C-GEO - system wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer - aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
Estima - programy dla administracji publicznej
GML Factory - program do walidacji plików GML
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android
genti dama piele naturala

Aktualizacja aplikacji C-GML 2022

cgmlmAktualizacja oprogramowania do aktualizacji obiektów mapy zasadniczej C-GML 8.15.4.8 z 8 kwietnia 2022 r. zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w repozytorium interoperacyjności)

 

Zachowano jednocześnie możliwość pracy w C-GML zgodnie z przepisami rozporządzeń z 2015 r. w zakresie importu, edycji, eksportu i walidacji plików GML z obiektami mapy zasadniczej 2015.

Uwaga! Przed decyzją opracowania mapy zasadniczej zgodnie z przepisami z 2021 r. należy upewnić się czy ODGiK, do którego będzie przekazywany plik GML z wynikami opracowania, jest gotowy do odbioru takich danych. Na dzień 8 kwietnia 2022 r. tylko pojedyncze powiaty posiadają oprogramowanie do prowadzenia PZGiK oraz bazy danych zgodne z przepisamiz 2021 r.

 

Najnowsza aktualizacja C-GML umożliwia założenie mapy obiektowej zgodnej z przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej z 2015 lub 2021 r. (Plik-Nowa mapa…):

cgmlprzekod

Plik GML będący podstawą aktualizacji obiektów mapy zasadniczej jest importowany poprzez menu Plik-Otwórz. W zależności od standardu GML (zgodność ze schematami z 2015 lub 2021 r.) program C-GML założy właściwą dla wersji pliku mapę i zaimportuje jej dane.

Dla wcześniej założonej mapy, w funkcji Plik-Import – GML Mapa Zasadnicza, aktywna jest funkcja importu zgodnego z otwartą mapą obiektową (schematy z 2015 lub 2021 r). Wskazanie pliku GML do importu w tej funkcji zawiera dodatkowo kontrolę zgodności pliku GML z odpowiednimi przepisami (2015/2021). Uniemożliwia to błędy w przypadku niewłaściwego wyboru pliku.

Po zakończeniu opracowania mapy obiektowej powinno się przeprowadzić walidację generowanego pliku GML. Czynność ta również jest zgodna z przyjętym standardem opracowania – zgodności ze schematami XSD z przepisów 2015 r. lub 2021 r.

Poniżej pełna lista zmian wprowadzonych w bieżącej aktualizacji C-GML:

1.  Dostosowanie do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r. w zakresie:

- nazewnictwa klas obiektów i warstw mapy obiektowej - np. OT_Skarpa zamiast jak dotąd - BDZ_BudowlaZiemna,

- atrybutów obiektów baz danych BDOT, GESUT, EGIB ze słownikami,

- kodów kartograficznych obiektów, np. OTRS zamiast jak dotąd RTPW02 dla punktu wysokościowego sztucznego,

- symboli kartograficznych i stylizacji obiektów liniowych wyświetlanych na mapie zasadniczej.

- edytora mapy obiektowej ułatwiającego kartowanie obiektów zgodnie z nowymi rozporządzeniami,

- w tabeli współrzędnych dodano możliwość dwukierunkowej zmiany kodów punktów między zestawami kodów z rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej: 2015 i 2021. Funkcja ta jest dostępna w menu Tabela-Przekodowanie punktów. Po użyciu tej funkcji, należy w projekcie zmienić zestaw kodów na zgodny z tym, na które wykonano przekodowanie. Można to zrobić w Opcjach programu lub poprzez ikonkę "?" w sposób opisany wyżej.

