8.16.06.05 z dn. 2023-06-05

moduł EGiB

 • w edytorach formularzy modułu EGiB wprowadzono obsługę zmiennych zgodną ze specyfikacją zmiennych w C-GEO, lista zmiennych dostępna w C-GEO Wiki
 • poprawki w raporcie WZDE
 • w menu "Zapisz jako" w oknie wypisu dodana opcja "Zapisz do pliku XLS wypisy dla zaznaczonych działek - wydruk ciągły"

 

moduł GML

 • w oknie eksportu do GML, przy określeniu daty modyfikacji od której będą eksportowane dane można rozszerzyć zakres eksportu o obiekty niezmodyfikowane, ale powiązane relacyjnie z tymi, które były modyfikowane. W niektórych ODGiK wymagany jest taki eksport, zamiast wydawania wszystkich obiektów (bez daty modyfikacji),

 

 

Moduł Wyrównania 3D/GNSS

 • dodano opcję "Uwzględnij m0 przy liczeniu błędów średnich" - wyłączenie tej opcji może być przydatne, jeśli w mierzonej osnowie nie ma zbyt dużo spostrzeżeń nadliczbowych. W takim przypadku lepiej jest nie korygować błędów średnich z wykorzystaniem m0, a wykorzystać błędy obserwacji wprowadzone przez użytkownika.

 

C-GEO

 • dostosowanie konwersji GML 2015 => 2021 do opracowanej przez GUGiK tabeli konwersji udostępnionej 20.04.2023 r. Konwersja ta jest realizowana w menu: Plik-Konwersja Mapy zasadniczej 2015=>2021. Uwaga! W przypadku dotychczasowej stacji transformatorowej (obiekt powierzchniowy), tworzony jest obiekt szafa elektroenegetyczna (zachowujący geometrię powierzchniową stacji trafo). Pominięte w C-GEO jest sugerowane w tabeli konwersji GUGiK dodanie nowego obiektu punktowego - stacja transformatorowa, by nie tworzyć nowych, nieistniejących dotąd obiektów GESUT (z jednego obiektu powstawać by miały dwa),
 • w oknie bazy danych obiektów mapy C-GEO, w funkcji (ikonka) Zaznacz obiekty dodano możliwość wyboru dowolnego atrybutu istniejącego w bazie i podania jego dowolnej wartości. Jeśli istnieją obiekty w bieżącej (lub we wszystkich bazach) o wskazanej wartości - są one oznaczane co umożliwia np. ich eksport, wydruk, itp.,
 • w funkcji przesuwania obiektów punktowych (ikonka na pasku "Przyciągania" z symbolem) włączono możliwość przesuwania także punktów bez kodu, podobnie jak to jest możliwe dla punktów z kodami. Funkcja ta jest przydatna np. w modyfikacji obiektów powierzchniowych z zachowaniem powiązania obiektów z przesuwanym punktem (np. kontury użytków i klasyfikacyjne),
 • w module Transformacja współrzędnych, w zakładce wyboru rodzaju transformacji międzyukładowej dodano przeliczenie z/do układu WGS'84/pseudo Merkator (Google),
 • w oknie importu DXF, podawane są ilości elementów na poszczególnych warstwach, co ułatwia wyłączenie niektórych warstw z importu,
 • dodatkowy zestaw kodów łączących zestaw K1'98 z mapą zasadniczą 2015 i 2021,

 

8.16.04.28 z dn. 2023-04-28

moduł EGiB

 • dostosowanie wzorca Protokołu ustalenia granic do wymagań zaktualizowanego w kwietniu 2023 rozporządzenia w sprawie EGiB,
 • nowe szablony WZDE, wykazu zmian gruntowych do podziału działek, zestawienie zbiorcze WZDE i inne,
 • funkcja umożliwiająca automatyczne umieszczanie na mapie C-GEO wygenerowanych raportów w formacie RTF, np. tabeli WZDE itp.
 • po wywołaniu w C-GEO menu Obliczenia-Obliczanie powierzchni-Rozliczenie klasoużytków, następuje automatyczne rozpoznanie zmian geometrii działek (np. w wyniku podziałów, zmian współrzędnych punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic). Po analizie, zmodyfikowane działki są zaznaczone na widocznej liście wszystkich działek. Jeśli jednak modyfikowano nie działki, ale kontury użytków lub klasyfikacyjne, co ma wpływ na powierzchnie klasoużytków w poszczególnych działkach, należy już samodzielnie oznaczyć takie działki na liście w tym oknie. Dla zaznaczonych działek program wykona rozliczenie klasoużytków, czyli wyznaczy ich aktualne powierzchnie w granicach zaznaczonych działek. W efekcie, eksportowany GML zawierać będzie w zmodyfikowanych działkach zaktualizowane dane klasoużytków.

 

moduł GML

 • dostosowanie konwersji GML 2015 => 2021 do opracowanej przez GUGiK tabeli konwersji udostępnionej 20.04.2023 r. Konwersja ta jest realizowana w procedurach C-GEO: Plik-Konwersja Mapy zasadniczej 2015=>2021, oraz przy imporcie GML hybrydowych (zawierających obiekty 2015 i 2021). Uwaga! W przypadku dotychczasowej stacji transformatorowej (obiekt powierzchniowy), tworzony jest obiekt szafa elektroenegetyczna (zachowujący geometrię powierzchniową stacji trafo). Pominięte w C-GEO jest sugerowane w tabeli konwersji GUGiK dodanie nowego obiektu punktowego - stacja transformatorowa, by nie tworzyć nowych, nieistniejących dotąd obiektów GESUT (z jednego obiektu powstawać by miały dwa),
 • wprowadzenie możliwości jednoczesnego importu kilku wskazanych (wybranych) plików GML zawierających różne bazy (np. 123-GESUT.GML, 123-BDOT500.GML, 123-EGiB.GML). Dotąd pliki te należało wskazywać i importować sekwencyjnie, co wydłużało proces importu,
 • dodano możliwość włączenia/wyłączenia walidacji po imporcie pliku GML na mapę C-GEO - opcja w: Opcje-Parametry programu-GML,
 • wprowadzono import różnicowy plików GML 2021 czyli zasilenie nowymi danymi mapy zasadniczej utworzonej z pierwotnego importu GML. Aktualizacja mapy następuje po załadowaniu nowego GML z PODGiK zawierającego informacje o zmianach (nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektach), które zaszły od czasu pierwszego utworzenia roboczej bazy danych z GML wyjściowego,
 • dodano brakujące oznaczenia (na czerwono) wymaganych atrybutów niektórych obiektów w oknie wprowadzania atrybutów,

 

Moduł NMT

 • dodano funkcję zmiany wysokości punktów czyli translacji H w zakładce Punkty terenu i Punkty obszaru,
 • wyświetlanie podanej dH w raporcie z obliczeń objętości,

 

Moduł e-operat/GeoOrganizer

 • dodano import danych EGiB z GML 2021 do zakładki Działki i Punkty oraz danych osób do obsługi Korespondencji,

 

Moduł Wyrównania 3D/GNSS

 • w Ustawienia dodano możliwość wyłączenia uwzględniania m0 przy obliczaniu błędów obserwacji,

 

C-GEO

 • w obliczeniach na mapie, w odtwarzaniu prostej pomiarowej z danych ortogonalnych, dodano informację o współczynniku zmiany skali r - ułatwia ocenę jakości danych,
 • w obliczeniach na mapie, w podziale odcinka dodano możliwość określenia znaków przedrostka/przyrostka numerów nowych punktów,
 • w menu Mapa-Edytor napisów dodano funkcję zmiany wysokości napisów poprzez podanie współczynnika zmiany skali, co jest przydatne dla tekstów np. z importu DXF, gdy są one zapisane w innych jednostkach niż mm,
 • wprowadzenie wygodniejszej procedury aktualizacji C-GEO, oraz podpisy cyfrowe aplikacji i instalatora programu, które zmniejszają ilość ostrzeżeń systemów antywirusowych przy pobieraniu i instalacji programu,
 • wprowadzenie nadawania punktom obiektu kodów kartowanego obiektu w edytorze mapy obiektowej gdy kartowany obiekt ma geometrię okręgu opartą na 3 punktach,
 • poprawka aktualizacji daty modyfikacji przy przesuwaniu obiektu punktowego,
8.16.03.08 z dn. 2023-03-08

moduł EGiB

 • dodano funkcję generowania WZDE dla działek (jednej lub wielu), których granice uległy zmianie (np. w wyniku ustalenia granic), a także w wyniku podziału. Zmiany granic powinny być realizowane na mapie C-GEO, po imporcie pliku GML z danymi EGiB. Jeśli proces zmian był dwustopniowy (zmiana granic+podział działki), generowane są dwa raporty z WZDE. Jeśli wystąpiła tylko jedna zmiana, np. podział działki, generowany jest pojedyczny WZDE. Generowanie WZDE uwzględnia także rozliczanie konturów klasoużytków przez odjęcie (pow. działki<33%), a także zmianę użytków na Tp. Domyslnie program analizuje modyfikacje działek przeprowadzone w C-GEO od daty importu GML,
 • na zakładce "Poczta" w opcji zapisu pism do PDF/RTF i opcji drukowania dodana możliwość zapisu/wydruku pism w zakresie osób zaznaczonych na liście adresowej
 • na zakładce "Poczta" dodana druga opcja importu numerów nadania: "Importuj numery nadania z pliku XLS zawierającego statusy wysyłki (status_report)"
 • poszerzony zakres eksportowanych danych dotyczących dokumentów w opcji eksportu danych do formatów DBF/XLS
 • poprawki w imporcie danych opisowych EGiB

 

moduł GML

 • poprawka eksportu do GML 2021 w zakresie nazewnictwa schematów XSD w nagłówku pliku - dodano numery wersji schematów BDOT, GESUT, EGiB,

 

C-GEO

 • dodano możliwość wydruku mapy w kolorze szarym, z wyjątkiem zaznaczonych (np. zmodyfikowanych i nowych) obiektów w bazach danych, które są przedstawione w kolorach oryginalnych. Funkcja ta ułatwia sporządzenie np. mapy porównania z terenem,
 • dodano eksport do DXF stylizacji linii energetycznych i telekomunikacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie mapy zasadniczej (2021)
8.16.02.21 z dn. 2023-02-21

moduł EGiB

 • dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,
 • umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki)
 • w menu C-GEO Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,
 • poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,
 • w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,
 • na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",

 

moduł GML

 • różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,
 • w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

 

C-GEO

 • wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r,
 • w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,
 • dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,
 • w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GEO, a wychodzących poza zakres kodów z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,
 • w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,
 • w eksporcie do D-Geo (Android) dodana opcja "jako numer wysyłaj wartość z pola OZR (jeśli jest)"
8.16.01.18 z dn. 2023-01-18

moduł EGiB

 • w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).
 • w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych
 • na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)
 • na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób
 • w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"
 • w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej
 • w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.
 • na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]
 • dodany raport WZDE w wersji łączenia działek
 • w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)
 • w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

 

moduł GML

 • dostosowanie generowania WZDE dla działki gdy dane dotychczasowe są dostępne w GML 2021 - menu Obliczenia-Obliczanie powierzchni-Rozliczanie użytków.
 • poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).

 

C-GEO

 • ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

 

8.15.12.29 z dn. 2022-12-29
 • aktualizacja zawiera poprawkę krytycznego błędu w obsłudze pliku GML hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie)

 

8.15.12.23 z dn. 2022-12-23

moduł e-Operat/GeoOrganizer

 • do zestawienia prac dodane pola: [kosztorys_uwagi], [czas_pracy]  - do samodzielnego wstawienia w edycji formularza,
 • w górnym pasku modułu dodano wyświetlanie ID zgłoszenia z aktywnej pracy,
 • poprawione zakladanie pracy z pdf dla pdf-ow z webewid,

 

moduł EGiB

 • dodano funkcję eksportu wczytanych danych EGiB do XLS (menu Narzędzia),
 • dodano pobieranie danych ID zgłoszenia i innych atrybutów z danych projektu C-GEO do danych wykorzystywanych w raportach i korespondencji w module,
 • poprawki w zakresie danych lokali i innych dla GML z bazy EGiB 2021,

 

moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • dodano obsługę nowej wersji formatu danych z odbiornika R30IMU z oprogramowania NavCom SurveyMaster DB,

 

wyrównanie 3D/GNSS

 

aktualizacja mapy zasadniczej w GML

 • dodano obsługę importu/eksportu plików GML GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie). Import obiektów BDOT i GESUT z modelu danych 2015 kończy się automatyczną konwersją do aktualnie obowiązującego modelu danych (2021). Po edycji, usunięciu czy dodaniu nowych obiektów, należy użyć odrębnej opcji eksportu do GML, która generuje plik różnicowy (zawierający wyłącznie obiekty nowe, modyfikowane i usunięte),

 

 

C-GEO

 • w oknie mapy dodano zestawy paletek (grup ikon) ułatwiających kartowanie obiektów mapy zasadniczej zgodnie z aktualnymi przepisami (2021) i także dla przepisów z 2015 r. Paletki te są widoczne w mapach założonych w oparciu o szablony MapaZasadnicza_2015 i MapaZasadnicza_2021 gdy zostanie po raz pierwszy otwarte okno edytora mapy obiektowej. Jeśli użytkownik nie będzie jednak chciał z nich korzystać, może je wyłączyć (ikonka "zębatka" na mapie). Paletki są podzielone na bazy danych i poszczególne kategorie obiektów tych baz, zawierają rozwijalne menu z wyborem obiektu do kartowania,
 • dla obiektów liniowych i powierzchniowych, dla których założone są bazy danych, można po dodaniu atrybutów długości i powierzchni i ich obliczeniu, określić sumy długości/powierzchni dla grupowanych obiektów jednolitym kryterium (średnica, rodzaj, itp.)
 • w oknie bazy danych dla zaznaczonych obiektów dodano przenoszenie obiektow z bieżącej do wskazanej warstwy - ikonka Menu-Zaznaczone obiekty,
 • w oknie bazy danych, w funkcji "Wypełnij pole" pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość dodania na początku/końcu pola wskazanych wartości, oraz możliwość zamiany ciągu znaków na podany,
 • w menu Narzędzia dodano funkcję konwersji wskazanego pliku DXF bezpośrednio do formatu geoTIFF,
 • w oknie edytora działki dodano na poglądowym rysunku wyłaczenie drukowania nr punktow dzialek, a w opcjach drukowania dzialek - opcję "Drukuj każdą działkę na nowej stronie",
 • rozbudowano funkcje edycji obiektów multipunktowych: edycja w oknie edytora obiektów, przesuwanie punktów załamania, obrót, translacja itp.,
 • w ikonce "Wstaw opis do wskazywanych punktów" dodano wybór kodów ze słownika - dotąd kod trzeba było wprowadzać z klawiatury,
 • dodano skróty na mapie: CTRL+Alt+C (zmień czcionkę),

 

8.15.10.26 z dn. 2022-10-26

moduł e-Operat/GeoOrganizer

 • dodano możliwość wyboru położenia numeracji stron (góra/dół) w ustawieniach numeracji stron operatu elektronicznego,
 • dodano możliwość włączenia kolumny "Powiat" w głównej liście prac

 

moduł Trasy drogowe

 • załomy w niwelecie zapisywane są do zbioru punktów głównych trasy
 • punkty pośrednie na łuku pionowym podlegają takiemu samemu zagęszczeniu jak na łuku poziomym

 

C-GEO

 • nowe pozycje menu ikonki "zębatki" na mapie - szybki dostęp do opcji "Obracaj wszystkie napisy", "wyświetlaj okienko danych po narysowaniu obiektu",
 • funkcja zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załamania wybranych obiektów mapy z różnych baz danych w oknie bazy danych (ikonka zaznaczania),
 • wyświetlanie listy warstw posortowanej według kryterium ich nazw w różnych opcjach programu,
 • inne drobne poprawki działania programu

 

8.15.09.30 z dn. 2022-09-30

Opracowano nowy moduł dodatkowy: Wektory GNSS służący do obliczania wektorów między odbiornikami GNSS na podstawie fazowych obserwacji statycznych. Obliczone wektory mogą być użyte w module Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS w celu wyznaczenia wyrównanych współrzędnych punktów osnowy. Więcej o module - w naszej C-GEO Wiki

 

moduł e-Operat/GeoOrganizer

 • w oknie przypomnienia dodano przycisk Otwórz, który otwiera okno szczegółów przypomnienia (działa także podwójne kliknięcie na wierszu przypomnienia)
 • w zakładce Dokumenty dołączone do pracy, dla wybranych dokumentów, pod prawym klawiszem dodano ich kopiowanie do schowka i możliwość wklejenia do wybranej pracy docelowej,

 

moduł danych podmiotowych przedmiotowych EGiB

 • w nowej wersji modułu (dla GML 2021) dodano adresy w raporcie Wykaz właścicieli,

 

C-GEO

 • Rozbudowano możliwości tworzenia, usuwania, zmiany i sprawdzania relacji między obiektami BDOT/GESUT a punktami wysokościowymi. Dotąd relacje te tworzone były automatycznie przez program w czasie eksportu do GML. W niektórych sytuacjach, ze względu na niedookreślone przepisy lub różne ich interpretacje, wymagane były relacje z innymi obiektami niż wynikające z automatycznego generowania powiązań w programie.
  Obecnie C-GEO w zakresie relacji działa tak (szerszy opis na C-GEO Wiki):
  a) przy włączonej opcji automatycznych relacji w zakładce GML (parametry programu) relacje tworzą się bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu).
  b) relacje mogą być nadawane przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji.  Obiekty na liście możliwych do powiązania są wyświetlane w kolejności odległości od obiektu głównego, dlatego najbardziej właściwy będzie obiekt pierwszy na liście.
  Następne na liście będą np. te, które nie są wewnątrz obszaru lub na krawędzi obiektu, ale oddalone od niego o kilka cm i potencjalnie mogą być wybrane do powiązania z obiektem. Im niższa pozycja na liście - tym mniej prawdopodobna jest możliwość poprawnej relacji z obiektem.
  Wykorzystuje się w tym celu skrót CTRL-L lub funkcję Powiąż z obiektem dostępną pod prawym klawiszem myszki. W zależności od sytuacji wybrać należy warstwę obiektu i potem sam obiekt z którym ma być powiązany wybrany punkt wysokościowy, lub gdy wybrano obiekt - wskazać punkty wysokościowe do powiązania z obiektem.
  Z funkcji wskazywania obiektów do utworzenia relacji powinno się korzystać wyłącznie w sytuacjach niejednoznaczności, np. gdy punkt wysokościowy jest w obszarze/ na krawędzi kilku obiektów z którymi może mieć relację.
  c) punkty wysokościowe nie przypisane przez użytkownika do żadnego obiektu zostaną przypisane do obiektów na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML.
  To automatyczne przypisanie nie dotyczy oczywiście GML 2015 i punktów wysokościowych naturalnych, które nie będą powiązane z żadnym obiektem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej).
  W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady.
  Aby sprawdzić istnienie relacji wystarczy wybrać obiekt lub punkt wysokościowy - jeśli włączona jest opcja "zaznaczaj powiązane" (menu pod prawym klawiszem myszki) widoczne będą punkty w relacji z wybranym obiektem.
  Aby usunąć relację do punktu wysokościowego, należy wybrać punkt wysokościowy i w menu pod prawym klawiszem myszki - Powiąż z obiektem - Usuń powiązanie.

 

Pozostałe zmiany w C-GEO:

 • do paska ikon "Obliczenia" dodano ikonkę umożliwiającą wyznaczenie środka wybranego na mapie obiektu powierzchniowego/punktowego lub grupy punktów nie stanowiących jednego obiektu. Opcja ta jest też dostępna pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt - Wyznacz środek...
 • w oknie "Pomiary i obliczenia na mapie" dodano funkcję "Uśrednianie współrzędnych" dla podanych z klawiatury/wskazanych na mapie punktów, lub dla wybranego na mapie obiektu (wówczas w obliczeniu można pod prawym klawiszem myszki wczytać punkty obiektu). Obliczenie to podobnie jak wyżej opisane funkcje, wyznacza środek jako wynik uśrednienia współrzędnych, dodatkowo generuje raport z obliczenia,
 • do paska ikon "Rysowanie" dodano nową ikonkę "kółko zębate" z kilkoma funkcjami dotąd obecnymi w głównych opcjach programu. Opcje te są często używane, więc będą łatwiej dostępne. Są to: przełączanie trybu wybierania obiektów powierzchniowych (krawędź/wnętrze), zamiana okręgów/łuków na łamane po narysowaniu, funkcje wywoływane przez dwuklik myszki,
 • w dolnym pasku okna mapy w miejscu gdzie wyświetlana jest wybrana/edytowalna warstwa wprowadzono możliwość kliknięcia i wyboru zmiany edytowalnej warstwy z listy ostatnio edytowanych,
 • uproszczono menu wywoływane prawym klawiszem myszki na mapie: uporządkowano niektóre pozycje, pogrupowano podobne, dodano Odśwież (F5), dodano listę ostatnio edytowanych warstw, itd.,
 • w przecięciu prostych na mapie (ikonka w pasku Obliczenia) można wskazać punkt na mapie, z którego pobrany będzie numer i będzie zastąpiony przez obliczony punkt przecięcia prostych,
 • w module Tachimetria dodano konwersję obserwacji z tachimetru RUIDE RCS,
 • w funkcji kopiowania do schowka punktów obiektu na mapie (ikonka Kopiuj zaznaczone punkty) poprawiono kopiowanie punktów obiektów zaimportowanych z GML. Dzięki temu można obecnie np. wybrać działkę ewidencyjną, skopiować jej geometrię do schowka i wkleić w edytorze obiektów w celu utworzenia nowego obiektu,
 • w module Przekroje pionowe dodano opcję umożliwiającą generowanie opisu osi pionowej przekroju,
 • w module Suwnice skorygowano precyzję rysowania poprawek położenia szyn,
 • w oknie Edycji punktu na mapie dodano możliwość kopiowania punktu do schowka oraz wklejania współrzędnych
 • w funkcji usługi sieciowej Wyszukiwanie adresu umożliwiono lokalizację po podaniu wyłącznie nazwy miejscowości, bez konieczności wprowadzania ulicy i numeru adresowego,
 • w funkcji usługi sieciowej ULDK dodano opcję pobierania geometrii działki przydatną w obszarach, w których sa problemy z jej standardowym funkcjonowaniem. Jeśli nie działa standardowa funkcja ULDK, należy włączyć w jej oknie opcję "pobieranie 2-etapowe". Wówczas program korzystając z innej usługi pobierze identyfikator działki w punkcie kliknięcia, a w drugim zapytaniu pobierze geometrię dla wyznaczonego identyfikatora działki..

 

8.15.08.12 z dn. 2022-08-12

moduł e-Operat/GeoOrganizer

 • dodano obsługę generowania wielostronicowego spisu treści operatu technicznego wraz z odpowiednią numeracją stron spisu treści,
 • w funkcji obracania stron plików PDF w zakładce Operat dodano wybór stron, które będą obracane (od nr do nr, wszystkie, wybrany nr strony),
 • dodano podpowiadanie daty utworzenia pliku przy dodawaniu do dokumentów dołączonych do pracy,
 • w oknie opisu dodawanego dokumentu do zakładki Dokumenty dołączone do pracy, wprowadzono możliwość zapamiętania ostatnio wybranego opisu i grupy co przyspiesza opisywanie dodawanych dokumentów,
 • dodano możliwość generowania raportów z uwzględnieniem wyłącznie widocznych prac (np. poprzez zastosowanie filtru na liście prac),
 • w edytorze raportów dla metryki pracy wprowadzono obsługę obiektów BarCode (ostatnia ikonka na liście funkcji po lewej w oknie formularza edycji metryki),
 • w edytorze raportu Zestawienie prac umożliwiono obsługę pól użytkownika (format: [dane_nazwa_pola_uz]), np. [dane_mojepole], a także sortowanie prac w tym raporcie po dacie planowanego zakończenia,
 • poprawka wyświetlania dat w metryce zgodnie z ustawieniami systemowymi komputera,

 

 

moduł danych podmiotowych przedmiotowych EGiB

 • zaktualizowano moduł danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB o zmiany w schemacie aplikacyjnym EGiB.XSD wprowadzone w lipcu 2022 r. przez GUGiK - dotyczące adresów osób - podmiotów ewidencji,
 • rozbudowano funkcję generowania pism w module Korespondencja o możliwość dołączania nowych pism do istniejących lub usuwanie wcześnie wygenerowanych i utworzenie nowych pism,
 • poprawki dotyczące listy otrzymujących pisma w korespondencji,

 

 

moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • dodano możliwość kontroli topologii dla plików GML 2021 w takim samym zakresie jak dla GML 2015. W aktualnych rozporządzeniach w sprawie GESUT i BDOT500 nie ma zapisów o kontroli topologii, ale użytkownik programu będzie miał możliwość jej przeprowadzania,
 • dodano kontrole poprawności relacji do punktów granicznych w działkach ewidencyjnych (zgodność współrzędnych w geometrii/relacjach i zgodność ilości punktów w geometrii/w relacjach),
 • poprawka wyświetlania etykiet rzędnych GESUT dla urządzeń powierzchniowych GESUT po imporcie GML 2021,

 

 

moduł Objętości i warstwice (NMT)

 • w funkcji obliczania objętości dodano możliwość wyznaczenia krawędzi przecięcia dwóch modeli terenu - utworzone krawędzie mogą być umieszczone na wybranej warstwie mapy. Krawędź przecięcia może być generowana także gdy model przecinany jest płaszczyzną o zadanej wysokości lub zdefiniowaną przez 3 punkty,
 • dodano możliwość usuwania utworzonych NMT - dotąd pliki modeli można było usuwać wyłącznie poza C-GEO, szukając ich na dysku,
 • poprawka eksportu do DXF danych 3D - dla niektórych trójkątów modelu NMT nie były wysyłane wysokości,

 

 

C-GEO

 • zaktualizowano funkcję pobierania działek ewidencyjnych poprzez usługę ULDK ze względu na zmiany w tych usługach przeprowadzone przez GUGiK w sierpniu 2022 r.,
 • dla rastrów z danymi NMT podłączonych do mapy, dodano obsługę wyłączania ich wybieralności, która wyłącza odczyt wysokości dla rastrów NMT o statusie niewybieralny. W ten sposób można odczytywać wysokości z jednego spośród załadowanych na mapę modeli terenu. Opcja ta jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w legendzie, w dziale Rastry na wskazanym rastrze NMT, lub zaznaczonej grupie rastrów NMT,
 • w funkcji importu punktów z plików tekstowych do tabeli współrzędnych dodano opcję wyłączenia kontroli numerów punktów. Funkcja ta jest zalecana do stosowania gdy użytkownik ma pewność, że nie ma zagrożenia powtarzania numerów punktów lub, gdy importowane są współrzędne bez numerów, np. XYH z chmury punktów. Wyłączenie tej kontroli znacznie przyspiesza import punktów (np. 1mln/4 minuty),
 • w module Niwelacji dodano możliwość wprowadzania poprawki odczytów z łat ze względu na temperaturę, co ma wpływ na odczyty w niwelacji precyzyjnej. Obsługę tych poprawek wprowadzono także w module Wyrównanie osnów 3D/GNSS gdy danymi do wyrównania są obserwacje niwelacji geometrycznej,
 • dodano do zestawu kodów dwa symbole: akceptacja i skreślenie - można je wykorzystywać np. do oznaczania obiektów do usunięcia lub modyfikacji na mapach porównania terenu,
 • zmiana adresu serwera WMS dla mapy topograficznej z serwisu OpenStretMap wykorzystywanego do generowania szkicu orientacyjnego. Dotychczasowy serwer został wyłączony przez jego wystawcę,
 • do funkcji obracania obiektu na mapie o wskazany środek i kąt obrotu dodano możliwość wskazania kąta obrotu poprzez kliknięcie w punkty na ramionach kąta (w wariantach LP/LCP/LPC/CLP),
 • do funkcji przesunięcia obiektu na mapie wprowadzono obsługę przyciągania do początku/środka/końca linii przy wskazaniu wektora przesunięcia,
 • do skrótu CTRL-7 dodano możliwość dwustronnego przełączania między trybem edycji a trybem przesuwania/obracania obiektów liniowych/powierzchniowych. Dotąd by włączyć tryb przesuwania/obracania, należało wcisnąć CTRL-8, a by wrócić do trybu edycji - CTRL-7,
 • do paska ikon ("Rysowanie") na mapie dodano ikonkę "koło zębate", umożliwiające szybką zmianę funkcji dotąd dostępnych w menu Opcje-Parametry programu: przełączanie metod wybierania obiektów powierzchniowych, włączanie zamiany kartowanych łuków i okręgów na łamane. Przyspieszy to dostęp do zmian tych opcji,
 • drobne modyfikacje struktury tabeli współrzędnych w zakresie atrybutów punktów granicznych zgodnych z przepisami z 2021 r.,
 • do tabeli kodów GeoInfo dodano kody i symbole projektowanych urządzeń sieci GESUT,
 • poprawka funkcji wycinania mapy (nożyczki) dotycząca obiektów, które mają atrybuty MEMO w bazie danych,
 • poprawka błędu, który powodował usuwanie kodów punktów biorących udział w obliczeniach na mapie, jeśli były to kody z kategorii Użytkownika,
 • usprawniono import danych w formacie RAW SurveyPro z odbiornika G6

 

 

8.15.07.01 z dn. 2022-07-01

moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • dodano obsługę obiektów o geometrii multipunkt (głównie słupów) w zakresie kartowania, importu/eksportu GML. W następnych aktualizacjach programu dodana zostanie obsługa edycji położenia takiej geometrii i eksportu do DXF,

 

C-GEO

 • w module Niwelacji dodano import pliku tekstowego (ikonka Transmisje z rejestratorów) z dodatkowymi kolumnami (odległość, odczyty na punktach pośrednich),
 • drobne poprawki stylizacji niektórych obiektów mapy zasadniczej 2021,
 • zaktualizowano adresy usług sieciowych Krajowej Integracji w zakresie osnów i punktów adresowych,
8.15.06.08 z dn. 2022-06-08

moduł e-Operat

 • dla dokumentów PDF przygotowanych do utworzenia elektronicznego operatu dodano (zakładka Operat, ikonka Edytuj PDF) możliwość umieszczania (osadzania) obrazów z plików graficznych (lub z treści wpisanej we wbudowanym edytorze tekstowym) we wskazanych miejscach dokumentu. Obiekty te są od razu po zapisaniu edytowanego PDF integrowane z pozostałą treścią dokumentu. Zapewnia to integralność dokumentu (uniemożliwia np. późniejsze nieuprawnione zmiany w treści),

 

moduł Dzienniki RTK/RTN

 • import mimośrodów ortogonalnych z plików RAW SurveyPro pochodzących z programu QuickGNSS,

 

moduł importu danych EGiB GML/SWDE

 • opracowano nową wersję tego modułu (włączaną w C-GEO - Opcje-Parametry programu, zakładka GML). Nowy moduł jest przeznaczony do odczytu GML i opracowania danych EGiB zarówno zgodnych z przepisami EGiB z 2021 jak i z 2015 r. Moduł jest opracowany w nowej technologii i ze zmienioną szatą graficzną. Dla każdego użytkownika tworzone jest automatycznie konto (wspólne dla wszystkich posiadanych licencji C-Geo), na którym zapisywane są tworzone/edytowane szablony raportów, pism itp,
 • w funkcji Adresowanie dodano możliwość wygenerowania książki nadawczej z opcjami dla wszystkich/zaznaczonych osób w module Adresowania,

 

moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • w oknie eksportu do GML 2021 dodano opcję zaokrąglania atrybutu wysokości do 0.1 m w GML dla rzędnych GESUT na przewodach elastycznych. Taki zapis jest wymagany przez niektóre ODGiK,
 • w tym samym oknie dodano funkcję określania daty (modyfikacji) od której będzie wykonywany eksport do GML. Wartość ta jest określana na podstawie daty import,
 • wprowadzono rozpoznawanie rzędnych na przewodach elastycznych w imporcie GML 2021 do mapy C-GEO,

 

C-GEO

 • w oknie projektów, w funkcji łączenia projektu z danymi prac geodezyjnych e-operatu/GeoOrganizera dodano możliwość filtrowania listy prac także według ich statusu. Np. po włączeniu filtra prace o statusie "zakończona" nie będą widoczne na liście prac możliwych do przypisania do projektu,
 • w funkcji pobierania wysokości punktu z usługi sieciowej udostępnianej przez GUGiK wprowadzono automatyczną transformację pobieranej wysokości (usługa ta udostępnia jak dotąd wyłącznie wysokości w układzie KRON-86) do układu wysokości w którym jest opracowywana mapa w C-GEO. Układ wysokości w C-GEO ustalany jest np. podczas zakładania projektu, mapy, lub w dowolnym czasie (ikonka "?"). Dzięki tej zmianie, łatwo jest "przejść" z wysokości uzyskanej z usługi sieciowej w Kronsztad86 do wysokości np. w układzie Amsterdam 2007, Kronsztad60 czy innym z listy dostępnych. Funkcja ta działa w oknie mapy - dodanie, edycja punktu, edycja obiektu (określenie wysokości punktów obiektu), a także w tabeli współrzędnych dla zaznaczonych punktów,
 • dodano kolejny (wcześniej dla ZZM oraz MPWiK w Warszawie, Tauron, PIM Czechowice-Dziedzice, PSG), branżowy szablon mapy przeznaczony tym razem do współpracy z Wodociągami Legnickimi (szablon o nazwie LPWIK.ZMP). Wraz z dedykowanym dla niego zestawem obiektów w edytorze mapy obiektowej, umożliwia kartowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania Wodociągów Legnickich. Rozwiązanie, poza ułatwieniem kartowania obejmuje także wprowadzanie wymaganych przez LPWiK atrybutów obiektów (łącznie z wbudowanymi słownikami). Opracowana mapa obiektowa jest ostatecznie eksportowana do formatu SHP dla systemu SIT w LPWiK,
 • zaktualizowano adresy usług sieciowych zmienionych w czerwcu 2022 przez GUGiK w zakresie pobierania NMT (usługa WCS EVRF-2007 oraz z plików ESRI ASCII Grid w obu układach wysokości),
 • dodano obsługę zmienionych kątów skrętu tekstów w imporcie plików GIV GeoInfo w wersji 22,
 • poprawki importu/eksportu GML 2021
 • dla użytkowników C-GEO, którzy użytkują kontrolery GNSS Trimble (dotąd było to możliwe jedynie dla kontrolerów z oprogramowaniem Carlson Survey - GSF) wprowadzono możliwość bezpłatnego uzyskania pliku najnowszego modelu quasi-geoidy PL-geoid2021 w formacie Trimble - GGF, dla wskazanego obszaru kraju. Zainteresowani powinni się zgłaszać poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.15.04.21 z dn. 2022-04-21

moduł e-Operat

 • zapamiętywanie kolejności kolumn w zakładce Operat,
 • możliwość zmiany położenia na liście dla wielu zaznaczonych dokumentów w zakładce Operat,
 • drobne poprawki błędów

 

moduł Trasy drogowe

 • możliwość konwersji pliku RXL na zadanie projektowania tras, a także eksport trasy do formatu RoadXML (ikonka XML),

 

C-GEO

 • w funkcji "Pomiary i obliczenia na mapie" w obliczeniu Odległości i azymuty dodano opcję "Biegun" przełączającą w tryb liczenia odległości i azymutów zawsze od punktu pierwszego - czyli z bieguna,
 • w oknie eksportu do DXF/DWG dodano możliwość ograniczenia obszaru generowanej siatki kwadratów do zakresu widocznego okna mapy lub do zakresu aktualnie zaznaczonych warstw do eksportu,
 • drobne poprawki eksportu do GML 2021
 • w oknie Tabeli, w menu Tabela-Zaznaczone punkty dodano funkcję "Zaznacz w bazie danych obiekty, które zawierają punkt". Opcja ta umożliwia odszukanie np. wszystkich działek, zawierających zaznaczone punkty graniczne. Tak wybrane działki mogą być następnie oznaczone w module danych EGiB w celu generowania np. protokołów ustalenia granic i innych dokumentów,
 • dodano obowiązujący od kwietnia 2022 r. model quasigeoidy  PL-geoid2021 - dostępny do wyboru w Opcje-Parametry programu-Obliczenia - Quasigeoida: PL-EVRF2007-NH (ETRF2000/ep 2011.0]-2021. Więcej o nowej geoidzie w naszych wiadomościach.
8.15.03.18 z dn. 2022-03-18

Aktualizacja C-GEO 8.15.3.18 z 18 marca 2022 r. zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w repozytorium interoperacyjności).

Podobnie jak dla obiektów mapy zasadniczej z rozporządzeń 2015 r., wymagane jest posiadanie modułu Aktualizacja mapy zasadniczej GML, a w przypadku danych podmiotowych EGiB - modułu Import danych EGiB.

 

GeoOrganizer/moduł e-operat

 • dodano parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół)
 • dodatkowe parametry dla numeracji stron  - położenie (góra/dół),
 • w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,
 • w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,
 • w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby,

 

 

moduł Importu danych EGiB GML

 • w menu Narzędzia dodano funkcję eksportu do pliku TXT działek z jednostkami rejestrowymi. Tak utworzony plik można zaimportować do bazy danych działek mapy C-GEO, poprzez menu okna bazy danych - Importuj numer jednostki rejestrowej - do wcześniej dodanej kolumny w bazie działek (pole tekstowe 40 znakowe),
 • dodano przenoszenie się id pracy z danych projektu C-GEO do danych modułu,
 • moduł Adresowanie: w edytorze dokumentów dodano możliwość umieszczenia zmiennej - Numer jednostki rejestrowej działki głównej - po użyciu tej zmiennej w dokumencie wyświetlana jest końcówka numeru jednostki rejestrowej G... - (z pominięciem początkowego ciągu danych TERYT),
 • moduł Adresowanie: nowa zmienna w edytorze dokumentów: [id_dz_wszystkie] - wyświetla w dokumencie identyfikatory wszystkich działek rozdzielone średnikiem,
 • moduł Adresowanie: w zakładce drukowania kopert, nowe przyciski do wyboru czy użyte mają być adresy wszystkich czy zaznaczonych osób,
 • moduł Adresowanie: nowy raport zestawienie działek zawiadamianych wraz z właścicielami,
 • moduł Adresowanie: dodano opcję "zaznaczone osoby" - do utworzenia pliku sterującego xls do przesyłki masowej

 

moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • dodane dwie ikonki - jedna (dwie zębatki) przeznaczona do oznaczania danych przekraczających zadane PDOP, mH, mP, a druga (ikonka "zaz") umożliwiająca zaznaczenie podświetlonych wierszy z użyciem Shift,
 • dodano możliwość sortowania danych po dowolnej kolumnie, a także łączenia sortowania np. po kolumnie daty i godziny (z shiftem),

 

C-GEO

 • ze względu na zablokowanie pod koniec lutego 2022 wyświetlania Google Maps poprzez Internet Explorer, uaktualniono tą usługę - wykorzystując przeglądarkę Microsoft Edge. Dodano ponadto możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków,
 • na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości dodano (ikonka H|) możliwość uzyskania informacji o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Funkcja wykorzystuje wbudowany w program moduł transformacji wysokości z danymi układów wysokości (np. Kronsztad 60, 86, Amsterdam 55, 2007...). Ponadto jest możliwość zmiany dotychczasowej wysokości na nową lub dodania nowego punktu o tych samych XY i nowej wysokości,
 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w  menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w module Niwelacja dodano raport niwelacji zgodny z wymaganiami instrukcji technicznej PKP - GK-1,
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji wydruku/raportu dodano możliwość odcinania początków numerów punktów (np. identyfikatorów punktów granicznych),
 • w module Porównanie współrzędnych dodano opcję generowania raportów zawierających po lewej/prawej/obu stronach dane porównywanych punktów granicznych z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2015 r. (BPP, STB, ZRD, RZG), a po drugiej stronie raportu – punkty graniczne z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2021 r. (STB, ISD, SPD). W module tym wprowadzono także funkcję zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załadowanych do porównania po stronie lewej i prawej okna danych,
 • w raportach z tabeli współrzędnych dodano możliwość nadania innej nazwy raportu, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w sprawie standardów: "Wykaz pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych". Dodano także możliwość określenia dowolnej, własnej nazwy raportu, bez konieczności każdorazowej edycji treści raportu,
 • w module tras drogowych zmodyfikowano eksport niwelety do przekroju pionowego - obecnie tworzony jest on na podstawie kilometrażu trasy co umożliwia poprawne wyświetlanie przebiegu trasy w przekroju. Dodatkowo do zadania przekroju, jako warstwa II, eksportują się punkty z zakładki XY->Hekt, ponieważ mogą to być punkty terenu, które zrzutowane na niweletę otrzymują kilometraż i dzięki temu można zrobić spójny profil z nałożoną niweletą i terenem,
 • w module Suwnice dodano w funkcji wklejania współrzędnych pytanie czy oznaczyć je jako punkty szyny lewej,
 • poprawka numeracji stron w raportach C-GEO, gdy w parametrach raportu (menu Opcje) ustali się start numeracji od innej wartości niż 1,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.03.2022
8.15.01.31 z dn. 2022-01-31

GeoOrganizer/moduł e-operat

 • poprawka generowania plików PDF istotna dla przesyłających pliki do podpisu podpisem zaufanym (serwis e-PUAP),
 • dodano funkcję (ikona PDF+) umożliwiającą zakładania nowej pracy w GeoOrganizerze/e-operacie na podstawie pliku PDF zgłoszenia pracy geodezyjnej otrzymanego z systemu do prowadzenia PZGiK (COMARCH ERGO, e-mapa GeoSystem, GeoInfo i.KERG Systherm, WebEWID Geomatyka, WEGA ESRI). Z danych zgłoszenia pobierany obecnie jest jego identyfikator, data rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
 • możliwość ustalenia wielkości, pogrubienia, koloru czcionki numeracji stron operatu,
 • dodano kolumnę Planowany termin wykonania do widoku głównego prac,
 • zapamiętywanie własnego sortowania w zakładce Faktury,
 • możliwość edycji grupy dokumentu w zakładce Dokumenty dołączone do pracy,
 • pliki z zakładki "Dokumenty dołączone do pracy", które zostały przypisane do zakładki Operat, są dodatkowo oznaczane (kolumna W operacie), dzięki temu wiadomo, które z nich będą wykorzystane w wygenerowanym e-operacie,
 • w opcjach generowania e-operatu dodano możliwość określenia startu numeracji (innego niż od 1) stron operatu,
 • uruchamianie programu na pozycji ostatnio podświetlonej pracy przez wyłączeniem programu,
 • aktualizacja rejestru TERYT.

