MPZP i EGiB),
  • określenie zakresu pracy geodezyjnej: zakres przestrzenny i przedmiotowy (obiekty poszczególnych baz danych), obliczenie powierzchni inwestycji, długości inwestycji liniowej,
  • ustalenie poszukiwanych identyfikatorów podmiotowych działek ewidencyjnych przy wykorzystaniu serwisów WMS i usługi ULDK,
  • wsparcie w szybkiej wycenie różnego rodzaju prac (budowlanych, geodezyjnych, itd.),
  • raport zawierający lokalizację poszukiwanych obiektów terenowych (np. punktów osnowy, latarni, urządzeń, itp.),
  • pomoc w konsultacjach z zakresu lokalizacji przestrzennej inwestycji ze zleceniodawcą, inwestorem,
  • przyspieszenie komunikacji i wymiany danych z PODGiK dzięki dostępowi do właściwego portalu powiatowego i portalu geodety,
  • porównanie i weryfikacja danych dzięki możliwości wyświetlania wymienionych wyżej źródeł danych jednocześnie z danymi będącymi w posiadaniu użytkownika C-GEO (np. zakupionych na podstawie licencji z PZGiK, danych od projektanta), niezależnie od ich typu (dane rastrowe, wektorowe, obiektowe) i układu współrzędnych.