2.  Zmiany w module (w pasku usług sieciowych) dostępu do danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych:

 • dodano nową funkcję - pobieranie granic działek w wybranym obszarze lub wzdłuż łamanej, umożliwia to szybsze pozyskiwanie geometrii działek - bez konieczności samodzielnego "klikania" w obszarze mapy,
 • dodano możliwość wyświetlenia zakresu obszaru mapy C-GML w oknie przeglądarki
  z serwisem C-Geoportal.pl,
 • ze względu na zablokowanie pod koniec lutego 2022 wyświetlania Google Maps poprzez Internet Explorer, uaktualniono tą usługę - wykorzystując przeglądarkę Microsoft Edge. Dodano ponadto możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków,
 • do funkcji pobierania danych NMT dodano dla zakresu aktywnego okna mapy pobieranie danych sekcji mapy topograficznej w skali 1:5000, czyli obszaru około 2200 x 2300 m udostępnianych jako usługa sieciowa przez GUGiK w formacie ESRI ASCII GRID. Podczas pobierania dane te są konwertowane w locie do formatu geoTIFF i wyświetlane jako raster na tle mapy. Tak udostępnione dane NMT można wykorzystywać przy kartowaniu obiektów z pozyskaniem ich wysokości, a także innych operacji podobnie jak dla danych NMT z usługi WCS dostępnej w C-GML od kwietnia 2021 r. Funkcja pobierania danych NMT z ESRI ASCII GRID działa w dwóch wariantach - dla wysokości w układzie PL-EVRF2007 i PL-KRON86,
 • dodano import danych NMT z plików ESRI ASCII GRID wskazanych przez użytkownika w lokalnych zasobach komputera - np. z własnych opracowań fotogrametrycznych, lotniczego skanowania laserowego. Funkcja ta jest dostępna w pasku usług sieciowych (ikonka Numeryczny model terenu). Po wskazaniu pliku .ASC na dysku, jest on konwertowany na raster geoTIFF NMT i dołączany do rastrów wyświetlanych w bieżącej mapie. Należy mieć na uwadze, że nie jest wówczas wykonywana transformacja współrzędnych z importowanego pliku do układu mapy. Oba układy powinny być zgodne, np. plik źródłowy to plik NMT pobrany z Geoportalu, w układzie 1992 - na mapie w C-GML po imporcie wyświetli się w zakresie współrzędnych układu 1992,
 • dodano funkcję pobierania danych poprzez usługę WFS punktów osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, oraz danych ewidencyjnych (granice działek, budynki). Dla osnowy geodezyjnej pobierane są zarówno współrzędne punktów, jak i ich atrybuty (błąd punktu mp, stan punktu, typ stabilizacji). Więcej informacji o usłudze w C-GEO Wiki,
 • w funkcji "Pobieranie danych z usług WFS" paska usług sieciowych, w oknie wyświetlania danych do pobrania, dodano możliwość włączenia podkładów: BDOO/BDOT10k, ortofotomapy. Ułatwia to orientację w obszarze, z którego będą pobierane np. działki lub punkty osnowy,

3. Pozostałe zmiany w aplikacji:

- listę numerów punktów obiektu łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania np. we własnym dokumencie,

- w nowej zakładce Lista XYH dodano prostą tabelkę z listą punktów obiektu wraz ze współrzędnymi, łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania we własnych dokumentach