 

 

C-GEO

 • w pasku usług sieciowych do funkcji pobierania danych NMT dodano dla zakresu aktywnego okna mapy pobieranie danych sekcji mapy topograficznej w skali 1:5000, czyli obszaru około 2200 x 2300 m udostępnianych jako usługa sieciowa przez GUGiK w formacie ESRI ASCII GRID. Podczas pobierania dane te są konwertowane w locie do formatu geoTIFF i wyświetlane jako raster na tle mapy. Tak udostępnione dane NMT można wykorzystywać przy kartowaniu obiektów z pozyskaniem ich wysokości, a także innych operacji podobnie jak dla danych NMT z usługi WCS dostępnej w C-GEO od kwietnia 2021 r. Funkcja pobierania danych NMT z ESRI ASCII GRID działa w dwóch wariantach - dla wysokości w układzie PL-EVRF2007 i PL-KRON86,
 • dodano także import danych NMT z plików ESRI ASCII GRID wskazanych przez użytkownika w lokalnych zasobach komputera - np. z własnych opracowań fotogrametrycznych, lotniczego skanowania laserowego. Funkcja ta jest dostępna w pasku usług sieciowych (ikonka Numeryczny model terenu), a także w menu Mapa-Raster: "Importuj dane NMT ESRI ASCII GRID z pliku". Po wskazaniu pliku .ASC na dysku, jest on konwertowany na raster geoTIFF NMT i dołączany do rastrów wyświetlanych w bieżącej mapie. Należy mieć na uwadze, że nie jest wówczas wykonywana transformacja współrzędnych z importowanego pliku do układu mapy. Oba układy powinny być zgodne, np. plik źródłowy to plik NMT pobrany z Geoportalu, w układzie 1992 - na mapie w C-GEO po imporcie wyświetli się w zakresie współrzędnych układu 1992,
 • dostosowanie C-GEO do układów współrzędnych stosowanych w Wielkiej Brytanii: Ordnance Survey Great Britain 1936 (OSGB86) na elipsoidzie Airy 1830 oraz układ wysokości ortometrycznych Ordnance Datum Newlyn (ODN). Rozwiązanie umożliwia: wyświetlanie podziału sekcyjnego map, transformacje międzyukładowe współrzędnych i map, transformacje wysokości, redukcje odwzorowawcze (np. w tachimetrii), wyrównanie ścisłe 3D/GNSS, obliczenia pomiarów RTK/RTN (plik geoidy do skopiowania do katalogu c-geo/BIN),
 • w tabeli współrzędnych, w oknie drukowania dodano dodatkowy raport (opcja: wydruk z wykorzystaniem szablonu) zawierający nowe i stare atrybuty punktów granicznych,
 • w funkcji "Pobieranie danych z usług WFS" paska usług sieciowych, w oknie wyświetlania danych do pobrania, dodano możliwość włączenia podkładów: BDOO/BDOT10k, ortofotomapy. Ułatwia to orientację w obszarze z którego będą pobierane np. działki lub punkty osnowy,
 • w dolnym pasku okna mapy dodana funkcja "Kłódka" umożliwiająca blokadę zmiany skali wyświetlanej mapy przez wpisanie mianownika w pole obok i przez obrót rolką myszki, blokada nie blokuje jednak możliwości zmiany skali przez ikonki z paska powiększania,
 • w transformacji mapy, przy wyborze warstw do transformacji dodano możliwość zaznaczania/odznaczania wszystkich warstw, zaznaczania odwrotnie i zaznaczania widocznych w legendzie,
 • wprowadzono możliwość umieszczania etykiet dla punktów wysokościowych (z rozporządzenia z 2015 r.) sztucznych wzdłuż wskazanej linii: w wyborze obiektów do kartowania jest dodatkowy obiekt - RTPW02 Punkt wysokościowy sztuczny (etykieta wzdłuż krawędzi obiektu),
 • w oknie eksportu punktów z tabeli współrzędnych dodano opcję umożliwiającą usunięcie zadanej ilości znaków z początku numeru. Funkcja ta jest przydatna np. przy eksporcie do plików tekstowych następnie ładowanych do różnego rodzaju instrumentów, kontrolerów, które mają często ograniczenie na ilość znaków numeru, tymczasem punkty graniczne mają identyfikatory 22-25 znakowe. Dzięki temu, że obcinane są początki numerów, nie ma problemu z późniejszą identyfikacją punktów,
 • w funkcji Wstaw opis do punktu (ikonka 11) dodano możliwość umieszczania opisów jako tekst także z odnośnikiem gdy włączono opisy wielowierszowe np. Nr+H, itp.
 • w legendzie mapy, w dziale Rastry dodano dla wskazanego rastra, w menu pod prawym klawiszem myszki możliwość otwarcia lokalizacji rastra w eksploratorze Windows co ułatwia np. skopiowanie rastra w inną lokalizację. Dodatkowo dla jednego lub wielu zaznaczonych rastrów w legendzie dodano możliwość ich usunięcia z mapy i z dysku,
 • import danych z tachimetru Geomax Zoom10 (zarówno do tachimetrii jak i wprost do tabeli punktów),
 • aktualizacja bazy danych TERYT w programie,
 • poprawka wskazywania wybranej działki w module SWDE na mapie C-GEO,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.01.2022

 

 

8.14.12.10 z dn. 2021-12-10
 • w edytorze mapy obiektowej i w menu pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu, dodano możliwość umieszczania na mapie dodatkowych etykiet obiektów mapy zasadniczej, z zachowaniem ich powiązania z obiektem,
 • w opcjach okna drukowania mapy przy pomocy własnej drukarki wirtualnej PDF dodano możliwość włączenia automatycznego otwierania utworzonego pliku PDF z wydrukowaną do tego formatu mapą,
 • poprawka konwersji obiektów mapy zasadniczej 2015=>2021
 • poprawka szablonów raportów punktów granicznych
 • poprawka dotycząca szablonu mapy zasadniczej 2015 (nowe atrybuty puntków granicznych),
 • poprawka eksportu do DXF łuków o małych promieniach
8.14.12.08 z dn. 2021-12-08

Moduł e-operat

 • możliwość edycji grupy dokumentu w zakładce Dokumenty dołączone do pracy,
 • pliki z zakładki "Dokumenty dołączone do pracy", które zostały przypisane do zakładki Operat, są dodatkowo oznaczane (kolumna W operacie), dzięki temu wiadomo, które z nich będą wykorzystane w wygenerowanym e-operacie,
 • w opcjach generowania e-operatu dodano możliwość określenia startu numeracji (innego niż 1) stron operatu,

 

 

Moduł EGiB SWDE/GML

 • w raportach dodano wykorzystanie zmiennych z danych projektu C-GEO (zakładka Więcej) - np. zmienne: [$pNr_Teryt], lub własnych zdefiniowanych zmiennych (np. sąd). W edytorach szablonów pism modułu EGiB/SWDE dodano nową opcję wykorzystującą te zmienne - w menu Wstaw: Pole z opisu projektu C-GEO, po jej wywołanu na pytanie o nazwę wprowadzamy: $pNr_Teryt, lub dla zmiennej "sąd" - $pSąd),
 • w opcjach adresowania dodano możliwość wpisania imienia i nazwiska w jedno pole - Firma, co upraszcza generowanie adresów kopert,

 

Moduł Wyrównanie 3D/GNSS

 

C-GEO

 • dodano funkcję konwersji obiektowej mapy zasadniczej, utworzonej w szablonie Mapa Zasadnicza 2015, do mapy zgodnej z przepisami rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej, GESUT i EGiB z 2021 r. Funkcja jest dostępna w menu Plik-Konwersja Mapy zasadniczej 2015=>2021 i wymaga utworzenia nowego projektu z mapą przeznaczoną na przekonwertowane dane,
 • w raportach z tabeli współrzędnych dodano możliwość sporządzania zintegrowanego wykazu punktów granicznych zawierającego dane punktów nowych, zmodyfikowanych i nie modyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów... z 2020 r.,
 • w pasku usług sieciowych dodano funkcję pobierania danych poprzez usługę WFS punktów osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, oraz danych ewidencyjnych (granice działek, budynki). Dla osnowy geodezyjnej pobierane są zarówno współrzędne punktów, jak i ich atrybuty (błąd punktu mp, stan punktu, typ stabilizacji). Więcej informacji o usłudze w C-GEO Wiki,
 • dodanie nowego wariantu etykietowania w kartowaniu edytorem mapy obiektowej (włączane w ikonce "..."-Etykietowanie-Wstaw we wskazanym miejscu) - wskazanie pochylenia tekstu przez kliknięcie w linię do której tekst ma być równoległy,
 • w module Suwnice wprowadzono opcję generowania rysunku suwnicy zawierającego wartości z pomiaru, a nie jak dotąd - poprawki po wpasowaniu,
 • dla zaznaczonych punktów w tabeli (np. punktów osnowy) dodano pobranie identyfikatorów działek na obszarze, których znajdują się zaznaczone punkty. Funkcja ta wykorzystuje możliwości usługi ULDK. Pobrane identyfikatory działek są przypisywane do pola w tabeli współrzędnych: idDzialki,
 • w dolnym pasku okna mapy, umożliwiono edycję wyświetlanej, bieżącej skali mapy, co pozwala na szybkie ustawienie skali widocznego obszaru mapy,
 • w obliczeniach na mapie dodano moduł Obliczenie punktów po łuku (ze spadkami). Funkcja ta umożliwia obliczanie współrzędnych XYH punktów na łukach kołowych zastępując konieczność korzystania z modułu Obliczanie tras drogowych, w przypadku prostych, pojedynczych łuków,
 • w imporcie plików DXF dodano opcję importu wypełnień obiektów - nowa zakładka Wypełnienia, która umożliwia określenie rodzaju wypełnienia w C-GEO odpowiadającego temu które jest w pliku DXF,
 • dla obiektów mapy zasadniczej, posiadających powiązane z nimi etykiety, dodano w menu pod prawym klawiszem myszki: Powiąż z obiektem, opcję wyświetlania istniejących relacji między obiektem a jego etykietą. Ta funkcja ułatwia rozpoznawanie istniejących powiązań między etykietami a ich obiektami,
 • w module Tachimetria dodano możliwość usunięcia zaznaczonych wierszy (np. kursorami klawiatury lub myszką z wciśniętym klawiszem Shift) - opcja pod prawym klawiszem myszki - Usuń blok danych,
 • dodano możliwość zmiany domyślnej bitmapy wykorzystywanej do zaznaczania obiektów na mapie. W celu wykorzystania własnej bitmapy należy przygotować plik graficzny BMP o nazwie zaznacz.bmp i zapisać do katalogu C-GEO\BIN,
 • dodano możliwość zmiany wielkości punktu na mapie, który nie ma nadanego kodu i symbolu kartograficznego. W celu zmiany wielkości punktu należy przygotować plik graficzny BMP zawierający kształt bitmapy punktu o nazwie punkt.bmp i zapisać do katalogu C-GEO\BIN,
 • w ikonce "Wyznacz punkty przecięcia 2 warstw" dodaliśmy opcję oznaczenia w bazie danych przecinanych obiektów jednej warstwy przez obiekty drugiej warstwy,
 • w eksportach (np. do DXF/DWG, innej mapy, GIV, itd.) dodano w zakładce Obszar eksportu dla opcji Wybrane godłem/zakresem, możliwość wskazania zakresu przez podanie numeru punktu LG (lewy górny) i PD (prawy dolny),
 • w module Formularzy (Mapa- Formularz) dodano możliwość zapisu na mapę ramki zakresu mapy umieszczonej w formularzu w postaci obiektu powierzchniowego,
 • w generatorze wykazu zmian danych ewidencyjnych (Obliczenia-Obliczanie powierzchni-Rozliczenie użytków), dodano możliwość wykorzystania zmiennych zawierających dane: nr rejestru gruntów, nr KW, jednostki ewidencyjnej, obrębu: [nr_rej], [kw], [id_jew], [jew], [id_obr], [obr],
 • w ikonce "?" gdzie są dostępne opcje zaokrąglania i odwzorowań dodano skrót do zmiany zestawu kodów dla projektu. Dotąd taka zmiana zestawu kodów była dostępna wyłącznie w głównych opcjach programu,
 • w tabeli współrzędnych dodano możliwość dwukierunkowej zmiany kodów punktów między zestawami kodów z rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej:  2015 i 2021. Funkcja ta jest dostępna w menu Tabela-Przekodowanie punktów. Po użyciu tej funkcji, należy w projekcie zmienić zestaw kodów na zgodny z tym, na które wykonano przekodowanie. Można to zrobić w Opcjach programu, lub poprzez ikonkę "?" w sposób opisany wyżej,
 • w oknach: wstawiania tekstów i szybkiego wstawiania tekstów wprowadzono zapamiętywanie ostatnich ustawień (np. włączonego alternatywnego koloru przekreślenia tekstu),
 • w edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano możliwość nadania przekreślenia dla modyfikowanych tekstów,
 • dodano funkcję zmiany numeracji obliczanych punktów w obliczeniach ortogonalnych (menu Obliczenia),
 • poprawka w obliczeniach na mapie w rzutowaniu punktu na prostą, dotycząca pobierania numeru punktu rzutowanego po kliknięciu myszką na te punkt na mapie,
 • w wydruku mapy do PDF wprowadzono zapis z tłem przezroczystym,
 • dodano możliwość sortowania wierszy w Porównaniu współrzędnych - według wartości dl.
8.14.10.11 z dn. 2021-10-11

Aktualizacja z 11.10.2021 stanowi drugi etap dostosowania C-GEO do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r. Tym razem udostępniamy:

 • Edytor mapy obiektowej ułatwiający kartowanie obiektów zgodnie z nowymi rozporządzeniami
 • Uaktualniliśmy słowniki atrybutów punktów granicznych ze względu na zmiany wprowadzone przez GUGiK w schematach aplikacyjnych we wrześniu.
 • Zestaw kodów łączący kody mapy zasadniczej 2021 z kodami K1'98 - często jeszcze występującymi w praktyce
 • Nowe szablony protokołów przebiegu granic w module danych EGiB zgodne z aktualnymi przepisami

Ze względu na konieczność zachowania spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych zasobu (art 12b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne), nie udostępniamy obecnie importu i eksportu danych w formacie GML w oparciu o schematy z rozporządzeń z 2021 r.

Wymiana danych w "GML 2021" będzie dostępna od momentu, gdy ODGiK będą miały wdrożone nowe oprogramowanie do prowadzenia zasobu, zaktualizowane i przygotowane bazy danych do wydawania i odbioru danych w GML zgodnym ze schematami z 2021 r.

Do tego czasu obowiązuje nadal format wymiany danych w GML zgodny z przepisami rozporządzeń z 2015 r., dlatego, jeśli użytkownik C-GEO aktualizuje dane zasobu danego ODGiK w formacje GML, należy korzystać z szablonu mapy obiektowej zgodnego z rozporządzeniami z 2015 r. i w tym standardzie importować i eksportować pliki GML.

 

Prosimy o Państwa sugestie i uwagi związane z dostosowaniem C-GEO do aktualnych przepisów. Będziemy je wprowadzać sukcesywnie w kolejnych aktualizacjach.

 

 

Ponadto, opracowaliśmy i oferujemy kolejny moduł do C-GEO:

Wyznaczenie dokładności instrumentów

 

Krótka informacja o funkcjonalności tego modułu jest podana niżej, a pełny opis jest dostępny na C-GEO Wiki.

Różne zadania pomiarowe wymagają różnej dokładności instrumentów oraz oprzyrządowania pomocniczego. Z tego powodu powstały metody pomiarowe pozwalające na wyznaczenie dokładności zestawu pomiarowego. Dobrze zaprojektowany test dokładności pozwala również wyznaczyć wartości błędów instrumentalnych wykorzystanego sprzętu, np. dla dalmierzy możliwe jest wyznaczenie stałej dodawania, dla niwelatora wartości niepoziomości osi celowej itp. Rozmowy z serwisantami instrumentów wskazują, iż geodeci w niewielkim stopniu samodzielnie sprawdzają warunki geometryczne instrumentów, choć może mieć to duży wpływ na osiągane dokładności pomiaru - zwłaszcza istotne w geodezji inżynieryjnej. Dodatkowo występuje założenie, że skoro kupuje się instrument o nominalnej dokładności 1" to wykonane pomiary mają właśnie taką dokładność, a zapomina się, że na dokładność pomiaru mają również wpływ akcesoria pomiarowe takie jak np. krzywa tyczka, czy też nie zrektyfikowana libela łaty niwelacyjnej. Chcąc mieć pełną świadomość na temat błędów instrumentalnych oraz realnej dokładności pomiaru zestawu pomiarowego (instrumentu, obserwatora i akcesoriów) należy wykonać niezbędne pomiary testowe i odpowiednio je przetworzyć. Chcąc ułatwić to zadanie powstał moduł "Wyznaczenie dokładności instrumentów".

W aktualnej wersji moduł umożliwia takie obliczenia jak:

 • wyznaczenie dokładności dalmierza wraz z wyznaczeniem stałej dodawania zestawu dalmierz+reflektor zgodnie z schematem opisanym w normie PN-ISO 17123-4
 • wyznaczenie stałej dodawania oraz skali dalmierza z wykorzystaniem znanej bazy testowej

W przypadku zainteresowania modułem możliwe jest dodanie następujących testów zgodnych z normami PN-ISO 17123

 • wyznaczenie dokładności niwelatora
 • wyznaczenie dokładności pomiaru kąta
 • wyznaczenie dokładności pomiaru tachimetrycznego
 • wyznaczenie dokładności pomiaru RTK/RTN

 

Poniżej szczegółowa lista zmian w pozostałych modułach i samym programie C-GEO:

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • GeoOrganizer w wersji 64 bitowej, która jest wybierana przy instalacji GeoOrganizera (użytkowników modułu e-operatu, którzy będą potrzebować tej wersji, prosimy o kontakt - udostępniamy odrębny instalator dla tego modułu). Wersja 64-bit GeoOrganizera jest zalecana w sytuacjach, gdy wielkość pliku PDF operatu przekracza 500MB, wersja 64-bit umożliwia przygotowanie 3GB i większych operatów w PDF. Do prawidłowego działania tej wersji niezbędny jest oczywiście także system Windows 64bit.
 • poprawka wyświetlania polskich liter w jednostkach stosowanych w zakładce Kosztorys,

 

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość wykorzystania szablonów protokołów przebiegu ustalenia granic zgodnych z rozporządzeniem EGiB z 2021 r.,
 • podczas tworzenia protokołu przyjęcia granic można wybrać szablon z własnych wzorców - dodano możliwość ich zapisu i wczytywania,
 • dodana druga wersja protokołu wznowienia znaków granicznych (Adresowanie->Raporty)
 • w opcji filtrowania działek dodana możliwość filtrowania kryterium grupy rejestrowej,
 • w opcji Adresowanie do importu danych z XLS, CSV dodano możliwość importu kolumn: data, godzina, miejsce spotkania, KW,

 

 

Program C-GEO

 • w pasku usług sieciowych dodano nową funkcję - pobieranie granic działek w wybranym obszarze lub wzdłuż łamanej, umożliwia to szybsze pozyskiwanie geometrii działek - bez konieczności samodzielnego "klikania" w obszarze mapy,
 • w oknie Informacje dla obiektów dodano:
  - listę numerów punktów obiektu łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania np. we własnym dokumencie,
  - w nowej zakładce Lista XYH dodano prostą tabelkę z listą punktów obiektu wraz ze współrzędnymi, łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania we własnych dokumentach,
 • w oknie bazy danych, dla wybranych/wszystkich obiektów można wykonać raport z danymi obiektów (np. karty obiektów, wykazy danych ewidencyjnych, itp.) zgodnie z gotowymi wzorami, lub po przygotowaniu własnego wzorca raportu. Aby ułatwić przygotowanie takich raportów, dodaliśmy zmienną generującą tabelę z geometrią raportowanego obiektu w wariancie NrXY i NrXYH,
 • do paska ikon usług sieciowych dodano możliwość wyświetlenia zakresu obszaru mapy C-GEO w oknie przeglądarki z serwisem c-Geoportal.pl,
 • w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty, dodano możliwość ograniczenia obszaru dla siatki krzyży do wybranego wcześniej obiektu powierzchniowego na mapie,
 • w związku z modyfikacją przez GUGiK schematów aplikacyjnych dla EGiB w zakresie wartości atrybutów punktu granicznego (ISD, SPD, STB) zmieniono słowniki z wartości słownych na liczbowe (np. ustalony=1),
 • dodano zestaw kodów Mapa Zasadnicza 2021 z K1'98, zawierających kody zgodne z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej 2021 wraz z kodami K1'98,
 • w oknie drukowania map dodano możliwość ustalenia koloru dla drukowanej metryczki mapy
 • w module Objętości i warstwice dodano możliwość wprowadzenia przesunięcia wysokości modelu w funkcji obliczania objętości,
 • przy wstawianiu tekstu wyrównanego do linii, po kliknięciu w linię, napis wstawia się od razu do równoległy do wskazanej linii (dotąd trzeba było klikać w dwa punkty tej linii),
 • w menu GIS, w funkcji zapisu załadowanych tam danych do mapy C-GEO dodano opcję konwersji ich do standardu kodowania znaków UTF8 - niektóre dane mogą zawierać znaki w innych kodowaniach niż UTF8,
 • w oknach podglądu raportów i edytora RTF na mapie dodano obsługę powiększania przez funkcję CTRL-rolka myszki,
 • w funkcji Wypełnij pole w oknie tabeli współrzędnych dodano obsługę wartości słownikowych, jeśli takie są dla tego pola przewidziane,
 • poprawka kopiowania przez schowek treści dokumentów w edytorze GeoOrganizera a edytorami raportów w C-GEO,
 • w oknie edytora RTF na mapie C-GEO dodano możliwość stosowania skrótów klawiszowych do zmiany atrybutów tekstu: Ctrl B - bold, Ctrl U - podkreślenie, Ctrl I italic, Ctrl E - łączenie celek- w oknie edycji działki, w raporcie z obliczeń zaktualizowano komunikat informujący o podstawie prawnej poprawki odwzorowawczej powierzchni,
 • usprawnienie wyświetlania plików DXF/DWG do importu w C-GEO - teraz widać pliki o obu rozszerzeniach, bez konieczności zmiany ustawień w oknie importu,
 • dodano odrębne zmienne wyświetlające identyfikatory gmin bez dodawania kodów jednostek ewidencyjnych w raportach, formularzach ([nr_teryt_gminy], $pnr_teryt_gminy)

 

Dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 11.10.2021

 

8.14.08.31 z dn. 2021-08-31

        Aktualizacja z 31.08.2021 dostosowuje C-GEO do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r. w zakresie:

1. Nazewnictwa klas obiektów i warstw mapy obiektowej - np. OT_Skarpa zamiast jak dotąd - BDZ_BudowlaZiemna,

2. Atrybutów obiektów baz danych BDOT, GESUT, EGIB ze słownikami,

3. Kodów kartograficznych obiektów, np. OTRS zamiast jak dotąd RTPW02 dla punktu wysokościowego sztucznego,

4. Symboli kartograficznych i stylizacji obiektów liniowych wyświetlanych na mapie zasadniczej.

        Tabela współrzędnych założona z wykorzystaniem szablonu Mapa_Zasadnicza_2021 zawiera atrybuty punktów granicznych ze słownikami zgodnymi z rozporządzeniem EGiB. Także tabele współrzędnych zakładane z szablonu Mapa_Zasadnicza_2015 zawierają dodatkowo nowe atrybuty punktów granicznych. Dostępne są pierwsze szablony raportów dla punktów granicznych z nowymi atrybutami (wsp_pkt_gran_2021 i wsp_pkt_gran_2021_2), kolejne będą dodawane zgodnie z Państwa życzeniami dotyczącymi ich wyglądu i zawartości.

Funkcje importu, eksportu i wydruku punktów w formacie tekstowym uwzględniają nowe kody kartograficzne (np. automatyczne zaokrąglanie wysokości punktów o określonych kodach).

W następnych  aktualizacjach C-GEO udostępniony zostanie edytor obiektów mapy zasadniczej, a po przeprowadzonych konsultacjach z GUGiK i producentami systemów informatycznych dla obsługi PZGiK, opracowany będzie eksport i import danych w formacie GML zgodnym z aktualnymi schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń 2021 r.

Prosimy o Państwa sugestie i uwagi związane z dostosowaniem C-GEO do aktualnych przepisów. Będziemy je wprowadzać sukcesywnie w najbliższych tygodniach.

 

        Aktualizacja C-GEO wprowadza także kolejny moduł obliczeniowy - Transformację 3D kosztujący 600 zł netto.

Dotychczas oferowany był moduł Odległości od płaszczyzny, który dla wyznaczenia odchyłek od projektu wymagał określenia bezbłędnej płaszczyzny przez podanie 3 punktów na niej umieszczonych.

Nowy moduł nie ma już tych ograniczeń, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat modułu Transformacja 3D:

        Moduł Transformacja 3D powstał dla potrzeb takich zagadnień jak transformacja współrzędnych przestrzennych między różnymi układami odniesienia, przeliczenia współrzędnych zrealizowanej konstrukcji do układu teoretycznego, czy też w obliczeniach przemieszczeń obiektów przestrzennych.

Obliczenia można zrealizować z wykorzystaniem 8 modeli: translacja, przekształcenie izometryczne (przesunięcie i obrót bez zmiany skali), transformacja Helmerta (przesunięcie, obrót i jednakowa zmiana skali dla wszystkich osi układu), przekształcenie przez podobieństwo (przesunięcie, obrót i zmiana skali dla każdej osi inna) wraz z różnymi kombinacjami równej skali (np. sX=sY, sX=sZ, sX=sY=sZ), a także pełna transformacja afiniczna zawierająca oprócz przesunięcia, obrotu i zmiany skali również tzw. skoszenie.

Wybór właściwego modelu uzależniony jest od konkretnego zadania. Transformacja izometryczna może być wykorzystywana np. w pomiarach kontrolnych zrealizowanej konstrukcji stalowej i wyznaczeniu odchyłek od kształtu teoretycznego, a także przy przechodzeniu z układów pomiarowych do układu projektowanego konstrukcji (np. statku). Model transformacji Helmerta będzie wykorzystany wtedy gdy układ pierwotny i wtórny cechuje się innym parametrem skali, np. gdy oba pomiary były zrealizowane różnymi instrumentami. W przypadku badania deformacji obiektu będzie przydatna transformacja afiniczna, gdyż podczas realizacji obliczeń program wyznacza wprost parametry kątów obrotu i zmiany skali względem każdej osi układu współrzędnych, a także wyznacza skoszenia kształtu.

 

Poniżej szczegółowa lista zmian w pozostałych modułach i samym programie C-GEO:

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • przypisywanie numeru działki z danych projektu C-GEO do danych pracy zakładanej od strony C-GEO,
 • dodano możliwość dołączania do pola Opis pracy, wartości ze słownika do tekstów już umieszczonych w tym polu,
 • poprawka przypisywania id obrębu z danych prac e-operatu/GeoOrganizera do danych projektu C-GEO powiązanego z pracą,

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • zmodyfikowano raport Protokół ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych - dostosowano do wzoru w aktualnym rozporządzeniu w sprawie EGiB,
 • dodano możliwość edycji szablonów dokumentów w adresowaniu: Protokół (osoby biorące udział we wznowieniu), alfabetyczne zestawienie osób, Protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych,
 • poprawka generowania adresów gdy jest wielu właścicieli danej działki,

 

Program C-GEO

 • zmodyfikowano okno zakładania projektów, tak by łatwiej wybierać szablon mapy w zależności od zgodności z przepisami rozporządzeń 2015, 2021 i GeoInfo. Możliwy jest także założenie mapy bez szablonu i z innym z pełnej listy szablonów,
 • w menu Tabela-Zaznaczone punkty dodano opcję transformacji wysokości dostępną dla wszystkich geoid (np. Amsterdam 55, Kronsztad 60) gdy zakupiono moduł Transformacja wysokości, a między geoidami Kronsztad86 i Amsterdam 2007, także w wersji podstawowej C-GEO. Funkcja ta umożliwia przeliczenie między układami wysokości zarówno dla punktów w tabeli, jak i dla atrybutów rzędnych punktów wysokościowych BDOT i GESUT oraz treści redakcyjnej mapy - etykiet punktów wysokościowych,
 • w oknie wprowadzania danych punktów wysokościowych GESUT na urządzeniach dodano możliwość wpisania np. zmierzonej głębokości dna komory w polu rzędnej dolnej. Po podaniu tej wartości i wciśnięciu ikonki "H", program wylicza wartość rzędnej dolnej odejmując podaną głębokość od odczytanej automatycznie rzędnej górnej,
 • w module Porównanie współrzędnych, w funkcji rysunku dla porównywanych punktów dodano możliwość umieszczenia na mapie C-GEO wektorów łączących porównywane punkty każdej pary. Ułatwia to wizualizację np. zmian położenia punktów z różnych pomiarów, itp.,
 • w oknie komunikatu o istnieniu punktu w tabeli o tym samym numerze i różnych współrzędnych, podawana jest wartość odległości poziomej i przestrzennej między punktem istniejącym dotąd w bazie a nowo obliczonym,
 • w formularzach C-GEO uwzględniana jest właściwość warstw drukowanej mapy - wyłączenie z drukowania,
 • w oknie drukowania punktów w tabeli współrzędnych dodano ikonkę skrótu do wygenerowania pliku PDF bez wyświetlania okna podglądu wydruku,
 • w oknie drukowania punktów w tabeli współrzędnych dodano nowy szablon raportu wykazu współrzędnych punktów granicznych z atrybutami SPD, ISD, STB,
 • zmodyfikowano szablon Mapa Zasadnicza 2015, tak by w tabeli współrzędnych oprócz atrybutów zgodnych z poprzednim rozporządzeniem w sprawie EGiB, były także we atrybuty z EGiB'2021: ISD, SPD, STB. Umożliwi to konwersję starych atrybutów na nowe, dzięki dodatkowej funkcji opisanej niżej,
 • w tabeli współrzędnych, dodano ikonkę i opcję w menu Tabela-Zaznaczone punkty - Wypełnij atrybuty SPD, ISD na podstawie ZRD i BPP. Funkcja ta na podstawie wartości ZRD i BPP nadaje punktom nowe atrybuty SPD, ISD zgodnie z rozporządzeniem EGiB'2021,
 • w funkcji wyświetlania danych z serwisu Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu uwzględniono zmiany parametrów usługi wynikające z rozporządzenia w sprawie GESUT 2021,
 • na mapie, w funkcji Wstaw opis do wskazywanych punktów, dodano opcję zaznaczania punktu w tabeli współrzędnych podczas umieszczania np. numeru lub H na mapie
 • w oknie eksportu współrzędnych do pliku tekstowego dodano opcję "Podpowiadaj identyfikator pracy w nazwie pliku",
 • w opisie projektu wprowadzono możliwość umieszczana długich tekstów, które można potem umieszczać jako zmienne, np. w metryce wydruku mapy jako: $p0,$p1...
 • dodano zapamiętywanie opcji wycinania mapy "Nożyczkami" - "Zapisz jako wielolinie...",
 • dodano zapamiętywanie ścieżki zapisu do pliku PDF w oknie Raportów - zapis ikonką PDF w okienku podglądu dokumentu,
 • modyfikacja wywołania okna wstawiania "szybkiego tekstu" - wywołuje się ono teraz bez wpisanego poprzednio tekstu,
 • poprawki usuwające błąd przy drukowaniu mapy w niektórych przypadkach i złe marginesy przy zapisie mapy do PDF.

 

Dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.08.2021: dębicki, elbląski, golubsko-dobrzyński, kwidzyński, malborski, Olsztyn, Ruda Śląska, raciborski, staszowski, wąbrzeski.

 

8.14.06.30 z dn. 2021-06-30

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • dodano powiązanie między danymi projektu a modułem/GeoOrganizerem dla atrybutów: Zleceniodawca i numer działki. Dla numeru działki warunkiem jest dodanie takiego pola (Nr działki) do danych projektu - Więcej- ikonka Konfiguracja...
 • wyświetlanie rozmiaru plików dodawanych do pracy i ich sumy - ułatwia ocenę rozmiaru końcowego operatu (np. nieprzekroczenie 10MB dla PDF zbiorczego),
 • w bazie zleceniodawców pracy geodezyjnej dodano usługę umożliwiającą pozyskanie danych zleceniodawcy po podaniu jego identyfikatora NIP z bazy GUS. Ułatwia i przyspiesza to wprowadzanie zawsze poprawnych danych,
 • poprawka ustawienia czasu pojawiania się powiadomienia o wpisie w terminarzu - dla 1 i 2 godzin,
 • dodano szablon wzorca dokumentu Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac geodezyjnych

 

Moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • w legendzie mapy, w menu po naciśnięciu prawego klawisza myszki na najwyższym poziomie (WARSTWY), dodano opcję Usunięte obiekty. Umożliwia ona wyświetlenie okna z listą wszystkich usuniętych obiektów mapy obiektowej, które zostały zaimportowane z zasobu (posiadały lokalnyId), niezależnie od czasu ich usunięcia. Obiekty są wyświetlane w kolejności usunięcia, widoczne jest ich lokalneId oraz pozostałe atrybuty obiektów. Wybrany usunięty obiekt jest wyróżniony na mapie. Użytkownik może przywrócić dowolny obiekt do stanu sprzed jego usunięcia przez naciśnięcie prawego klawisza myszki na wierszu wybranego obiektu,
 • dla budynków oraz obiektów z budynkami trwale związanymi i bloków budynków dodano pod prawym klawiszem myszy możliwość wskazania, które obiekty mają wchodzić w relację ze sobą. Funkcja wywoływana jest po kliknięciu ppm na obiekt, który chcemy powiązać z budynkiem i wyborze opcji "Powiąż z obiektem...". Dodatkowo w tym samym miejscu można włączyć zaznaczenie obiektów ze sobą powiązanych po kliknięciu na obiekt. Opcja ta pozwoli rozwiązać problem powiązań obiektów TZZB i bloków z budynkami, gdy automatyczne tworzenie relacji nie tworzy oczekiwanych powiązań. Jeśli nie skorzystamy z opcji to tak, jak dotychczas, relacje utworzą się automatycznie, o ile obiekty są ze sobą topologicznie powiązane,
 • w opcjach programu, zakładka GML, dodano opcję aktywującą tworzenie nowej wersji obiektu przy zmianie geometrii obiektu (np. zmianę współrzędnych punktu załamania obiektu, dodanie nowego punktu). Jest to niezbędne gdy wykonywany jest eksport danych do GML od daty modyfikacji,
 • dla importowanych danych GML z systemów GeoInfo i WEGA dodano rozpoznawanie słupów z latarnią. Przy importach GML z GeoInfo - rozpoznawanie właściwych kierunków bram i furtek, oraz odrębne obiekty brama i furtka w edytorze mapy obiektowej, których wybór przy kartowaniu zapewni poprawny eksport do GML dla GeoInfo,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.06.2021: bialski, biłgorajski, buski, m. Częstochowa, m.Gdańsk, giżycki, gołdapski, gnieźnieński, gryficki, jarociński, kartuski, kolbuszkowski, m. Krosno, lidzbarski, lipnowski, mogileński, moniecki, myśliborski, nowodworski, przasnyski, przemyski, radzyński, sieradzki, sierpecki, m. Włocławek, zamojski, zgierski,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • poprawa importu czasu pomiaru z plików MJF (Topcon),
 • dodana możliwość zamiany treści kolumn Komentarz <-> Kod dla zaznaczonych punktów

 

Moduł Wyrównanie osnowy 3D/GNSS

 • zmodyfikowano funkcję sortowania, tak aby była zgodna z sortowaniem w tabeli punktów
 • w raporcie z wyrównania dane pomiarowe i punkty posortowane są zgodnie z widokiem w tabelach
 • w menu podręcznym dodano opcję zmiany numeru punktu (modyfikacji podlega każde wystąpienie wskazanego numeru we wszystkich zakładkach)
 • znacznie przyspieszono aktualizację wyświetlanych danych po wyrównaniu obserwacji (zauważalne przy większych sieciach)

 

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • w opcji edycji treści zwrotki pocztowej w module Adresowania dodano możliwość użycia zmiennych: [id_pracy] [nr_jed_ew] [nr_obr] [id_dz] [glowna_jed_ew] [glowna_nr_dz] [glowna_idd] [glowna_obr],

 

Program C-GEO

 • dodano obsługę wyświetlania na mapie C-GEO rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 5GB,
 • w pasku ikon z usługami sieciowymi, w ikonce WMS dodano opcję pobierania ortofotomapy HiRes do bieżącej mapy. Dotąd możliwe było jedynie jej wyświetlanie w trybie online,
 • dla funkcji wykorzystującej usługę sieciową ULDK - pobieranie geometrii działek, dodano opcję pobierania i umieszczania na mapie samego numeru działki (bez jej geometrii) w miejscu kliknięcia ma mapie. Funkcja może się przydać do opisu wydłużonych działek - zamiast szukania i kopiowania już istniejących opisów na mapie,
 • dodano możliwość eksportu mapy do formatu DWG zgodnego z AutoCAD 2018 z załączonymi rastrami, stylami linii i symbolami,
 • odnowiono i poszerzono funkcjonalność okna połączenia C-GEO z odbiornikiem GPS (np. dla instalacji C-GEO na tabletach z Windows producentów GNSS) w celu ułatwienia przygotowywania w terenie mapy porównania z terenem. Dodano: nową zakładkę zawierającą najważniejsze elementy w czasie pomiaru (mp, mh, typ pomiaru - fix float itp), można podać wysokość tyczki, co wpływa na obliczaną wysokość. Do zapisywanego w tabeli współrzędnych punktu dołączana jest informacja o mp, mh, dacie pomiaru oraz typie pomiaru. Przy zapisie punktu odświeżana jest mapa aby punkt był na niej od razu widoczny,
 • w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość wyłączenia uwzględniania zakresu wysokości modelu w rastrze TIFF z NMT. Nie wszystkie NMT mają określony ten zakres i wówczas można go podać samodzielnie w opcjach programu, albo w legendzie pod prawym klawiszem myszki dla wybranego rastra NMT nakazać wyznaczenie automatycznie,
 • w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość włączenia odwracania jasności kolorów przy czarnym tle mapy,
 • w narzędziu Przecięcie obiektów dodano opcję zapisywania przeciętych obiektów jako odrębne obiekty. Stosowane to jest np. do wyznaczenia pasów służebności przesyłu,
 • w narzędziu Przesuń dodano możliwość wskazania wektora przesunięcia - przez wciśnięcie w początku wektora i puszczenie lewego klawisza myszki na końcowym punkcie wektora. W efekcie w oknie funkcji Przesunięcie podawane są składowe wektora i można wybrać jeden lub więcej (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia przesuwanie lub przesuwanie z pozostawieniem oryginału,
 • w narzędziu Obróć dodano możliwość wskazania początku ramienia obrotu - przez wciśnięcie lewego klawisza myszki w punkcie obrotu, następnie wybiera się obracany obiekt lub grupę obiektów (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia obracanie z pozostawieniem oryginału lub nie,
 • w funkcji rysowania okręgu dodano możliwość wprowadzenia średnicy, obok dotychczasowego promienia,
 • w module Podział obiektu (np. działki) linią równoległą odsuniętą wprowadzono uwzględnienie poprawki odwzorowawczej, tak by wyliczona granica miała odległości w terenie zgodne z zadaną odległością projektowaną. Poprawka ta ma znaczenie przy dużych odległościach lub podziałach wielokrotnych,
 • w Opcje/Parametry programu, zakładka Mapa dodano listę predefiniowanych wysokości czcionek w mm. Umożliwia to wprowadzenie własnych rozmiarów czcionek do późniejszego wykorzystania podczas wprowadzania tekstów na mapę,
 • w Opcje/Parametry programu, zakładka Mapa c.d. dodano opcję wyłączenia pojawiania się okna szukania tekstu na mapie aktywowanego naciśnięciem dowolnego klawisza. Przy wyłączonej opcji pojawiania się tego okna, może ono być aktywowane przez wciśnięcie CTRL-F,
 • w ustawieniach raportów i w edytorach szablonów RTF (np. w module Raporty) dodano opcję wyłączenia otwierania utworzonego pliku PDF z raportem,
 • w oknie RTF na mapie, dla umieszczonej grafiki dodano pod prawym klawiszem myszki możliwość włączenia opływania tekstu,
 • w oknie drukowania mapy dodano opcję umożliwiającą wyłączenie wyświetlania podglądu warstw niedrukowalnych.