 • w oknie drukowania map dodano możliwość ustalenia koloru dla drukowanej metryczki mapy
 • przy wstawianiu tekstu wyrównanego do linii, po kliknięciu w linię, napis wstawia się od razu do równoległy do wskazanej linii (dotąd trzeba było klikać w dwa punkty tej linii),
 • w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty, dodano możliwość ograniczenia obszaru dla siatki krzyży do wybranego wcześniej obiektu powierzchniowego na mapie,
 • na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości dodano (ikonka H|) możliwość uzyskania informacji o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Funkcja wykorzystuje wbudowany w program moduł transformacji wysokości z danymi układów wysokości (np. Kronsztad 60, 86, Amsterdam 55, 2007...). Ponadto jest możliwość zmiany dotychczasowej wysokości na nową lub dodania nowego punktu o tych samych XY i nowej wysokości,
 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w dolnym pasku okna mapy dodana funkcja "Kłódka" umożliwiająca blokadę zmiany skali wyświetlanej mapy przez wpisanie mianownika w pole obok i przez obrót rolką myszki, blokada nie blokuje jednak możliwości zmiany skali przez ikonki z paska powiększania,
 • wprowadzono możliwość umieszczania etykiet dla punktów wysokościowych (z rozporządzenia z 2015 r.) sztucznych wzdłuż wskazanej linii: w wyborze obiektów do kartowania jest dodatkowy obiekt - RTPW02 Punkt wysokościowy sztuczny (etykieta wzdłuż krawędzi obiektu),
 • w funkcji Wstaw opis do punktu (ikonka 11) dodano możliwość umieszczania opisów jako tekst także z odnośnikiem, gdy włączono opisy wielowierszowe np. Nr+H, itp.
 • w legendzie mapy, w dziale Rastry dodano dla wskazanego rastra, w menu pod prawym klawiszem myszki możliwość otwarcia lokalizacji rastra w eksploratorze Windows co ułatwia np. skopiowanie rastra w inną lokalizację. Dodatkowo dla jednego lub wielu zaznaczonych rastrów w legendzie dodano możliwość ich usunięcia z mapy i z dysku,
 • w edytorze mapy obiektowej i w menu pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu, dodano możliwość umieszczania na mapie dodatkowych etykiet obiektów mapy zasadniczej, z zachowaniem ich powiązania z obiektem,
 • w opcjach okna drukowania mapy przy pomocy własnej drukarki wirtualnej PDF dodano możliwość włączenia automatycznego otwierania utworzonego pliku PDF z wydrukowaną do tego formatu mapą,
 • dodanie nowego wariantu etykietowania w kartowaniu edytorem mapy obiektowej (włączane w ikonce "..."-Etykietowanie-Wstaw we wskazanym miejscu) - wskazanie pochylenia tekstu przez kliknięcie w linię, do której tekst ma być równoległy,
 • w dolnym pasku okna mapy, umożliwiono edycję wyświetlanej, bieżącej skali mapy, co pozwala na szybkie ustawienie skali widocznego obszaru mapy,
 • w obliczeniach na mapie dodano moduł Obliczenie punktów po łuku (ze spadkami). Funkcja ta umożliwia obliczanie współrzędnych XYH punktów na łukach kołowych zastępując konieczność korzystania z modułu Obliczanie tras drogowych, w przypadku prostych, pojedynczych łuków,
 • w imporcie plików DXF dodano opcję importu wypełnień obiektów - nowa zakładka Wypełnienia, która umożliwia określenie rodzaju wypełnienia w C-GML odpowiadającego temu które jest w pliku DXF,
 • dla obiektów mapy zasadniczej, posiadających powiązane z nimi etykiety, dodano w menu pod prawym klawiszem myszki: Powiąż z obiektem, opcję wyświetlania istniejących relacji między obiektem a jego etykietą. Ta funkcja ułatwia rozpoznawanie istniejących powiązań między etykietami a ich obiektami,
 • w ikonce "Wyznacz punkty przecięcia 2 warstw" dodaliśmy opcję oznaczenia w bazie danych przecinanych obiektów jednej warstwy przez obiekty drugiej warstwy,
 • w eksportach (np. do DXF/DWG, innej mapy, GIV, itd.) dodano w zakładce Obszar eksportu dla opcji Wybrane godłem/zakresem, możliwość wskazania zakresu przez podanie numeru punktu LG (lewy górny) i PD (prawy dolny),
 • w ikonce "?" gdzie są dostępne opcje zaokrąglania i odwzorowań dodano skrót do zmiany zestawu kodów dla projektu. Dotąd taka zmiana zestawu kodów była dostępna wyłącznie w głównych opcjach programu,
 • w oknach: wstawiania tekstów i szybkiego wstawiania tekstów wprowadzono zapamiętywanie ostatnich ustawień (np. włączonego alternatywnego koloru przekreślenia tekstu),
 • w edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano możliwość nadania przekreślenia dla modyfikowanych tekstów,
 • poprawka w obliczeniach na mapie w rzutowaniu punktu na prostą, dotycząca pobierania numeru punktu rzutowanego po kliknięciu myszką na te punkt na mapie,
 • w wydruku mapy do PDF wprowadzono zapis z tłem przezroczystym,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 8.04.2022

AKTUALIZACJA