 

8.14.04.30 z dn. 2021-04-30

Uwaga! Od 4 maja wprowadzamy do naszej oferty nowy, płatny moduł obliczeniowy do C-GEO:

 

Transformacje wysokości

 

Moduł umożliwia przeliczenia wysokości między obowiązującymi układami państwowymi takimi jak Kronsztadt'86 oraz Amsterdam 2007, a także między układami archiwalnymi Kronsztadt'60 oraz Amsterdam'55. Jest to możliwe dzięki opracowaniu autorskiego modelu przeliczeniowego, dla potrzeb którego wykorzystano dane reperów osnowy podstawowej udostępnione przez GUGiK po uwolnieniu danych osnowy w 2020r. Ponadto w module jest możliwość transformacji wysokości na podstawie znanych wysokości punktów w obu układach i przy wyborze metody transformacji (translacja - 1 pkt, transformacja liniowa - 3 pkt, biliniowa, wielomianowe różnego stopnia). Opis na wikifilm

 

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • dodano automatyczną konwersję dokumentów doc, xls, docx, xlsx, ods do formatu pdf przy przenoszeniu tych dokumentów do zakładki Operat,
 • możliwość filtrowania listy prac geodezyjnych według kryterium osób je wprowadzających,
 • do szablonu nagłówka operatu dodano możliwość umieszczania danych wykonawcy: nazwa, imię, ulica...lista zmiennych: [wykonawca_nazwa], [wykonawca_imie], [wykonawca_ulica], [wykonawca_kod], [wykonawca_miasto], [wykonawca_ident], [wykonawca_tel], [wykonawca_email], [wykonawca_nip], [wykonawca_regon], [wykonawca_nr_upraw],
 • dodano możliwość umieszczania nagłówka na stronie tytułowej, spisie treści,
 • w edytorze spisu treści dodano możliwość wprowadzenia zmiennej "prowadzi"- nazwa osoby która dodała i edytowała pracę geodezyjną (nazwa z menu Konta użytkowników),
 • w edytorze spisu treści dodano możliwość wprowadzenia zmiennej [liczba_wierszy] - liczby wierszy tabeli spisu treści,a także liczby stron operatu [liczba_stron],
 • możliwość edycji słownika danych terytorialnych (np. nazw miejscowości, itp.),
 • zwiększono pole obszaru zgłoszenia w formularzu ZG-3,
 • W C-GEO Wiki umieściliśmy instrukcję definicji autozapisu bazy danych modułu e-operatu/GeoOrganizera:

https://softline.geo.pl/wiki/index.php?title=Kopia_bazy_eOperatu

 

 

Moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • w oknie bazy danych dodano ikonkę umożliwiającą przywrócenie stanu pierwotnego bieżącego obiektu w bazie - np. wycofanie wszystkich zmian atrybutów, geometrii do stanu zgodnego z danymi w GML z ODGiK, taka operacja jest też możliwa dla zaznaczonych obiektów w bieżącej bazie a także we wszystkich bazach (ikonka Menu w oknie bazy danych - Zaznaczone obiekty...),
 • w oknie bazy danych ikonka "Zaznaczone obiekty" dodano możliwość odszukania i zaznaczenia obiektów w bieżącej bazie lub we wszystkich bazach, kryterium idMaterialu - czyli numerem materiału w zasobie. Umożliwia to szybkie oznaczenie obiektów z podanego id materiału, w celu np. edycji, kontroli, usunięcia, raportowania, itp.,
 • w oknie importu DXF dodano kolumny: kod i atrybuty, które umożliwiają podanie kodu importowanych obiektów i ich atrybutów w bazach danych. Daje to możliwość konwersji mapy wektorowej do obiektowej już na etapie importu DXF. Wprowadzone dane są zapamiętywane co ułatwi w przyszłości import i konwersję DXF z tego samego źródła,
 • w oknie wprowadzania danych budynku (EGB_Budynek) atrybut "powierzchnia zabudowy" jest wypełniany automatycznie wartością powierzchni budynku,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 29.03.2021: słubicki, m.Ostrołęka, bartoszycki, strzelecko-drezdenecki, ostrowiecki, żagański

 

Moduł Wyrównanie osnowy 3D/GNSS

 • w zakładce współrzędnych pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję wklejenia punktów skopiowanych z tabeli,
 • w zakładce przewyższeń dodano opcję wczytania danych z tachimetrii (odczytują się tylko przewyższenia),
 • możliwość masowego przypisania błędu mp i mh dla punktów nawiązania w wyrównaniu

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • w wypisie z rejestru gruntów dodano możliwość wyłączenia dołączania listy dokumentów (np. własności) dla działki, lista ta  składa się często z wielu pozycji, co dla niektórych potrzeb jest zbędne,
 • dodanie zmiennej w edytorze raportu w module SWDE [Działki oznaczone jako "sąsiednia" - numer, właściciel(lista wypunktowana)]

 

 

Program C-GEO

 • wprowadzono dostęp do usługi WCS w zakresie NMT - dla bieżącego widoku mapy można pobrać dane NMT w postaci rastra (geoTIFF), podczas pracy na takiej mapie program w dolnym pasku wyświetla na bieżąco wysokość kursora obok XY, kartowane obiekty otrzymują wysokości z modelu. Sam model rastrowy może być ukryty lub wyświetlony w kolorach lub odcieniach szarości z określonym zakresem barw według ustawień w Opcje-Parametry programu-Mapa,
 • dodano obsługę wyświetlania na mapie C-GEO rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 2GB, dotyczy to np. ortofotomap. Dzięki tej zmianie praca z takimi materiałami jest dużo wygodniejsza i szybsza,
 • w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty dodano możliwość generowania punktów wierzchołków siatki kwadratów o zadanej gęstości w terenie w metrach. W węzłach generowanej siatki umieszczane mogą być symbole siatki krzyży albo dowolne symbole wybrane przez użytkownika. Pozwala to na łatwe otrzymanie siatki punktów o dowolnych wymiarach w celu np. późniejszego tyczenia, obliczeń itd.,
 • w liście projektów C-GEO powiązanego z GeoOrganizerem/modułem e-operatu dodano możliwość pobrania i rozpakowania kopii projektu CGP wcześniej zapisanej w pracy powiązanej z projektem,
 • w oknie importu pliku txt wprowadzono rozpoznawanie znaku rozdzielającego poszczególne kolumny (np. średnik, spacja, tabulator...),
 • przy zapisie mapy do pliku CGT (kopia mapy) i projektu CGP (kopia projektu) przenoszone są również dane osób (władających i przedstawicieli) co zapewnia zgodność zbiorów danych przy kontynuacji aktualizacji mapy zasadniczej na innym stanowisku C-GEO,
 • w oknie tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Wpisz wartości atrybutów dla atrybutu "data pomiaru", dodano przypisanie jej zarówno do bazy danych jak i do pola Data pomiaru w tabeli współrzędnych punktów,
 • w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość wyświetlania opisów wyłącznie dla punktów zaznaczonych w tabeli współrzędnych,
 • w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość włączenia atrybutu Przesłanianie dla opisów punktów (np. numerów), co poprawia np. czytelność szkicu,
 • w oknie drukowania mapy rozszerzono możliwości wykorzystania danych projektu lub pracy w metryce wydruku, a także zwiększono wielkość pola na wpisywanie tekstu opisu wydruku, np. nazwy mapy, albo zmiennych Data, godzina wydruku, Kierownik pracy, id zgłoszenia,
 • w legendzie mapy wprowadzono wyróżnienie folderu w którym jest edytowalna warstwa, a także widoczne wyróżnienie edytowalnej warstwy gdy to ona jest podświetlona,
 • w oknie eksportu punktów do pliku txt, dodano opcję "jeżeli brak H to eksportuj 0.00",
 • w oknie bazy osób (władających, przedstawicieli dla obiektów bazy GESUT) dodano kolumnę Data wprowadzenia informującą o dacie dodania osoby do tej listy,
 • w oknie parametrów drukowania i generowania raportu w tabeli współrzędnych dodano opcję zmiany zaokrągleń XYH w raportach z tabeli współrzędnych niezależnie od ustawień głównych tabeli,
 • w module podziału obiektu (działki) dodano opcję wyboru warstwy na którą mają trafić nowe obiekty po podziale, które dotąd zawsze trafiały na warstwę dzielonego obiektu (edytowalną)

 

8.14.03.05 z dn. 2021-03-05

Zachęcamy do oglądania podlinkowanych poniżej filmów na YouTube, przybliżających wprowadzone w programie modyfikacje. Ponadto, także do wcześniej udostępnionych aktualizacji, będziemy sukcesywnie opracowywać materiały wideo, tak by ułatwić użytkownikom opanowanie funkcjonalności programu. Przygotowujemy w tym celu nowe playlisty z datami aktualizacji w nazwach - np. Funkcje dodane w aktualizacji C-GEO z 5.03.2021.

 

Serwis internetowy (mobilna aplikacja internetowa) c-geoportal.pl dostępna dla różnych platform (Windows, Android, IOS, ChromeOS). Nowe możliwości tego serwisu:

 • modyfikacja wyszukiwarki adresów. Do miejscowości są dopisane dodatkowe informacje, pozwalające ją jednoznacznie zidentyfikować. Przydaje się w przypadku powtórek, np. Dąbki (Polska, lubuskie, krośnieński, Dąbie),
 • dodano nowe warstwy z serwisów GUGiK: obiekty BDOT500 (dostępne tylko na niektórych obszarach), Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaktualizowane zdjęcia lotnicze,
 • opcja dodania jako kolejnej warstwy dowolnego serwisu WMS,
 • możliwość importu obrazu mapy wyeksportowanej z C-GEO (w formacie .cportal)
 • Więcej informacji o możliwościach tej platformy: https://softline.geo.pl/pliki/c-geoportal.pdf i na filmie: https://youtu.be/tbtfRYdeUGI

 

Zaktualizowana instrukcja C-GEO uwzględniająca zmiany w programie w 2020 r. - https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/C-GeoTom2.pdf

 

Uwaga! do współpracy zaktualizowanego C-GEO z aplikacją GeoOrganizer niezbędna jest także aktualizacja serwera i aplikacji GeoOrganizera - link do pobrania aktualizacji GO:: https://softline.geo.pl/pliki/GeoOrganizer/setup.exe

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • dodano moduł Procesy i etapy umożliwiający tworzenie harmonogramów i etapów pracy. Więcej o module na wiki.
 • do danych pracy wprowadzono atrybut Kierownik (dotychczas był wyłącznie wprowadzany w formularzu zgłoszenia),
 • dodano możliwość wykorzystania atrybutów pracy w edytorze spisu treści, według zasady: jeśli tytuł pola to "Arkusz mapy" to w edycji spisu treści pole ma się nazywać [dane_dod_Arkusz mapy]
 • do danych projektu C-GEO (zakładka Więcej), są wpisywane dodatkowe atrybuty z danych powiązanej z projektem pracy: Kierownik, cel pracy. Mogą one być wykorzystywane w raportach z C-GEO,
 • przy wprowadzaniu danych pracy, po wpisaniu kodu TERYT automatycznie wypełniane są dane województwa, powiatu, itd. Dotąd trzeba było korzystać z okna wybierania lokalizacji, co wydłużało procedurę wprowadzania danych. Sam kod TERYT może być znany z innych dokumentów i teraz można go wykorzystać, zamiast ponownie wybierać z listy TERYT,
 • po wprowadzeniu do danych pracy daty rozpoczęcia pracy, automatycznie wprowadzana jest data jej planowanego zakończenia - o rok późniejsza od daty rozpoczęcia. Ułatwia to kontrolę prac pod względem zbliżających się terminów zakończenia (w związku z przepisami ustawy Prawo geodezyjne, art. 12.2a),

 

 

Moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 01.03.2021: bieszczadzki, grodziski, poddębicki, włoszczowski, wschowski, radomszczański, m.st. Warszawa (BDSOG),
 • w opcjach edytora mapy obiektowej, dodano możliwość zmiany domyślnego przypisania relacji GES_PunktoOkreslonejWysokosci z komory na właz i dla obiektów przewód na obudowa przewodu. Niektóre ODGiK (głównie z systemami TurboEwid) wymagają by relacja do punktu wysokościowego była w obiekcie GES_UrzadzenieTechniczneZwiazanezSiecia - właz i podobnie dla punktów wysokościowych w obiektach GES_ObudowaPrzewodu zamiast w GES_Przewod...,

 

 

Moduł Dzienniki pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • dla danych z Leica XML poprawiono import mimośrodów ortogonalnych
 • dla danych z GeoMax TXT dodano odczyt pomiaru punktów kontrolnych

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • w funkcji Adresowanie, dodano możliwość modyfikacji szablonu pocztowej książki nadawczej,

 

Program C-GEO

 • dodano nowy moduł Wpasowania (kalibracji) rastra, umożliwiający kalibrację rastra bezpośrednio na mapie (link do opisu na wiki), film cz.1film cz. 2film cz. 3
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji drukowania współrzędnych, w edytorze raportów z drukowania, dodano możliwość użycia zmiennych z danych projektu (zakładka Więcej), np. Kierownik (pracy), cel pracy, Id zgłoszenia, data, itd.,
 • rozszerzenie funkcji "Przecięcie obiektem otwartym" - obecnie można przecinać warstwę także obiektem powierzchniowym, lub zamiast przecinania, wyznaczyć (zaznaczyć w bazie danych) obiekty wskazanej warstwy przecinane przez wybrany na mapie obiekt liniowy/powierzchniowy,
 • w oknie bazy danych, po zaznaczaniu określonym kryterium (np. datą modyfikacji) obiektów we wszystkich bazach (ikonka Zaznaczanie), dodano możliwość zmiany kolorów lub stylów+grubości zaznaczonych obiektów (w menu okna bazy danych - Zaznaczone obiekty). Tą funkcję można zastosować np. do wykonania mapy porównania z terenem. By zmienić grubość linii dla obiektów mających przypisany domyślny styl linii z warstwy (czyli np. jak to jest na warstwie GES_PrzewodElektroenergetyczny), należy zmienić jednocześnie styl linii, np. na ciągły - by linie zaznaczone nie miały już przypisanego stylu domyślnego,
 • zmodyfikowano wyświetlanie przeciętego obiektu liniowego (ikonka Przetnij obiekt otwarty) - teraz po przecięciu obiektu jako główny wybrany (czarne kwadraty na punkach załamania) pokazywany jest obiekt, który po przecięciu jest nowy (czyli ten, który nie jest kontynuacją przecinanego obiektu),
 • w funkcji Pomiary i obliczenia na mapie, w module obliczania spadków, dodano możliwość obliczania wysokości punktów z uwzględnieniem spadku poprzecznego: jeśli dane są punkty osi, oraz spadek poprzeczny (na lewo, albo na prawo od osi), można wyznaczyć wysokości wskazywanych punktów położonych obok osi,
 • w pasku ikon Usługi sieciowe, w funkcji KI - Krajowe Integracje wprowadzono wyświetlanie kolejnego serwisu WMS GUGiK: Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W kolejnym narzędziu tego paska ikon: Informacje o PZP, można przeglądać dodatkowe  informacje o planie, jeśli gmina je udostępnia (może to być np. link do treści planu, legenda objaśniająca oznaczenia planu, itp.),
 • w module Transformacje poprawiono przeliczanie wysokości punktów: w zakładce Układy odniesienia, w transformacji międzyukładowej należy ustalić układ pierwotny taki jak wtórny (np. 2000/18 w obu układach). W sekcji Dopasowanie do osnowy lokalnej, zdefiniować parametry transformacji wysokościowej, podając punkty o znanych wysokościach w pierwotnym układzie wysokości (np. Kronsztadt 60) i ich wysokości w układzie wtórnym (np. PL-EVRF2007-NH). Po zapisaniu tych parametrów można je użyć dla podanych punktów w zakładce Punkty transformowane. Więcej informacji na wiki.
 • po wybraniu tekstu na mapie i wciśnięciu Enter wywoływane jest okno szybkiej edycji tekstów i jeśli aktywna jest w nim funkcja "Wstawiaj do edycji kliknięty tekst na mapie", wówczas wskazany na mapie tekst natychmiast jest gotowy do edycji,
 • w edytorze napisów (menu Mapa) dodano możliwość sortowania tekstów po dacie utworzenia i wyświetlanie tej daty - przydatne przy sporządzaniu mapy porównania z terenem,
 • dodany skrót do przełączania tła mapy - CTRL-M
 • poprawki w generowaniu ciągu poligonowego z danych tachimetrii - punktów nawiązań mierzonych w wielu seriach w obu położeniach lunety, w różnych kolejnościach (koło lewe/koło prawe),
 • poprawka dotycząca poprawnego położenia odnośnika dla tekstów wielowierszowych po zmianie ich wysokości,
 • poprawka uwzględniania niewidocznych odcinków obiektów przy kopiowaniu całej warstwy w funkcji Legendy,
 • poprawka skalowania tekstów RTF eksportowanych do DXF - po eksporcie ich rozmiar jest bardziej zbliżony wymiarów do C-GEO,
8.14.01.29 z dn. 2021-01-29

Zaktualizowana instrukcja C-GEO uwzględniająca zmiany w programie w 2020 r. - https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/C-GeoTom2.pdf

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • nowy raport, także z możliwością zapisu go do XLS: Zestawienie czasu pracy - raportujący ilości godzin w podanym zakresie czasu, informacje: ile godzin pracownik poświęcił na poszczególne prace, co w danej pracy zajęło mu najwięcej czasu. Pozwoli to ocenić wydajność poszczególnych pracowników, ale także zidentyfikować elementy, w których można usprawnić procesy czy przeszkolić pracownika w zakresie czynności które zajmują mu więcej czasu niż innym,
 • dodane pola do wykorzystania w edytorze dokumentów, dla spisu treści, a także nagłówka operatu: [jedn_ew] - nazwa jednostki ewidencyjnej, [id_jedn_ew] - identyfikator jednostki ewidencyjnej, a także: [wykonawca_nazwa], [wykonawca_Imie], [wykonawca_Ulica], [wykonawca_Kod], [wykonawca_Miasto], [wykonawca_Ident], [wykonawca_Tel], [wykonawca_Email], [wykonawca_NIP], [wykonawca_REGON], [wykonawca_Nr_upraw],
 • w edytorze szablonów druków (menu Słowniki) dodano możliwość tworzenia podgrup dokumentów - przez wprowadzenie do nazwy grupy znaku "\" - np. Szczecin\GPS, Poznań\Osnowa, Poznań\Sprawozdanie, Podział\wykaz, Podział\Raport, ... Umożliwia to tworzenie grup wzorców dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w różnych PODGiK - zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami,
 • w zakładce Operat dla pracy, w ikonce Ustawienia, dodano opcję wywołania okna serwisu www.moj.gov.pl umożliwiającego podpis pliku PDF profilem zaufanym,
 • GO: dodana opcja "Wiadomości" w której będą publikowane informacje o zmianach i w której jest możliwość aktualizacji programu bez wchodzenia na stronę

 

Moduł Dzienniki pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • wprowadziliśmy nową wersję algorytmu wyznaczającego ostateczne błędy średnie pikiet: jeśli tylko mp pikiety (pojedynczej, bez uśrednienia) z kontrolera < 2*0.03m to w raporcie mp=0.03, jeśli jednak mp z kontrolera przekroczy tą wartość graniczną, to w raporcie pojawi się wartość z kontrolera. W przypadku pikiet które są uśredniane to program liczy wartość rozrzutu współrzędnych pomierzonych. Jeśli ten rozrzut (odchylenie std) <2*0.03m to mp raportowane będzie równe 0.03/pierwiastek(z liczby pomiarów), jeśli jednak wartość rozrzutu jest większe to jako mp zobaczymy wartość wyliczoną z rozrzutu,
 • dodano opcję importu danych pomiarowych w formacie programu NavCom SurveyMaster (pliki db).

 

Wyrównanie 3D:

 • podczas importu przewyższeń z Dzienniku kątów i boków odczytuje się również długość boku w celu umożliwiania automatycznego wagowania obserwacji
 • usprawniono opcję usuwania punktów i obserwacji (skrót Ctrl+K) przy włączonej funkcji sortowania.

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • poprawiono import danych z GML/SWDE gdy projekt jest umieszczony na dysku sieciowym (w niektórych przypadkach nie importowały się dane np. punktów granicznych do modułu),

 

Projektowanie tras drogowych

 • dodana opcja numerowania wyliczonych punktów w zakładce XY-Hektometr zgodnie z ich hektometrem (opcja w ikonce Menu w zakładce),

 

Moduł Objętości i warstwice

 • w funkcji konwersji plików LandXML do NMT poprawiono import danych (dotyczy wysokości),

 

Program C-GEO

 • aktualizacja danych terytorialnych - (np. nowe miasta: Kamieniec Ząbkowicki, Solec nad Wisłą...), nowe miejscowości, na podstawie aktualnie dostępnych danych z GUS i GUGiK,
 • w oknie projektów, zakładka Więcej, w funkcji łączenia projektu z pracą w GeoOrganizerze/module e-Operatu wprowadzono kontrolę i ostrzeżenie gdy użytkownik zmienia przypisanie projektu do innej niż dotąd pracy, co może spowodować zmiany w danych projektu,
 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Mapa cd, dodano opcję: "modyfikuj powiązane obiekty przy przenoszeniu do historii" - funkcja ta zmienia geometrię obiektów powiązanych z przenoszonym obiektem do historii (np. jeżeli obiekt punktowy przejmie historię innego obiektu punktowego to wszystkie obiekty związane z poprzednim punktem będą powiązane z nowym punktem),
 • w edycji rastrów na mapie (czyszczenie obszarem, łamaną) dodano możliwość wycofywania wprowadzonych punktów załamań tak jak przy rysowaniu obiektów (klawisz BackSpace),
 • zabezpieczenie przed wprowadzaniem niedopuszczalnych znaków dla nazw tabel współrzędnych - np. / : @ itd.,
 • dodana możliwość umieszczania czołówek w nawiasach - przydatne np. do szkiców związanych z podziałem działek,
 • w funkcji eksportu (Plik-Eksport-Plik rastrowy) mapy do pliku rastrowego z georeferencję (GEO/TFW/geoTFF) wprowadzono obsługę eksportu map zawierających dane wektorowe i rastry o dużej pojemności, przy ustawieniu wysokich parametrów (np. 600 dpi, 256 kolorów) i większych obszarów niż dotąd, np. sekcja mapy 1:500,
 • w opcjach programu - Parametry programu-zakładka Mapa dodano możliwość wyboru koloru dla odnośnika tekstu (czarny, w kolorze napisu, w kolorze warstwy, bieżący),
 • poprawka zmiany stylu linii, koloru, grubości linii dla folderów warstw ułatwiająca zmiany wybranych atrybutów,
 • poprawka eksportu odnośników do innej mapy - w niektórych przypadkach zmieniał się ich styl linii,
 • rozszerzony eksport do formatu D-Geo o linie przerywane. Oprócz aktualizacji C-Geo wymagana jest aktualizacja programu D-Geo v2 do najnowszej wersji.
8.13.12.31 z dn. 2020-12-31

Serwis internetowy (mobilna aplikacja internetowa) c-geoportal.pl dostępna dla różnych platform (Windows, Android, IOS, ChromeOS). Nowe możliwości tego serwisu:

 • import pliku DXF na odrębną warstwę,
 • bardziej rozbudowana informacja o obiekcie, szczególnie dla działki,
 • możliwość udostępnienia widoku działki poprzez identyfikator teryt , przykładowo: https://www.c-geoportal.pl/map?idParcel=181611_5.0006.435/1
 • możliwość tworzenia notatek ze zdjęciem dla wprowadzonych graficznie obiektów,
 • pobieranie granic działek wewnątrz wskazanego obszaru z usługi ULDK,
 • możliwość nawigacji do wskazanej działki (za pomocą Google Maps) poprzez informacje o obiekcie - > Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - > Informacje z mapy
 • Więcej informacji o możliwościach tej platformy w opisie  i na filmie

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • w menu Słowniki dodano pozycję Dokumenty z C-GEO, która umożliwia tworzenie słownika rodzajów dokumentów przekazywanych z C-GEO do danych pracy GeoOrganizera/e-Operatu, np. Wykaz współrzędnych, Obliczenie osnowy pomiarowej, WZDE, Wykaz punktów granicznych, itp. Taki słownik jest dostępny później w C-GEO, np. w oknie Raporty, przy wysyłaniu dokumentu do GeoOrganizera/e-Operatu,
 • w zakładce Faktury dodano możliwość oznaczania wielu faktur jako zapłacone/niezapłacone,
 • dla wskazanej faktury podświetla się związana z nią praca na liście prac,
 • dla zaznaczonych dokumentów przypisanych do pracy wprowadzono możliwość ich zapisu na dysk,
 • w opcjach generowania operatu elektronicznego dodano możliwość ustalenia przedrostka i przyrostka nazwy pliku PDF,
 • w menu Narzędzia dodano eksport widocznych prac (np. ograniczonych zastosowanym wcześniej filtrem) do XLS,
 • dodano możliwość wyświetlenia kolumny ID - lokalny identyfikator pracy w bazie, który może pełnić rolę liczby porządkowej,
 • w raporcie Zestawienie prac geodezyjnych w oknie filtrowania prac do raportu dodano zakładkę "Kryteria dodatkowe", która umożliwia filtrowanie po danych gromadzonych w zakładce Dane dodatkowe pracy. Tam użytkownik może samodzielnie definiować własne atrybuty pracy.
 • w menu Słowniki-Kolory i oznaczenia etykiet w kalendarzu, dodano możliwość dodawania i edycji nazw i kolorów etykiet wykorzystywanych do oznaczania terminów w kalendarzu Google, np. Teren...,

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • poprawka eksportu do GML danych karto dla obiektów K1 (jeśli takie występują),
 • poprawka związana z importem ewentualnych znaków specjalnych w danych władających i przedstawicieli,

 

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • po imporcie danych EGiB przez "zieloną" ikonkę "SWDE/GML" na mapie i przez Plik-Import-Dane podmiotowe i przedmiotowe EGiB program umożliwia kartowanie i etykietowanie obiektów zgodnie ze stylizacją dla mapy ewidencyjnej, czyli odpowiednią kolorystykę obiektów EGiB i etykiety dla budynków (numer ewidencyjny). Dla zaimportowanych budynków, które nie miały nadanych właściwych etykiet dla mapy ewidencyjnych, można je nadać przez wywołanie funkcji Wstaw etykiety w oknie legendy dla warstwy EGB_Budynek,
 • poprawiono jakość generowanego wyrysu z mapy ewidencyjnej (style linii i kolory),

 

Program C-GEO

 • w oknie łączenia projektu C-GEO z pracą w GeoOrganizerze/e-Operacie do listy założonych tam prac dodano dodatkowe kolumny (np. id zgłoszenia, cel pracy, lokalizacja, nr pracy, daty, zleceniodawca, itp). Wprowadzono możliwość ich wyłączania, wyszukiwanie danych na tej liście, sortowanie,
 • w funkcji bezpośredniego zapisu mapy do pliku PDF w oknie drukowania mapy dodano możliwość przyjęcia ustawień drukowania ustalonych dla drukarki fizycznej, co umożliwia np. wydruk do PDF w takim samym formacie jak ustawiony w tej drukarce. Dzięki temu możliwy jest poźniejszy wydruk tego samego obszaru zapisanego w PDF. W funkcji zapisu do PDF dodano także zapis metryczki mapy (skala, data, opis projektu), możliwy jest także zapis do PDF widocznej mapy w tle (pod warunkiem że ma intensywność 100%).
 • w oknie podglądu wydruku mapy dodano opcje zapamiętywania rozmiaru i położenia tego okna, a także czy okno podglądu po wywołaniu ma zawierać widok całej mapy (często w bardzo małej skali), czy widok powiększony do wielkości formatu wydruku - np. A4 dla aktualnej lokalizacji mapy,
 • dla wybranego na mapie tekstu dodano skrót klawiszowy CTRL-D, który tworzy dla tekstu dynamiczny odnośnik (jeśli jest włączona opcja "dynamiczne odnośniki w Parametrach programu- zakładka Mapa cd.),
 • w oknie projektów po naciśnięciu prawego klawisza myszki na wybranym projekcie można przypisać kolor wyświetlanej nazwy projektu na liście projektów - np. wszystkie projekty zawierające prace związane z podziałem działek - kolor niebieski, a projekty z MDCP - kolor czerwony,
 • po naciśnięciu prawego klawisza myszki na nazwie folderu grupującego przypisane do niego projekty, możliwe jest zapisanie ich jako odrębne archiwa projektów CGP,
 • w oknie Raporty dla widocznego podglądu treści bieżącego raportu dodano pod prawym klawiszem myszki możliwość wstawienia dowolnego obrazu z dysku w miejscu kliknięcia myszką,
8.13.11.30 z dn. 2020-11-30

 

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer

 • udostępniono nową aplikację mobilną dla Android - GO Skaner (link do aplikacji w sklepie Google Play), do szybkiego przekazanie sfotografowanego dokumentu, przekonwertowanego w locie do formatu PDF bezpośrednio do wybranej pracy geodezyjnej GeoOrganizera/e-Operatu. Aplikacja zastępuje skaner stacjonarny, niedostępny w terenie, urzędzie,  u klienta. Łatwo z jej pomocą sfotografować np. ułożone zestawy „zwrotek pocztowych”, bez konieczności ich żmudnego i wielokrotnego układania na szybie skanera,
 • dodano możliwość sprawdzania statusu pracy w portalu geodety, które działa obecnie w powiatach z systemem Geobid-u i ePODGiK (Geosystem). Warunek uzyskania odpowiedzi to podanie w pracy Id zgłoszenia i lokalizacji pracy - co najmniej powiatu - przez kliknięcie ikonki wyboru lokalizacji "..." w oknie edycji pracy geodezyjnej,
 • dla dokumentów zgromadzonych w pracy geodezyjnej w formacie JPG, PNG i TIFF dodano automatyczną konwersję do PDF przy dołączaniu do dokumentów operatu,
 • dodano rozbudowany wzór spisu treści i wprowadzono możliwość edycji jego wzorca
 • w ustawieniach spisu treści dodana opcja edycji stopki pod spisem treści. Stopka pamiętana jest odrębnie dla każdej pracy geodezyjnej. W nowej pracy stopka będzie pusta (do czasu jej wpisania),
 • wprowadzono możliwość tworzenia spisu treści dla zaznaczonych plików w zakładce Operat, jest to przydatne dla np. operatów etapowanych,
 • do zakładki" Dokumenty dołączone do pracy" dodano możliwość przeciągania dokumentów myszką, np. z pulpitu, eksploratora Windows, itp. bezpośrednio do dokumentów pracy geodezyjnej,
 • dodano możliwość uruchomienia serwera GeoOrganizera jako usługę,
 • w zakładce "Operat" dodane zostały opcje: dodawanie PDF-ów bezpośrednio na tej zakładce, edycja pola "Opis pliku" - ten opis używany jest do utworzenia spisu treści.

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • w bazie osób (Władających i Przedstawicieli GESUT) dodano atrybut Powiat powiązany z lokalizacją projektu (TERYT). Ułatwia to podczas edycji obiektów GESUT, wybór właściwej osoby dla danego powiatu z listy wszystkich dostępnych. Wybór niewłaściwego podmiotu może być powodem negatywnej weryfikacji GML, a powiązanie powiatu z danymi osób zabezpiecza przed wyborem niewłaściwego podmiotu. Podczas importu pliku GML nowe osoby tam występujące są obecnie automatycznie przypisywane do powiatu wybranego w bieżącym projekcie. Natomiast dla osób wcześniej wprowadzonych, zalecamy samodzielne przypisanie właściwego powiatu. Aby korzystać z wyboru powiatu, powinno się włączyć filtrowanie po atrybucie Powiat w oknie bazy osób (menu Narzędzia-Baza osób),
 • poprawka importu niektórych typów geometrii obiektów z łukami i enklawami,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.11.2020: suwalski

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • do edytorów wzorców pism w funkcji Adresowanie dodano możliwość podania listy działek sąsiednich (z numerami, właścicielami, jednostkami rejestrowymi, numerami KW).

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • poprawa odczytu pliku JobXML pochodzących z odbiorników firmy Trimble wyposażonych w jednostkę IMU
 • poprawa obliczenia wartości wektorów dX, dY i dZ dla plików RAW w przypadku gdy stacja bazowa ma współrzędne RefLat=N0°00'00.00000",RefLon=E0°00'00.00000"
 • poprawa odczytu mimośrodów zapisanych w pliku LandXML pochodzących z oprogramowania Leica Captivate LandXML Export ver. 4.50

 

Moduł wyrównania 3D/GNSS

 • poprawa importu wektorów z pliku RW5

 

Program C-GEO

 • w oknie drukowania mapy dodano możliwość bezpośredniego zapisu mapy do pliku PDF, z pominięciem posiadających różne ograniczenia sterowników wirtualnych drukarek PDF (np. Microsoft PrintToPDF, PDFCreator, itp.). Dzięki temu możliwe jest tworzenie plików PDF w nawet bardzo dużych formatach (A0, wstęgach 600x3000 mm, itd.) zawierających zarówno treść rastrową jak i wektorową, bez utraty jakości i skali. Utworzony plik PDF może być też przekazany bezpośrednio do powiązanej z projektem C-GEO pracy geodezyjnej do wykorzystania w e-operacie,
 • w Opcje-Parametry programu dodano zakładkę Operat gdzie można wybrać czy C-GEO jest zintegrowane z zewnętrzną aplikacją GeoOrganizer (wówczas podaje się także parametry połączenia) czy z modułem E-Operatu w C-GEO. W zależności od tego wyboru po kliknięciu ikonki E-Operatu w drukowaniu, raportach, formularzach, drukowaniu mapy następuje wywołanie właściwej aplikacji. Ponadto, zależy od tego powiązanie projektu z aplikacją GeoOrganizer lub E-Operat w oknie Projekty-Więcej,
 • w oknie projektów (zakładka Więcej) dodana ikonka operatu do przypisania projektu do pracy GeoOrganizera/e-Operatu, po utworzeniu tego przypisania wyświetlana jest informacja potwierdzająca przypisanie projektu. Podczas przypisania można założyć także nową pracę o kolejnym numerze (pracy, księgi robót) w GeoOrganizerze/e-Operacie. Jeśli wcześniej dla projektu określono jego lokalizację (TERYT), Id zgłoszenia, cel pracy - dane te są automatycznie umieszczane w danych założonej pracy. W danych projektu pojawia się później także nazwa wykonawcy pracy geodezyjnej i jej numer (nr księgi robót),
 • dla projektu przypisanego do pracy geodezyjnej można utworzyć jego kopię CGP w powiązanej pracy, co umożliwia archiwizację np. zakończonych projektów w bazie prac geodezyjnych,
 • możliwość eksportu mapy do witryny c-geoportal.pl - Plik-Eksport- C-GEOPORTAL: plik o rozszerzeniu .cportal można otworzyć w dowolnej przeglądarce, na dowolnym urządzeniu witryną www.c-geoportal.pl. Po wejściu na www.c-geoportal.pl i odświeżeniu strony, należy kliknąć na ikonkę Warstw, potem ikonkę "+ Warstwy", wskazać plik mapy wyeksportowanej z C-GEO na dysk - plik *.cportal,
 • w oknie drukowania/raportu z tabeli współrzędnych dodano funkcję drukowania wysokości w zależności od kodu punktu (RTPW, SUPS),
 • do okna szybkiego wstawiania tekstu na mapie dodano funkcję przekreślenia i włączenia alternatywnego koloru przekreślenia,
 • na mapie wprowadzono pierwszeństwo wyboru napisów przed innymi obiektami na ich tle, które działa przy wyłączonej opcji "Wybieranie obiektów zamkniętych jak liniowych (klikając w obrys)",
 • wprowadzono rozpoznawanie zmiany wersji BIOS w kontekście rejestracji licencji C-GEO. Dotąd był konieczny kontakt serwisem Softline po aktualizacji BIOS komputera, obecnie użytkownik może już samodzielnie potwierdzić aktualizację licencji w C-GEO i kontynuować pracę,
 • na mapie wprowadzono dynamiczne odnośniki, których punkt początku podkreślenia jest zależny od bieżącego położenia tekstu względem punktu do którego się odnosi,
 • w oknie edytora obiektów na mapie wprowadzono obsługę pobierania wysokości punktów, które ich nie posiadały z uwzględnieniem podłączonego do mapy NMT z plików TIFF z DSM/DEM jako priorytet przez danymi z usługi sieciowej NMT GUGiK,
 • w tabeli współrzędnych dla zaznaczonych punktów, w menu Tabela-Zaznaczone punkty, dodano opcję przypisania im wysokości z lokalnego NMT dołączonego do mapy w postaci rastra TIFF z danymi DSM/DEM,
 • przy imporcie DXF dodano możliwość wyboru modelu jeśli jest ich więcej zapisanych w DXF do importu na mapę C-GEO,
 • w oknie tabeli, w menu Tabela-Kontrola punktów położonych blisko siebie dodano możliwość podejrzenia na mapie lokalizacji wskazanej grupy punktów. Zalecane jest wcześniejsze ustawienie wyświetlania mapy i tabeli obok siebie (np. sąsiadująco wertykalnie), tak aby był widoczny podgląd mapy w dobrej skali,
 • w module Niwelacji dodano opcjonalne raportowanie poprawek wysokości oraz możliwość zmiany wartości stałej dla odchyłki dh max (1,2,4,10,20) przydatne dla raportów dla PKP (GK-1),
 • poprawki importu/eksportu danych do tachimetru South N6,
 • dodano obsługę tachimetru South 342R62,
 • poprawka błędu otwierania mapy po wyszukiwaniu projektu w oknie projektów po nazwie,
 • poprawki szablonu GeoInfo 16.3..., słowników do baz danych i inne drobne modyfikacje.
8.13.10.16 z dn. 2020-10-16

Uwaga! Dostępny jest nowy moduł do C-GEO: Operat elektroniczny (menu Narzędzia-Operat elektroniczny) o funkcjonalności:

 • powiązanie prac geodezyjnych w module z projektami,
 • gromadzenie istotnych danych o pracach geodezyjnych (zleceniodawcy, wykonawcy, ODGiK, dane, dokumenty, terminarze, kosztorysy, itd.),
 • skanowanie i dołączanie zewnętrznych dokumentów w PDF, generowanie raportów i formularzy map z C-GEO PDF do operatu, własne dokumenty w PDF z dostępnych i edytowalnych szablonów,
 • budowanie operatu elektronicznego w jednym pliku PDF z różnych dokumentów z automatycznym generowaniem strony tytułowej i spisu treści (także z edycją ich szablonów),
 • automatyczna numeracja stron operatu i wspomaganie w podpisie elektronicznym operatu w PDF,
 • integracja terminarza z kalendarzem Google (np. obsługa powiadomień), powiązanie lokalizacji prac z Google Maps, z portalami geodety z powiatów całej Polski.

Więcej informacji o module jest dostępnych w tym dokumencie: softline.geo.pl/pdf/eoperat.pdf

Moduł jest płatny, ale istnieje możliwość zapoznania się z nim - pierwszy miesiąc użytkowania jest bezpłatny.

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • rozbudowano funkcjonalność importu tzw. "wektorowych plików GML", czyli plików GML wydawanych obecnie przez Geomatykę Kraków (TurboEWID). Obecnie dane wektorowe zapisane w takich plikach GML umieszczane są na odrębnych warstwach, co ułatwia ich eksport np. do DXF,
 • poprawka importu niektórych typów geometrii schodów, enklaw,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.10.2020: działdowski, węgorzewski.

 

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • dodano nowy rodzaj mimośrodu dla odbiorników GNSS bez wbudowanego pochyłomierza - wyznaczanie współrzędnych punktu w oparciu o 3 pomiary pochyloną tyczką nad punktem wyznaczanym,
 • dodano odczyt pomiaru mimośrodowego z pochyleniem tyczki dla plików SurveyPro RAW pochodzących z programu FieldGenius
 • poprawka odczytu kodu ze słownika w polu Kod.

 

Moduł Objętości i warstwice

 • rozbudowano import z plików LandXML: jeżeli XML zawiera dane punktów terenu, połączeń stałych, granic obszaru - wówczas tworzone są nowe zadania modułu, a jeśli w XML są także modele trójkątów - po imporcie są one także tworzone w module i dostępne na liście modeli.

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 

Program C-GEO

 • w module Formularzy, w menu Mapa-Formularz, dodano ikonkę umożliwiającą wysyłanie formularzy (w obu wersjach: FRM i FR3) z konwersją w locie do PDF do aplikacji GeoOrganizer, do wybranej pracy geodezyjnej, podobnie jak to jest już możliwe w module Raporty w C-GEO. W tym module możliwe jest też wysyłanie formularzy FRM i FR3 w PDF do modułu Elektronicznego operatu w C-GEO,
 • w funkcji pobierania geometrii działek z ULDK (pasek ikon usługi sieciowe) dodano opcję umieszczania na mapie numeru pobranej działki - dotąd trzeba było korzystać z funkcji etykietowania pobranych działek z bazy danych,
 • w oknie podglądu wydruku mapy dodano obsługę klawiszy myszki: wciśnięty przycisk środkowy - przesuwanie podglądu mapy zachowaniem położenia obszaru wydruku mapy, rolka myszki - zmiana skali, prawy klawiszy myszki - przesuwanie podglądu mapy ze zmianą położenia obszaru drukowania,
 • w Tabeli współrzędnych menu Tabela-Zaznaczone punkty - Translacja, dla translacji wysokości dodano opcję zmiany danych rzędnych góry/dołu dla obiektów mapy zasadniczej: BDZ_PunkOOkreslonejWysokosci i GES_PunktOOkreslonejWysokosci, dzięki temu jednocześnie aktualizowane są dane tych obiektów niezbędne dla aktualizacji PZGiK,
 • przebudowano funkcje przyciągania (snapowania), tak by umożliwić przyciąganie np. do przecięć linii z wyłączeniem przyciągania np. do linii,
 • w funkcjach paska serwisów sieciowych, ikonka WMS dodano możliwość szybkiego włączenia wyświetlania danych BDOT10k i także opcję ich pobrania na mapę,
 • w eksporcie do aplikacji D-GEO dla Android poprawiono wysyłanie obiektów z łukami (np. w symbolach drzew liściastych),
 • dodano możliwość importu z D-GEO dla Android do C-GEO dużej ilości notatek (dotąd ich liczba była ograniczona),
 • w niwelacji pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość "wyczyszczenia" wszystkich danych w kolumnie Odległości,
 • w module Pomiary i obliczenia na mapie dla funkcji: ortogonalne i biegunowe zmmodyfikowano opcję autonumeracji, tak by jej wywołanie powodowało wykonanie obliczenia i wyświetlenie kolejnego numeru liczonego punktu,
 • w module Porównanie współrzędnych dodano opcję (w ikonce Wklej) wklejenia współrzędnych ze schowka od pozycji kursora - ułatwia to wklejanie grup punktów w dowolne miejsce formularza,
 • w Obliczenia-Obliczenie powierzchni-Rozliczenie użytków, dodano możliwość samodzielnej edycji formularza WZDE dla działki,
 • w eksporcie do innej mapy dodano eksport cechy linii - ukryta.
8.13.09.09 z dn. 2020-09-09

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • zabezpieczenie przed ponownym importem pliku GML w celu zapobieżenia powstawania kolejnych kopii importowanych obiektów,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 9.09.2020: iławski, m. Toruń, myśliborski, łęczyński, m. Poznań, kętrzyński, szydłowiecki, łobeski, m. Sopot,

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • poprawki dotyczące przenoszenia wybranych wierszy danych w dzienniku obserwacji,
 • informacja o nazwie wczytanego pliku na pasku głównym okna modułu,
 • poprawki importu plików RW5 wygenerowanych w programie PenSurvey
 • poprawka importu RAW X-PAD uwzgledniającą satelity Galileo i Beidou
 • poprawka importu pomiarów mimośrodowych (z pochyleniem tyczki) z programu PowerGPS
 • poprawka importu plików RAW z programu SurPad
 • poprawka importu plików RAW z programu SurveyPro dotycząca importu punktów mimośrodowych gdy brak danych mimośrodowych
 • dodanie czasu rozpoczęcia i zakończenia sesji pomiarowej
 • poprawiono łączenie danych z wielu plików pomiarowych

 

Program C-GEO

 • w module Rozliczenia użytków dodano funkcję automatycznego generowania kompletnego WZDE dla podzielonej działki - jej stan dotychczasowy jest pobierany z pliku GML, który był źródłem danych do podziału, a stan aktualny - z mapy C-GEO po przeprowadzonym podziale działki,
 • przy kartowaniu punktów granicznych w edytorze mapy obiektowej, wprowadzone atrybuty (STB, RZG, BPP...) są automatycznie przypisywane do odpowiednich kolumn tabeli współrzędnych
 • zmieniony sposób komunikacji z GeoOrganizerem w module Raporty w C-GEO. Po wywołaniu okna komunikacji, możliwy jest  powrót do menu Raportów C-GEO i wybór innego raportu. Aby powrócić do okna komunikacji z GeoOrg, wystarczy ponownie kliknąć w ikonkę GeoOrg w raportach, albo zmniejszyć wielkość okna C-GEO i kliknąć w okno GeoOrganizera ukryte pod oknem C-GEO,
 • w module Porównanie współrzędnych pod prawym przyciskiem myszy dodana opcja "Przepisz numery z tabeli 1 do tabeli 2" i rozbudowana opcja przenumerowania o możliwość przenumerowania punktów z tabeli 1 i 2
 • w informacji o punkcie/obiekcie dodano odczyt powierzchni ewidencyjnej i grupy rejestrowej działki położonej we wskazanym miejscu, dane te umieszczane są także w bazie pobranych geometrii działek ewidencyjnych z usługi ULDK,
 • w usłudze KIEG (krajowej integracji ewidencji gruntów) wyświetlającej przez WMS działki i budynki dodano także wyświetlanie konturów użytków gruntowych (działa to w tych lokalizacjach gdzie ODGiK udostępniają takie dane),
 • w funkcji generowania szkicu orientacyjnego dodano możliwość wyboru źródła danych - BDOT10k - dane te są dostępne bezpłatnie na podstawie aktualnej ustawy PGiK (podobnie zresztą jak ortofotomapa i granice działek ewidencyjnych z identyfikatorami),
 • dostosowano eksport do formatu SHP do wymagań Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie,
 • dodano szablon Tauron2020.sz definiujący strukturę mapy obiektowej niezbędną do eksportu do SHP dla Tauron PE wraz ze słownikami do baz danych umożliwiający tworzenie mapy zgodnie z wymaganiami Taurona,
 • w opcjach programu dodano możliwość ustawienia większych przekątnych monitorów (32 i powyżej 48 cali),
 • w oknie eksportu do DXF dla rastrów i obrazów osadzonych na mapie dodano możliwość wyłączenia ramek wokół nich,
 • aktualizacja szablonu mapy do importu danych z GeoInfo GIV i drobne poprawki eksportu do GIV,
 • w module Raporty dodano możliwość zmiany położenia na liście dla wskazanego raportu przez przeciągnięcie go myszką (warunek - wyłączone sortowanie),
 • w module Raporty, w funkcji łączenia z aplikacją GeoOrganizer rozbudowano przesyłanie do GeoOrganizera kolejnych plików PDF z raportów C-GEO,
 • w obliczeniu na mapie "Podział odcinka" dodano opcję wyłączenia liczenia wysokości nowych punktów,
 • w danych projektu (zakładka Więcej) zaktualizowano słownik celów pracy geodezyjnej do aktualnego rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia...,
 • dodano styl linii wymiarowania do zestawu linii dodatkowych/wersja3.0 - ostatnia na liście,
 • w procedurze usuwania mapy dodano umieszczanie jej w koszu Windows co umożliwi jej przywrócenie,
 • poprawka importu plików .map z GeoMAP,
 • poprawka dotycząca automatycznych relacji do niektórych obiektów sieci GESUT,
 • zapamiętywanie wielkości i położenia okna RTF na mapie - nowa opcja w menu tego okna

 

8.13.06.08 z dn. 2020-06-08

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • w oknie wprowadzania danych osób (władający, przedstawiciele) dodano możliwość importu danych z formatu TXT i CSV, gdzie użytkownik może określić jakie dane zawierają poszczególne kolumny w importowanym pliku. Funkcja ta jest przydatna gdy z ODGiK można otrzymać listę np. podmiotów zarządzających infrastrukturą sieci uzbrojenia terenu. Wtedy nie trzeba już samodzielnie, od nowa wprowadzać każdej osoby, ale korzystać z jednolitego słownika, co oszczędza czas i uniemożliwia popełnienie błędów,
 • zmiana mechanizmu walidacji plików GML na taki, który nie wymaga już dostępu do Internetu w czasie walidacji,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 08.06.2020: inowrocławski, limanowski, nidzicki

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • informacje o mimośrodach w raporcie z Leica XML,
 • w oknie wyboru zadań do otwarcia dodano informacje o dacie pomiaru i zakresie numeracji pikiet w poszczególnych zadaniach pomiarowych,

 

Moduł Import danych EGiB GML/SWDE

 • poprawka wzorca protokołu przyjęcia granic, i WZDE v.2,

 

Program C-GEO

 • dodano możliwość ukrywania linii - działa dla wybranego obiektu na edytowalnej warstwie, przy wciśniętym klawiszu Lewy Alt i po kliknięciu w odcinek obiektu. Dla danych zaimportowanych z GeoInfo(GIV) takie ukryte odcinki są przejmowane, a także są one ukryte po eksporcie do formatu GIV. Ukrywanie odcinków jest przydatne przy tworzeniu mapy zasadniczej - w miejscach segmentacji obiektów powierzchniowych (np. w miejscu zmiany nawierzchni jezdni),
 • w funkcji umożliwiającej import notatek z aplikacji D-GEO dla Android (ikona na mapie z logo D-GEO), można importować notatki powiązane z różnymi typami geometrii: punkt,okrąg, linia, powierzchnia, mały i duży krzyżyk (skreślenia), obiekty te w zależności od ich kolorów, są umieszczane na odrębnych warstwach notatek. Ponadto lista notatek do importu zawiera teraz także datę ich wygenerowania, co ułatwia identyfikację czasu ich wykonania. Same notatki w aktualnej aplikacji D-GEO mogą być teraz edytowane i usuwane,
 • dodano szablon mapy "PIM Czechowice Dziedzice" dla geodetów chcących dostarczać wyniki pomiarów dla tego zakładu w wymaganym tam formacie SHP (link do instrukcji postępowania w C-GEO: http://softline.geo.pl/pliki/cgeo/InstrukcjaPIM-SHP.pdf),
 • w mapach w tle w ustawieniach koloru dla mapy dodano funkcję "rozjaśnij" - pozwala na uzyskanie 100% koloru mapy w tle (do tej pory ten kolor był zmieszany z czarnym),
 • po to by spełnić wymagania niektórych PODGiK, wymagajacych przekazywania plików TXT z wieloma kodami dla punktów, do słowników C-GEO dodano dwa nowe: kody obiektów bazy GESUT ("kodyGESUT2015") i kody obiektów mapy zasadniczej ("kodyMZAS2015") - słowniki te można w razie potrzeby użyć do nowo dodawanych kolumn w tabeli współrzędnych. Ponadto słownik kodów mapy zasadniczej jest teraz podłączony do tabel baz danych edytowanych w edytorze mapy obiektowej, co w szczególnych trybach edycji ułatwia ewentualną "ręczną" modyfikację kodów,
 • w funkcji wyszukiwania działek (usługa sieciowa) dodano możliwość centrowania mapy na wyszukanej działce,
 • opcja autonumeracji punktów na mapie została rozszerzona o nadawanie numerów punktom, które już istniały na mapie i miały dotąd numery z @ - np. numerom obiektów z pliku DXF, które będą stanowić elementy nowego obiektu,
 • poprawki szablonu mapy i kodów GeoInfo oraz dla GIV dodano obsługę importu geometrii okrąg oraz niewidocznych fragmentów, poprawiono import skarp i enklaw. Poprawka eksportu do giv - obiekty nie muszą być w całości oparte o punkty robocze lub wysokościowe,
 • poprawki importu danych LeicaXML i eksportu do LandXML,
 • poprawka orientacji opisów miar ortogonalnych na mapie,
 • poprawki importów i eksportów do DXF,
8.13.03.23 z dn. 2020-03-23
 • cofnięta zmiana wprowadzona w ostatniej wersji (8.13.03.20) dotycząca wczytywania plików JXL w tachimetrii (Trimble, Nikon). Zmiana wprowadziła przeliczanie kątów w zależności od wartości atrybutu "AngleUnits". Z informacji, do których dotarliśmy dzisiaj wynika, że ten atrybut dotyczy tylko sugerowanej formy wyświetlania, a nie formy zapisu kątów w pliku JXL. Osoby korzystające z tego formatu prosimy o aktualizację,
 • poprawka eksportu do DXF niektórych typów linii rysowanych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a także poprawka eksportu tekstów do DXF - szerokość liter taka jak ustawiona w opcjach C-GEO,
 • poprawka usuwania warstw poprzez funkcję w legendzie (Usuń puste warstwy), zawierających umieszczone na nich obrazy (z ikonki na mapie Wstaw grafikę), po poprawce takie warstwy nie są już usuwane
 • poprawki w module RTK w imporcie RAW SurveyPro i RAW Geomax
8.13.03.20 z dn. 2020-03-20

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • w funkcji importu różnicowego GML dodano możliwość aktualizacji dat obiektów utworzonych i modyfikowanych przez operatora C-GEO, tak by dostosować je do dat aktualnych stanów obiektów z importu różnicowego,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 20.03.2020: drawski, głubczycki, gorzowski, leszczyński, nakielski, Ruda Śląska, słupecki, tomaszowski (Mazowiecki), Wrocław, Zielona Góra,
 • poprawki niezbędne do wymiany w GML,

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • poprawka odczytu ilości satelitów w imporcie danych Leica LandXML

 

Moduł Import danych EGiB GML/SWDE

 • na wydruku kartoteki budynku (wersja "poszerzona") dodany wydruk informacji "czy budynek jest wiatą" oraz "budynek gotowy na szybki internet"
 • dodana możliwość ustawienia liczby miejsc po kropce dla współrzędnych w wykazach punktów granicznych - opcja na pasku ikon nad podglądem wykazu wywołanego ikonką "XY",
 • dodany nowy formularz WZDE dla działki zawierający dane właścicieli i władających (wzde_dz_z_wlascicielami_i_wladajacymi)
 • dodana opcja generowania wydruku "Wyrys i wypis" (funkcja w menu pod ikonką "?" na pasku ikon nad podglądem wypisu),
 • w raporcie WZDE dla działek dodane opcje "działki występujące w pliku z danymi dla stanu nowego" oraz "nie generuj WZDE jeśli użytki i powierzchnie w stanie nowym są takie same jak w stanie dotychczasowym"
 • dodana nowa opcja analizy danych "Położenie budynków względem użytków"
 • w protokole przyjęcia granic dodane nowe pola do automatycznego uzupełnienia ([akt_woj], [akt_pow] ....)
 • dodana "szybka ścieżka" do generowania protokołu przyjęcia granic: ustawiamy się na liście działek na działce głównej i:

        - Ctrl O - usuniecie zaznaczeń działek

        - Ctrl S - zaznaczenie sąsiednich działek

        - Ctrl P - wywołanie okna protokółu

        - Enter - wywołanie okna podglądu protokołu

 

Program C-GEO

 • udostępniono nową, bezpłatną aplikację dla Android - D-Geo v2 umożliwiającą między innymi sporządzanie mapy wywiadu terenowego w oparciu o przesłane mapy z C-GEO. Po oznaczeniu w terenie obiektów (nowych, zmienionych, usuniętych), ich dane są zdalnie przesyłane z powrotem na mapę C-GEO, co umożliwia sporządzenie mapy wywiadu w formie elektronicznej i prostszą aktualizację mapy obiektowej,
 • w pasku "Usługi sieciowe" dodano funkcję "Informacje o planie zagospodarowania" umożliwiającą wyświetlenie dodatkowych informacji związanych z obowiązującym na wskazanym myszką obszarze (treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, legendę objaśniającą symbole MPZP), funkcja ta wyświetla takie dane tylko na obszarze planów, które te dane udostępniają,
 • w oknie edycji umieszczonego na mapie szkicu orientacyjnego dodano możliwość skopiowania i wklejenia ze schowka Windows obrazu, umożliwia to np. umieszczenie szkicu orientacyjnego w innych aplikacjach (np. MS Word), albo umieszczenie innych obrazów w tym oknie. Funkcja ta jest też dostępna w oknie osadzania obrazów w C-GEO (ikonka Wstaw grafikę),
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji drukowania i raportu dodano możliwość wyłączenia umieszczania wysokości dla punktów bez kodu (lub z kodem innym niż kod punktów wysokościowych), a także ustalenia zasad zaokrąglania wysokości w zależności od wartości kodów kartograficznych (np. dla punktów wysokościowych naturalnych, sztucznych, punktów GESUT),
 • w oknie eksportu współrzędnych do pliku tekstowego dodano możliwość ustalenia zasada zaokrąglania wysokości w zależności od wartości kodów kartograficznych (np. dla punktów wysokościowych naturalnych, sztucznych, punktów o określonej wysokości sieci GESUT),
 • w module Porównanie współrzędnych dodaliśmy możliwość włączenia wartości przesunięć dX i dY w raporcie WZDE,
 • w module Rzutowanie pomiarów liniowych na dane projektowane dodano kolumnę Rzędna projektowana, a gdy wykona się generowanie przekrojów, w zakładce III umieszczany jest przebieg projektowanej linii,
 • w Obliczeniach na mapie, w funkcji Spadki dodano możliwość wyświetlania wartości spadku jako stosunek długości boków, np. 1:1.5,
 • w module Suwnice dodano możliwość wykonania wykresu dla wpasowania w pionie w dwóch wariantach: 1. od środka, 2. do maksymalnej odchyłki
 • w oknie edytora mapy obiektowej w opcjach "..." dodano możliwość wyboru na jakich warstwach będą umieszczane etykiety (opisy redakcyjne mapy) zarówno po imporcie GML jak i przy tworzeniu nowych obiektów w C-GEO: 1. na warstwie obiektu, 2. na warstwie KR_ObiektKarto. Dotąd etykiety zawsze umieszczane były na warstwie KR_ObiektKarto,
 • dostosowanie niektórych symboli dla zestawu kodów i obiektów formatu GeoInfo GIV,
 • poprawka importu DGN V8 w zakresie rozpoznawania grubości linii,
 • poprawka importu enklaw z formatu GIV
8.13.01.31 z dn. 2020-01-31

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • wprowadzono obsługę importu plików różnicowych GML, czyli zasilenie nowymi danymi mapy zasadniczej utworzonej z pierwotnego importu GML. Aktualizacja mapy następuje po załadowaniu nowego GML z PODGiK zawierającego informacje o zmianach (nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektach), które zaszły od czasu pierwszego utworzenia roboczej bazy danych z GML wyjściowego,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.01.2020: średzki, łęczycki, siemiatycki, kolneński, głubczycki, wysokomazowiecki, tarnogórski, ostrzeszowski, opoczyński, aleksandrowski, ełcki, miasto Konin

 

Moduł Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • dodano informację o ilości zaznaczonych pikiet w oknie danych,
 • w imporcie danych z aplikacji PowerGPS dodano odczyt kodów punktów,
 • poprawka importu danych z pliku RAW FieldGenius,

 

Moduł Import danych EGiB GML/SWDE

 • dodane nowe opcje w "Protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych": "grupuj osoby w zestawieniu alfabetycznym (w wersji 1, 2, 4)" wyłączenie tej opcji powoduje, że wiersz z daną osobą powielany jest tyle razy, w ilu działkach występuje dana osoba oraz "w zestawieniu drukuj id. działki zamiast numeru"
 • w wariancie importu pliku GML (ikonka SWDE na mapie) bez możliwości eksportu do PZGiK dodano możliwość wyłączenia importu punktów adresowych
 • w wyszukiwaniu osób dodana możliwość wyboru charakteru osoby (właściciel/władający) przy zaznaczaniu działek na liście w których występuje dana osoba
 • poprawione sortowanie w oknie Adresowania (po kliknięciu na nazwę kolumny)

 

Program C-GEO

 • w menu Obliczenia-Obliczenie powierzchni-Rozliczenie użytków dodano możliwość generowania WZDE dla danych aktualnych na mapie, a danych dotychczasowych z pliku GML (dotąd można było jedynie wskazać plik SWDE),
 • dodano funkcję przyciągania (snapowania) do początku/środka/końca linii,
 • w legendzie wprowadzono możliwość dodania nowej warstwy z przejęciem wszystkich atrybutów aktualnie podświetlonej warstwy (prawy klawisz myszki na wybranej warstwie - Dodaj warstwę),
 • na mapie po wybraniu obiektu i wciśnięciu ikonki Zmień wypełnienie lub Zmień styl linii, odczytywane są atrybuty wybranego obiektu, po wskazaniu innego obiektu i wciśnięciu "Zastosuj" w oknie atrybutów, wybrany obiekt przejmuje atrybuty poprzedniego (film1film2),
 • na mapie dodano możliwość wybierania obiektów wewnątrz wskazanego obszaru - wnętrza obiektu - prawy klawisz myszki - Wybierz obiekty wewnątrz,
 • dodano odczyt tachimetrii i współrzędnych i eksport współrzędnych do tachimetrów South N6 i N8, a także odczyt niwelacji z niwelatora kodowego South DL2007,
 • w funkcji pobierania granic działek z usługi ULDK dodano centrowanie do ostatnio pobranej działki,
 • w Opcje-Parametry programu-Mapa dodano możliwość zmiany grubości czcionki C-GEO,
 • rozbudowa funkcjonalności konfiguratora pasków ikon w menu Okno-Paski narzędzi,
 • przy eksporcie do innej mapy dodane uwzględnianie osadzonych grafik
 • poprawka usuwania w przypadku zaznaczenia wielu obiektów (pojedyncze potwierdzenie)
 • poprawka oznaczania punktów w module Porównanie współrzędnych - zakres wartości odchyłki liniowej,
 • poprawka generowania raportu z rozliczenia użytków w działkach,
 • poprawka odświeżania mapy przy dodawaniu, edycji, usuwaniu obiektów w niektórych przypadkach,
 • poprawka generowania czołówek do wielu zaznaczonych obiektów,
 • poprawki eksportu tekstów i czołówek do DXF,
 • poprawka funkcji Wstaw opis - zła szerokość pierwszego tekstu,
 • poprawki różnych błędów zgłoszonych przez użytkowników,

 

8.12.12.30 z dn. 2019-12-30

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • w oknie edytora mapy obiektowej, w funkcji określania domyślnych wartości atrybutów obiektów (ikonka "..." - Wartości domyślne...) wprowadzono przypisanie ustawień odrębnie dla każdego projektu. Dzięki temu ustawienia mogą być różne dla różnych projektów, np. źródło pozyskania danych, daty pomiaru, itp.,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 27.12.2019: Brodnicki, Nowomiejski, Obornicki, Ostrowski, m. Poznań, Poznański, m. Przemyśl, Rzeszowski, Tomaszowski, Zambrowski

 

Moduł Objetości i warstwice

 

Moduł Wyrównanie ścisłe GNSS/3D

 • poprawka importu danych wektorów GNSS z formacie XML Topcon Tools,

 

Program C-GEO

 • dodano obsługę kolejnego typu rastrów TIFF zawierających dane NMT (DSM), tworzonych w aplikacji Pix4Dmapper,
 • ulepszono obsługę plików rastrowych w C-GEO - program może teraz wyświetlać więcej rodzajów rastrów TIFF (o różnych metodach kompresji i budowy),
 • w module dodatkowym C-Raster wprowadzono bezpośrednią obsługę plików PDF - nie jest już wymagana instalacja biblioteki GhostScript,
 • w funkcji Właściwości w oknie Legendy (prawy klawisz myszki na poziomie Warstwy, folderu, lub konkretnej warstwy) dodano odrębną statystykę liczby obiektów otwartych i obiektów powierzchniowych,
 • w module Porównanie współrzędnych możliwe jest teraz także dla zaznaczonych punktów z kolumny punktów uśrednionych - zaznaczanie ich odpowiedników w roboczej tabeli współrzędnych,
 • dodano pasek ikon - skrótów do modułów obliczeniowych w programie,
 • dodano skróty klawiszowe: Shift F3 - włącza/wyłącza okno obliczeń na mapie, Shift F2 - włącza/wyłącza okno legendy
 • podczas przenoszenia na inną warstwę tekstu z odnośnikiem wprowadzono także przenoszenie odnośnika,
 • w rozliczeniu użytków dodano grupowanie powierzchni jeśli dany użytek występuje w działce 2 lub więcej razy
 • poprawki różnych błędów zgłoszonych przez użytkowników,

 

8.12.11.29 z dn. 2019-11-29

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • poprawki: oznaczenia typu gleby, dołączania klasoużytków. niektórych geometrii złożonych z enklawami,
 • dodano  identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 26.11.2019: Garwoliński, Głubczycki, Grodziski (Wlkp.), Kętrzyński, m. Konin, Nowotomyski, Obornicki, Polkowicki, Szamotulski, Węgrowski,

 

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodanie możliwości importu danych EGiB w GML, które nie będą eksportowane docelowo do GML, a będą wyświetlane na mapie C-GEO jak dane z formatu SWDE,
 • w menu głównym C-GEO: Opcje-Parametry programu, dodano nową zakładkę GML, która umożliwia: 1. skrócenie ilości znaków numeru przy zapisie idPunktu granicznego do numeru punktu, 2. włączenie przypisania atrybutu OznaczeniewWaterialeŹródłowym do numeru punktu w tabeli C-GEO. Opcje te są wykrzystywane przy wyborze importu danych EGiB z GML przeznaczonych po edycji w C-GEO do eksportu do baz PZGiK,
 • w opcji "Adresowanie", w szablonach pism dodane nowe pole do wstawienia na piśmie: "Otrzymują - tabelka"
 • w opcji "Adresowanie", dodany nowy szablon zwrotki (pomarańczowa),
 • dodana nowa opcja generowania protokołu przebiegu granic. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że z puli zaznaczonych na liście działek, wyszukiwane są wszystkie sąsiadujące odcinki granic. Wyznaczone w ten sposób pary działek umieszczane są na protokole,
 • dodana opcja (w zakładce "Drukowanie danych") - "drukuj zawartość pola "nazwa własna" w adresach". UWAGA Opcja jest domyślnie włączona, jeśli w danych otrzymywanych z urzędu są zawarte informację, które nie powinny pojawiać się w adresie proszę opcję wyłączyć. Zdarzają się jednak przypadki gdy w tym polu znajduje się np nazwa ulicy lub inne informacje istotne przy adresowaniu,

 

 

Program C-GEO

 • w menu Tabela-Zaznaczone punkty, dla punktów bez określonej wysokości, dodano pobieranie interpolowanej wysokości punktu z Numerycznego Modelu Terenu Polski udostępnianego przez GUGiK jako usługa sieciowa,
 • w oknie mapy, na dolnym pasku, po kliknięciu w ikonkę kropki przy polu wysokości, dodano menu umożliwiające wybór pomiędzy wprowadzeniem wysokości z klawiatury, a pobraniem interpolowanej wysokości punktu z Numerycznego Modelu Terenu Polski. Umożliwia to kartowanie 3D obiektów (liniowych, powierzchniowych) - np. przy digitalizacji mapy rastrowej,
 • w funkcjach przyciągania (snapowania) dodano możliwość włączenia trybu przejmowania punktów obiektu o wspólnej granicy - przydatne np. przy tworzeniu obiektów typu krawężnik przy krawędzi jezdni - gdzie punkty obu obiektów są wspólne na dłuższych odcinkach,
 • w imporcie plików DXF poprawka importu bloków o zdefiniowanych własnych kolorach,
 • poprawka włączająca przenoszene odnośników łącznie z tekstem

 

8.12.11.07 z dn. 2019-11-07
 • dostosowanie funkcji pobierania wysokości z NMT do zmienionego przez GUGiK protokołu usługi (HTTPS)
 • rozdzielenie importu danych EGiB na dane z plików GML i dane z plików SWDE w module Import danych podmiotowych/przedmiotowych  EGiB (zielona ikonka na mapie)
8.12.10.30 z dn. 2019-10-30

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • rozwiązanie problemu z eksportem GML do Ewmapy gdy ogranicza się zakres eksportu datą modyfikacji - wówczas w oknie eksportu należy włączyć opcję "nie wysyłaj referencji do brakujących obiektów",
 • poprawka dotycząca zgodności czasu w nowych obiektach EGiB,
 • dodano  identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.10.2019: m. Elbląg, Bolesławiecki, Kamiennogórski, Kolneński, Janowski, Myślenicki, Nowomiejski, Nowotarski, Oleśnicki, Szamotulski, Węgrowski,

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • poprawka odczytu daty wygenerowania pliku GML wykorzystywanej przy generowaniu wypisu z rejestru gruntów,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • poprawka odczytu danych mjf z nowej wersji oprogramowania Topcon Magnet (z odczytem satelitów Galileo, Beidou),
 • dodane drukowanie kolumny "Kod" w sekcji "Wykaz współrzędnych" raportu,
 • dodane wyświetlanie liczby pikiet i liczby pikiet zaznaczonych,
 • dodana nowa wersja importu z Landstara - CHC Landstar v.7
 • import z formatu RW5 uwzględnia różnice w zapisie wynikające z użycia różnych wersji odbiorników Stonex S9 i S10 (z S9 - RW5 tworzony przez SurvCE i z S10 - RW5 CUbe'a)

 

Program C-GEO

 • w funkcji Wstaw punkt dodano możliwość pobrania interpolowanej wysokości punktu z Numerycznego Modelu Terenu Polski udostępnianego przez GUGiK jako usługa sieciowa, odczytana wysokość jest zapisywana jako H wskazanego punktu na mapie,
 • w oknie edycji punktu dodano ikonkę umożliwiającą pobranie wysokości punktów obiektu z serwisu sieciowego udostępniającego NMT kraju.
 • w oknie edycji punktu i w oknie edytora obiektu dodano ikonkę umożliwiającą pobranie wysokości punktów obiektu które tych wysokości nie miały, z serwisu sieciowego udostępniającego NMT kraju. Funkcja ta umożliwia np. uzupełnienie wysokości dla punktów o znanych XY i wygenerowanie przekrojów pionowych, NMT terenu, powierzchni 3D (film1film2),
 • w funkcjach "Kopiuj dane z obiektu..." i "Przenieś historię obiektu z..." dostępnych pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu wprowadzono filtrowanie listy obiektów do zakresu okna mapy, dzięki temu użytkownik może łatwiej wskazać obiekt źródłowy (np. przewód projektowany, którego dane mają zostać przeniesione do pomierzonego już przewodu),
 • zaktualizowano adresy serwisów WMS, dodano nowe - np. Cieniowanie na podstawie NMT kraju (ISOK),
 • tachimetrii dodano opcję włączenia zaznaczania w tabeli współrzędnych dla obliczonych w module punktów,
 • w menu Mapa - Przecięcie warstw uwzględniane są także enklawy w przecinanych obiektach (funkcja przydatna np. przy przecinaniu klasoużytków z działkami),
 • w funkcji Przecięcie obiektów (ikonka na mapie) dodano możliwość wycinania enklawy, jeśli jeden z obiektów zawiera się wewnątrz drugiego,
 • w funkcji "Pomiary i obliczenia na mapie" dla modułu Spadki dodano opcję liczenia spadku w stopniach (dotąd były % i %%),
 • zmiana wyglądu okna w menu Obliczenia - Biegunowe, tyczenie - umieszczenie wszystkich elementów obliczeń w jednej zakładce,
 • w edytorze raportów w oknie bazy danych mapy dodano możliwość umieszczania nazwy i numeru jednostki ewidencyjnej, oraz ustalania jednostki powierzchni,
 • w oknie bazy danych dla budynków (EGB_Budynek) dodano raport Wykaz Zmian Danych Ewidencyjnych Budynku - plik o nazwie WZDEbud2_4 - raport zawiera raport danych budynku,
 • poprawka importu pliku DGN V8 - w niektórych przypadkach pojawiał się błąd, ponadto wprowadzono rozpoznawanie kolorów i grubości linii z DGN,
 • aktualizacja tekstu informacji o podstawie prawnej dotyczącej redukcji odwzorowawczej w raporcie z obliczenia powierzchni działki,
 • dodano opcję wyłączenia przesłaniania przez linie przerywane, aby ułatwić wyświetlanie map z importu np. DXF - opcja w menu Parametry programu/Mapa
 • dodano zamianę łuków i okręgów na łamane: dla wybranego łuku/okręgu - funkcja pod prawym klawiszem myszki: Obiekt/Zamień na łamaną lub /Zamień na łamaną 3pkt - (drugi wariant dla łuków),

 

8.12.08.23 z dn. 2019-08-23

Zachęcamy do oglądania podlinkowanych poniżej filmów na YouTube, przybliżających wprowadzone w programie modyfikacje. Ponadto, także do wcześniej udostępnionych aktualizacji, będziemy sukcesywnie opracowywać materiały wideo, tak by ułatwić użytkownikom opanowanie funkcjonalności programu. Przygotowujemy w tym celu nowe playlisty z datami aktualizacji w nazwach - np. Funkcje dodane w aktualizacji C-GEO z 23.08.2019.

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • udoskonalono algorytm automatycznego budowania relacji między obiektami a punktami wysokościowymi dla różnych obiektów opartych o te same punkty wysokościowe. Program tworzy relacje zawsze do właściwego obiektu (np. dla punktu wysokościowego na wspólnym punkcie załamania obiektów krawężnika i jezdni, powstanie relacja między krawężnikiem a punktem wysokościowym),
 • poprawka automatycznego tworzenia relacji budynku w budowie z tarasem, nawisem,
 • dodano  identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 22.08.2019: m. Zabrze, m. Jelenia Góra, Ostródzki, Międzychodzki, Górowski

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • w zakładce Dane ogólne dodano możliwość wprowadzenia stałej dodawania do czasu pomiaru (np. dodanie godziny),
 • dla danych w formacie Leica XML dodano odczyt mimośrodu typu wcięcie liniowe,
 • w imporcie danych z RW5 (np. z aplikacji SurvCe w kontrolerze Stonex S10), dla punktów pomocniczych, które mają błędnie zapisaną wysokość (nad geoidą zamiast nad elipsoidą jak dla pozostałych punktów w pliku) dodano przeliczanie do właściwej wysokości (elipsoidalnej),

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano raport Zestawienie właścicieli i władających z informacją o klasoużytkach,
 • dodano raport "Zestawienie właścicieli i władających z informacją o działkach sąsiednich"
 • dodano raport "WZDE dla działki - łączenie zaznaczonych działek" w wariancie z podaniem identyfikatora nowej działki - w efekcie powstaje raport zawierający po lewej stronie zaznaczonych listę działek przed połączeniem, a po prawej działkę po scaleniu z wyliczonymi przez program powierzchniami działki i klasoużytków,
 • w raporcie "Wykaz zmian danych EGiB dla działki" dodano możliwość wskazania pliku tekstowego z listą powiązań między dotychczasowymi numerami, a nowymi numerami działek, ułatwia to sporządzenie automatycznego wykazu zmian,
 • oprawiony wybór czcionki w oknie edycji szablonów pism

 

Moduł NMT - Objętości i warstwice

 • dodano funkcję importu danych modelu NMT z formatu LandXML do modułu Objętości i warstwice. Importowane są punkty z pliku XML, zapisywany jest model NMT z siatki trójkątów o nazwie takiej jak model w pliku LandXML. Ponadto dane punktów terenu i granice obszaru importowane są do modułu co umożliwia ich zapis do zadania OBJ. Punkty z pliku LandXML można także zapisać do roboczej tabeli współrzędnych. Utworzony model i zadanie można wykorzystać np. do liczenia objętości itd.

 

Program C-GEO

 • do paska ikon "Usługi sieciowe" dodano kolejną funkcję związaną z usługą ULDK (usługa lokalizacji danych katastralnych), udostępnioną przez GUGiK na początku czerwca 2019 r.: Wyszukiwanie działki na podstawie wprowadzonej nazwy obrębu (z wbudowanego w C-GEO słownika zawierającego listę obrębów w Polsce) i numeru działki. Jeżeli dane nie są jednoznaczne (np. jest więcej obrębów o podanej nazwie, arkuszy lub więcej działek o podanym numerze), program wyświetla listę znalezionych działek z informacją o ich położeniu (TERYT, powiat, gmina, obręb, arkusz). Po wskazaniu właściwej działki z listy można umieścić jej geometrię na mapie. Funkcja ta zdecydowanie upraszcza odszukanie lokalizacji np. inwestycji, otoczenia pracy geodezyjnej, itd.
 • wprowadzono mechanizm obliczania w locie powierzchni 3D (matematycznej i z uwzględnieniem redukcji odwzorowawczych) dla obiektów powierzchniowych opartych o punkty ze współrzędnymi XYH. Algorytm tego obliczenia bazuje na automatycznym generowaniu modelu TIN (siatki trójkątów) i jest wykorzystany w różnych funkcjach programu: w oknie informacji o wybranym obiekcie (prawy klawisz myszki lub CTRL-I - Informacja), w raporcie o obiekcie generowanym w edytorze obiektów (funkcja "Co drukować"), w oknie bazy danych dla obiektów (funkcja obliczania powierzchni obiektów dla wszystkich obiektów), a także w raporcie z właściwości warstw w Legendzie (statystyka warstw zawierająca np. liczbę obiektów, sumę ich długości, powierzchnie płaskie i przestrzenne). Funkcja liczenia powierzchni 3D przydatna jest np. do określenia powierzchni zasiewu, koszenia, umocnień skarp, itp.
 • udoskonalono sposób wyświetlania i drukowania stylów linii na granicach różnych obiektów o wspólnych krawędziach, tak aby zachowywać hierarchię przesłaniania obiektów mapy zasadniczej: np. linia przerywana znajdująca się wyżej w hierarchii, przesłania linię znajdującą się niżej w hierarchii znaków kartograficznych. Dzięki tej zmianie linie przerywane nie nakładają się na siebie nieprawidłowo, zmniejszając czytelność rysunku mapy,
 • w edytorze obiektów dodano możliwość podświetlenia wybranego punktu edytowanego obiektu na mapie numerycznej (ikonka i skrót CTRL-M) w celu ułatwienia jego lokalizacji na obszarze mapy,
 • w funkcji "Tekstowy kreator obiektów" do kartowania obiektów przez podanie ciągu numerów punktów załamań np. w postaci zapisu: "1 3 5-10 15-19", włączono wywołanie okna wprowadzania atrybutów obiektu, co umożliwi przyspieszenie tworzenia obiektów mapy zasadniczej. Żeby prawidłowo skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej otworzyć okno edytora mapy obiektowej, odnaleźć właściwy obiekt do skartowania, a następnie włączyć tekstowy kreator obiektów,
 • dodano szablon dostosowany do importu plików DXF/DWG z powiatu świdnickiego - szablon "swidnica_dxf" do wyboru z listy szablonów. Dodatkowo do pobrania stąd dostępny jest spakowany plik dopasowania symboli/bloków oraz linii. Plik należy pobrać, rozpakować i podmienić z istniejącym plikiem w katalogu C-GEO/bin lub połączyć, jeśli posiadamy już własne dopasowania. Szablon oraz plik dopasowania zawierają większość dostępnych w powiecie symboli i linii, jednak zawsze warto sprawdzić w oknie importu zakładki "Typy linii" oraz "Bloki/symbole", czy aby na pewno wszystkie dopasowania są właściwe. Więcej na ten temat w artykule dostępnym w sekcji Wiadomości w programie oraz na C-GEO Wiki:
  link1
  link2
 • w tabeli współrzędnych dodano ikonkę i skrót klawiszowy (CTRL-R) wywołującą moduł liczący między innymi średnie współrzędne dla zaznaczonych punktów w tabeli, a także ikonkę i skrót (CTRL-N) do funkcji "przenumerowania" punktów,
 • w module Porównywanie współrzędnych dodana możliwość zaznaczenia w roboczej tabeli współrzędnych porównywanych punktów z 1 lub 2 tabelki modułu porównania (funkcja w ikonce "Do bazy"),
 • w funkcji na mapie "Opis - miary bieżące i domiary" dodano parametr ustalający odległość umieszczanych opisów od linii pomiarowej,
 • w legendzie dodano ikonki ułatwiające dostęp do funkcji wyłączania zaznaczenia obiektów w różnych bazach, funkcja ta jest często stosowana po wykonaniu walidacji obiektów mapy zasadniczej. Ponadto dodano ikonkę wywołania walidacji GML generowanego z bieżącej mapy obiektowej oraz ikonkę odświeżenia stanu legendy,
 • w opcjach programu (Opcje-Parametry programu, zakładka Mapa) w sekcji "Kółko myszki" dodano wariant "Powiększ w pozycji kursora" - po włączeniu tej opcji, powiększanie działa podobnie jak to jest w AutoCAD - czyli powiększa w pozycji kursora, bez globalnej zmiany położenia mapy,
 • w opcjach programu (Opcje-Parametry programu, zakładka Inne) dodano możliwość "cichego" wyłączania licencji przy wyłączaniu programu - opcja ta ułatwia korzystanie z licencji "pływającej" - przy wyłączaniu programu, licencja jest zwracana na internetowy serwer licencji bez konieczności potwierdzania przez użytkownika,
 • w funkcji zapisu danych do schowka Windows z okna tabeli współrzędnych dodano możliwość zapisu do schowka także atrybutów punktów granicznych ZRD, STB, BPP...
 • w oknie Listy projektów, w zakładce Więcej, dla wybranej tabeli/mapy wprowadzono możliwość wyświetlenia podglądu bieżącego widoku otwartej w C-GEO mapy - wystarczy dwukrotne kliknięcie w okienku podglądu lub kliknięcie na ikonce odświeżenia w oknie podglądu (prawy dolny narożnik okna podglądu)
 • aktualizacja obrębów bazy TERYT w programie (usunięcie drobnych błędów),
 • poprawka importu danych z programu EWMAPA w formacie EOB - optymalizacja importu większych zbiorów danych,
 • poprawka dotycząca wyboru warstwy na której mają zostać umieszczone punkty importowane z pliku tekstowego, poprawka zapamiętywania opcji okna importu,
8.12.06.12 z dn. 2019-06-12

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • drobne poprawki w zakresie wymiany danych w GML,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 10.06.1019: powiat Złotowski, Zamojski, Grudziądzki, Koniński, Sejneński, Hajnowski, Człuchowski

 

Mapa obiektowa Leica XML

 • przy imporcie plików Leica XML dodano możliwość generowania mapy obiektowej zgodnej ze specyfikacją GeoInfo w celu eksportu do jego formatu natywnego GIV. Wymagane jest wcześniejsze założenie mapy zgodnie z szablonem GeoInfo 16.3-17.3, zestaw kodów GeoInfo 16.3-17.3, po imporcie pliku Leica XML utworzone zostają obiekty o kodach i atrybutach zgodnych z GeoInfo (należy oczywiście skontrolować obiekty i ich atrybuty i uzupełnić w razie potrzeby),
 • dodano eksport obiektów złożonych z łuków i łamanych do formatu Leica XML,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • rozbudowa funkcji przenumerowania punktów o punkty liczone w zakładce Mimośrody,

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • w opcji edycji szablonu pisma dodane nowe pole "Numer(y) działki z numerem KW"
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana możliwość edycji szablonu raportu
 • w raporcie "Zestawienie właścicieli" dodana opcja "tylko zaznaczone działki"
 • na wypisie dla działki dodany wydruk informacji o jednostce ewidencyjnej. Pole pojawi się automatycznie o ile druk wypisu nie był modyfikowany.

 

Program C-GEO

 • nowy pasek ikon - Usługi sieciowe, zawierający pakiet różnych narzędzi (między innymi do wyświetlania geometrii działek z usługi ULDK, łączenie z portalem geodety, itd.), więcej informacji na temat funkcjonalności tego paska jest w tym dokumencie,
 • w informacji o obiekcie zmodyfikowano wyświetlanie lokalizacji obiektu (województwo, powiat, gmina, działka) tak by te dane pokazywały się zawsze poprawnie, niezależnie od specyfiki usług sieciowych w danym powiecie,
 • dodana obsługa serwisów WMS działających po protokole https oraz dodana obsługa przekierowań,
 • dla wybranego obiektu po naciśnięciu prawego klawisza myszki dodano możliwość pobrania atrybutów z innego obiektu  wskazanego w oknie tabeli atrybutów. Funkcja ta jest przydatna do przypisywania wspólnych atrybutów jednych obiektów innym obiektom,
 • rozbudowano treść generowanej dla mapy legendy - czyli listy objaśniającej występujące na mapie obiekty: symbole, typy linii, itd. . Dodano nowe elementy: kolory warstw i style wypełnień obiektów (z właściwości warstw),
 • poprawki niektórych kodów i symboli w kodach GeoInfo 16.3-17.3,
 • uproszczenie wprowadzania atrybutów obiektów dla formatu GIV GeoInfo - wyłączenie konieczności uzupełniania jednocześnie atrybutów ".n" i ".d",
 • dodanie obsługi atrybutów specjalnych w edytorze obiektów dla formatu GIV GeoInfo,
 • zmiana wyglądu okna w menu Obliczenia - Ortogonalne/Rzutowanie - umieszczenie wszystkich elementów obliczeń w jednej zakładce,
 • dodano opcję autonumeracji w ikonce na mapie z obliczeniem "Rzutowanie punktu na prostą",
 • drobne zmiany między innymi w oknie szybkiego wstawiania tekstu, edytorze raportów (umieszczanie fragmentu mapy w lepszej jakości),
 • różne poprawki w zakresie importu DXF/DWG i eksportu do DXF

 

8.12.05.06 z dn. 2019-05-06

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • dodano brakujący w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej kod EGBI17 dla innego obiektu trwale związanego z budynkiem, co umożliwi odczyt i zapis tych obiektów w programie i w GML. Taki typ obiektu umożliwia między innymi rejestrację wiaty z EGiB o powierzchni <50m2.
 • drobne poprawki w zakresie wymiany danych w GML,

 

Program C-GEO

 • przy współpracy z Leica Geosystems opracowano nowy moduł dodatkowy: "Mapa obiektowa Leica XML" służący do importu danych obiektowych z oprogramowania Leica Captivate w instrumentach geodezyjnych Leica Geosystems, a także do eksportu danych w formacie Leica XML do wizualizacji map i tyczenia 2D/3D w instrumentach Leica. Dodatkowy moduł można zamawiać w Softline i w Leica Geosystems Polska. Więcej informacji o module na www.
 • do funkcji na mapie dodano ikonkę wywołania wyszukiwania geometrii działek przy wykorzystaniu usługi ULDK udostępnionej przez GUGiK. Po wywołaniu funkcji, należy podać pełny identyfikator działki (z TERYT i numerem działki po kropce), np. 141201_1.0001.1867/2, wtedy program wyświetli wektorowe granice działki na bieżącej mapie,
 • dodano nowe ikonki do palety Przyciąganie umożliwiające włączenie przedłużania równolegle/prostopadle tworzonych lub istniejących obiektów (po wybraniu obiektu i wciśnięciu klawisza Alt) w celu np. doprowadzenia przewodu do krawędzi budynku,

 

8.12.04.18 z dn. 2019-04-18

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • dla wybranego, nowo utworzonego obiektu dodano możliwość przypisania historii ze wskazanego obiektu, który został zaimportowany z PZGiK. Funkcja jest dostępna pod prawym klawiszem myszki ("Przenieś historię") po wybraniu nowoutworzonego obiektu - wyświetla się wtedy lista obiektów, z której należy wybrać ten, którego historia ma zostać przeniesiona. Należy z niej korzystać np. gdy pomierzono i skartowano budynek, który dotąd istniał jako budynek projektowany, reprezentowany jako symbol budynku (centroid). Inny przypadek wykorzystania to przypisanie historii z obiektu GESUT projektowanego do obiektu z pomiaru. Po wykonaniu tej operacji, obiekt z którego pobrano dane, jest usuwany i trafia do archiwum, a w bazie danych jego identyfikator i atrybuty (te które się nie zmieniły w nowej wersji) są przypisane do nowego obiektu, który przejmuje w ten sposób historię usuniętej wersji obiektu,
 • przy imporcie pliku GML przez okno Projekty, gałąź Mój komputer lub z menu Plik-Import-GML Mapa Zasadnicza 2015, gdy GML zawiera dane EGiB (przedmiotowe lub kompletne), a także pozostałe bazy mapy zasadniczej, program odpowiednio importuje dane podmiotowe, tak by były dostępne w module danych EGiB. Dzięki temu nie ma już potrzeby odrębnego importu pliku GML dla danych EGiB przez moduł Importu danych EGiB (czyli ikonką SWDE na mapie),
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.04.2019:  Czarnkowski-Trzcianecki, Gorlicki, Jaworzno, Jelenia Góra, Kozienicki, Piski, Radomski, Skierniewice, Strzelecko-Drezdenecki, Szczycieński, Świdwiński, Tucholski, Warszawski Zachodni, Wieluński

 

Moduł Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • przy imporcie danych z formatu Topcon MJF dodano odczyt kodów punktów mierzonych mimośrodowo oraz kolumnę Kod w zakładce Mimośrody,
 • w zakładce Pomiary, poruszając się kursorem po kolumnach góra/dół, podświetla się cały wiersz (tak jak ma to miejsce w tabeli współrzędnych) zgodnie z ustawieniami w Opcje-Parametry programu, zakładka Tabela punktów/danych,
 • dodano możliwość zaznaczenia w zakładce Współrzędne tylko punktów, które są zaznaczone w zakładce Obserwacje,
 • poprawka dotycząca odczytywania kodów punktów w mimośrodach dla danych z Trimble JXL,

 

Moduł Import danych EGiB SWDE/GML

 • dodano import punktów adresowych do mapy,
 • w adresowaniu dodano podawanie miejscowości jako ulicy, w przypadku gdy brak jest ulicy i adres ma tylko nr domu w tej miejscowości,
 • możliwość umieszczenia miejsca spotkania oraz ID pracy geodezyjnej we wzorach dokumentów w adresowaniu, wprowadzenie tych danych jest możliwe w dolnej części okna Adresowania - pod listą adresatów,
 • w Adresowaniu, zakładka Książka nadawcza, dodano opcję umieszczania ID pracy geodezyjnej oraz numerów działek,
 • możliwość określenia daty i godziny spotkania, do wykorzystania w pismach generowanych z funkcji Adresowanie

 

Program C-GEO

 • wprowadzono nową możliwość wybierania obiektów na mapie - przez wskazanie krawędzi obiektu. Funkcja ta jest włączana w opcjach programu (Parametry programu- zakładka Mapa - "wybieranie obiektów zamkniętych tak jak liniowych..."). Korzystanie z tej opcji przyspiesza wybieranie obiektów i tekstów, gdy na danym obszarze umieszczonych jest kilka obiektów powierzchniowych, dotąd trzeba było wybierać obiekt zawsze z wyświetlanej listy, która teraz pojawia się tylko gdy w pobliżu kliknięcia jest więcej krawędzi. Funkcja rozpoznaje też odległość kliknięcia od krawędzi, więc aby wybrać obiekt powierzchniowy najlepiej kliknąć we wnętrzu obiektu, ale blisko jego krawędzi,
 • w edytorze mapy obiektowej dodano ikonkę podpowiedzi dotyczącej wybranego obiektu do kartowania - wyświetlany jest obraz znaku kartograficznego z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej, a także wyciąg z treści właściwych rozporządzeń (EGiB, GESUT, BDOT500), istotny dla danego obiektu,
 • w funkcji wycinania fragmentu mapy (ikonka nożyczek na pasku Obliczenia), dodano opcję niezamykania obiektów powierzchniowych na krawędziach cięcia. Powoduje to zmianę ich typu geometrii na liniową z powierzchniowej,
 • w eksporcie do formatu GIV GeoInfo wprowadzono wymagane tam relacje między punktami, a obiektami, co umożliwia poprawny import utworzonego w C-GEO pliku GIV do Geoinfo w PODGiK-ach. Włączenie generowania relacji jest dostepne jako opcja w oknie eksportu do GeoInfo V,
 • dodano możliwość zapisu w schowku Windows obwiedni wybranego obiektu w formacie WKT, który jest stosowany w niektórych portalach geodety do określenia zakresu pracy geodezyjnej. Funkcja jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w oknie mapy, po wybraniu jednego lub wielu rozproszonych obiektów - obszarów pracy. Zapisaną obwiednię można potem wkleić ze schowka np. w polu na dane zakresu pracy,
 • wprowadzono zmiany umożliwiające odczyt informacji o lokalizacji obiektu mapy w podziale terytorialnym kraju, ze względu na modyfikacje usługi lokalizacji Geoportalu - funkcja dostępna dla wybranego obiektu pod prawym klawiszem myszki - Informacja,
 • w module Ciąg poligonowy dodano funkcję przeliczeń miar kątowych Stopnie<=>Grady,
 • dodano dwa nowe formularze FRM (Mapa-Formularz): "Wyrys z mapy ewidencyjnej" i "Współrzędne punktu referencyjnego",
 • w okienku działającego w trybie online klienta WMS dodano możliwość zatrzymania aktualizacji wyświetlanych danych - "zamrożenie" pobranego widoku,
 • zaktualizowano serwisy WMS i dodano nowe (np. Katowice, Chorzów, nowy pakiet serwisów WMS dla Krakowa),
 • w module Porównanie współrzędnych zwiększono liczbę porównywanych punktów do 10 tys.,
 • poprawka odczytu rastrów osadzonych w plikach DXF/DWG, tak aby były widoczne w C-GEO po imporcie DWG/DXF,
 • dodano import polilinii 3D z DXF/DWG, tak aby punkty, o które jest ona oparta, otrzymywały wysokości polilinii, co ułatwia późniejsze tworzenie np. NMT w C-GEO,
 • w imporcie DXF/DWG ulepszono rozpoznawanie celek (symboli) - obecnie program rozpoznaje jako właściwe symbole celki np. o nazwach N_SUUS25 - czyli rozszerzone o przedrostki np. 1_, 2_, 3_ ...
 • poprawka odczytu niektórych typów rastrów TIFF+GEO w C-Rastrze,
 • poprawka importu odczytów do punktów pośrednich w module Niwelacja dla plików ASCII z formatu natywnego Leica Sprinter,
 • poprawka odczytu daty w pliku TSJ z odbiornika GRS-1 Topcona - w związku z problemem "6 kwietnia",
 • poprawka wyświetlania rastra z tła mapy,
 • w funkcji na mapie (ikonka) szybkiego wstawiania tekstów dodano możliwość dodawania do tekstu "wąsów" – co ułatwi umieszczanie na mapie czołówek przez wpisanie wartości z klawiatury,
 • inne zmiany w narzędziach mapowych ułatwiające tworzenie mapy,

 

8.12.03.05 z dn. 2019-03-05

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w GML

 • wprowadzono obsługę obiektów liniowych i powierzchniowych składających się z różnych rodzajów geometrii (łamane+łuki) zarówno w zakresie importu z GML, edycji, tworzenia nowych obiektów jak i eksportu do GML,
 • wprowadzono automatyczne generowanie referencji do obiektów trwale związanych z budynkiem, także wtedy gdy są one z nim związane tylko pośrednio (np. podpora w obszarze tarasu, gdy tylko taras jest geometrycznie jest związany z budynkiem),
 • w procesie importu GML dodano możliwość importu wyłącznie obiektów Karto. Oznacza to w rzeczywistości utworzenie mapy wektorowej, z pominięciem ewentualnie występujących w GML atrybutów obiektów. Funkcjonalność ta może być stosowana, jeśli organ wydający GML zapisał w nim wyłącznie treść mapy wektorowej, np. w wyniku zamówienia zbioru danych 13.2 (Mapa zasadnicza w postaci wektorowej) lub 10.3 (Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej)
 • poprawka walidacji w zakresie interpretacji wartości atrybutu "rodzajsieci" w obiekcie GES_Obudowa (kanał technologiczny),
 • poprawki niezbędne do wymiany danych w GML,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów które zarejestrowały swoje bazy danych do 4.03.1019: jeleniogórski, wielicki, Gdynia, strzyżowski, pucki, mielecki, tarnowski, rawicki, sieradzki, Bielsko-Biała, wołomiński, łaski, Jastrzębie Zdrój, Ostrołęka, augustowski, łomżyński, wałbrzyski, bydgoski, niżański, milicki

 

Moduł Dziennik RTK/RTN

 • dodano nowy model geoidy: Amsterdam PL-EVRF2007-NH umożliwiający miedzy innymi obliczanie wysokości w tym układzie na podstawie obserwacji RTK/RTN. W menu Wiadomości umieściliśmy też ważny opis dotyczący stosowania obliczeń wysokości,
 • przy odczycie danych z plików RW5 i RAW - przyjęcie wartości pola Komentarz jako Kod jeśli tam są zapisane dane zgodne z kodami (np. mapy zasadniczej, K1-98),
 • obsługa najnowszej wersji formatu MJF z MAGNET Topcon,
 • inne poprawki w module,

 

Moduł Import danych EGiB SWDE/GML

 • modyfikacje raportu Wykaz z rejestru gruntów w zakresie wyświetlania informacji o księgach wieczystych,
 • modyfikacje raportu Wykaz punktów granicznych,
 • dodany wydruk: "WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH w zakresie numerycznego opisu granic", jako trzecia opcja wydruku współrzędnych obiektów na mapie,
 • poprawka importu GML z EGiB umożliwiająca także eksport do GML po zmianach przedmiotowych przez moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w C-GEO,
 • poprawki w wydruku informacji o dzierżawach (z danych pochodzących z GML),
 • poprawki w wydruku informacji z kartoteki lokali

 

Program C-GEO

 • dodano nowy model geoidy: Amsterdam PL-EVRF2007-NH, umożliwiający między innymi transformację wysokości do tego układu. W menu Wiadomości umieściliśmy też ważny artykuł dotyczący obliczeń i przeliczeń wysokości,
 • na mapie dodano możliwość zamiany fragmentu wybranego obiektu na łuk: wciśnięty lewy klawisz Alt i kliknięcie myszką na punkt który ma być wierzchołkiem łuku powoduje zamianę dwóch sąsiednich odcinków na łuk,
 • dodano nową funkcję na mapie (pasek ikon Obliczenia) - łączenie sąsiadujących obiektów powierzchniowych - umożliwia to łączenie dwóch lub więcej wybranych na mapie (np przez klawisz Ctrl i kliknięcie myszką) obiektów powierzchniowych w jeden - opcja jest przydatna np. przy łączeniu sąsiednich konturów użytków gruntowych,
 • w funkcji na mapie: Przecięcie obiektów dodano możliwość wyboru atrybuty którego obiektu zostaną przypisane nowemu obiektowi będącemu wynikiem przecięcia,
 • w module Tachimetria dodano obsługę importu (konwersji) danych tachimetrycznych z formatu MJF MAGNET Topcona - zarejestrowanego podczas pomiaru hybrydowego (tachimetria+GNSS).
 • w funkcji na mapie: Punkt na domiarze dodano możliwość zamiany kolejności punktów początku i końca prostej,

 

 

8.12.01.21 z dn. 2019-01-21

Moduły Aktualizacji mapy zasadniczej w GML, Dziennik RTK/RTN i Import danych EGiB SWDE/GML

 • drobne poprawki

 

Program C-GEO

 • dodano możliwość zapamiętania rozmiaru i położenia okna głównego C-GEO (zapamiętywanie włączane w opcjach programu - zakładka Inne),
 • w edytorze raportów dodano funkcję Zamień, oraz drukowanie bieżącej strony, a także w menu pod prawym klawiszem myszki - funkcje kopiuj/wklej/wytnij
 • w module Porównanie współrzędnych dodano (ikonka) możliwość interakcyjnego pobierania danych wskazywanych na mapie, a także wklejania do odrębnych kolumn danych pary punktów umieszczonych wcześniej w schowku,

 

Aktualizacja treści bazy wiedzy - C-GEO Wiki

 

8.11.12.21 z dn. 2018-12-21

GML

 • dodano identyfikatory baz danych zgłoszonych od 1.12.2018 do 19.12.2018,
 • przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,
 • poprawka formatowania pliku GML,

 

Moduł Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • modyfikacja importu danych z instrumentów Leica z pliku TXT - odczyt czasu pomiaru także gdy jego dokładność to 1 minuta,
 • dostosowanie importu do nowej wersji RAW SurveyPro z oprogramowaniem FieldGenius,
 • dodanie obsługi danych z Topcon Magnet zawierających mierzone wychylenie tyczki,
 • zmiana sposobu obliczania błędów średnich punktów uśrednianych na taki, aby błędy średnie punktu uśrednianego były wyliczane z błędów pomiarowych punktów podlegających uśrednieniu, a nie z rozrzutu obserwacji

 

Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe),
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls),
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek

 

C-GEO

 • w oknie baz danych dodano obsługę zapytań SQL modyfikujących wartość atrybutów obiektów bazy danych, np. "wprowadź do pola X wartość N, jeśli pole Y ma wartość M". Funkcja ta może być przydatna przy wprowadzaniu większej ilości danych obiektów np. baz GESUT, BDOT. W kolejnych aktualizacjach funkcja ta będzie rozwijana,
 • możliwość ustawienia dla szkicu orientacyjnego większej skali - 1:2500
 • różne drobne poprawki w module Porównanie współrzędnych

 

 

8.11.12.04 z dn. 2018-12-04

GML

 • w oknie Edytora mapy zasadniczej, funkcja - Domyślne wartości - dodano możliwość definiowania domyślnych wartości kolejnych atrybutów:  IdUzgodnienia, IdMaterialu, Przedstawiciel, Wladajacy. Przeniesiono sekcję atrybutów dla GeoInfo do odrębnej zakładki,
 • wprowadzono import klasoużytków zapisanych jako KR_ObiektKarto w GML,
 • wprowadzono opcję eksportu do odrębnych plików GML zgodnie z podziałem na poszczególne bazy, a także możliwość pominięcia kontroli etykiet przy eksporcie do GML,
 • w oknie eksportu do GML dodano możliwość zwiększenia dokładności eksportowanych współrzędnych do 8 miejsc po przecinku (przydatne przy eksporcie GML dla EWMAPA),
 • dodano identyfikatory baz danych zgłoszonych od 10.10.2018 do 30.11.2018,
 • poprawki w zakresie importu/eksportu GML niezbędne do wymiany danych w GML,

 

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • zmiany w opcji "Adresowanie":
  a. "Import z XLS, CSV" dodana do importu kolumna numer działki
  b. w czasie dodawania działek dodana opcja "numery działek zapisuj z numerem obrębu"
  c. pisma generowane są teraz tylko dla widocznych (przefiltrowanych) rekordów
  d. w czasie dodawania działek dodana opcja "Typ działki" (do wyboru "główna" lub "sąsiednia") - pole wykorzystywane przy tworzeniu szablonów pism np. do wstawienia numeru działki głównej
 • w oknie danych lokali w opcji wydruku pozycji kartoteki lokali dodana opcja "drukuj właścicieli lokali",
 • dodane 2 nowe opcje analizy danych: "Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Budynki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"

 

C-GEO

 • zmieniono sposób stylizacji linii typu: budynek w budowie, wiata, taras, itd. tak aby nie miał znaczenia kierunek rysowania obiektów - teraz styl linii zawsze jest wyświetlany właściwie,
 • wprowadzono obsługę importu najnowszych wersji plików DWG - do formatu AutoCAD2018 włącznie,
 • w menu Narzędzia dodano funkcję Szukaj punktu w zadaniach obliczeniowych - po podaniu numeru punktu, wyświetlana jest lista znalezionych zadań, które można wówczas otworzyć,
 • w module tras drogowych, zakładka Punkty kontrolowane - zwiększono ilość punktów kontrolowanych z 5 tys. do 10 tys.,
 • dodano szablon mapy Wega-2010-DXF - przydatny dla importujących pliki DXF z GEOPOZ w Poznaniu,
 • dodano raport z obliczenia odsunięcia obiektu w obliczeniach na mapie,
 • ujednolicono wygląd okna otwierania zadań w module Ortogonalne do zgodności z innymi modułami,
 • w tytule raportu z menu Obliczenia i z obliczeń na mapie - Wcięcia, Przecięcia - zapisywany jest numer wcinanego punktu,
 • dodano moduł Porównywania współrzędnych do listy zadań, które mogą być wybrane w celu zmiany numeracji zaznaczonych punktów w tabeli (w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Przenumerowanie),
 • poprawiono działanie funkcji generowania centroidów obiektów mapy w oknie bazy danych (menu-Zaznaczone obiekty), dotyczy to np. centroidów działek,
 • poprawka zaznaczania punktów na mapie przez klawisz F7
 • dodano serwisy WMS: usługi GUGiK: strefy układu współrzędnych 1965, usługa GeoSystem: strefy układu 2000, Opole miasto (ortofoto2017, MPZP), Wrocław miasto -ortofoto2018, Rozkład różnic wysokości między układami Kronsztad86 a EVRF2007, Krajowa Integracja Cen Nieruchomości, aktualizacja wszystkich adresów serwisów WMS geoportali powiatowych firmy GEOBID (geoportal2)

 

8.11.10.10 z dn. 2018-10-10

GML

 • wprowadzono mechanizm automatycznej stylizacji obiektów mapy zasadniczej po modyfikacji ich atrybutów w bazach danych (np. po zmianie atrybutu istnienie=projektowany na istniejacy, oraz zmianie kodu budynku projektowanego na istniejący, skutkuje zmianą stylu linii na zgodny z nowymi wartościami atrybutów),
 • dodano wielokrotne wiązanie budynku do dzialek (dzialkaZabudowanaBudynkiem) jeśli budynek jest położony na kilku dzialkach,
 • przy eksporcie dodano zaokrąglanie powierzchni zabudowy dla budynków do pełnych metrów, a także ułatwiono możliwość wyboru bazy do eksportu,
 • poprawka importu i eksportu w budynku atrybutu informacjaDotyczacaCzesciBudynku , gdy jest on uzupełniony wartością specjalną voidable,
 • poprawki w imporcie, walidacji, edycji i eksporcie niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z innymi systemami,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów które zarejestrowały swoje bazy danych do 8 października,

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • na wypisie z części graficznej dodany atrybut czy punkt należy do spornej granicy (atrybut występuje wyłącznie w plikach GML),
 • w menu "Narzędzia" dodane 4 opcje analizy danych: "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek i użytków z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Działki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Działki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę",
 • dodano nowy wzór dokumentu - potwierdzenie nadania

 

C-GEO

 • modyfikacja funkcji Przycięcie mapy - wycinanie wyłącznie obiektów aktualnie widocznych na mapie, dzięki temu można np. wyciąć enklawę w widocznej działce z pominięciem innych obiektów istniejących na wycinanym obszarze, np. przewodów, które zostały wyłączone z widoczności,
 • w module C-Raster dodano funkcję wsadowej edycji wielu rastrów w zakresie usuwania szumu - pojedynczych pikseli z zachowaniem ich georeferencji. Funkcja dostępna w menu Efekty-Transformacje międzukładowe plików TIFF, zakładka Działania. Uwaga, by skorzystać z tej funkcji, niezbędne jest posiadanie modułu C-Raster, oraz jego aktualizacja z www.softline.geo.pl/pobieralnia,
 • we wpasowaniu rastrów oraz w ich transformacji dodano zapis informacji o układzie odwzorowania rastra (np. Poland CS92, Pulko 1942, itd.), ułatwia to odczyt rastrów w niektórych aplikacjach oczekujących takich danych np. ArcInfo ESRI),
 • w Tachimetrii dodano konwersję danych z formatu Leica XML - HeXML,
 • na mapie, w funkcji Odszukanie punktu (menu Mapa, albo skrót F2), dodano zakładkę Dane umożliwiającą wyszukiwanie obiektów zawierających podane ciągi znaków w bazie danych, np. dla działek, podanie 022606_2.0011.167 będzie skutkowało odnalezieniem tej konkretnej działki na mapie. Funkcja ta dodatkowo w celu przyspieszenia działania, ma opcję wyszukiwania wyłącznie obiektów po ich lokalnym ID (atrybut IdIIP np. obiektów mapy zasadniczej). Ponadto znaleziony obiekt może być oznaczony w bazie danych, a gdy wyszukiwany ciąg znaków występuje w wielu obiektach, także one mogą być opcjonalnie zaznaczone,
 • w liście serwisów WMS zaktualizowano kilka adresów (dla Opola, nowy adres Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów),
 • poprawka w obiektach GeoInfo: rów - dodano etykiety, jezdnia - usunięto symbol dla obiektu powierzchniowego,
 • poprawka importu tekstów z DGN w zakresie ich justyfikacji,
 • poprawki w imporcie i eksporcie plików DXF,
8.11.08.31 z dn. 2018-08-31

GML

 • poprawka relacji komory i wlazu (wlazKomora), oraz nadawania błędnego nadawania relacji obiektom różnych baz,
 • poprawka eksportu zmodyfikowanych obiektów o geometrii circleByCenterPoint,
 • import obiektów np. EGB_Budynek o geometrii punktówej - centroidy projektowanych budynków,
 • poprawki w imporcie, walidacji, edycji i eksporcie niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z innymi systemami,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów które zarejestrowały swoje bazy danych od 19 czerwca do 31 sierpnia,

 

 Import danych EGiB SWDE/GML

 • dodano nowe warianty raportów WZDE dla działek i dla budynków,

 

Moduł Dziennik RTK/RTN

 • odczyt danych GeoJSON z odbiornika AZUS RTN,

 

C-GEO,

 • usprawniono pracę na rastrach piramidowych, także o bardzo dużych rozmiarach (1GB i większych) - wielokrotnie przyspieszono odświeżanie mapy (np. z 2 minut do max. 2 sek),
 • w menu Obliczenia-Obliczanie powierzchni-Rozliczenie użytków - generowanie wykazu zmian danych ewidencyjnych działek przez porównanie także pliku GML zawierającego dane dotychczasowe ze stanem aktualnym na mapie C-GEO. Dotąd wykaz taki można było generować jedynie z pliku SWDE,
 • w związku ze zmianami w Google Maps, dostosowano funkcję podglądu danych C-GEO w oknie przeglądarki Google Maps i dodano obsługę trybu StreetView,
 • w module Porównanie współrzędnych wprowadzono możliwość przypisania do nowych punktów atrybutów z pierwszego lub drugiego zestawu porównywanych punktów,
 • w transmisji danych niwelacji precyzyjnej rejestrowanej w niwelatorze Sokkia SDL1X wprowadzano poprawkę umożliwiającą odczyt danych precyzyjnych.
 • w zakładkach otwartych okien map i tabel dodano oznaczanie aktualnej roboczej tabeli/mapy,
 • w funkcji edytora mapy obiektowej, oraz w tabeli współrzędnych (w funkcji nadawania atrybutów dla punktów), dodano możliwość ustalenia wartości domyślnych atrybutów dla obiektów rejestrowanych dla GeoInfo.
 • przy wywołanym oknie Szybkiej edycji tekstu, po wskazaniu tekstu na mapie, tekst jest od razu gotowy do edycji i na mapie widać aktualną treść tekstu,
 • poprawka importu schodów z GeoInfo (obsługa polilinii kierunkowej),
 • poprawka generowania obiektu powierzchniowego taśmociąg,
 • poprawka automatycznej zmiany wysokości tekstów mapy zasadniczej przy zmianie jej skali,
 • poprawka eksportu do DXF tekstów o dowolnej justyfikacji,
 • poprawka wyboru wielkości czcionki w oknie raportów,
 • poprawka w oknie edycji tekstu w zakresie zmiany justyfikacji i wyrównania,
 • poprawka wyświetlania wyników w oknie i raporcie z funkcji obliczania średnich współrzędnych w tabeli współrzędnych,

 

8.11.06.19 z dn. 2018-06-19

GML

 • w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych - weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Wynik weryfikacji nie jest zgłaszany jako błąd tylko jako informacja,
 • poprawki w imporcie, walidacji, edycji i eksporcie niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z innymi systemami,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: Bydgoszczy, Bytomia, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gorzowa Wielkopolskiego, Grajewskiego, Jasielskiego, Katowic, Leżajskiego, Lidzbarskiego, Lwówka Śląskiego, Łańcuckiego, Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Puckiego, Rzeszowa, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tarnobrzega, Tarnobrzeskiego, Toruńskiego, Zgorzeleckiego, Złotoryjskiego,

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość wyszukiwania działek po fragmencie numeru (wpisanie początku numeru w kolumnie numerów działek)
 • rozszerzono możliwości filtrowania działek (ikonka filtrowania) o kryteria adresu, właściciela, powierzchni itd.,
 • dodano możliwość filtrowania numerów działek, obrębów w ikonce obok tytułu kolumny (np. %33 - działki 133, 233, 433...)
 • w generowaniu protokołu ustalenia granic można teraz wkleić listę identyfikatorów działek dla których mają być wygenerowane protokoły,
 • w funkcji Adresowanie dodano możliwość importu adresów z pliku CSV, XLS z funkcją ustalenia przypisania kolumn do właściwych rodzajów danych (np. nazwisko, ulica, numer domu itd.),
 • w funkcji Adresowanie dodano możliwość załadowania pliku tekstowego z określeniem terminu (daty i godziny) dla np. stawienia się na gruncie. Plik tekstowy ma mieć budowę identyfikator_działki[pełny TERYT z nr działki];data[dd.mm.rrrr];godzina[gg:mm]. We wzorze np. zawiadomienia można wstawić pole Data, lub Godzina i wówczas w zawiadomieniu dla każdej działki odane są właściwe czasy stawienia się,
 • dodano możliwość edycji wzoru dokumentu wypisu z rejestru gruntów,
 • dodano informację o liczbie porządkowej bieżącej działki oraz ilości wszystkich,
 • poprawka ustalania formatu wydruku A4,
 • poprawki dotyczące importu plików GML z EGiB (obsługa atrybutów: jednostka powierzchni działki, wiek budowy i przebudowy budynku),
 • dodana opcja umożliwiająca wygenerowanie "Dokumentu własnego" hurtem dla wszystkich zaznaczonych działek
 • w opcji Adresowanie->Szablony pism dodane pola: imiona rodziców, jednostka rejestrowa i numer KW i innych dokumentów własności
 • dodana opcja zaznacz działki wchodzące w skład jednostki na liście działek
 • poprawki w wydruku kartoteki lokali

 

 

C-GEO,

 • w rozliczeniu użytków dodano filtrowanie działek po numerach według zadanego kryterium np. %10,
 • dla map w tle można ustalić tryb wyświetlania w ustalonej barwie lub szarości, wyłączyć jej wybieralność (wyłącza się tak przyciąganie do punktów mapy w tle), włączyć/wyłączyć pobieranie atrybutów punktów z mapy w tle do punktów bieżącej mapy,
 • w imporcie plików DXF dodano rozpoznawanie i niewyświetlanie błędnie zdefiniowanych obiektów przesłonięć tekstów i budynków stosowanych w DXF z GeoInfo, użytkownik może także wyłączyć import tych obiektów w oknie importu DXF,
 • w oknie z mapą Google dodano możliwość jej wydruku,
 • w edytorze napisów dodano możliwość filtrowania napisów wielowierszowych,
 • w oknie wstawiania szybkiego tekstu dodano możliwość wyłączania pobierania zaznaczonego na mapie tekstu,
 • dla wybranego na mapie tekstu dodano możliwość włączenia przyciągania (snapowania) np. do punktu lub do linii (w zależności od ustawień przyciągania). Przyciąganie dotyczy punktu wstawienia tekstu,
 • w informacji o obiekcie dodano info o kolorze w RGB,
 • dla obiektów odcinków granic działek i użytków w oknie Informacje dodano wyświetlanie: numerów punktów końcowych, ich kody, współrzedne, warstwę, długość odcinka,
 • aktualizacje szablonów map związane z nowymi wersjami GeoInfo,
 • w oknie projektów w zakładce Więcej dla projektu dodano możliwość wypełnienia pola Cel pracy (słownik z wartościami zgodnymi z rozporządzeniem w sprawie formularzy...). Wartość tego pola może być wykorzystywana np. w raportach lub formularzach map (słowo kluczowe $pCelpracy),
 • w eksporcie do Microstation DGN uwzględniana jest justyfikacja tekstu,
 • w Legendzie, dla wskazanej warstwy/folderu dodano możliwość eksportu do innej mapy tylko tej wybranej warstwy/folderu,
 • zmieniono sposób rysowania linii przerywanych, tak by linie sąsiednich obiektów tego samego typu nie zakrywały się wzajemnie,
 • dodano możliwość usunięcia przypisania słownika do pola w tabeli współrzędnych (ikonka Struktura tabeli),
 • zwiększono ilość uwzględnianych nawiązań w tachimetrii do 20,
 • w menu Opcje-Parametry programu-Mapa dodano możliwość zmiany odległości położenia tekstu od punktu wstawienia,
 • poprawka wczytywania do raportów plików HTML w różnych formatach zapisu,
 • poprawka w funkcji Kontrola spójności mapy w zakresie wiązania punktów bez numerów z punktami numerowanymi,
 • poprawki definicji linii, symboli, obiektów edytora mapy obiektowej
 • poprawka sortowania punktów w tabeli współrzędnych (w niektórych przypadkach pojawiał się błąd systemowy)
 • drobne poprawki w module Dziennik pomiarów RTK/RTN
 • w tachimetrii dodano możliwość szybkiego załadowania poprzedniego/następnego zadania (stanowiska) tachimetrycznego
8.11.03.26 z dn. 2018-03-26

GML

 • poprawki niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z ERGO Comarch, WEGA 2010 (Geopoz), EWMAPA, GeoInfo,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: strzeleckiego, sławieńskiego,

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • dodano informację o ilości działek/działek zaznaczonych na liście w module,
 • poprawki dotyczące importu plików GML z EGiB ze współrzędnymi w kolejności YX (nowa opcja w oknie importu),
 • dodana do wyboru druga opcja skracania numerów punktów ("tylko numer")
 • poprawka stylizacji linii budynku projektowanego i w budowie po imporcie GML z EGiB,
 • w opcji Widok-Wyszukiwanie jednostek rejestrowych dodane "zaznacz działki wchodzące w skład jesnostki na liście działek"
 • poprawki w wydruku kartoteki lokali

 

C-GEO

 • poprawka eksportu do SHP w specyfikacji GEOPOZ Poznań,
 • poprawka kolorów "czarnych" (RGB 10,9,9 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej) nieustawionych dotąd dla niektórych obiektów do wydruku,
 • poprawka eksportu Geoinfo (błąd w prawidłowym eksporcie punktów oparcia obiektów)

 

8.11.02.28 z dn. 2018-02-28

GML

 • poprawka eksportu do GML - powtórzony punkt końcowy,
 • poprawka importu GML z GeoInfo (błąd w czasie importu),
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: częstochowskiego, gorlickiego, mysłowickiego, namysłowskiego, pajęczańskiego, pińczowskiego, świebodzińskiego, wyszkowskiego, zambrowskiego. Dzięki temu wykonawcy przekazujący pliki GML w tych powiatach, nie muszą już samodzielnie wprowadzać identyfikatorów poszczególnych baz,

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • w raporcie Zestawienie władających przy eksporcie do pliku tekstowego dodano wariant - osoby w oddzielnych kolumnach,
 • dodano możliwość wydruku kartoteki lokali,

 

Moduł Dzienników pomiarów RTK/RTN

 • w zakładce Dane ogólne dodano wybór sposobu uśredniania powtarzanych obserwacji (średnia/średnia ważona),
 • poprawka importu kolumn mx,my,mH z pliku RAW Xpad,

 

C-GEO,

 • dodano szybki dostęp do kolejnych dwóch predefiniowanych usług WMS opracowanych przez firmę GeoSystem sp. z o.o. (Krajowej Integracji Punktów Adresowych, Krajowej Integracji Osnów),
 • w module Objętości i warstwice dodano możliwość eksportu modelu opartego o siatkę kwadratów na mapę C-GEO w postaci kolorowego rastra (mapa hipsometryczną),
 • podczas przesuwania tekstu na mapie kursor myszki ma kształt celownika z punktem centralnym w punkcie wstawienia napisu (zgodnie z justyfikacją),
 • w autonumeracji na mapie i w tabeli współrzędnych można teraz ustalić czy numerowane są liczby z początku identyfikatora, czy z końca (dodano opcję w parametrach programu gdzie można to ustalać),
 • przy małej skali mapy (od 20x mniejszej od standardowej) wprowadzono wyłączenie trybu prezentacyjnego w celu przyspieszenia odświeżania mapy,
 • dodano możliwość definiowania w zestawie obiektów obiektu powierzchniowego z nieprzezroczystym wypełnieniem,
 • zapamiętywanie stopnia przezroczystości mapy w tle,
 • w Legendzie dodano możliwość przełączania wielu warstw między stanami widoczny/niewidoczny i wybieralny/niewybieralny,
 • poprawka eksportu punktów z tabeli do pliku w formacie niwelatora Trimble DiNi,
 • poprawka wyświetlania liczb w oknach bazy danych tak, aby były zgodne z wymaganiami przepisów (np. powierzchnia zabudowy budynków w m2 i dokładność do 1m2),
 • poprawka eksportu do innej mapy (problem z etykietami),
 • poprawka uwzględniania justyfikacji w oknie wstawiania etykiety obiektu mapy zasadniczej,

 

8.11.01.24 z dn. 2018-01-24

GML

 • dodano obsługę geometrii obiektów MulitCurve, ArcString stosowanych przez niektóre aplikacje tworzące pliki GML,
 • przy imporcie wprowadzono automatyczną naprawę niekompletnych odnośników w GML generowanych z Ewmapy,
 • poprawki w zakresie kontroli topologii - wyłączenie niepotrzebnego sygnalizowania błędu powtarzających się wierzchołków przy obiektach liniowych zamkniętych),
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: rybnickiego, giżyckiego, gliwickiego, białostockiego, brzeskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, piskiego, nidzickiego, myszkowskiego, kieleckiego, krapkowieckiego, mikołowskiego, Białegostoku . Dzięki temu wykonawcy przekazujący pliki GML w tych powiatach, nie muszą już samodzielnie wprowadzać identyfikatorów poszczególnych baz,

 

Import danych EGiB SWDE/GML

 • w zakładce Dokumenty wprowadzono listę wszystkich dokumentów występujących w zaimportowanych danych z GML/SWDE. Lista zawiera podstawowe dane (sygnatura, rodzaj, data dokumentu, nazwa sądu, opis), a także jest powiązana z listą działek których dotyczą. Dzięki temu można na podstawie odnalezionego dokumentu odszukać działkę.
 • dodano wyświetlanie danych podmiotów zbiorowych,
 • dodano drukowanie grupy rejestrowej na wypisie dla działki (dla GML),

 

C-GEO 2018

 • dodano nową funkcję w ramach serwisów WMS - szybki dostęp do predefiniowanych usług WMS opracowanych przez firmę GeoSystem sp. z o.o. (Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, Krajowej Integracji GESUT, Krajowej Integracji MPZP). Dzięki temu nie trzeba ich będzie szukać na liście ponad 350 lokalnych usług WMS,
 • opracowano możliwość bezpłatnego generowania i udostępniania użytkownikom C-GEO plików z parametrami geoidy lokalnej zgodnej z układem wysokości Kronsztadt86 do załadowania do kontrolerów GPS w formacie GSF, więcej informacji o tej usłudze w menu Wiadomości w C-GEO. Dostępny jest już do pobrania przykładowy plik GSF geoidy dla województwa mazowieckiego i dolnośląskiego,
 • w Tachimetrii wprowadzono możliwość wczytywania do edycji wcześniejszych/późniejszych zadań tachimetrycznych - np. z listy kilkudziesięciu załadowanych z tachimetru aby ułatwić szybkie przeglądanie i edycję danych w kolejnych zadaniach,
 • w module Przekroje pionowe dodano możliwość umieszczania jako opis pod przekrojem - wartość odleglosci przestrzennej między punktami
 • w Tabeli współrzędnych w funkcji Kontrola punktów - położonych blisko siebie, dodano wyszukiwanie punktów bliskich z całej tabeli współrzędnych  w celu porównania do punktów wcześniej zaznaczonych,
 • w module Porównanie współrzędnych dodano: funkcję sortowania punktów. Zmiana kolejności punktów dotyczy także kolumn wynikowych - np. numerów punktów po uśrednieniu, ich atrybutów,
 • w module Dziennik pomiarów RTK/RTN wprowadzono możliwość usuwania kodów dla zaznaczonych punktów przez opcję Zmień kod punktu,
 • przy edycji danych importowanych z GeoInfo, można już wybierać atrybuty voidable z listy słownikowej,
 • poprawka importu z DXF dla obiektów w kolorze czarnym jako atrybut warstwy,
 • drobne poprawki dotyczące niektórych symboli, funkcji Szybkiego wstawiania tekstów,
8.10.12.06 z dn. 2017-12-06

GML

 • dodano kontrolę poprawności atrybutów obiektu bezpośrednio przy zakończeniu jego edycji w oknie bazy danych (np. po wprowadzeniu średnicy przewodu, nie powinno się wprowadzać wymieru poziomego/pionowego),
 • w walidacji GML w C-GEO dodano pierwsze kontrole topologii (kontrola zapętlenia granic obiektu, bliskiego sąsiedztwa i duplikowania punktów obiektu). Wprowadzono także możliwość wyboru rodzaju kontroli (walidacji) GML: składniowej, atrybutowej, topologii,
 • dodano nowy import GML EMUiA - odczyt danych EMUiA z plików GML wydawanych przez gminy (punkty adresowe, ulice, miejscowości, jednostki administracyjne). W związku z tym dodano nowy szablon (emuia.sz) w oparciu o który należy założyć nową mapę do importu danych EMUiA z GML. Należy pamiętać by nie importować GML z EMUiA do mapy z szablonu MapaZasadnicza, ponieważ są to inne modele danych i import nie będzie wtedy poprawny,
 • różne poprawki w zakresie odczytu, edycji i zapisu danych w GML niezbędne do poprawnej wymiany z PODGiK,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów bełchatowskiego, gryfińskiego, jeleniogóskiego, lubańskiego, lubartowskiego, pszczyńskiego, suskiego, miasta Żory. Dzięki temu wykonawcy przekazujący pliki GML w tych powiatach, nie muszą już samodzielnie wprowadzać identyfikatorów poszczególnych baz,

 

SWDE

 • dodana opcja "Eksportuj zaznaczone działki do pojedynczego pliku PDF",
 • poprawki w odczycie tagu "dodatkoweInformacje" z formatu GML,
 • dodana czwarta wersja protokołu ustalenia przebiegu granic (w formacie A3),
 • dodany "poszerzony" wzór raportu Kartoteka budynku ,
 • w menu Adresowanie dodana opcja druku pism w kolejności zgodnej z zakładką osoby. Jeśli na tej zakładce posortujemy (klikając na nagłówek kolumny) rekordy to pisma bedą drukowane w takiej kolejności jak uzyskana w tabelce. Opcja ta ogranicza również zakres wydruku jeżeli użyjemy filtra w tabeli osób (wydrukowane będą tylko pisma dla osób widocznych w tabeli)

 

C-GEO

 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Inne, dodano opcję "tryb mobilny" przełączający mapę w tryb pracy dotykowej (pojawia się kursor w kszałtcie "łapki") - wówczas funkcja wybierania jest przełączona w taki tryb, który umożliwia przesuwanie mapy np. rysikiem lub palcem na ekranie dotykowym np. tableta lub kontrolera. Funkcja ta jest przydatna gdy C-GEO jest wykorzystawane jako aplikacja mobilna,
 • dodano szablon mapy i odpowiednie słowniki atrybutów dla mapy numerycznej opracowywanej dla potrzeb MPWiK w Warszawie. Możliwy jest import i eksport danych w formacie SHP zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez MPWiK Warszawa,
 • w module obliczania współrzędnych ortogonalnych dodano możliwość przepisywania obserwacji (bieżąca, domiar) do następnego wiersza, a także możliwość dodania zadanych wartości do bieżącej, domiaru gdy włączone jest przepisywanie danych,
 • w oknie eksportu do DXF dodano możliwość wyłączenia stosowania obiektu tekstowego MTEXT, który nie jest rozpoznawany poprawnie w niektórych klonach ACAD. Przy eksporcie dla ACAD, jednak zalecane jest włączanie trybu MTEXT, ponieważ wówczas teksty mają włączony atrybut przesłaniania, style tekstu (np. podkreślenie), co jest niezbędne dla uzyskania prawidłowo zredagowanej mapy,
 • zmiany w eksporcie stylów linii do DXF - lepsza prezentacja linii z dodatkowymi elementami graficznymi (np. linia tarasu, budynku w budowie),
 • poprawki w imporcie plików tekstowych z danymi punktów granicznych z Ewmapy - plików EDZ i EPT, w zakresie słowników punktów granicznych oraz danych operatów,
 • w module Projektowanie tras drogowych dodano informację o przewyższeniu na punkcie od niwelety w zakładce XY-Hektometr,
 • w module Projektowanie tras drogowych dodano możliwość wskazania warstwy na mapie, na którą mają trafiać poszczególne typy punktów (punkty na osie, na krawędziach, itp.). Opcja ta jest w ikonce "Zapisz punkty do tabeli roboczej",
 • w raportach dodano zaznaczanie przefiltrowanych raportów w grupie,
 • drobne poprawki w zakresie wymiany danych z GeoInfo w formacie GIV
 • w module "Dziennik pomiarów RTK/RTN" dodano możliwość wydruku raportu tylko dla zaznaczonych baz/pikiet oraz możliwość wyłączenia kolumny "Typ pomiaru"
 • w "Opcje->Parametry programu" zakładka "Inne" dodano funkcję "Wymuś użycie najnowszej wersji Internet Explorera do podglądu map Google". Kliknięcie powoduje umieszczenie w rejestrze wpisu wymuszającego dla aplikacji c-geo udostępnienie przez system najnowszej wersji kontrolki IE (używanej do wyświetlania map Google)
8.10.10.17 z dn. 2017-10-17

GML

 • rozbudowano szablon mapy zasadniczej w zakresie danych obiektów bazy BDSOG - osnowy geodezyjne: dodano warstwy z bazami danych dla obserwacji geodezyjnych, zmodyfikowano eksport do GML danych punktów osnowy,
 • w raporcie z walidacji obiektów i plików GML w C-GEO dodano informacje o podstawach prawnych w komunikatach o błędach walidacji,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów bielskiego, drawskiego, garwolińskiego, goleniowskiego, kłobuckiego, koneckiego, koszalińskiego, kozienickiego, łukowskiego, skarżyskiego. Dzięki temu wykonawcy przekazujący pliki GML w tych powiatach, nie muszą już samodzielnie wprowadzać identyfikatorów baz,

 

C-GEO

 • w menu Narzędzia dodano nową opcję - Przelicz zadania. Funkcja ta umożliwia przeliczenie wszystkich lub wybranych zadań po zmianie współrzędnych punktów (np. przez ich wyrównanie ścisłe) użytych w zadaniach obliczeniowych. Przeliczenie odbywa się w kolejności tworzenia poszczególnych zadań, tak aby modyfikacja starszych zadań miała wpływ na dane w nowszych zadaniach. Przeliczone i zmodyfikowane zadania są ponownie zapisywane. Działa to dla zadań: tachimetrycznych, obliczeń ortogonalnych, obliczeń biegunowych, rzutowania, tyczenia biegunowego, wcięć (wstecz, kątowe, liniowe, z wyrównaniem, przestrzenne wcięcie w przód), przecięcia prostych. Moduł umożliwia także wygenerowanie nowych raportów z przeliczonych zadań,
 • w ikonce Model 3D widocznej na pasku narzędzi Tabeli współrzędnych (ważne żeby ten pasek nie był ukrywany gdy tabela nie jest aktywna - zmienia się to w menu Opcje-Paski narzędzi), przy aktywnym oknie mapy wprowadziliśmy podgląd mapy w trybie 3D. Żeby z tej funkcji korzystać, należy mieć utworzone obiekty liniowe lub powierzchniowe oparte o punktach ze współrzędnymi XHY. Program wykorzystuje wszystkie obiekty 3D do wygenerowania modelu, może on być np. zapisany do PDF, więcej informacji o tej opcji w module Wiadomości,
 • w module Objętości i warstwice, przy generowaniu rysunków 3D (ikonka Rysunek,funkcja Model OpenGL), wprowadzono odrębne kolory dla kolejnych modeli zaznaczanych do umieszczania na rysunku - ułatwia to intepretację przestrzennego układu kilku modeli NMT widocznych jednocześnie,
 • w imporcie plików GIV z GeoInfo wprowadzono odczyt wysokości punktów wysokościowych jeżeli te nie mają wysokości zapisanych w atrybutach RZG/RZD,
 • w opcjach programu - menu Opcje-Parametry programu, zakładka Inne, dodano opcję do zarządzania mobilnością licencji - po włączeniu "pobieranie przy starcie i anulowanie przy zamykaniu programu", można łatwo przenosić licencję na inny komputer np. po zakończeniu pracy w biurze, kontynuować na komputerze domowym albo przenośnym. Do korzystania z tej opcji wymagany jest dostęp do internetu przy starcie i wyłączaniu programu,
 • wprowadzono obsługę reprezentacji kartograficznej obiektów sieci GESUT typu obrys, czyli przewodów o średnicy powyżej 750 mm - po skartowaniu osi przewodu i podaniu jego średnicy, na mapie pokazywany jest jego właściwy obrys,
 • w oknie Informacja dla obiektów liniowych wyświetlana jest także długość przestrzenna obiektu,
 • w tabeli współrzędnych (w menu Tabela - Wybieranie punktów - Numer-wzorzec) dodano możliwość odznaczania punktów według zadanego wzorca numeru, np. spośród wszystkich zaznaczonych punktów, odznaczenie punktów o przedrostku AR_11. - wtedy po wpisaniu ciagu znaków: AR_11.* punkty o tym przedrostku zostaną odznaczone,
 • na mapie (pod prawym klawiszem myszki na symbolu krzyża siatki kwadratów) można wybierać z dwóch wariantów opisu współrzędnych siatki krzyży - zgodny z przedstawionym w znaku kartograficznym w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej i drugi wariant - "klasyczny", taki jak dotąd stosowany w C-GEO,
 • przy imporcie plików DXF z systemu ERGO Comarch rozpoznawane są nazwy bloków tam stosowanych - aby ta funkcja zadziałała, niezbędne jest pobranie pliku definicji importDXF.ini stąd: www.softline.geo.pl/pliki/cgeo/importDXF.ini i zastąpienie nim dotychczasowego w katalogu C-GEO\BIN. Plik ten nie jest automatycznie zapisywany przy aktualizacji, by nie usunąć wszystkim niezainteresowanym tą funkcją dotychczasowych własnych definicji bloków,
 • przy imporcie plików DXF z systemu WEGA GEOPOZ (miasto Poznań) rozpoznawane są nazwy bloków tam stosowanych - aby ta funkcja zadziałała, niezbędne jest pobranie pliku definicji importDXF.ini stąd: www.softline.geo.pl/pliki/cgeo/importDXF.ini i zastąpienie nim dotychczasowego w katalogu C-GEO\BIN. Plik ten nie jest automatycznie zapisywany przy aktualizacji, by nie usunąć wszystkim niezainteresowanym tą funkcją dotychczasowych własnych definicji bloków,
 • w eksporcie do DXF, dla zachowania zgodności wyglądu map, teksty są wysyłane z atrybutem przesłaniania treści mapy pod sobą, jeśli mają taką właściwość również w C-GEO,
 • w module Projektowanie tras zwiększono ilość punktów liczonych w zakładce Krawędzie do 20 tys.
 • w funkcji przenoszenia obiektów punktowych na mapie wprowadzono przyciąganie do punktów, dzięki temu łatwiej przemieścić np. symbol latarni pochodzący z zasobu, po imporcie z GML, na punkt pochodzący z aktualnego pomiaru. Dotąd taką operację należało przperowadzić przez "ręczną" zmianę każdej współrzędnej w trybie edycji,
 • dodano możliwość umieszczenia zakresu pola roboczego formularza na mapę w oknie ustalania pola roboczego w menu Mapa-Formularze,
 • poprawka umieszczania na wydrukach map w formularzach opisów punktów (Nr,X,Y,H), tak by były zgodne z ustawieniami opisów na mapie (ikonka 11),
 • poszerzono okno wyszukiwania rastrów na dysku w funkcji Mapa-Raster-Wyszukaj rastry na dysku,
 • drobne poprawki i zmiany w szablonach GeoInfo, C-GEO, stylach linii i symboli,
 • w module importu danych EGiB SWDE/GML dodano opcję włączającą drukowanie szkicu działki w wypisie z rejestru gruntów

 

8.10.09.04 z dn. 2017-09-04

Uwaga! Nowy sposób rejestracji i autoryzacji licencji C-GEO - rejestracja na sieciowym serwerze licencji C-GEO. Funkcja ta między innymi pozwala na przenoszenie posiadanych licencji między różnymi stanowiskami komputerowymi, bez konieczności zakupu kluczy sprzętowych. Użytkownicy nie mogący korzystać z sieci w trakcie rejestracji mogą zarejestrować program przez e-mail.

 

Moduł importu danych EGiB SWDE/GML

 • w funkcji Korespondencja dodano wyświetlanie statusu przesyłki pocztowej - gdy podany jest jej numer nadania (wprowadzony ręcznie, albo zaimportowany z pliku XLS otrzymanego z poczty), program łączy się z serwerem Poczty Polskiej i odczytuje aktualny status doręczenia:
 • w raporcie "Zestawienie osób" dodane drukowanie adresu do korespondencji (działa tylko dla danych pochodzących z GML),
 • w opcji "Adresowanie" przy dodawaniu osób dodana opcja do wyboru czy dodawać adres zameldowania czy do korespondencji (jeśli istnieje),
 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "powierzchnia ewidencyjna". Proszę zwrócić uwagę że przy jednej osobie może być kilka działek i wtedy wartość będzie sumą powierzchni tych działek,
 • dodany odczyt informacji o źródle danych o przebiegu granic (sygnatura, data przekazania do zasobu, nazwa wykonawcy). Dane te są wyświetlane w tabelce "Dokumenty",
 • do wzórów pism w opcji "Adresowanie" i "Pisma własne" w oknie informacji o działce, dodane pola: Identyfikator działki, Numer jednostki ewidencyjnej,
 • do wzórów pism w opcji "Pisma własne" w oknie informacji o działce dodana możliwość wstawienia pól dotyczących działek sąsiednich,
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość szybkiego wyszukania danych,

 

 

 

 

C-GEO

 • w imporcie danych z formatu GIV GeoInfo dodano obsługę jego nowej wersji, w której każdy obiekt posiada identyfikator znakowy, dzięki temu możliwy jest import danych GIV z najnowszej wersji GeoInfo, zmodyfikowano też nazwy szablonów map, zestawów kodów i edytorów map obiektowych wykorzystywanych dla danych z najnowszej wersji GeoInfo 17.3.0 – nazwy tych konfiguracji zawierają nr: 17_3_0,
 • w tabeli współrzędnych, modułach obliczeniowych, funkcjach na mapie zwiększono rozmiar atrybutu Numer punktu z 20 do 30 znaków, co umożliwi poprawną obsługę identyfikatorów punktów granicznych przesyłanych w plikach GML i SWDE,
 • wprowadzono moduł komunikatów (newsów) w programie, dzięki temu użytkownicy będą na bieżąco informowani o nowych funkcjach, możliwościach programu, a także będą mieli dostęp do porad i informacji przydatnych w użytkowaniu C-GEO i modułów,
 • w funkcji na mapie: Okienko szybkiego wstawiania tekstu, dodano dynamiczną modyfikację treści i atrybutów tekstu widoczne na mapie już w trakcie edycji,
 • w funkcji Wycinanie na mapie dodano wycinanie enklaw w obiektach, a także wariant wycinania generujący multiobiekty,
 • zmodyfikowano szablon mapy "Gazownia" - zamiast skrótów pól w bazie wprowadzono ich pełne nazwy dla ułatwienia identyfikacji typu pola, uzupełniono niektóre słowniki,
 • w ustawieniach modułu Tachimetria dodano zapamiętywanie ustawień dla wariantów raportów typu: pomiar biegunowy, pomiar tachimetryczny,
 • w oknie bazy danych włączono sortowanie obiektów po ich identyfikatorach zgodne z zasadami sortowania w tabeli współrzędnych,
 • poprawka importu dużych plików DGN,
 • w imporcie DXF dodano możliwość wykonania kontroli spójności mapy powstałej po imporcie, co pozwala na usunięcie np. powtarzających się punktów, które w DXF są wielokrotnie zapisane. Operacja ta może wydłużyć czas importu przy dużych plikach DXF, dlatego użytkownik ma możliwość wyboru czy włączyć tą funkcję,
 • zapamiętywanie ustawień przezroczystości dla mapy w tle,
 • dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT, BDSOG dla kilku powiatów, które zarejestrowały bazy od 1 lipca do 31 sierpnia,
 • poprawka dotycząca powiązania punktów wysokościowych z niektórymi obiektami BDOT,
 • drobne poprawki szablonów map dotyczące importu i edycji danych z różnych wersji GeoInfo, a także Mapy Zasadniczej 2015,
 • drobne poprawki np. grubości linii niektórych symboli w niektórych skalach mapy zasadniczej
 • poprawka wypełniania wzorem obiektów typu podjazd i innych - zmniejszenie odległości od krawędzi powodujące większą ilość symboli wypełniających:

 

 

8.10.06.30 z dn. 2017-06-30

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • poprawka w walidacji GML dotycząca kontroli składniowej,
 • dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT... dla: powiatu gorzowskiego, zamojskiego, przeworskiego, proszowickiego

 

moduł importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość generowania wypisów z części graficznej (zakładka XY) dla wielu zaznaczonych działek,
 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "otrzymują", do którego trafiają nazwiska/nazwy pozostałych osób z listy adresowej.

 

C-GEO:

 • nowy generator schodów umożliwiający ustalenie dowolnego kierunku schodów przy wykorzystaniu polilinii kierunkowej co umożliwia przedstawienie schodów w obiektach o dowolnych kształtach (film),
 • nowe serwisy WMS: miasto Wrocław (SIP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), powiat sieradzki,
 • różne drobne poprawki między innymi w szablonach GeoInfo

 

8.10.06.19 z dn. 2017-06-19

 

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • dodano automatyczne powiązanie punktów wysokościowych sztucznych BDOT z obiektami powierzchniowymi BDOT, np. punkty wysokościowe sztuczne na powierzchni obiektu BDZ_Jezdnia,
 • dodano automatyczne powiązanie punktów wysokościowych GESUT z obiektami powierzchniowymi GESUT, np. punkty wysokościowe na powierzchni obiektu GES_BudowlaPodziemna,
 • w danych urządzenia technicznego wprowadzono automatyczne generowanie relacji między włazem a komorą,
 • w walidacji GML dodano kontrolę i sygnalizację błędu niekrytycznego w przypadku gdy punkt wysokościowy GESUT jest niepowiązany z żadnym obiektem GESUT,
 • dodano identyfikatory nowych baz BDOT, GESUT... dla: Piekar Śląskich, Świnoujścia, Bedzina, Głogowa, Bytowa, Chrzanowa, Jarosławia,
 • poprawka atrybutu IdMaterialu - dotychczasowy rozmiar pola był zbyt mały by pomieścić większą ilość identyfikatorów materiałów,
 • różne drobne poprawki w module,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • wyszukiwanie punktów pomierzonych - nowe pole w pasku ikon - Szukaj punktu,
 • filtrowanie danych po wartościach w kolumnach: mx,my,mh, L. epok, L. sat., PDOP
 • dostosowanie importu plików w formacie Trimble JXL do specyfiki programu SurveyPro wydającego dane w tym formacie,

 

C-GEO:

 • dodano eksport do formatu GIV GeoInfo, z uwzględnieniem sumy kontrolnej, a także:
  - w wersji Geoinfo 16.3.0 dodano obsługę nowych obiektów z wersji kodów 17.2.0, w tym import wypełnień skarp,
  - zwiększono ilość znaków dla pól, których nie ma w szablonie, a dodają się przy imporcie (z 30 na 50 znaków)
  - wprowadzono poprawki do słowników ZRD_n i d dla punktów granicznych
  - we wszystkich wersjach eksportu do GIV/TNG poprawiono wypełnianie obiektów typu trawnik, bagno, las tak, aby działało wypełnianie symbolem spod prawego klawisza myszy,
  - w wersji Geoinfo 15.3.2 zmieniono strukturę warstw dla punktów o określonej wysokości GESUT - powstały warstwy zgodne z rodzajem sieci (do tej pory podział na punkty wysokościowe dla sieci, obudowy i urządzenia)
  - w eksporcie do GIV, a także GML wprowadzono możliwość podania także godziny i minut w określeniu czasu modyfikacji obiektów od którego wykonywany jest eksport,
 • dodano obsługę rastrów GeoTIFF z danymi NMT - GeoTIFF DEM, po podłączeniu takiego rastra do Legendy mapy, można pozyskiwać wysokości w miejscu wskazania (ikonka Punkt), a także podczas rysowania obiektów liniowych, powierzchniowych (każdy punkt takiego obiektu będzie miał nadaną wysokość odczytaną z modelu NMT w rastrze). Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować z pozyskiwania wysokości tą drogą, może wyłączyć tą funkcję w Opcje-Parametry programu/Mapa. W opcjach jest także możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlnia rastra TIFF z NMT,
 • w wyrównaniu działek/użytków dodano możliwość zaznaczenia działek/użytków zaznaczonych wcześniej w bazie danych,
 • w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych z podziałem na bazy do pliku tekstowego dodano opcję nietworzenia pliku TXT gdy w danej bazie nie ma żadnych punktów,
 • w module tras drogowych zakładka Krawędzie:
  - zwiększono do 9 znaków możliwość określenia przedrostka numeru,
  - wprowadzono możliwość zaznaczania wielu wierszy myszką,
  - zwiększono do 1000 ilość wierszy dla danych w zakładce,
 • na mapie pod skrótem Ctrl-A dodano możliwość szybkiej zmiany wyświetlanej obok punktu informacji o jego: numerze, kodzie, wysokości, itd.,
 • dodano skrót Ctrl-Y - wyłącza z wybieralności warstwę wybranego właśnie obiektu,
 • synchronizacja wartości dodatkowych pól danych w tabeli współrzędnych z bazą danych np. punktów granicznych na mapie także dla operacji typu Wypełnij pole z tabeli współrzędnych,
 • w edytorze symboli dodano możliwość kopiowania symboli z jednego okna edytora symboli do drugiego, pod prawym klawiszem myszki w lewym dolnym rogu okna edytora dodano możliwość zmiany dokładności rysowania,
 • w raporcie z obliczenia powierzchni zabudowy budynku dodano informację o identyfikatorze budynku, jeśli taki jest w bazie danych, a także powierzchnia budynku podawana jest zawsze w m2,
 • dodano transformację w układzie lokalnym dla miasta Konin,
 • w oknie tabeli współrzędnych podłączono nowe okno listy kodów,
 • w tabeli współrzędnych, dla zaznaczonych punktów dodano możliwość także nadania rodzaju powiązania punktu wysokościowego GESUT (z urządzeniem, przewodem, przewodem elastycznym),
 • poprawka szerokości pola na wyświetlanie ilości obiektów w oknie bazy danych,
 • poprawka wyświetlania nazw warstw w definiowaniu stylów linii w oknie importu z DXF,
 • poprawka położenia niektórych typów tekstów po eksporcie do DXF,
 • poprawka w module Porównanie współrzędnych - przy zamianie współrzędnych z kolumny z lewej na prawo - przenoszenie też atrybutów STB, BPP..., a także zmiana nazwy odchyłki dp na dl w jednym z raportów,
8.10.05.17 z dn. 2017-05-17
 • poprawka otwierania map z rastrami skręconymi - likwidacja błędu z poprzedniej aktualizacji,
 • w raportach programu dodano możliwość wstawienia obrazów w różnych formatach (jpg, tiff) oprócz bmp i wmf,
 • przywrócenie możliwości określenia lokalizacji pomiarów RTK w module Dzienniki RTK/RTN - ze względu na zmiany przekazywania danych z Geoportalu,
 • poprawka eksportu do DXF położenia "zwykłych" tekstów,
 • poprawiona opcja określania położenia w oknie informacji o obiekcie
 • poprawka raportu wzde dla budynku (dla danych wczytanych wczesniejszą wersją modułu SWDE/GML)
 • przywrócenie działania opcji Google Maps - dostosowanie do nowego API Google

 

8.10.05.12 z dn. 2017-05-12

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • wprowadzono nowy moduł walidacji danych GML, który zastąpił poprzednią procedurę kontroli. Nowy moduł umożliwia kontrolę zgodności składniowej (czyli poprawność pod kątem schematów XSD), a także kontrolę zgodności atrybutowej (czyli sprawdzenie poprawności różnych warunków wynikających z zapisów rozporządzeń, które nie znalazły się w schematach XSD). Dzięki temu kontrolujący GML uzyskuje więcej informacji na temat poprawności pliku. Ponadto wyświetlane komunikaty o błędach są napisane czytelniej, aby ułatwić poprawę wykrytych błędów. Więcej informacji o module walidacji na wiki C-GEO
 • aktualizacja identyfikatorów zbiorów baz danych przestrzennych (BDOT500, GESUT, EGiB, OS) zarejestrowanych przez powiaty w CODGiK i udostępnionych na Geoportalu od 24 marca do 26 kwietnia 2017
 • w eksportowanym pliku GML dodano komentarz informujący między innymi o wersji C-GEO z której został wykonany eksport,
 • w oknie bazy danych wprowadzono możliwość generowania etykiet dla zaznaczonych rekordów,
 • różne drobne poprawki w module,

 

Moduł importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość przenoszenia zaznaczenia działek w bazie danych C-GEO do listy działek w module SWDE,
 • nowy wariant (nr 3) raportu Protokół ustalenia granic - działka główna jest umieszczana w raporcie tylko raz, jako pierwsza, dalej są podawane działki sąsiednie,
 • możliwość edycji formularza raportu wykazu zmian danych ewid. dla budynku
 • poprawka importu i umieszczania w raporcie niektórych atrybutów budynku z plików GML do modułu SWDE/GML,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • w raporcie dodano możliwość włączenia informacji o liczbie satelit,
 • zapamiętywanie ustawień zakładki Sposób wyznaczenia punktów,
 • aktualizacja obliczeń przyrostów dx,dy,dz po kliknięciu Oblicz w zakładce Punkty kontrolne,
 • możliwość kasowania, dodawania przedrostka/przyrostka numerów punktów w module,

 

C-GEO:

 • dodano obsługę rastrów typu piramida, czyli zawierających wiele obrazów o różnych rozmiarach, dzięki temu dla różnego powiększenia mapy są wyświetlane odpowiednie obrazy o najwyższej jakości,
 • w tabeli współrzędnych dodano możliwość kopiowania do schowka Windows także pól mp i mh,
 • w oknie bazy danych:
  - w funkcji Przenieś na mapę, dodano możliwość wycinania/dodawania zadanych znaków w tekście umieszczanym z bazy danych na mapie - przydatne np. do opisywania nr działek gdy w bazie jest ich pełny ID,
  - w oknie bazy danych, w edytorze raportów z bazy dodano możliwość wprowadzenia danych z pola użytkownika z opisu projektu, tabeli, a także atrybutów: data utworzenia dokumentu i idZgłoszenia (dawniej KERG) z okna opisu projektu,
  - dla zaznaczonych obiektów dodano możliwość nadania im na mapie wybranej stylizacji (styl, kolor i grubość linii),
  - możliwość przenoszenia zaznaczenia działek w bazie danych C-GEO do listy działek w module SWDE,
 • w module Obliczaniu tras drogowych dodano:
  - umieszczanie w punktach pośrednich także ostatniego punktu trasy,
  - w zakładce Krawędzie dodano możliwość zrzutowania punktów krawędzi na oś,
  - poprawka obliczania punktów w Krawędziach - odstęp jest dodawany zawsze do hektometrażu początkowego danej krawędzi,
  - zwiększono ilość maksymalną punktów na krawędzi do 10 tys.
 • w funkcji Wyrównanie działek w oknie edycji działki wprowadzono sortowanie i filtrowanie listy działek w oknie ich wczytywania i sortowanie w oknie z wynikami wyrównania działek,
 • w module Porównanie współrzędnych dodano możliwość wydruku raportu z dodatkowymi atrybutami w układzie pionowym, oraz w układzie dwuwierszowym,
 • w module obliczeń na mapie, w obliczeniach Spadków dodano możliwość dopisania obliczonej wysokości H do punktu w bazie danych,
 • w Tachimetrii zwiększono ilość możliwych nawiązań do 9 punktów,
 • poprawka w ikonce "Szybkiego wstawiania tekstu" na mapie - pobieranie wysokości domyślnej tekstu z opcji programu,

 

8.10.03.24 z dn. 2017-03-24

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • poprawki w eksporcie do GML w zakresie odniesień z obiektów GESUT i EGiB,
 • rozwiązanie "problemu etykiety c" - czyli opisu przewodu czynnego - różnie interpretowanego przez producentów Ewmapy i TurboEwid - program rozpoznaje pochodzenie GML i odpowiednio stosuje lub nie, właściwą etykietę. W tym celu dodano też odrębny szablon mapy dla GML z TurboEwid - o nazwie Mapa_Zasadnicza_2015_z_K1_1998 - C-GEO automatycznie wybiera ten szablon po rozpoznaniu źródła pliku GML,
 • wprowadzenie automatycznej aktualizacji treści etykiet na mapie na podstawie zmian w bazie danych,
 • usuwanie etykiet przy usuwaniu obiektu (wymaga odświeżenia mapy),
 • kontrola zgodności treści etykiet z atrybutami obiektów w bazie danych - procedura ta wykonywana jest automatycznie przy wywołaniu eksportu do GML - jeśli zostaną wykryte niezgodności, będzie można wstrzymać eksport, obiekty o nieprawidłowych etykietach zostaną zaznaczone w bazach i oznaczone na mapie, co umożliwi ich weryfikację (np. przez wskazanie obiektu na mapie i wybranie prawym klawiszem myszki funkcji Aktualizuj etykietę),
 • nowa funkcja opisana wyżej - Aktualizuj etykietę - prawy klawisz myszki na wybranym obiekcie (grupie obiektów) - sprawdza aktualny stan atrybutów obiektu i generuje właściwą treść etykiety,
 • w edytorze mapy obiektowej wprowadzono nowe typy punktów o określonej wysokości: na przewodzie elastycznym i mierzonych elektromagnetycznie (wykrywaczem) - użytkownik wybierając taki punkt wysokościowy uzyska odpowiednie zaokrąglenie rzędnej góry (do 0.1m),

 

Moduł importu danych EGiB/GML

 • nowy raport dotyczący wypisu z kartoteki budynków,
 • nowe słowa kluczowe w edytorze raportów modułu, umożliwiające tworzenie zawiadomień o czynnościach ustalenia granic (dane sąsiadów),

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • możliwość generowania raportu z pomiarów w układzie poziomym,

 

C-GEO:

 • w funkcji przyciągania dodano odrębną opcję przyciągania do punktów i do linii (bez przyciągania do przecięć linii),
 • ułatwienie generowania wypisu z wyrysem - opis
 • dodano skróty do funkcji związanych z przesuwaniem obiektów i symboli:
  CTRL+6 - przesuwanie symboli, CTRL+7 - tryb modyfikacji obiektu, CTRL+8 - tryb przesuwania i obrotu obiektu, CTRL+9 - przesuwanie punktów obiektu,
 • dodano skróty do funkcji związanych z kartowaniem obiektów na mapie:
  F6 - rysowanie drugiego punktu obiektu we wskazanym kierunku i na zadaną odległość
  F7 - następny punkt prostopadle w lewo o zadaną odległość
  F8 - następny punkt prostopadle w prawo o zadaną odległość
  opis skrótów
 • w niwelacji dodano zapamiętywanie wprowadzonej dokładności niwelatora m0,
 • funkcji generowania bufora wokół wybranego obiektu dodano wyświetlanie jego powierzchni,
 • w funkcji Szybkiego umieszczania tekstu na mapie dodano możliwość autonumeracji wstawianych tekstów (np. kolejne numery działek),
 • w tabeli współrzędnych dodano nowy raport dotyczący punktów granicznych - z dołączoną kolumną kod punktu. Raport wybiera się w oknie generowania raportu w oknie tabeli współrzędnych - nazwa raportu:  wsp_pkt_gran_kod_mp
8.10.03.07 z dn. 2017-03-07

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • ważna poprawka eksportu do GML - dotycząca informacji o układzie współrzędnych - niezbędna do prawidłowego importu niektórych obiektów przez Ewmapę,

 

C-GEO:

 • w tachimetrii dodano odczyt daty i godziny pomiaru stanowisk w konwersji danych z GeoMAX ZIPP20 IDX,
 • poprawka kontroli spójności mapy dotycząca powiązania punktów z obiektami
 • poprawka eksportu do DXF wypełnień obiektów - przy wyłączonej opcji wysyłania kolorów RGB, wypełnienia są wysyłane tak, że zawsze są w kolorze tła,

 

8.10.03.03 z dn. 2017-03-03

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • poprawki w eksporcie do GML w zakresie odniesień z obiektów GESUT do punktów o określonej wysokości sieci GESUT,
 • wprowadzono wyświetlanie wypełnienia skarpy gdy to jest skarpa z enklawą - funkcja działa także w zakresie importu/eksportu GML,
 • zaktualizowano listę identyfikatorów baz danych o nowe powiaty,

 

Moduł Importu danych ewidencyjnych SWDE/GML

 • do funkcji Adresowanie, zakładka Pisma, w funkcji "Edytuj wzory pism" dodano możliwość eksportu i importu wzorów pism, co umożliwia wymianę wzorów pism,
 • dodana mozliwość wstawienia pola lp w pismach (Adresowanie) Wstaw->Pole->Liczba porządkowa
 • dodana druga wersja do wyboru protokołu ustalenia granic
 • przy wydruku protokołu ustalenia granic dodane pola [id_pracy] i [nr_zlecenia]
 • w opcjach modułu dodano możliwość zamiany współrzędnych - dopiero po tej zmianie można wykonać import pliku GML z EGiB podmiotowym. Funkcja ta jest potrzebna do importu danych EGB w GML z GeoInfo, gdyż ten program zapisuje współrzędne w nieprawidłowej kolejności,
 • dodany nowy wzór zwrotki

 

C-GEO:

 • w obliczeniach na mapie ("Pomiary i obliczenia na mapie"), dla obliczeń domiarów, biegunowych, dodano ikonkę "Kolejny punkt" z funkcją "przesunięcia" danych, czyli np. dla domiarów: punkt końcowy prostej staje się punktem początkowym, punkt obliczony staje się punktem końcowym, a przygotowany do obliczenia jest nowy punkt o numerze o 1 większym od poprzedniego,
 • w oknie bazy danych na mapie dodano możliwość wypełniania zaznaczonych, wszystkich lub pustych pól z wybranej kolumny wartościami atrybutów specjalnych (voidable: missing, unknown...), funcja ta jest aktywna tylko dla tych pól, które mogą takie wartości otrzymać zgodnie ze schematami z rozporządzeń,
 • w obliczeniach tachimetrii i dzienników pomiarów satalitarnych RTK/RTN, po wykonaniu obliczeń i zapisaniu punktów do tabeli współrzędnych, zapisywane są także daty pomiarów poszczególnych punktów, co skutkuje później nadaniem tych dat obiektom punktowym w bazach danych, dzięki temu nie trzeba już ustalać daty dla każdego punktu przy tworzeniu mapy obiektowej,
 • w menu Pomoc dodano funckje wyświetlenia dokumentacji programu (instrukcja i zbiór zadań), a także dodano funkcję wyszukiwania haseł w wikipedii C-GEO (tu wymagany jest dostęp do Internetu),
 • wprowadzono możliwość przecinania obiektów także dla warstwy typu Użytki -dotąd było to niedostępne, dzięki temu można np. wyznaczyć nowe geometrie użytków,
 • poprawka dotycząca wyświetlania grup kodów obiektów Mapy Zasadniczej 2015 w menu Okno-Kody i ikonce Symbole na mapie (kody K1'98 dołączone do tego zestawu są teraz zebrane w osobnej grupie Instrukcja K1),

 

8.10.02.13 z dn. 2017-02-13

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • w imporcie GML wydawanych z systemu TurboEwid rozbudowano import obiektów K1. Jeśli takie są zapisane do GML z bazy danych w PODGiK, mają one nadaną odpowiednią stylizację i kolorystykę, a także odczytywana jest redakcja obiektów K1,
 • poprawki w imporcie z GML niektórych typów etykiet obiektów,
 • zaktualizowano listę identyfikatorów baz danych o nowe powiaty od początku lutego 2017,

 

Moduł Importu danych ewidencyjnych SWDE/GML

 • w funkcji Adresowanie dodane nowe kolumny i wydzielone pole nr domu, nr lokalu i kod,
 • w funkcji Adresowanie generowanie pliku XLS do systemu "e-nadawca" Poczty Polskiej (przydatne przy masowej korespondencji rejestrowanej), funkcja ta umożliwia też odczytywanie uzyskanych z systemu e-nadawca numerów nadania i wykorzystywanie ich w adresowaniu kopert i zwrotek,
 • pod prawym klawiszem myszki na liście działek w module SWDE dodano możliwość zaznaczania w bazie działek mapy C-GEO tych działek, które są zaznaczone w module SWDE,

 

C-GEO:

 • w menu Obliczenia-Powierzchnia-Rozliczanie powierzchni dodano nowy wariant raportu WZDE z zaznaczonych działek, zawierającego stan nowy działek z użytkami np. po podziale, potem jest możliwość dalszej edycji takiego raportu np. w arkuszu kalkulacyjnym, edytorze, albo w C-GEO w celu umieszczenia go np. na mapie,
 • zmodyfikowany raport w module Porównanie współrzędnych tak by przy brakującym punkcie po lewej lub po prawej stronie pozostała pusta odpowiednia część tabelki,
 • w dolnym pasku programu wprowadzono nową listę zakładek informujących o otwartych oknach (mapy, tabeli, obliczeń, itd.),
 • przy włączonej opcji Zamieniaj okręgi na łamane, także łuki kołowe są zamieniane na łamane - funkcja potrzebna przy eksporcie do GML do systemu TurboEwid,
 • w obliczeniach biegunowych na mapie dodana funkcja "przesunięcia się" z obliczeniami do przodu - czyli punkt obliczony staje się stanowiskiem, a stanowisko - nawiązaniem, lub punkt nawiązania-stanowiskiem, a punkt obliczony - nawiązaniem,
 • w menu Tabela, Zaznaczone punkty-Przenumerowanie dodano możliwość zamiany małych liter na wielkie LITERY,
 • w eksporcie do DXF dodano opcję zapisu kolorów obiektów w palecie RGB zgodnej z wymaganiami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej,
 • w imporcie plików GIV z GeoInfo dodano import etykiet zapisywanych w tym formacie, dzięki temu wygląd mapy po imporcie do C-GEO jest wierny temu co jest zapisane w pliku GIV,
 • zmieniona lista otwartych okien
8.10.01.27 z dn. 2017-01-27

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • w oknie wprowadzania atrybutów obiektów wprowadzono oznaczenia na czerwono dla pól wymaganych, na zielono dla pól wymaganych typu voidable (specjalny): brak danych, tymczasowy brak danych, itd.,
 • dodano możliwość wypełniania wielu zaznaczonych obiektów w bazie danych atrybutami typu data pomiaru, danymi osób (władający, przedstawiciel), atrybutami voidable (specjalnymi),
 • w funkcji Wartości domyślne okna edytora mapy obiektowej dodano możliwość przypisywania atrybutu voidable dla daty pomiaru, a także dodano możliwość określania stałej wartości oznaczenia kancelaryjnego  (ID zgłoszenia), a także danych  bazy osób (władający, przedstawiciel),
 • w oknie Projekty, gałąź "Mój komputer", gdy wskazano plik GML zawierający dane pełne dane EGB (podmiotowe i przedmiotowe), dodano funkcję jego importu do C-GEO przy wykorzystaniu modułu SWDE/GML,
 • różne poprawki związane z wymianą danych obiektowych w GML (między innymi import i eksport etykiet dla programu Ewmapa), zmiany niezbędne dla komunikacji z TurboEwid,
 • zaktualizowano listę identyfikatorów baz danych o nowe powiaty od stycznia 2017

 

C-GEO:

 • w tabeli współrzędnych dla zaznaczonych punktów (menu Tabela-Zaznaczone punkty), gdy mają one określone kody, dodano funkcję przypisania atrybutów w bazach danych EGB,GESUT,BDOT: istnienie, data pomiaru, eksploatacja, oznaczenie kancelaryjne, źródło),
 • przy zmianie atrybutów punktów granicznych w tabeli współrzędnych (ZRD,BPP, STB...) dane te są automatycznie aktualizowane także w bazie danych EGB_PunktGraniczny,
 • w tabeli współrzędnych wprowadzono możliwość sortowania po wielu kolumnach (takie sortowanie włącza przytrzymanie Shift i kliknięcie myszką na kolejnej kolumnie),
 • w edytorze raportu "Wykaz zmian gruntowych" można teraz wprowadzić dowolne pole z bazy - należy je poprzedzić przedrostkiem dane_, np. gdy pole w bazie to "istnienie" - wówczas jego wywołanie w raporcie to [dane_istnienie],
 • zaktualizowano bazę TERYT gmin i obrębów (w oknie wyboru położenia dodano opcję do aktualizacji bazy obrębów),
 • przy zakładaniu nowych warstw kolor do wydruku jest już domyślnie taki jak kolor warstwy,
 • zwiększono liczbę znaków dla numeru punktu w obliczeniach Obiekt-Podział obiektu do 20 znaków,
 • dla map w tle ustalono domyślnie tryb kolorowy,
 • poprawka importu danych z GeoInfo w wersji 16.3.0,
 • poprawka importu tekstów w kolorach z DXF

 

8.10.01.02 z dn. 2017-01-02

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • po zakończeniu eksportu do GML dodano listę obiektów usuniętych, zmodyfikowanych i dodanych względem źródłowego GML z PODGiK,
 • różne drobne poprawki związane z wymianą danych obiektowych w GML

 

 

Moduł Dziennik RTK/RTN

 • dodano wariantowy raport z informacją o dacie pomiaru dla każdego punktu pomiarowego,

 

C-GEO:

 • udostępiono zestaw kodów, szablon mapy, a także zestaw obiektów mapy zasadniczej zgodny z GeoInfo 16.3.0,
 • nowa ikonka na mapie - Wypełnienie symbolem - dla wybranego obiektu na mapie wypełnienie go symbolem skarpy, schodów itd., a także symbolem z listy (np. cmentarz, trawnik itd.). Ta funkcja umożliwia także definicję własnego wzoru wypełnienia przy wykorzystaniu dowolnego symbolu z aktualnej listy kodów,
 • w obliczeniach na mapie dodano Obliczenie punktu ukrytego - konstrukcja stosowana w pomiarach tachimetrycznych przy wykorzystaniu tyczki z dwoma pryzmatami. Przydatne np. do pomiarów niewidocznych wlotów w studzienkach itp.
 • w module Porównanie współrzędnych dodano nowy raport - WZDE dla punktów granicznych.
 • dodano serwis WMS dla powiatu Zwoleń,
 • dodano reguły transformacji 1965-2000 z poprawkami lokalnymi dla powiatu ząbkowickiego,
 • w funkcji Kopiuj/Wklej w tabeli współrzędnych kopiowane są także dane z kolumny kod2,
 • dodano import tekstów MTEXT z plików DXF,
 • poprawka kolorów etykiet w szablonie GeoInfo V/VI,
 • poprawka zmiany koloru tekstu i odnośnika
8.9.12.15 z dn. 2016-12-15

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej GML

 • dodano kilka nowych identyfikatorów baz danych (przestrzenie nazw),
 • różne poprawki związane z wymianą danych w GML (np. generowanie polilinii kierunkowej dla taśmociągu),

 

Moduł raportów RTK

 • dodane drukowanie współrzędnych bazy w układzie opracowania
 • dodana możliwość usuwania plików z parametrami kalibracji dopasowania do osnowy lokalnej
 • poprawka importu Leica TXT (wyszukiwanie punktów kontrolnych)

 

C-GEO

 • wprowadzono powiązanie C-GEO z GeoOrganizerem w zakresie archiwizacji projektu C-GEO we wskazanej pracy GeoOrganizera, a także ich otwierania z poziomu GeoOrganizera,
 • w edytorze napisów (menu Mapa) dodano możliwość zaznaczania tekstów w zaznaczonej grupie,
 • dodano możliwość określenia odrębnego koloru przekreślenia tekstu,
 • poprawka w module Porównanie współrzędnych - przy dodawaniu lub usuwaniu wierszy, poprawnie przemieszczanie atrybutów punktów granicznych,
 • poprawka odczytu kolorów niektórych rodzajów tekstów z DXF,

 

8.9.11.30 z dn. 2016-11-30

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 

Moduł Importu danych SWDE/GML EGiB

 • poprawka importu danych podmiotowych EGiB z pliku GML

 

Moduł Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS

 • poprawka wyrównania obserwacji liniowych - w poprzedniej aktualizacji był błąd uniemożliwiający ich wyrównanie,

 

C-GEO:

 • poprawki w module klienta WMS dotyczące pobierania danych offline,
 • aktualizacja adresów WMS powiatu wrocławskiego,
 • dodano ikonkę ułatwiającą wyłaczanie znaczników na łamanych,
8.9.11.08 z dn. 2016-11-08

Moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML

 • przy eksporcie obiektów EGiB nie są wysyłane niewypełnione atrybuty, które nie są wymagane w schematach rozporządzeń - zmiana ta umożliwia poprawną walidację walidatorem GUGiK danych EGiB,
 • przy zakładaniu nowego projektu, po podaniu lokalizacji obszaru opracowania (numer TERYT), program sprawdza czy dany PODGiK zarejestrował już w CODGiK swoje bazy BDOT, GESUT, EGB i jeśli tak, to automatycznie określa jeden ze składników identyfikatora IIP obiektów (tzw. przestrzeń nazw) co jest niezbędne do poprawnego importu GML w PODGiK,
 • różne modyfikacje importu i eksportu GML umożliwiające ich wymianę z PODGiK, np. zmiana typu geometrii dla polilinii kierunkowej,

 

Moduł Importu danych SWDE/GML EGiB

 • w funkcji zaznaczania działek (ikonka kwadrat), dodano możliwość zaznaczenia działek sąsiadujących z aktualnie wybraną działką,

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • w funkcji Zakres wydruku dodano możliwość wygenerowania raporu w wersji jednowierszowej - mniejszą czcionką,
 • wyłączono podawanie wysokości H punktów kontrolnych osnowy 2D, gdy wyłączono opcję drukowania kolumny H,
 • poprawka rozpoznawania kierunku pomiaru bazy w pomiarach mimośrodowych z formatu Trimble JXL,

 

C-GEO:

 • w module Transformacje, w części dla transformacji międzyukładowych dodano możliwość transformacji wysokości między układami wysokości: PL-EVRF2007NH (mareograf Amsterdam), PL-ETRF2000 (wys.elipsoidalna), PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86),
 • podczas importu danych z formatów GIV/TNG dodano generowanie wypełnień skarp na podstawie danych obiektów,
 • w rozliczeniu użytków, w funkcji generowania WZDE możliwe jest teraz także tworzenie raportów tylko dla zaznaczonych działek,
 • w rozliczeniu użytków, dodano możliwość edycji szablonu wykazu zmian danych ewidencyjnych,
 • w tachimetrii, w konwersji danych dodano nowy model tachimetru South NTS-380,
 • w menu Okno-Kody zmodernizowano okno tabeli kodów - podobne w funkcjonalności do tabeli współrzędnych,
 • na mapie, w funkcji Wstaw punkt, działa teraz automatyczna numeracja także przy stosowaniu literowych przedrostków/przyrostków numerów, ponadto można od razu nowy punkt oznaczyć w tabeli współrzędnych, a także włączyć możliwość wstawiania punktów bez numerów (z @),
 • dodano opcję w Parametrach programu/Mapa: Rysuj znaczniki na załamaniach obiektu - dzięki temu punkty załamania obiektów (nawet te bez nadanych numerów) są bardziej widoczne,
 • w funkcji ustalania stopnia intensywności mapy w tle, dodano możliwość przełączenia jej w tryb czarno-biały (odcieni szarości),
 • w edytorze raportów definiowanych przez użytkownika w bazie danych dodano możliwość wprowadzenia danych z pola użytkownika z opisu projektu/tabeli,
 • w module Niwelacja dodano funkcję wklejania ze schowka zaznaczonych w tabeli współrzędnych punktów (numer+H),
 • drobne poprawki szablonów i zestawów kodów Mapy Zasadniczej 2015 i GeoInfo 7,
 • w eksporcie do formatu TXT dodano możliwość przekodowania kodów punktów zgodnie ze wskazanym plikiem przekodowania (np. z kodów zgodnych z rozporządzeniem z 2015 na kody zgodne z GeoInfo 7)
8.9.10.04 z dn. 2016-10-04

Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML

 • poprawka drukowania adresów gdy dla budynku lub działki było ich więcej niż 1,
 • poprawka błędnego wyświetlania granic działek występującego w pewnych przypadkach,
 • dodane "Opcje -> Drukowanie danych -> na wypisie dla działki drukuj szkic działki" - włączenie skutkuje umieszczeniem zarysu działki w prawym górnym rogu wypisu (plik swd/gml musi zawierać grafikę)

 

Moduł Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • możliwość wyłączenia z drukowania kolumny H,
 • dodano rozpoznawanie kierunku bazy w pomiarach mimośrodowych a formatu JXL Trimble,
 • umożliwiono wyznaczanie parametrów kalibracji dla transformacji lokalnej także gdy współrzędne są tylko w tabeli roboczej w obu układach, a nie są odczytane w module Dziennika RTK/RTN z kontrolera GPS,

 

C-GEO: 

 • w menu Pomoc dodano pozycję Pomoc zdalna - funkcja ta umożliwia pobranie i uruchomienie programu do pomocy serwisowej, który pozwala na wyświetlenie widoku ekranu komputera użytkownika na ekranie pracownika naszego serwisu
 • dodano mechanizm rozpoznawania strefy układów 1965/2000 według położenia terytorialnego - na podstawie wprowadzonego przez użytkownika programu kodu TERYT podczas zakładania nowego projektu. Należy jednak zwracać uwagę na te powiaty, w których są przypadki występowania więcej niż jednej strefy 1965/2000,
 • w funkcji "Wstaw grafikę" (ikonka na mapie), w menu Efekty dodano możliwość wstawienia fragmentu wybranej mapy C-GEO w o określonej wielkości, skali, itd. - dzięki temu można łatwo osadzać na bieżącej mapie, wyciągi z tej samej lub innych map,
 • w raportach z okna bazy danych (opcja Raport definiowany przez użytkownika - Lista obiektów) można teraz generować raporty z uwzględnieniem sortowania, filtrowania, grupowania obiektów,
 • we właściwościach warstw Legendy na mapie, w liczeniu długości obiektów, uwzględniane są także dugości łuków kołowych,
 • w module Suwnice zwiększono do 1300 ilość punktów suwnicy w metodzie danych współrzędnych,
 • w Tachimetrii dodano konwersję danych z formatu IDX w wariancie GeoMax ZIPP 20,
 • w zapisie współrzędnych do bazy danych (np w czasie importu współrzędnych z pliku tekstowego) dodano wariant włączający modyfikację numerów tylko dla punktów o zgodnych numerach i różnych współrzędnych w bazie
 • w obliczeniach na mapie w funkcji odsunięcie dodano możliwość takiej operacji także dla łuków kołowych,
 • w oknie bazy danych poprawiono wyświetlanie - zaokrąglanie liczb (np. wysokości, powierzchni itd.),
 • w katalogu linii dla szablonu GeoInfo dodano definicje dwóch typów linii - obiektów GESUT projektowanych,

 

8.9.09.12 z dn. 2016-09-12

Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML

 • dodany raport "Skorowidz działek",
 • poprawiono błąd wyświetlania danych podmiotu grupowego gdy ilość składających się na niego osób była duża

 

C-GEO:

 • w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Translacja dodano możliwość zaokrąglania rzędnych H do 0.05 m,
 • w module Trasy drogowe w zakładce Łuki pionowe dodano możliwość importu danych z pliku tekstowego z funkcją definicji porządku danych,
 • w oknie bazy danych na mapie, dodano możliwość wypełniania pól wartościami wybranymi z odpowiedniego słownika dla zaznaczonych w bazie danych obiektów, dotąd nie było dostępu do wartości słownikowych, trzeba było wprowadzać z ręki odpowiednie wartości,
 • funkcji na mapie - Wstaw punkt przez wskazanie, włączono możliwość autonumeracji punktów wykorzystując mieszane dane - znaki i cyfry, np. 123pp, 124pp, 125pp...
 • w Tachimetrii dodano do konwersji danych z tachimetrów nowy tachimetr - South NTS-370 RAW,
 • w funkcji Mapa w tle w oknie legendy poprawiono pamiętanie wyłączonych z widoczności map w tle,
 • w eksporcie do DXF poprawiono eksport obiektów o własny, stylu linii (np. przerywanym) gdy warstwa ma inny domyślny styl linii,
 • dodano kilka serwisów WMS do listy dostępnych (np. Katowice miasto, dane katastralne rastrowe, budynki BDOT 2010, jednostki terytorialne...),

 

8.9.09.01 z dn. 2016-09-01

Moduł Dziennik RTK/RTN

 • dodano odczyt kodów punktów z danych pomiarowych
 • możliwość umieszczania współrzędnych zamiennie ze współrzędnymi geocentrycznymi mierzonych punktów w raporcie wynikowym,

 

Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML

 • dodano możliwość łączenia danych z różnych plików SWDE podczas importu do modułu SWDE z kontrolą powtarzalności obiektów występujących w obu plikach SWDE,
 • dodana opcja w oknie adresowania  (pod przyciskiem "Nadawca/opcje") umożliwiająca włączenie drukowania w kolumnie "Uwagi" książki nadawczej tekstu "ZPO",
 • poprawione formatowanie danych adresowych zawierających pole "poczta",
 • w raporcie zestawienia właścicieli i władających dodany wydruk rodzaju prawa własności i poprawione wydruki powierzchni (teraz jednostki są zgodne z ustawieniami w opcjach),
 • dodany zapis informacji o działce z zaznaczonych działek do PDF - pliki o nazwach takich jak identyfikator działki,
 • w menu Narzędzia dodano usuwanie zdublowanych działek (wcześniej zaznaczonych), a także zbędnych danych (np. jednostki rejestrowe bez działek, osoby) z danych opisowych,

 

C-GEO:

 • w oknie baz danych obiektów mapy zmieniono okno tabeli bazy danych na podobne jak jest w oknie tabeli współrzędnych, umożliwia to między innymi łatwe zaznaczanie, grupowanie, filtrowanie, wielopoziomowe sortowanie obiektów, obsługę słowników w tej tabeli i wiele innych funkcji,
 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Tabela punktów/danych - dodano możliwość ustalania kolorystyki dla okna bazy danych mapy,
 • podczas importu DXF dodano import rastrów osadzonych w plikach DXF na mapę C-GEO,
 • w obsłudze mapy w tle wprowadzono pobieranie wszystkich atrybutów punktów z tabeli współrzędnych z mapy w tle do tabeli mapy bieżącej,
 • w eksporcie do GeoInfo V/VI/VII dodano import i eksport wypełnień skarp, rowów, ścian oporowych,
 • na pasku ikon związanych z funkcjami przyciągania dodano dwie ikonki włączające możliwość swobodnego przesuwania i obracania obiektów liniowych/powierzchniowych oraz przesuwania symboli punktowych. Aby przesunąć obiekt liniowy/powierzchniowy należy złapać za punkt załamania, aby obrócić taki obiekt - należy złapać w pobliżu punktu załamania wokół którego ma nastąpić obrót,
 • w oknie kodów dodano nową ikonkę - "Odtwórz bieżący zestaw kodów" - umożliwia naprawę uszkodzonej tabeli kodów, są przypadki takich uszkodzeń zestawu kodów i dzięki tej funkcji można szybko przywrócić uszkodzoną tabelę kodów,
 • dodano transformację lokalną dla powiatu rzeszowskiego i miasta Żary,
 • w module Trasy drogowe w zakładce Punkty główne dodano umieszczanie punktów początku i końca trasy, a także środków łuku dla układów łuków złożonych z klotoid i łuku kołowego,
 • w module Trasy drogowe w zakładce Łuki pionowe, pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość wyłączania kolumn Nr, X, Y,
 • w ikonce "11" - Wstaw opis - dodano możliwość włączenia umieszczania odnośnika dla opisów jako tekst na mapie,
 • w funkcji rysowania łuków na mapie, pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość wprowadzenia promienia, w zależności od położenia kursora myszki i znaku (+/-) promienia, rysowany jest luk po lewej/prawej stronie i jego łuk mniejszy lub większy,
 • na mapie, pod prawym klawiszem myszki, opcja Zmień czcionkę, dodano funkcję "napraw odnośniki" - służy do "regeneracji odnośników",
 • w edytorze obiektów kolejowych GK-1 dodano wypełnienie symbolem poduszki piaskowej,
 • w legendzie mapy, pod prawym klawiszem myszki dodano - Ustaw kolor domyślny - nadaje wszystkim obiektom (liniowym, powierzchniowym, punktom, tekstom) domyślny kolor warstwy,
 • w edytorze napisów dodano możliwość zmiany kąta obrotu dla wybranych tekstów,
 • w funkcji Wstaw punkt włączono działanie przyciągania - do punktów, do punktów i do linii - dzięki temu łatwiej jest umieszczać punkty przez wskazanie na linii - w ustalonym zakresie przyciągania,
 • poprawka umieszczania na wydruku dodatkowych informacji (z $p np. Teryt, gmina, itp) w oknie drukowania mapy,
 • uzupełnienie stylów linii dla obiektów projektowanych GESUT, różne drobne poprawki w symbolach, kodach, edytorze obiektów mapy zasadniczej, GeoInfo, itd.
 • kopiowanie wszystkich atrybutów punktów przy funkcji kopiowania na mapie, co umożliwia późniejsze ich wklejenie do modułu Porównanie współrzędnych,
 • wydłużenie ilości znaków na numer w module Ciąg poligonowy,
 • w niwelacji dodano formatowanie odczytów z łaty do ustalonej dokładności odczytu, tak aby w raportach, w przypadku odczytów mniejszych niż 1000 podawane były zera z przodu, np. 0675,
 • w oknie opisywania rzędnych pikiet dodana opcja zamiany kropki na przecinek,
8.9.06.16 z dn. 2016-06-16

moduł Dziennik RTK/RTN

 • uzupełniono import w formatach RW5 i MJF/TSJ o komentarze
 • odczytane zapisy w kolumnie Komentarz są przy zapisie punktów do bazy zapisywane także do tabeli współrzędnych do takiej kolumny
 • uzupełniono raport pomiarów mimośrodowych o błędy średnie wyznaczonych współrzędnych (do tej pory były tylko w zestawieniu) oraz dodano komentarz o przyjętych dokładnościach pomiaru odległości czy kąta w tych pomiarach
 • w zakładce "Dane ogólne" dodano możliwość zmiany domyślnych wartości błędów pomiarów elementów mimośrodów

 

C-GEO:

 • do opcji programu, zakładka Mapa - dodano możliwość włączenia/wyłączenia przesuwania punktów myszką na mapie, a dodatkowo możliwość włączenia przesuwania punktów z warstw nieedytowalnych (ta funkcja  włączana jest wspólnie z możliwością przesuwania napisów z warstw nieedytowalnych),
 • drobne poprawki w zestawie kodów z instrukcji K1'98
 • poprawka dotycząca menu w zakładce importu celek/symboli z DXF

 

moduł importu SWDE/GML:

 • dodano możliwość korzystania (w korespondencji seryjnej) z nowych zmiennych: gmina, działki sąsiednie z gminą i obrębem

 

8.9.06.10 z dn. 2016-06-10

Moduł Aktualizacja mapy zasadniczej GML

 • dodano rozpoznawanie czy plik GML jest utworzony zgodnie z poprzednimi rozporządzeniami (z 2013 r.) czy zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2015/2016 r.), a także w jakim układzie odwzorowania są współrzędne, dzięki temu program automatycznie zakłada właściwą mapę obiektową, udostępnia odpowiedni edytor obiektów mapy zasadniczej i ustala właściwy układ współrzędnych,
 • wprowadzono szereg zmian dotyczących importu, edycji i eksportu danych obiektowych w formacie GML, tym samym zakończono prace nad dostosowywaniem C-GEO do wymiany danych obiektowych BDOT500 i GESUT w GML w schematach z rozporządzeń z 2015/2016 r.

 

Moduł Dziennik RTK/RTN

 • pod prawym klawiszem myszki opcja: wczytaj współrzędne punktów z tabeli roboczej - dla zaznaczonych pikiet

 

Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML

 • możliwość edycji formularza protokołu ustalenia granic (w oknie jego tworzenia - Raporty-Protokół ustalenia...) - jeśli się przesadzi ze zmianami, to wystarczy usunąć plik modyfikowany przez siebie plik: protokol_ust_granic.fr3 z katalogu C-GEO\BIN\BIN
 • możliwość zaznaczenia wcześniej przefiltrowanych działek (prawy klawisz myszki na liście działek w module SWDE),
 • w protokole ustalenia granic uwzględniane są także działki graniczące jedynie punktem

 

C-GEO:

 • dodano obsługę najnowszego standardu technicznego Zarządu PKP GK-1 dotyczącego geodezji kolejowej z 12 stycznia 2016 r. - zestaw kodów, szablon mapy, typy linii, symbolem, edytor obiektów mapy numerycznej,
 • w eksporcie do DXF wprowadzono możliwość eksportu obiektów graficznych (np. szkic orientacyjny) umieszczonych na mapie C-GEO, aby obiekty te były eksportowane do DXF, należy włączyć opcję "Dołącz rastry" w oknie eksportu do DXF,
 • w eksporcie do DXF (i innych eksportach) dodano filtrowanie eksportowanych obiektów kryterium daty modyfikacji - umożliwia to eksport tylko obiektów modyfikowanych w określonym czasie,
 • dodano możliwość przesuwania na mapie punktów z kodami (czyli symboli) - zasada taka sama jak dla napisów - łapie się lewym klawiszem za symbol i przesuwa, jeżeli o przesuwany punkt są oparte jakieś obiekty, one także są modyfikowane,
 • w opcjach programu dodano domyślnie włączoną opcję zamiany rysowanych okręgów na łamane co jest niezbędne między innymi dla wymiany danych w GML,
 • w funkcjach opisów do linii na mapie dodano możliwość obliczania i umieszczania różnicy wysokości na wskazanych odcinkach,
 • w module Porównanie współrzędnych dodano nowy wariant raportów z atrybutami punktów granicznych - lepiej prezentujące wszystkie atrybuty punktów,
 • w przecięciu warstw dodano możliwość ustalenia numeracji punktów powstałych w wyniku przecięcia,
 • poprawka przyciągania do punktów z wielu map podłączonych w tle,
 • różne drobne poprawki w raportach, funkcjach na mapie, importach, itd.

 

8.9.04.20 z dn. 2016-04-20

Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML

 • w oknie podglądu danych opisowych ikonka Odznacz wywołuje teraz menu: zaznacz/odznacz wszystkie, zaznacz odwrotnie, zapisz/odczytaj zaznaczone. Funkcja zapisu/odczytu zaznaczonych umożliwia wykonywanie wielokrotnych operacji na raz zaznaczonych działkach,
 • ułatwienie i przyspieszenie wyszukiwania działek na liście okna podglądu danych opisowych - wystarczy podać początek numeru by program podświetlił pierwszą pasującą do podanej części numeru działkę (numer wpisujemy po kliknięciu w tabelkę z listą działek),
 • w module dodano również import kompletnych danych EGiB (podmiotowych i przedmiotowych) z plików GML - zarówno tych w wersji 2013 jak i tych najnowszych - zgodnych z rozporządzeniem w sprawie EGiB z 2015 r.

 

Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • wybór bazy do której ma zostać przyłączona druga baza pomiarowa,

 

C-GEO:

 • rozbudowa funkcji importu z DXF, mozliwość podania kąta obrotu konwertowanych na symbole bloków, kompletny opis na Wiki
 • nowa ikonka na mapie - Wyznacz punkty przecięcia dwóch warstw - przydatne np. do określania punktów kolizji sieci uzbrojenia terenu. Opis działania. Ta funkcja umożliwia także wyznaczenie odcinków przecięcia obiektów liniowych i powierzchniowych - powstają w wyniku tej operacji nowe obiekty liniowe,
 • nowa ikonka na mapie - Wstaw legendę na mapę - na podstawie analizy użytych na mapie symboli i typów linii generowana jest legenda, którą można umieścić na mapie tu więcej informacji o funkcji,
 • w menu GIS dodano funkcję ułatwiającą import danych działek LPIS z plików SHP udostępnionych przez GUGiK (http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK), poza importem wprowadzono także funkcję filtrowania danych do wybranych obrebów itp. - więcej info o tej funkcji tu
 • na mapie dodano nową ikonkę - Przetnij obiekt otwarty - po wskazaniu w pobliżu obiektu liniowego, zostaje on przecięty na dwie części, nowe obiekty otrzymują atrybuty obiektu przeciętego,
 • po wybraniu obiektu na mapie, przytrzymaniu klawisza Alt i "złapaniu" za punkt (początkowy, końcowy) obiektu można kontynuować jego rysowanie, dokładając do niego kolejne punkty,
 • w otwieranym z mapy oknie wyświetlającym mapę Google dodano także mapę OpenStreetMap (zawierającą m. in. numerację budynków),
 • w oknach otwierania zadań obliczeniowych dodano ikonki szybkich skrótów do pulpitu, katalogu zadań (.ZAD), katalogu projektu,
 • w modułach Tachimetria (ikonka Opcje) i Dziennik pomiarów RTK/RTN (ikonka Do tabeli) dodano funkcję przekodowania punktów przy zapisie do bazy obliczonych punktów - umożliwia to szybką i prostą zmianę kodów punktów np. z K1 na zgodne z nowym rozporządzeniem,
 • w module transformacji wprowadzono zapamiętywanie ustawień okna parametrów transformacji,
 • możliwość wprowadzania do drukowania tekstów i zmiennych programowych (np. $pKERG) w oknie drukowania mapy,
 • podczas edycji punktu na mapie wprowadzono możliwość modyfikacji wszystkich zadań obliczeniowych w których występuje modyfikowany punkt (podobnie jak to już działa w tabeli współrzędnych),
 • nowe słowniki związane z szablonem GeoInfo 7 i 7 z EGiB,
 • zmiana wysokości opisu współrzędnych siatki kwadratów na zgodną z aktualnymi wymaganiami (1.5mm),
 • poprawka dotycząca transmisji współrzędnych do Nikon w tabeli współrzędnych,
 • nowy raport w tabeli współrzędnych - zawierający atrybuty punktów granicznych i dodatkowo błąd mp,
 • drobne poprawki dotyczące np. mapy, edytora mapy obiektowej, szablonów itp.,
 • w funkcji importu punktów z pliku tekstowego do tabeli współrzędnych oraz w modułach Tachimetria (ikonka Opcje) i Dziennik pomiarów RTK/RTN (ikonka Do tabeli) dodano funkcję przekodowania punktów przy zapisie do bazy obliczonych punktów - umożliwia to szybką i prostą zmianę kodów punktów np. z K1 na zgodne z nowym rozporządzeniem,
8.9.03.07 z dn. 2016-03-07

Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • dodano obsługę danych z oprogramowania Hi-RTK Road w GPS Hi-Target Hi-Survey Road - te dane mogą także być importowane do modułu wyrównania 3D/GNSS po ich zapisaniu jako zadanie w module Dziennik pomiarów RTK/RTN
 • rozpoznawanie kierunku wcięcia liniowego w pomiarach mimośrodowych dla formatu RW5,
 • poprawka odczytu czasu pomiaru dla punktów bazowych mimośrodu z programu TopSurv/Magnet
 • dodano przycisk usuwania pustych baz referencyjnych
 • dodano funkcję zaznaczającą punkty pomiarowe których nie ma w tabeli - dzięki czemu można usunąć z dzienników punkty które okazały się niepotrzebne i zostały usunięte z mapy.

Moduł importu SWDE

 • do menu Adresowanie dodano możliwość generowania zwrotek pocztowych,
 • dodano funkcję: gdy wybierze się działkę na mapie i wywoła okno modułu SWDE, pokazana w nim będzie ta wybrana na mapie działka,
 • drobne poprawki, np. dotyczące funkcji budynku, wyłączenie umieszczania na kopercie niepotrzebnych danych

Wyrównanie osnów 3D/GNSS

 • import wektorów z formatu Hi-Target Hi-Survey Hi-Road
 • import wektorów z formatu X-PAD RAW

 

C-GEO:

 • nowe zestawy kodów: GeoInfo 7 po aktualizacji danych EGB (15.3.2), SHP-Sonnet, a także związane z tymi kodami nowe szablony map i edytory map obiektowych,
 • nowa opcja w oknie edytora mapy obiektowej "Przypisz wysokość punktu..." - umożliwiająca wybór, które z rzędnych (górna, dolna) mają mieć nadaną automatycznie wysokość z punktu wskazanego na mapie,
 • w tachimetrii dodano możliwość sortowania pikiet wedlug odległości od stanowiska,
 • w module Porównanie współrzędnych, w menu "Do bazy" dodano opcję: Przepisz numery punktów z tabeli 1 do tabeli 2,
 • zmiany w imporcie DXF - wiele różnych poprawek, a przede wszystkim - dodano zakładkę Bloki/symbole - w której widoczna jest lista bloków zawartych w importowanym pliku - jeśli nazwy bloków są zgodne z aktualnym zestawem kodów w C-GEO, wówczas program automatycznie zamieni te bloki na punkty z odpowiednimi kodami, jeśli będą tam bloki o nazwach niezgodnych z zestawem kodów - użytkownik może samodzielnie przypisać tym blokom właściwy kod. Dzięki temu po imporcie mapa będzie zawierała dane wysokiej jakości,
 • Plik- Eksport- Do pliku rastrowego dodano automatyczne generowanie plików rastrowych na podstawie wprowadzonej listy godeł map, np: 6.131.31.4 6.132.31.2 6.132.32.1 6.133.32.1,
 • na mapie dodano ikonkę "Rysuj obiekty wokół punktów" - przyspiesza wykorzystanie funkcji dotąd dostępnej tylko w tabeli współrzędnych - opis tej funkcji
 • w tachimetrii dodano konwersję danych RAW z tachimetru FOCUS,
 • w tachimetrii dodano konwersję danych z tachimetru KOLIDA KTS-440R6LC,
 • zaktualizowano plik przekodowania dostępny jako funkcja w tabeli współrzędnych między kodami K1'98 a kodami z najnowszego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2015 r.,
 • zmiana nazwy szablonu mapy i zestawu obiektów w edytorze mapy obiektowej dla systemu ERGO - dotąd były to nazwy K1GML, teraz - ERGO_K1_GML - aby uniemożliwić omyłkowe wybory niewłaściwego szablonu,
 • drobne zmiany w wielu szablonach, zestawach kodów, edytorach map obiektowych,
 • w module niwelacji zmieniono sposób zapisu zadania - dotąd zapis był do momentu wystąpienia pustej linii w danych,
 • w menu Tabela-Zaznaczone punkty dodano funkcję "Policz błędy względem osnowy" - umożliwia ona dla zaznaczonych punktów obliczenie ich błędów mp z uwzględnieniem podanych błędów punktów osnów wyższych klas, które miały wpływ na obliczenie punktów, funkcja ta przydatna jest do wyznaczania atrybutu BPP dla punktów granicznych,
 • poprawki filtrowania w tabeli współrzędnych dotyczące H, mp, mh i kodów,
 • poprawki programu likwidujące możliwość wystąpienia błędów w niektórych przypadkach
8.9.01.29 z dn. 2016-01-29

Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS

 • optymalizacja algorytmów obliczeniowych znacznie przyspieszająca proces wyrównania przy większej ilości obserwacji
 • kontrola możliwości pomyłek w numeracji punktów,
 • w raporcie z wyrównania przy punktach nawiązania dodano możliwość włączenia kolumny Klasa nawiązania,

 

Dziennik pomiaru RTK/RTN

 • mimośrody liniowe dla danych z Topcon Magnet,
 • dodatkowe funkcje zaznaczania punktów w zakładce Współrzędnych (zaznaczanie przez przeciąganie myszką, filtrowanie danych po kodzie i typie punktu),
 • import plików JXL z odbiorników Trimble z czujnikiem pochylenia tyczki (np. R10)

 

Moduł importu SWDE

 • w raporcie Wykaz działek i klasoużytków dodano kolumnę Arkusz mapy,

 

C-GEO:

 • zmiany w zestawach kodów, szablonach, edytorze obiektów mapy zasadniczej dotyczące najnowszych rozporządzeń z 2015 r
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji Przenumerowanie dodano możliwość przenumerowania także punktów w wybranych zadaniach obliczeniowych, o numerach zgodnych z punktami w tabeli,
 • dodanie w dolnej części ekranu informacji o długości/obwodzie/powierzchni wybranego obiektu, jeśli obiekt ma numer, wówczas on jest także tam podawany,
 • w funkcji Eksport do pliku tekstowego dodano możliwość grupowania w pliku punktów zgodnie z ich przypisaniem do warstw, oraz eksport nazwy warstwy,
 • po wywołaniu edycji wybranego obiektu na mapie i wstawieniu nowego wiersza (CTRL-W) w edytorze obiektów - kliknięcie na punkt na mapie, umożliwia dodawanie tego punktu do obiektu
 • w module tachimetrii dodano w opcjach możliwość wklejenia punktów i współrzędnych zaznaczonych w tabeli współrzędnych - ułatwia wyznaczenie dla nich obserwacji,
 • dodano nowy wzór WZDE dla budynku - o nazwie WZDEbud2_2 - ułatwia on wygenerowanie raportu z danymi budynków z bazy danych,
 • nowy formularz v.3.0 mapy MDCP A3 POZIOMA,
 • drobne poprawki np. okna edytora obiektów dla działek i inne
8.8.12.31 z dn. 2015-12-31
 • dodano kilkanaście nowych serwisów WMS (lista serwisów jest dostępna tu)
 • drobne poprawki symboli, linii, szablonu mapy itp. związanych z nowym rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej
8.8.12.21 z dn. 2015-12-21
 • poprawka nieumieszczania punktów z importu i obliczeń na warstwie mapy
 • poprawki dwóch obiektów mapy zasadniczej 2015 (kolor przewodów sieci gazowej, weranda)
 • poprawka słownika dot. przebiegu sieci GESUT
8.8.12.18 z dn. 2015-12-18

Aktualizacja programu C-GEO w zakresie zgodności z rozporządzeniami w sprawie GESUT oraz w sprawie BDOT i mapy zasadniczej, które weszły w życie 8 i 18 grudnia 2015 r.

W ramach tej aktualizacji udostępniamy:

 • nowy zestaw kodów kartograficznych - o nazwie Mapa Zasadnicza 2015 - zawiera kody obiektów z baz: GESUT, BDOT500, EGiB,
 • zestaw obiektów mapy zasadniczej w edytorze mapy obiektowej - pod nazwą Mapa Zasadnicza 2015,
 • style linii i symbole kartograficzne zgodne z powyższymi rozporządzeniami,
 • schematy aplikacyjne do importu/eksportu GML zgodnie z rozporządzeniami,
 • słowniki i inne atrybuty wymagane w nowych rozporządzeniach,

W kolejnej aktualizacji, pod koniec grudnia 2015, pojawi się możliwość importu/eksportu GML zgodnie z nowymi rozporządzeniami.

 

Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • poczas przenumerowania punktów, utrzymanie jednakowych numerów dla punktu pomierzonego w kilku inicjalizacjach,

 

Zmiany w programie:

 • opcja zmiany kolejności punktów prostej w rzutowaniu w module Ortogonalne
 • opcja zmieniająca działanie rzutowania w obliczeniach na mapie - kliknięcie na kolejnym punkcie do rzutowania może teraz wprowadzać nowy punkt lub nadawać jego numer punktu zrzutowanego na prostą
 • w oknie zakładania warstwy w legendzie dodano możliwość umieszczenia warstwy na górze/dole listy warstw i ustalenia koloru do wydruku
 • w nowej wersji formularzy dodana możliwość ustawienia DPI dla wydruków (ma znaczenie głównie w przypadku wydruku rastrów)
 • w transformacji w opcjach wydruku dodana możliwość włączenia/wyłączenia drukowania punktów dostosowania nie uwzględnianych w obliczeniu współczynników transformacji (punkty te sa oznaczane na wydruku *)
 • drobne poprawki w różnych modułach
8.8.12.03 z dn. 2015-12-03

Dziennik pomiarów RTK/RTN

 • rozbudowano funkcję kalibracji (lokalizacji) na lokalne punkty osnowy - opis na wiki
 • dodano odczyt danych lokalizacji z formatu RW5, a także z programów TopSurv i Magnet,
 • dodano obsługę plików obserwacji satelitarnych z programu Hi-Target Hi-Survey (plik RAW raportu),
 • filtrowanie punktów dowolnym kryterium np. daty pomiaru (poprzez rozwinięcie tytułu wybranej kolumny danych), przefiltrowane punkty mogą być później zaznaczone,
 • przenumerowanie punktów mierzonych,
 • dodano możliwość wklejenia skopiowanych punktów z tabeli współrzędnych,
 • możliwość usunięcia przyrostów dla zaznaczonych punktów (dla przypadku gdy wektory są błędnie zapisywane w pliku RW5),
 • wczytywanie współrzędnych punktu z tabeli roboczej dostępne pod prawym klawiszem myszki dla konkretnego wiersza,
 • zaznaczanie punktów myszką (zależne od wybranego trybu myszki pod prawym klawiszem myszki: zaznaczanie lub przeciąganie punktów),
 • drobne korekty importu danych z plików RW5,

 

Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS

 • w oknie komunikatów, dodano informację o wyniku testu na zgodność m0=1,
 • dodano możliwość wyrównania obserwacji w układach lokalnych (np. Norweskim, ale także lokalnych polskich),

 

Zmiany w programie:

 

 • w Mapa-Formularz dodano nową wersję formularzy V2, nowy edytor umożliwiający łatwe osadzanie plików graficznych, obiektów tekstowych (np. logo firmy, inny obraz), RTF (np. tabelki) - opis funkcjonalności na wiki
 • 9 nowych formularzy w formacie V2 (MDCP, szkic polowy, opis topograficzny, szkic przeglądowy, mapa zasadnicza, itd.),
 • w ustawieniach drukowania w oknie edytora działek dodano możliwość umieszczania na rysunku czołówek,
 • w edytorze formularzy w oknie baz danych (np. dla działek) dodano możliwość umieszczania rysunku obiektu z czołówkami,
 • w opcjach programu, zakładka Obliczenia, dodano parametry rysunków w raportach (wielkość czcionki, kolor, itp.),
 • w edytorze formularzy raportów w oknie baz danych dodano możliwość umieszczania numeru działki jako wyniku analizy topologicznej (np. numer działki w raporcie WZDE dla budynku),
 • dodano nowe wersje formularzy WZDEbud2 umożliwiające wykonanie raportów wykazu zmian danych ewidencyjnych dla budynków z wykorzystaniem numeru działki do której przynależy budynek,
 • w imporcie plików DXF dodano możliwość przypisania stylów linii zdefiniowanych w C-GEO do stylów linii występujących w pliku DXF, dzięki temu po imporcie obiekty mają poprawne style linii. Funkcja ta działa już np. dla plików DXF z PODGiK-ów z Górnego Śląska - tam gdzie działa system SONNET firmy Sygnity,
 • dodano do układów lokalnych: Norweski Państwowy Układ Współrzędnych EUREF89 NTM - umożliwia to wykonywanie transformacji międzyukładowych, redukcji odwzorowawczych długości, wyrównanie ścisłe obserwacji klasycznych i wektorów GNSS
 • dodano układ lokalny dla obszaru Tarnowskie Góry (umożliwia między innymi transformację między układem 2000 a 1965 z uwzględnieniem lokalnych poprawek),
 • w tabeli współrzędnych dla zaznaczonych punktów w funkcji Translacja dodano możliwość zmiany współrzędnych XYH - zaokrąglania współrzędnych XY lub H do zadanej dokładności,
 • uzupełniono szablon mapy do importu plików EOB z EWMAPY, oraz szablon dla danych w postaci wsadowych plików tekstowych,
 • w tachimetrii, w oknie wczytywania zadań dodano informację o punktach nawiązań w poszczególnych stanowiskach, a także długości celowych do nich,
 • w oknie edycji obiektu na mapie w funkcji Translacja dodano możliwość translacji wysokościowej obiektu, a także kopiowania wysokości przy translacji poziomej,
 • do funkcji w tabeli współrzędnych (Zaznaczone punkty...) dotyczącej przypisywania tekstów na mapie jako np. numer punktu dodano opcje ułatwiające przypisywanie tekstów do punktów,
 • nowe serwisy WMS w kliencie WMS (np. miasto Gdańsk), aktualna lista na wiki
 • rozbudowano okno zakładania nowej warstwy w Legendzie - teraz można od razu ustalić kolor, styl linii, kolor do wydruku, hierarchię wśród warstw, itd.
 • dodano możliwość jednoczesnego nadania wybranym obiektom na mapie określonego koloru (dodatkowa funkcja w ikonce Aktywny kolor),
 • dodano możliwość tworzenia folderów szablonów dokumentów w module Raportów z obliczeń,
 • drobne poprawki istniejących szablonów, zestawów kodów i definicji obiektów mapy w różnych formatach: Ewmapa, GeoInfo V-VI i 7, Mapa Zasadnicza, GML ERGO,
 • nowy szablon mapy dgn8Gdansk.sz dla plików DGN V8 z ośrodka w Gdańsku,
 • nowy szablon mapy: sonnet-dxf.sz - ułatwia import plików DXF z programu SONNET - użytkowanego przez ośrodki z Górnego Śląska (np. Tychy, Zabrze, Katowice),
 • w funkcji zaznaczania kolejnych obiektów na mapie przy wciśniętym CTRL, zabezpieczono przed anulowaniem wyboru przez przypadkowe "nietrafienie" w kolejny obiekt myszką,
 • w oknie Wstaw grafikę w menu Efekty dodano opcję konwersji koloru białego na przezroczysty - tak by białe tło nie przesłaniało innych elementów,
 • dodano możliwość ustawiania koloru do wydruku dla folderu i zaznaczonych warstw, folderów,
 • dodano możliwość wyłączania warstw do wydruku dla folderu i zaznaczonych warstw, folderów,
 • w module GIS wprowadzono import rekordów danych o dużej pojemności na mapę C-GEO,
 • w kalibracji rastra dodano zapis do geoTIFF parametru dotyczącego jednostki rozdzielczości - niektóre programy nie odczytują geoTIFF bez tego parametru,
 • poprawki tworzenia DXF: w pewnych przypadkach DXF z C-GEO załadowany do AutoCAD nie mógł być drukowany, przywrócono wysyłanie punktów 3D - w poprzedniej aktualizacji przestało to działać,
 • poprawka ustalania koloru do wydruku dla obiektów na warstwie w legendzie
 • poprawka module obliczeń ortogonalnych dotycząca obliczania mp, oraz poprawka wyglądu raportu z obliczeń,
 • poprawka w module Trasy drogowe - gęstość obliczanych punktów na krawędziach,
 • poprawka konwersji/transmisji danych formatu M5 z ACU Trimble, nie było odczytu Y w szczególnym przypadku,
 • poprawka wyświetlania w tabelce wyboru obiektów (tekstów) na mapie   
8.8.10.08 z dn. 2015-10-08
 • rozbudowa i ulepszenie funkcji Okno wybranych obiektów na mapie: dodano możliwość jego wyłączenia w opcjach programu (zakładka Mapa), poprawiono wybieranie przez spacje, wyświetlanie identyfikatorów obiektów, itp.
 • drobne poprawki importu danych z EWMAPY w formacie EOB,
 • w eksporcie do DXF dodano wysyłanie atrybutów warstw - grubość linii
 • poprawka obliczania rzutów punktów na oś trasy w module Tras drogowych
 • w module Tachimetrii, w oknie z listą stanowisk tachimetrycznych dodano informacje o numerach punktów nawiązań dla każdego stanowiska - ułatwia opracowanie szkiców polowych z inwentaryzacji
8.8.10.02 z dn. 2015-10-02

Moduł importu SWDE

 • obsługa plików SWDE zawierających wyłącznie dane przedmiotowe budynków, bez danych działek i bez danych podmiotowych,
 • nowa możliwość wyszukiwania osób po adresie - nowa ikonka w tabelce osób

 

C-GEO

 • poprawka błędu importu Ewmapa EOB występującego w niektórych przypadkach
 • uzupełnienie szablonu do importu EOB z Ewmapy
 • nowa funkcja w oknie mapy: podczas wybierania obiektów, gdy we wskazanym punkcie, w zakresie przyciągania jest więcej obiektów, wyświetla się okno z listą obiektów do wyboru - ułatwia to wybór konkretnego obiektu
8.8.10.01 z dn. 2015-10-01

Moduł importu SWDE

 • dodano raport: Protokół ustalenia granic ewidencyjnych, generowany jest opcjonalnie: automatycznie na podstawie analizy geometrii działek, lub na podstawie wskazania działek sąsiednich,
 • dodano raport: Zestawienie KW

 

Dzienniki pomiaru RTK/RTN

 • dodano możliwość zaznaczania punktów przez F5,
 • poprawka importu danych z pliku LandXML z kontrolera Leica,
 • poprawka błędu po wczytaniu punktów ze współrzędnymi do obliczania wektorów w module

 

C-GEO

 • opracowano import danych z EWMAPY w formacie EOB, z jednoczesną konwersją do postaci obiektowej z bazą danych. Gdy PODGiK nie ma możliwości wydania GML, a udostępnia jedynie EOB, Umożliwia to odczyt danych i opracowanie mapy przez geodetę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej i eksport nowych danych do GML dla PODGiK. Import EOB jest dostępny w oknie Projekty-Mój komputer, a także przez okno Legendy (tam można wybrać jednocześnie kilka plików EOB do importu), wcześniej powinno się założyć nową mapę z szablonu o nazwie "szablon_eob_z_mapą_zas.ZMP"
 • dodano funkcję pozyskiwania atrybutów do tabeli współrzędnych z tekstów na mapie. Np. jeśli na mapę C-GEO zaimportowano dane z DXF - punkty z numerami umieszczonymi jako teksty, można je przypisać jako atrybuty do wskazanego pola w tabeli współrzędnych. Nowa funkcja jest dostępna dla zaznaczonych obiektów w oknie tabeli współrzędnych, menu Tabela-Zaznaczone obiekty-Wstaw tekst z mapy,
 • dodano funkcję pozyskiwania atrybutów do obiektów liniowych (dotąd istniała tak funkcja dla obiektów powierzchniowych). Opcja jest dostępna w oknie bazy danych, ikonka Menu, dla zaznaczonych obiektów. Funkcja jest przydatna np. do przypisania opisów przewodów (np. kd300) do obiektów bazy danych,
 • w edytorze mapy obiektowej wprowadzono automatyczne umieszczanie na mapie pojedynczych symboli typu boisko sportowe, itp. Ułatwia to automatyczną redakcję map na podstawie danych np. z plików GML,
 • dodano obsługę kolejnych kilkunastu nowych serwisów WMS (np. SIT Głogów, powiat bełchatowski, kompletna lista serwisów jest dostępna tu) do wyboru w funkcji klienta WMS,
 • uruchomiono obsługę wywołania okna przeglądarki z serwisem Geoportal.gov.pl po zmianie adresu tej usługi przez GUGiK,
 • w eksporcie mapy do pliku rastrowego dodano możliwość eksportu z ograniczeniem do 16 kolorów,
 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Obliczenia, dodano opcję włączającą zapis liczonych punktów na aktualnie edytowalną warstwę mapy,
 • w menu Pomoc - O programie dodano informację z listą odblokowanych modułów dodatkowych,
 • dodano transformację lokalną dla powiatu bełchatowskiego (dostępną w Obliczenia-Transformacja, z układu 1965 str. 1, lokalny: Powiat bełchatowski),
 • w transformacji mapy dodano zakładkę umożliwiającą translację, obrót mapy lub wybranych warstw,
 • w tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Translacja dodano funkcję zaokrąglania wysokości punktów do ustalonego zakresu, opcja jest potrzebna np. do zaokrąglania wysokości punktów wysokościowych naturalnych do 0.1m, które zostały pomierzone z większą dokładnością (np. do 0.001m),
 • do szablonu Mapa Zasadnicza dodano słownik o nazwie ZASADNICZA zawierający listę wszystkich kodów z rozporządzenia. Dzięki niemu, geodeci, głównie ze Śląska, którzy muszą przygotowywać wykazy współrzędnych w plikach tekstowych zawierające więcej niż 1 kolumna z kodami punktów, mogą dodać sobie do tabeli współrzędnych odpowiednią kolumnę z przypisaniem do niej tego słownika, co później ułatwia im wprowadzanie kodów do tabeli współrzędnych. Pomoc dot. tabeli.
 • w obliczeniach ortogonalnych w menu Obliczenia i na mapie dodano opcję zamiany kolejności punktów prostej,
 • w tachimetrii dodano opcję nieliczenia wartości mh i zaokrąglanie kątów zenitalnych zgodnie z opcją dokładności kątów Hz,
 • w tachimetrii dodano podczas obliczeń ostrzeżenie o występowaniu celowych krótszych niż 40m, lub dłuższych niż 250 m,
 • w tachimetrii w oknie konwersji danych dodano format RAW z programu FieldGenius, który jest np. wykorzystywany w tachimetrach HiTarget,
 • w oknie opcji importu danych GeoInfo dodano możliwość nieimportowania opisów dla punktów projektowanych,
 • w oknie importy plików RDL w wersji V8 z Microstation dodano ich rozpoznawanie,
 • w eksporcie do innej mapy i przy tworzeniu nowej mapy xxxx tworzony jest automatycznie katalog xxxx.zad, co ułatwia późniejsze zarządzanie zapisywaniem zadań obliczeniowych,
 • w module Przekroje pionowe zwiększono ilość znaków na numer punktu w rzutowaniu przekroju na prostą,
 • poprawiono styl linii obiektu mapy zasadniczej - Estrada,
 • poprawka umożliwiająca zapytania SQL do pól typu Data w oknie bazy danych,
 • poprawka dotycząca zapisu widoków map w oknie legendy
 • poprawki i zmiany dotyczące ustalania kolorów warstw do wydruku w oknie legendy,
 • różne poprawki dotyczące wymiany danych w formacie GeoInfo 7
 • różne poprawki dotyczące wymiany danych w formacie WEGA2010 dla poznańskiego GEOPOZ,
 • różne poprawki eksportu do DXF (np. linie, enklawy, bloki)
8.8.07.31 z dn. 2015-07-31

Moduł importu SWDE

 • import numerów operatów do punktów w tabeli współrzędnych przy imporcie SWDE
 • poprawka importu plików SWDE z niepełną zawartością atrybutów opisowych
 • dodano inny wariant wypisu z rejestru gruntów - wzorowany na tym z TurboEwid
 • poprawka zapisywania listy adresów osób

 

Dzienniki pomiaru RTK/RTN

 • wprowadzono import mimośrodu liniowego z plików RAW FieldGenius
 • dodano funkcję zapisu zadania z danych z pomiaru do modułu Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS

 

Moduł Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS

 • poprawka odczytu danych RAW z odbiorników Epoch 35 i 50

   

C-GEO

 • wprowadzenie kontroli powtarzalności punktów podczas funkcji przenumerowania,
 • w tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Przenumerowanie dodano opcję wypełniania wybranych pól w bazie zadaną wartością,
 • obsługa nowego adresu Geoportalu wywoływanego z mapy C-GEO po jego zmianie przez prowadzących Geoportal,
 • odczyt atrybutów punktów granicznych z pliku PUNKTY.ACS przy imporcie działek z Ewmapy (funkcja Plik-Import-Ewmapa),
 • poprawka dokładności usuwania na mapie elementów z rastra funkcją obszaru lub linii,
 • poprawka obliczania sumy powierzchni użytków w rozliczeniu użytków (zaokrąglanie składników sumy),
 • przy zapisie projektu do repozytorium z okna projektów wprowadzono sugestię nazwy projektu z bieżącą datą,
 • dodano kilka nowych serwisów WMS do klienta WMS (np. numeryczny model terenu LPIS - Cieniowanie),
 • poprawka likwidująca problem z położeniem odnośników po zmianie skali mapy,
 • poprawka wyłączająca możliwość nadawania identycznych nazw widoków w legendzie,
 • poprawka działania opcji szybkiego wyboru warstwy edytowalnej na mapie,
 • poprawki do szablonu i edytora mapy obiektowej w standardzie GeoInfo 7,
 • odczyt numerów pikiet dłuższych niż 12 znaków przy transmisji z tachimetrów Nikon,
 • poprawka wyświetlania odległości ze współrzędnych w oknie obliczeń na mapie - ortogonalne,
 • zapamiętywanie ostatniego katalogu zapisu stanu legendy w ramach każdego projektu,
 • synchronizacja zgodności wyświetlania rekordów bazy danych w oknach z listą i z pojedynczym rekordem,

 

8.8.06.29 z dn. 2015-06-29

Moduł importu SWDE

 • dodano możliwość wygenerowania raportów WZDE dla działek i dla budynków - edytowalnego (po eksporcie np. do RTF, CSV, XLS) wykazu zmian danych ewidencyjnych dla wybranych działek,
 • dodano możliwość generowania kartotek dla budynków należących do zaznaczonych działek,
 • poprawka wyświetlania nazwy pliku xxx.SWD jako źródła danych w raportach
 • podczas importu danych na mapie C-GEO umieszczane są granice obrębów i arkuszy ewidencyjnych

 

Dzienniki pomiaru RTK/RTN

 • wprowadzono funkcję dopasowania do osnowy lokalnej - kalibracji poprzez transformację wysokości (1D), poziomą XY (2D), opcja ta będzie rozwijana w kolejnych aktualizacjach
 • poprawka importu danych z kontrolera GPS X-PAD

 

C-GEO

 • dodano obsługę danych w formacie GIV/TNG oprogramowania GeoInfo w wersji VII z 2015 r.: nowy zestaw kodów o nazwie Geo-Info VII, szablon mapy, zestaw obiektów. Umożliwia to import, edycję i eksport danych z uwzględnieniem wymagań tej wersji GeoInfo,
 • w obliczeniach: ortogonalne, rzutowanie, biegunowe, tyczenie biegunowe, wcięcia, przecięcia, ciąg poligonowy wprowadzono synchronizację współrzędnych. Przy wczytywaniu zadań sprawdzane są zapisane w nich współrzędne i porównywane ze współrzędnymi w tabeli roboczej, jeśli zostanie wykryta różnica, można je zaktualizować do współrzędnych z tabeli
 • w module rozliczania użytków w działkach dodano możliwość generowania WZDE także gdy niedostępne są dane wejściowe z SWDE - wówczas w raporcie umieszczane są dane działek i użytków z mapy C-GEO,
 • dodano kilka nowych źródeł danych WMS w kliencie WMS,
 • w tachimetrii dodano konwersję danych z tachimetru HiTarget ZTS320R/ ZTS360R,
8.8.06.01 z dn. 2015-06-01
 • poprawka błędu wybierania zapamiętanych tekstów w oknie Tekst (po wprowadzeniu atrybutu przekreślenia korzystanie z zapamiętanych tekstów przestało działać),
 • w module SWDE, przy imporcie danych wprowadzono zapamiętywanie globalne nazw warstw na których mają być umieszczone dane EGiB, gdy mapa nie jest oparta o szablon Mapa Zasadnicza lub GeoInfo V/VI
 • w dzienniku pomiarów RTK/RTN dodano obsługę danych RAW aplikacji X-PAD z odbiorników GEOMAX Zenith
 • w oknie legendy, pod prawym klawiszem myszki dodano funkcję zaznaczania/odznaczania punktów w tabeli współrzędnych umieszczonych na wybranej warstwie/folderze/wszystkich warstwach
 • w funkcji zmiany czcionki (prawy klawisz myszki na mapie) dodano opcję zmian tylko w warstwach widocznych (dotąd dotyczyły one całej mapy, albo edytowalnej warstwy),
 • poprawka definicji linii i pliku definicji obiektów Mapy Zasadniczej w zakresie skalowania linii,
 • poprawka podświetlenia ikonki odnośnika w okienku "szybkiego tekstu"
8.8.05.29 z dn. 2015-05-29

SWDE

 

 • dodano opcję usuwania danych SWDE zaimportowanych do mapy, dzięki temu nie trzeba usuwać całej mapy, gdy zachodzi potrzeba ponownego importu danych SWDE
 • w oknie Podglądu wydruku dokumentów dodano możliwość ich zapisu do plików RTF i do PDF
 • przy imporcie SWDE wybór czy do pola Numer punktu w bazie współrzędnych mapy ma trafiać identyfikator punktu z SWDE (G5NRP) czy numer roboczy (G5OZR),

 

GML

 

 • możliwość wyłączenia walidacji podczas eksportu do GML
 • rozwinięto mechanizm automatycznej konwersji z danych GIV (GeoInfo VI) do formatu GML zgodnego z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej
 • poprawka eksportu do GML etykiet - wysokości rzędnych punktu wysokościowego sieci GESUT
 • poprawka eksportu do GML dodatkowych atrybutów sieci GESUT (idBranzowy, IdUzgodnienia, Wladajacy, itp.)

 

Dziennik pomiarów RTK/RTN

 

 • korekta danych pomiarów mimośrodowych z oprogramowania Magnet (nazewnictwo punktów bazowych)
 • punkty w wykazie współrzędnych są sortowane po nazwie punktu (wcześniej lista była zgodna z kolejnością pomiaru)
 • przy odczycie plików JXL poprawiono odczyt czasu pomiaru
 • dodano skrót Ctrl-A - zaznaczenie wszystkich danych

 

Wyrównanie 3D/GNSS

 

 • dodano obsługę plików RAW z oprogramowania FieldGenius
 • wprowadzono możliwość wyrównania swobodnego sieci niwelacyjnej (włączane przyciskiem Ustawienia); opis:  http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Wyrównanie_swobodne
 • poprawiono obliczenia estymatorów lokalnych (była nieścisłość przy kątach pionowych z uwzględnieniem błędu pomiaru wysokości celu i stanowiska)

 

klient WMS

 

 

ogólne

 

 • Eksport do DXF krzywych (spline) w takiej postaci by były zgodne z przebiegiem w C-GEO
 • w formularzach umożliwiono umieszczanie nazwy projektu, zmienna: $Projekt
 • w oknie wstawiania tekstu na mapie dodano atrybut - skreślenie
 • przy zaznaczaniu wielu obiektów na mapie przy wciśniętym klawiszu CTRL - możliwość odznaczenia obiektu przez powtórne kliknięcie w zaznaczony obiekt
 • wprowadzono nowy rodzaj szablonów map - skompresowanych o rozszerzeniu ZMP (np. Mapa Zasadnicza.ZMP, GeoInfoV-VI.ZMP, K1_GML.ZMP). Dzięki temu założenie nowej mapy zawierającej nawet kilkaset warstw, z których każda posiada własną tabelę bazy danych z wieloma atrybutami trwa 2-3 sekundy. Założenie takiej mapy z tradycyjnego szablonu mogło trwać nawet kilka minut. Szablony ZMP są umieszczone na dole listy szablonów w oknie wyboru szablonu; opis: http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Szablon_ZMP
 • w imporcie danych z GeoInfo V/VI wprowadzono import obiektów typu skarpa umocniona, nieumocniona
 • w module tras drogowych dodano wyliczanie wysokości także dla punktów głównych trasy
 • w edytorze napisów dodano możliwość zmiany kąta napisu względem siatki kwadratów lub ramki i odrębnie kąta skrętu napisu
 • przy eksporcie do innej mapy wysyłany jest teraz także opis warstwy
 • dla zaznaczonych na mapie obiektów wprowadzono możliwość ich skopiowania na wskazaną warstwę (także przez skrót Ctrl-C)
 • umożliwiono eksport okręgów do Ewmapy, a także napisów dwuwierszowych z odnośnikami
 • zaktualizowano szablon ewmapa.sz a także edytor obiektów dla tego szablonu - dodano opisy ułatwiające wybór warstwy i obiektu do skartowania
 • w funkcji Obliczenia na mapie, w narzędziu do liczenia spadków dodano opcję podawania spadku w promilach
 • w module Niwelacja dodano konwersję danych z formatu SDR niwelatora kodowego Sokkia SDL
 • w module Tachimetria dodano obsługę tachimetru Linertec
 • w instalatorze aktualizacji oraz programu wprowadzono możliwość wyboru czy kopiowane są nowe pliki zestawów kodów, symboli, konfiguracje, czy pozostają istniejące już na komputerze. Zabezpiecza to przed niechcianą modyfikacją tych plików, jeśli użytkownik modyfikuje je samodzielnie. Należy jednak mieć świadomość tego, że wówczas nie będą dostępne zmiany wprowadzone przez nas np. w zestawie kodów, czy definicjach symboli.
 • poprawka zapisu nazwy zadania ortogonalnego i biegunowego - podpowiedź właściwej nazwy zadania
 • w oknie szybkiego wstawiania tekstów na mapie autonumeracja działa także dla tekstów z odnośnikiem
 • możliwość przesunięcia dx i dy rastrów geoTIFF podłączonych do mapy w gałęzi Raster w legendzie
 • w oknie edycji grafiki (szkicu orientacyjnego) dodano możliwość rysowania (np wrysowania na szkicu zakresu opracowania), więcej:http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=10411&p=27453&hilit=szkic#p27440; opis: http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Szkic_orientacyjny

 

8.8.03.18 z dn. 2015-03-18

Zmiany ogólne:

 • w funkcji podziału działki (prawy klawisz myszki po wybraniu obiektu na mapie) dodano możliwość podziału wielokrotnego według kryterium linii równoległej odsuniętej o zadaną wartość od danej,
 • w oknie drukowania i generowania raportów w tabeli współrzędnych dodano opcję tworzenia wykazów współrzędnych z podziałem na bazy danych (BDOT/GESUT/EGiB...)
 • w Raportach wprowadzono możliwość eksportu zaznaczonych raportów do innego projektu,
 • wprowadzono nową funkcję w Obliczeniach na mapie - Spadki - umożliwia ona: obliczanie spadków lub wysokości na podstawie danych odcinka, a także umożliwia generowanie opisów na mapie, opis: http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Spadki
 • dodano możliwość wyboru układu lokalnego z podziałem sekcyjnym dla obszaru powiatu Kępno
 • w oknie Edytora napisów dodano opcję zmian tylko w warstwach widocznych (dotąd dotyczyły one całej mapy, albo edytowalnej warstwy),
 • poprawka importu pliku GSI z tachimetru GEOMAX ZIPP 20PRO
 • zmiana kodowania w opcji eksportu do LandXML z numerycznego modelu terenu
 • zapamiętywanie w ramach jednego projektu ustawień w raportach - opcje filtrowania i grupowania
 • dodano możliwość wstawienia pola z bazy danych z określoną dokładnością w raportach generowanych w oknie bazy danych z własnych wzorców,
 • w C-Rastrze poprawka odczytu niektórych plików TIFF,
 • poprawki umożliwiające dodawanie, usuwanie, zmiany nazw i typów atrybutów w oknie definiowania struktury w bazie danych,
 • poprawka importu z SWDE punktów granicznych na właściwą warstwę EGB_PunktGraniczny,
 • poprawki w module Projekowania tras drogowych związane z kilometrażem/hektometrażem trasy
 • poprawki importu z DXF (okręgi, obiekty złożone z odcinków i łuków)
 • przywrócono działanie lokalizacji mapy w GoogleMaps (na początku 2015 Google wprowadziło tam zmiany które uniemożliwiły korzystanie z lokalizacji),
 • poprawki związane ze skalowaniem kilku okien w C-GEO

 

Zmiany w modułach:

SWDE:

 • opcja zaznaczania działek w bazie danych C-GEO wybranych w module SWDE w oknie wyszukiwania właścicieli
 • w edytorze dokumentów (np. zawiadomień) dodano możliwość wykorzystania zmiennej - nr KW
 • przy imporcie plików SWDE do map z zestawem kodów K1'98 wprowadzono zgodne z nim kodowanie punktów granicznych
 • wprowadzono sygnalizację tego czy do otwartej mapy jest już załadowana baza danych EGiB z SWDE (zielona kreska pod ikonką modułu SWDE), gdy takich danych nie ma jeszcze dla bieżącej mapy - widoczna jest czerwona kreska pod ikonką
 • dodano opcję wyłączenia zamiany Br na B na raportach i wykazach
 • przy usuwaniu mapy, wprowadzono także usuwanie bazy danych EGiB powstałej po imporcie SWDE do mapy
 • poprawka obliczania warstwy klasoużytków przy imporcie SWDE w przypadku gdy część użytku nie obejmowała żadnego konturu klasyfikacyjnego
 • poprawka "chowającego się" okna z parametrami drukowania

 

 GML/ GML ERGO:

 • automatyczne generowanie wypełnień skarp przy imporcie pliku GML,
 • dodano import obiektów K1 umieszczonych w pliku GML - gdy tworzone są one przez oprogramowanie TurboEWID. Dzięki temu można odczytać wszystkie dane przekazane z PODGiK, zarówno te zgodne z instrukcją K1, jak i te z baz BDOT500,GESUT,EGiB.
 • dodano import etykiet obiektów BDOT500, GESUT z pliku GML, jeśli zostały tam umieszczone np. przez PODGiK,
 • dodano opcję włączającą eksport etykiet obiektów. Schematy z rozporządzenia GUGIK w sprawie mapy zasadniczej mają błędy i nie umożliwiają wymiany danych z etykietami, ale ośrodki dokumentacji, które użytkują oprogramowanie TurboEWID chcą importować takie dane. Dlatego też wprowadziliśmy tą opcję, mimo, że walidacja pliku GML wówczas nie może być poprawna co jest spowodowane błędami schematów GUGIK.
 • wprowadzono warianty eksportu do GML dla Ewmapy i TurboEwid - ze względu na zmiany w schematach XSD stosowane w Ewmapie w stosunku do rozporządzenia,
 • włączono wyświetlanie i umożliwiono wprowadzanie danych dotyczących informacji o branżach sieci GESUT (dane władającego siecią, identyfikatory)
 • drobne poprawki w schemacie eksportu do GML ERGO
 •  

GeoInfo V/VI i Ewmapa

 • poprawki importu i eksportu danych wektorów do modyfikacji z Ewmapy, a także plików z punktami granicznymi (EPT),
 • opracowano szablon mapy (Ewmapa.sz) i edytor mapy K1 (ewmapa.dob) zgodny ze standardową konfiguracją EWMAPY (stosowaną np. w powiecie tomaszowskim i w tych powiatach gdzie nie przekonwertowano danych do obiektów BDOT500, GESUT). Dzięki temu można importować dane wektorowe z Ewmapy do modyfikacji, tworzyć nowe elementy mapy zasadniczej przy wsparciu Edytora mapy K1, a także eksportować zmodyfikowaną mapę wektorową,
 • różne poprawki dotyczące obsługi danych z GeoInfo - między innymi aktualizacja kodów do GeoInfo VI, stylizacja obiektów ZUD, poprawka importu danych działek (jako czołówka wpisywany był 1 metr) itp.
 • przy tworzeniu mapy obiektowej w standardzie GeoInfoV/VI dodano generowanie etykiet (opisów mapy), a także ich eksport do pliku TNG - dzięki temu można oddawać do PODGiK kompletne dane, łącznie z redakcją,

 

Dziennik RTK/RTN

 • możliwość ręcznej zmiany kolejności pikiet wewnątrz bazy (stanowiska) myszką (należy złapać za prostokąt przed kolumną Zaznaczania)
 • możliwość przenoszenia punktów między bazami (stanowiskami)
 • dodanie skrótów klawiszowych znanych z innych modułów C-GEO (oblicz, nowy wiersz, kasuj wiersz, zaznacz)
 • scalanie pomiarów realizowanych przy różnych inicjalizacjach odbiornika (łączenie zaznaczonych baz w jedną)
 • grupowa zmiana cech punktów pomiarowych takich jak baza, data pomiaru, godzina, kod oraz typ punktu
 • dodano możliwość wprowadzania własnych mimośrodów opartych o punkty pomierzone metodą RTK/RTN
 • w mimośrodzie liniowym dodana możliwość odwrócenia bazy - funkcja przydatna dla danych z niektórych odbiorników GPS, gdy nie ma jednoznacznego określenia kierunku bazy,
 • w zakładkach Mimośrodów i Współrzędnych dodano w menu kontekstowym opcję przejścia do pomiaru danej pikiety
 • zmiana wyznaczania miejscowości pomiaru. Odbywa się ona teraz na podstawie danych z geoportalu, dzięki czemu opcja będzie bardziej wiarygodna
 • w zakładce Pomiary poszczególne stanowiska pomiarowe oznaczone są odrębnymi kolorami, w dolnej części jest lista stanowisk umożliwiająca szybki dostęp do ich danych,
 • możliwość usuwania zaznaczonych punktów,
8.8.01.03 z dn. 2015-01-03
 • poprawiony moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN"
8.7.12.31 z dn. 2014-12-31
 • w module SWDE, w funkcji Narzędzia dodano możliwość umieszczania danych SWDE bezpośrednio na mapie jako teksty, zgodnie z własnymi wymaganiami, film pokazujący jak to działa
 • wprowadzono możliwość aktualizacji mapy zasadniczej zgodnie z systemem WEGA2010 użytkowanym przez Miasto Poznań, więcej o tej funkcjonalności w opisie
 • przy rysowaniu obiektów w oparciu o punkty z mapy w tle - pobierane są numery i kody tych punktów do rysowanego obiektu,
 • w module Porównanie współrzędnych dodano możliwość Oznaczania punktów według kryterium różnicy wysokości - dh,
 • w okienku "szybkiego" wstawiania tekstów dodano możliwość włączania odnośnika,
 • sortowanie działek po numerach w oknie wczytywania działek do edycji i przy generowaniu raportu z listą działek,
 • otwieranie okna bazy danych po dwukliku na pozycję "Zbiór danych dla..." - w legendzie,
 • wyświetlanie symboli punktów granicznych stabilizowanych i niestabilizowanych po imporcie SWDE gdy ustawiony jest zestaw kodów GeoInfo V,
 • poprawka importu tekstów dwuwierszowych z plików TNG GeoInfo V,
 • dodano import obiektów łukowych plików GIV/TNG,
 • zapis wysokości pikiety do pola WSG bazy danych dla obiektów pikiet przy imporcie z plików GIV/TNG,
 • wyłączono wyświetlanie komunikatu o dodaniu projektu do repozytorium, gdy ta opcja jest włączona,
 • zlikwidowano błąd powodujący blokowanie usuwanie obiektów z mapy,
 • poprawka cofnięcia usunięcia warstwy - przywracanie napisów,
 • poprawka wyświetlania długich kodów w oknie edycji obiektów na mapie i w innych oknach,
 • poprawka zmieniania koloru obiektu po jego wybraniu gdy pochodził on z importu DXF,
 • poprawka importu DXF uwzględniająca niektóre typy obiektów dotąd w C-GEO wyświetlane jako trójkąty zamiast okręgów,
8.7.11.28 z dn. 2014-11-28
 • Nowa aplikacja C-GEO dla Android
  Opracowano i udostępniono w sklepie Google Play nową aplikację C-GEO dla Android. Jest ona przeznaczona do przenoszenia i wyświetlania danych przygotowanych w C-GEO dla Windows: rastrowych ("kafle") i wektorowych.
  Gotowa mapa w C-GEO dla Windows może być wyeksportowana (menu Plik-Eksport D-Geo/C-Geo):
  - przez WiFi z komputera PC na urządzenie Android,
  - na serwer Android i odebrana w aplikacji C-GEO Android
  - do pliku na dysku komputera PC i potem przeniesiona na urządzenie Android
  Więcej o tej aplikacji tutaj ...

 

Zmiany w C-Geo:

 • W module Importu SWDE:
  - podczas importu użytków i konturów klasyfikacyjnych generowana jest automatycznie warstwa Klasoużytki z bazą danych - umożliwia to potem np. rozliczenie klasoużytków w działkach
  - dodano generowanie raportów także dla zaznaczonych działek na liście,
  - dodano eksport wykazu właścicieli z pełnymi danymi działek i klasoużytków do pliku tekstowego (w menu Raporty-Wykaz właścicieli i władających),
  - wprowadzono wyświetlanie lokalizacji (województwo, powiat, gmina, itp.) także gdy nie są one wprost zapisane w pliku SWDE
  - dodano możliwość generowania wypisów z rejestru gruntów w postaci - każdy na odrębnej stronie,
  - uwzględnianie atrybutu G5DZP - czyli dokładności wyświetlania powierzchni: ary/m2
  - w opcji Adresowanie - dodana nowa zakładka "Książka nadawcza" umożliwiająca wygenerowanie książki dla danych wprowadzonych osób,
  - w oknie Osoby dodano możliwość drukowania budynków wybranej osoby,
  - w opcjach modułu dodano różne parametry ułatwiające ustawienia wydruków
  - dodano opcję umożliwiającą niedublowanie współmałżonków w adresowaniu gdy mają wspólny adres,
  - poprawka centrowania na mapie C-GEO podświetlonej działki w oknie modułu SWDE,
 • W module Wyrównań 3D/GNSS:
  - wprowadzenie żądania potwierdzenia czyszczenia wszystkich danych,
  - ignorowanie pustych wierszy podczas importu z pliku tekstowego,
  - zaokrąglanie współczynnika v/mv do 0.1
  - import dodatkowych pól dla danych przewyższeń w pliku tekstowym
 • W funkcjach importu/eksportu GeoInfo:
  - przy imporcie dodano opcję wyboru czy importować obiekty archiwalne (czasem są one w plikach GIV), ich import z reguły nie jest potrzebny (zaciemniają obraz mapy),
  - przy eksporcie do Geoinfo wprowadzono możliwość eksportu dokumentów graficznych podpiętych np. do obiektów punktowych, liniowych czy powierzchniowych (np. skanów szkiców, opisów topograficznych)
  - wprowadzono poprawny import obiektów składających się z nieuporządkowanych ciągów łamanych - dotąd takie obiekty po imporcie były nieprawidłowo rysowane,
  - drobne poprawki szablonu GIV.SZ i edytora obiektów GIV.DOB,
  - poprawiono odczyt kątów obrotu niektórych obiektów z pliku GIV/TNG,
  - poprawiono import niektórych typów napisów dwuwierszowych,
  - dodano zapis wysokości importowanych z GIV/TNG pikiet do bazy danych
 • W module Dziennik pomiarów RTK/RTN:
  - import danych w formacie RAW uwzględnia także te z programu FieldGenius
  - zabezpieczenie przed brakiem informacji o geoidzie w pliku JXL w odbiornikach EPOCH
 • W tachimetrii:
  - dodano obsługę własnych kodów, niewystępujących w zestawach kodów K1, Mapa zasadnicza itp. Aby z tego skorzystać, należy włączyć opcję w Opcje/Parametry programu/Obliczenia: "jeśli brak kodu w słowniku kodów..." Teraz jeśli punkt będzie miał nadany nieznany kod, wówczas trafi on do tabeli współrzędnych, do kolumny "kod2" ułatwi to interpretację danych,
  - pod prawym klawiszem myszki dodano opcje:
  "Przywróć domyślne szerokości kolumn",
  "Nie licz wysokości dla pikiet z hc=0.00"
  - w konwersji tachimetrii z Leica GSI dodano odczyt wysokości lustra i instrumentu
  - poprawka importu danych z JXL Trimble - właściwe oznaczanie typów danych (odległości zredukowane/przestrzenne, przewyższenia/kąty zenitalne),
 • W module Trasy drogowe:
  - w numerowaniu punktów łuków pionowych zastosowano kropkę zamiast przecinka,
  - dodano obliczanie wysokości także dla punktów głównych trasy,
 • Inne obliczenia:
  - dodano możliwość transformacji lokalnej z/do układu 1965/1 dla obszaru powiatu krakowskiego,
 • Funkcje na mapie:
  - wprowadzono zamianę łamanych na krzywe i odwrotnie w legendzie - pod prawym klawiszem myszki dla wskazanej warstwy,
  - dodano możliwość umieszczenia na mapie opisu punktu z dowolnego pola tabeli współrzędnych - w ikonce "11" i w funkcji pod prawym klawiszem myszki - "wstaw opis"
  - w funkcji generowania szkicu orientacyjnego (ikonka WMS) dodano możliwość wyboru źródła danych katastralnych z Geoportalu,
  - w ikonce na mapie - "Kolor rastra" dodano opcję "Intensywność rastra" dla rastrów kolorowych,
  - w funkcji czyszczenia rastra gumką na mapie - wprowadzono ramkę kwadratu czyszczącego raster, co ułatwia dokładne usuwanie rastra,
  - umożliwiono wykorzystanie klienta WMS dla danych z serwisu WMS powiatu bolesławieckiego,
  - wprowadzono obsługę nowych sensorów lokalizacji GPS dostępnych w Windows8 np. w tabletach Toshiba Encore,
  - dodano nowy szablon - DXF-TurboEwid.sz - do importu plików DXF z tego programu,
  - dodano nowe pole do generowania formularzy map ($pJedn_ewid) i raportów - jednostka ewidencyjna,
  - w menu GIS dodano możliwość zapisu do mapy C-GEO zaimportowanych danych SHP w standardzie "Gazowni" z jednoczesną konwersją do schematu z Rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej (umożliwia to potem eksport danych do GML),
 • Różne poprawki:
  - poprawka w Kontroli spójności - uzgodnienie pola numeru (sugestia użytkownika Energeo),
  - poprawka opisywania czołówek na wybranych warstwach z menu Mapa-Wstaw opis - dla czołówek,
  - poprawka wyświetlania podziału sekcyjnego układu 2000 w funkcji Wybór zakresu wyświetlania mapy,
  - poprawka wybierania punktów znajdujących się wewnątrz wybranego obiektu - dotąd zdarzały się przypadki zaznaczania także punktów obrysu,
  - poprawka w funkcji Naprawa bazy - zabezpieczenie przed zawieszaniem się programu,
  - poprawka przenoszenia punktu na inną warstwę po jego edycji,
  - poprawka zamiany danych na "zwykłej" warstwie na warstwę typu Działki w celu utworzenia obiektów działek,
  - poprawka zakładania nowych tabel współrzędnych (problemy z polskimi literami),
  - poprawka sortowania punktów w tabeli współrzędnych,
8.7.09.09 z dn. 2014-09-09
 • zlikwidowano wymóg uprawnień administracyjnych dla użytkownika C-GEO wprowadzony w aktualizacji z 2.09.2014 - obecnie uprawnienia administracyjne są wymagane tylko przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji,
 • dodano transformację międzyukładową punktów podczas eksportu do TXT,
 • dodano automatyczną inkrementację tekstów umieszczanych na mapie w oknie szybkiego wstawiania tekstu,
 • poprawiono automatyczne etykietowanie niektórych obiektów mapy zasadniczej tworzonych dla standardu GML ERGO,
 • poprawiono ustawienia zakresów strefy 15 poł. układu 2000 istotne przy imporcie GML,
 • poprawiono wyświetlanie odcinków granic działek gdy w bazie działek nie ma jeszcze żadnego obiektu,
 • poprawiono szablon mapy i zestaw kodów GeoInfo V/VI
 • w module Importu SWDE dodano automatyczne zakładanie warstw jeśli mapa nie zawiera warstw zgodnych z szablonem Mapy Zasadniczej
 • poprawiono nazwę raportu z obliczeń niwelacji - Dziennik niwelacji
 • dodano możliwość zmiany nazwy raportu w tachimetrii (w ustawieniach drukowania)
 • dodana możliwość włączenia/wyłączenia korekt globalnych w transformacji w oknie importu SWDE

 

Informujemy o możliwości szkoleń z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych geodezyjnych zgodnie z rozporządzeniami MAiC dotyczącymi standardów geodezyjnych, prowadzenia mapy zasadniczej oraz GESUT i EGiB. Więcej informacji ...

8.7.09.02 z dn. 2014-09-02
 • zaktualizowano instrukcję C-GEO - "Opis funkcji programu" (czyli tom II), oraz opublikowano tom I - czyli "Ćwiczenia dla początkujących" - obszerne opracowanie z przykładami, link do instrukcji.
 • rozbudowano moduł Importu SWDE o: raporty (Zestawienie osób, adresów, wykaz działek, wypis z części graficznej,  itd.), automatyczne umieszczanie numerów działek i opisów użytków na mapie przy imporcie SWDE, import SWDE z danymi podmiotowymi do mapy z geometrią EGiB z GeoInfo,
 • przebudowano funkcje związane z dostępem do serwisów WMS/WFS po wyłączeniu Geoportalu 1: włączono usługę pobierania danych katastralnych z WFS Geoportalu 2, włączono proste pobieranie rastrów ortofoto i topo z WMS Geoportalu 2, wprowadzono generowanie szkicu orientacyjnego bezpośrednio w ikonce "WMS", ponadto szkic orientacyjny może zawierać teraz mapę topo, lub granice działek (wybór w menu ikonki WMS, w ustawieniach szkicu orientacyjnego),
 • zmiany w module Dziennik RTK/RTN :
  - poprawiono odczyt plików RW5 z programu FastSurvey (odczyt liczby epok pomiarowych
  - poprawiono obsługę kodów punktów
  - dodano uwzględnienie specyfiki plików JXL pochodzących z odbiorników EPOCH35
  - poprawki w zakresie odczytu plików z odbiorników GEOMAX
  - zmiana priorytetu odczytu HRMS względem HSIG dla plików RW5
  - poprawiono obliczenie wysokości pikiet dla plików RW5 które zapisują offset pionowy stacji bazowej
  - dodano mozliwość sortowania i filtrowania po kolumnach "Miejscowość", "Data pomiaru" i "Nazwa stacji bazowej",
  - dodano możliwość wykonywania obliczeń w układzie UTM,
 • w module Wyrównanie ścisłe sieci GNSS/3D dodano możliwość wyrównania w układzie UTM,
 • wprowadzono automatyczne wypełnianie symbolami obiektów powierzchniowych typu trawnik, sad, cmentarz, itp. po ich narysowaniu przy pomocy edytora mapy obiektowej,
 • w oknie importu punktów z pliku tekstowego dodano możliwość wskazania warstwy na mapie, na którą mają trafić punkty po imporcie,
 • zwiększono szybkość pracy C-GEO na mapach z dużą ilością pustych warstw,
 • rozbudowano funkcjonalności importu/eksportu i edycji obiektów GeoInfo VI, między innymi:
  - możliwość tworzenia obiektów powierzchniowych Komora podziemna dla warstwy Punkty kanalizacyjne (a także dla innych sieci),
  - podczas importu możliwość wyłączenia wyświetlania na mapie opisów punktów o kodach GEP... i GSP...
  - obsługa importu, kodowania i eksportu punktów granicznych działek - o jednym kodzie - GEPPGD, a różnych rodzajach stabilizacji,
  -  import i eksport bram zgodnie z zapisem w formacie TANGO - czyli odwrotnie niż w C-GEO - dzięki temu kierunki bram będą właściwe zarówno w C-GEO jak i w GeoInfo
 • w Opcje-Parametry programu-Inne - dodano współczynnik "Skalowanie okien" - na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości (Full HD i więcej, czyli od 1920x1080 pikseli), wprowadzenie współczynnika poprawia znacząco jakość obrazu (wygląd i wielkość czcionek i okien programu), np. dla rozdzielczośći FHD warto wprowadzić wielkość >3,
 • w module tras drogowych zmodyfikowano generowanie raportów z wynikami obliczeń, oraz dodano możliwość wprowadzania danych trasy w postaci kilometrażu - zmiana w ikonce "?" w trasach,
 • na mapie w funkcji z ikonki "Dodaj punkt przez wskazanie" wprowadzono możliwość wstawiania punktów bez numerów, z @,
 • w edytorze napisów dodano możliwość wycinania według schematu:"Pozostaw: na początku/na końcu" N-znaków,
 • zaktualizowano bazę danych TERYT dostępną w C-GEO do aktualnego stanu według CODGIK,
 • dodano osobną ikonkę do szybkiej zmiany koloru rastra czarno-białego,
 • w drukowaniu z tabeli współrzędnych dodano możliwość drukowania także pola Stary numer,
 • dodanie tytułu do edytowanego formularza w Raporty-Szablony-Edytuj szablon,
 • poprawka wybierania obiektu graficznego na skręconej mapie,
 • poprawka eksportu wykazu zmian danych ewidencyjnych do RTF,
 • poprawka niedziałającego Edytora symboli,
8.7.08.01 z dn. 2014-08-01
 • w module Importu/Eksportu GML wprowadzono technologię różnicowej aktualizacji danych:
  Po imporcie GML z PODGiK każdy obiekt nowy, usunięty, zmodyfikowany w C-GEO otrzymuje odpowiedni zapis w jego historii w bazie danych C-GEO.
  Informacje te w eksporcie do GML są zapisywane w taki sposób by przy ładowaniu GML w PODGiK można było analizować historię zmian obiektów.
  Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie różnicowej wymiany danych w standardzie GML zgodnie ze schematami GUGiK z rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej i EGiB. 
 • opracowano nowy moduł Importu SWDE - umożliwia import danych przedmiotowych i podmiotowych (działki, punkty graniczne, użytki, budynki, itd.), przeglądanie danych właścicieli, generowanie wypisu z rejestru gruntów i inne - więcej informacji na www 
 • w legendzie mapy dodano operacje jednocześnie na wszystkich bazach danych - zaznacz, odznacz, zaznacz odwrotnie
 • dodano transformację lokalną 65-2000 dla Radomska (zgodną z wymaganiami tego PODGiK)
 • w tabeli współrzędnych dodano funkcję kopiującą do schowka wybrane punkty w formie tekstowej - gotowe do wklejenia w dowolnym programie tekstowym, ponadto jest możliwość określenia jakie dane mają trafić do schowka
 • dodana obsługa wklejania punktów z i do schowka Windows
 • po wskazaniu dowolnego obiektu na mapie i wyświetleniu okna Informacje (lub CTRL-I) jest podawana także lokalizacja obiektu w podziale terytorialnym Polski (województwo, powiat, gmina, obręb)
 • w module Dziennik RTK/RTN dodano:
  - formularz FRT umożliwiający zapis danych z GPS Leica dla naszego modułu - po naciśnięciu ikonki Importuj dane jest dostępna funkcja zapisująca plik FRT w miejscu wskazanym przez użytkownika - potem można go "wrzucić" do kontrolera
  - import danych z GPS GeoMAX
  - pole Uwagi w zakładce Dane Ogólne
  - możliwość rozwinięcia/zwinięcia wszystkich "gałęzi" z pomiarami punktów
  - zaznaczanie punktów w zakładce Współrzędne: pojedynczo, wszystkie, odwrotnie (pod prawym klawiszem myszki). Zaznaczone punkty mogą być zapisywane do tabeli
  - poprawiono sposób edycji godziny pomiaru
  - zapamiętywane ustalonych przez użytkownika szerokości kolumn w tabeli pomiarów
  - poprawiono rozpoznawanie punktów kontrolnych po przedrostkach numerów
  - poprawiono rozpoznawanie punktów osnowy wprowadzonych już w module
  - poprawiono rozpoznawanie danych z RW5 programu SurvCE v 3.02
 • w module tras drogowych zwiększono ilość punktów w zakładce XY=>Hektometr do 10 tysięcy
 • w module tras drogowych w zakładce XY=>Hektometr wyliczana jest wysokość na osi dla rzutowanego punktu o zadanych XY
 • podczas zapisu punktów do bazy współrzędnych (w obliczeniach i imporcie z TXT) dodano możliwość nadania przedrostka/przyrostka numeru gdy punkt o takim samym numerze jest już w bazie danych
 • w module wpasowania rastra dodano ostrzeżenie o niezapisaniu zadania wpasowania
 • w eksporcie do pliku rastrowego dodano opcję "automatycznie otwieraj po eksporcie" by można było zobaczyć jak wygląda to co się eksportowało
 • w okienku podziału działki na zadaną powierzchnię zwiększono szerokość pola na numery nowych punktów granicznych
 • w tachimetrii dodano obsługę tachimetru FOIF RTS 352 w formacie TXT i RAW
 • w obliczeniach na mapie (ikonki obliczeń domiarów i rzutowań) dodano przycisk "Nowe dane" i wprowadzono reakcję na klawisz Enter - wykonanie obliczeń
 • w obliczeniach na mapie ikonka Punkt na domiarze dodano opcję Autonumeracji liczonych punktów
 • w eksporcie do GeoInfo V wprowadzono odpowiednie przeskalowanie wartości średnic obiektów GESUT w polach SSW i SSZ,
 • w eksporcie do GeoInfo V dodano obsługę obiektów ZUD, oraz inne zmiany ułatwiające import, edycję i eksport danych obiektowych w standardzie TANGO dla GeoInfo V
 • poprawka wyłączająca zapamiętywanie ilości kopii drukowanych map w oknie drukowania raportów
 • poprawka liczenia powierzchni działek z enklawami w przypadku gdy były one wprowadzane w zmiennej kolejności (np. niektóre enklawy w prawo a niektóre w lewo),
 • poprawka nie zapisywania nowego obiektu do bazy danych gdy ten punkt ma trafić na warstwę dla której jest już baza danych
 • w opcji generowania szkicu orientacyjnego dodana możliwość wyboru serwera mapy topograficznej

 

 

8.7.05.30 z dn. 2014-05-30
 • opracowano nowy, płatny, moduł do C-GEO 2014: "DZIENNIK POMIARÓW RTK/RTN". Jest on przeznaczony do przetwarzania wyników pomiarów GNSS RTK/RTN. Opis jego funkcjonalności
 • do programu (Opcje-Parametry programu, zakładka Obliczenia) dodano możliwość wyboru quasigeoid niwelacyjnych: PL-ETRF2000/ep.2011 (stacje ASG-EUPOS), PL-ETRF89 (POLREF) Empiryczna, PL-ETRF89 (POLREF) Teoretyczna, C-GEO 2009. Dane quasigeoidy są niezbędne do wykonywania przeliczeń wysokości w transformacjach międzyukładowych,
 • w funkcji "Punkt przez wskazanie" dodano możliwość zaznaczenia w tabeli nowo powstałego punktu, oraz włączono tam działanie funkcji "przyciąganie" do punktów, linii, przecięć itd.,
 • do listy kodów Mapa Zasadnicza, symboli i typów linii dodano niezgodne z rozporządzeniem w sprawie Mapy Zasadniczej, ale oczekiwane przez użytkowników C-GEO symbole i linie kierunków linii napowietrznych,
 • w raporcie danych działki dodano komunikaty informujące o zgodności obliczeń powierzchni z przepisami,
 • w raporcie z listą działek dodano drukowanie poprawki odwzorowawczej,
 • w ustawieniach pasków narzędzi (menu Opcje-Paski narzędzi) dodano możliwość blokowania pasków na poszczególnych krawędziach ekranu,
 • w dolnym pasku informującym o wskazanym punkcie dodano słowny opis kodu punktu,
 • podczas zakładania nowej warstwy w oknie legendy, dodano możliwość ustalenia stylu linii i koloru warstwy,
 • w zakresie importu, przetwarzania i eksportu mapy obiektowej w standardzie GeoInfo wprowadzono szereg poprawek i uzupełnień ułatwiających opracowanie danych,
 • poprawki w imporcie z DXF - poprawne (w osi) wyświetlanie wypełnionych symboli kółek,
 • w eksporcie do DXF dodano brakujące style linii (bramy, furtki, przepust, wiata) oraz poprawiono wygląd linii muru oporowego itp.
 • poprawka kopiowania napisów do innej warstwy - zachowanie justyfikacji,
 • w module niwelacji precyzyjnej dodano możliwość włączania/wyłączania kolumn do edycji,
 • w module Przekroje pionowe zmodyfikowano sposób opisywania hektometrów np. "0+010" zamiast "0+10",
 • w opcji transformacji rastrów - Mapa-Raster-Transformacja rastrów wprowadzono domyślny katalog projektu dla danych do transformacji,
 • oknie raportów dodano w dolnej części ekranu linijkę i wyłączono pełne odświeżanie strony,
 • lista raportów może być teraz dokowana do lewej/prawej strony, co przy szerokich ekranach powiększa widoczność podglądu raportów,
8.7.04.21 z dn. 2014-04-21
 • poprawki w szablonie Nowy GIV i imporcie GeoInfo TANGO (kolory obiektów i zapis atrybutów do  bazy)

 

Import plików TNG i GIV jest w oknie menedżera projektów, gałąź Mój komputer - tam należy odnaleźć lokalizację pliku TNG/GIV i nacisnąć na nazwie pliku prawy klawisz myszki - wybrać opcję Importuj Tango... Wyświetli się okno założenia nowego projektu lub wskazania istniejącego, oraz założenia nowej tabeli z szablonem "NowyGIV" i zestawem kodów "GeoInfoV"

 

8.7.04.17 z dn. 2014-04-17
 • dodano nowy szablon mapy NowyGIV.SZ oraz nowy zestaw obiektów dla standardu GeoInfo. Dzięki temu, można importować pliki TANGO z GeoInfo V/VI, mimo, że nie zawierają one obiektów zgodnych z aktualnymi przepisami i nie są przekazane geodecie w formacie GML.
  Po imporcie obiekty trafiają na warstwy, zgodnie z ich przynależnością i kodami. Aby dodać nowe obiekty powstałe w wyniku pomiaru, należy wywołać edytor obiektów, upewnić się, że został załadowany właściwy zestaw obiektów (GIV.DOB), założyć nową mapę z wykorzystaniem szablonu "NowyGIV" i można wprowadzać na mapę obiekty (punkty, linie, obszary) zarówno mapy zasadniczej jak i GESUT. Oprócz geometrii obiektów uzupełnić trzeba także atrybuty opisowe, przy wykorzystaniu odpowiednich słowników.
  Ponieważ nazwy atrybutów GeoInfo są zapisane skrótami (np. MPD,DTP), wprowadzono do C-GEO dodatkową funkcjonalność - nazwa pola dla użytkownika. Dzięki temu użytkownik widzi czytelne nazwy pól, a w bazie danych są pola zgodne z formatem TANGO.
  Aby wykonać eksport zaktualizowanej mapy do GeoInfo, należy w oknie eksportu "TANGO, GeoINFO V" wskazać datę jako kryterium wyboru obiektów do eksportu - dzięki temu wyeksportowane zostaną tylko obiekty dodane lub zmodyfikowane przez geodetę.
  Ponieważ jest to pierwsza wersja tej funkcjonalności w C-GEO, może się zdarzyć, że niektórych obiektów nie będzie - spotykaliśmy się bowiem w plikach różnych baz Geoinfo z obiektami nie opisanymi w dostępnej dokumentacji tego systemu. Dlatego prosimy użytkowników o ewentualne uwagi i sugestie co do dalszej rozbudowy tej funkcji. W kolejnej aktualizacji dodamy automatyczne etykietowanie nowych obiektów,
  Uwaga! Do prawidłowego kodowania obiektów GIV niezbędne jest włączenie opcji w menu Opcje-Parametry programu-Mapa: "przypisanie kodów punktów do warstw"
 • dodano nowy szablon mapy - "Nowa Ewmapa" - dzięki temu jesli geodeta otrzyma z PODGiK plik tekstowy kreskami z Ewmapy11, a nie GML z obiektami zgodnymi z przepisami, będzie można importować do C-GEO te dane w celu aktualizacji mapy.
  W Ewmapie11 wprowadzono nazewnictwo warstw "zgodne" częściowo z nowymi przepisami, dlatego też, należy wówczas założyć mapę z wykorzystaniem tego szablonu, zaimportowane elementy mapy będą miały odpowiednie typy linii, kolory, symbole, itp.
 • w legendzie mapy pod prawym klawiszem myszki dodano opcję "Wypełnij pole" - wyświetlona zostaje wówczas lista wszystkich pól z wszystkich baz danych dostępnych dla tej mapy. Można wprowadzić wartości pól do wypełnienia, zadać kryteria (wypełnij puste pola, zaznaczone obiekty, wszystkie), dostępne jest też kryterium daty modyfikacji obiektu - co umożliwia wprowadzenie zmian tylko dla obiektów dodanych przez geodetę, aby uniknąć wprowadzenia zmian w obiektach które zostały przyjęte z bazy PODGiK.
  Funkcja ta jest przydatna podczas aktualizacji mapy zasadniczej w standardzie GML, lub GeoInfo,
 • w raportach z obliczeń ortogonalnych, biegunowych i niwelacji dodano informacje o przyjętych kryteriach obliczania błędów punktów mp i mh, ze względu na wymagania niektórych PODGiK,
 • w wyniku zmian zasad określania pozycji w GoogleMaps, dotychczasowa funkcja "Pokaż w GoogleMaps" pod prawym klawiszem myszki przekierowywała na pozycję w Ameryce Północnej, dlatego zmodyfikowano odpowiednio działanie tej opcji w C-GEO,
 • w tabeli domyślnie zaznaczona jest opcja "drukuj zaznaczone" jeśli zostaną zaznaczone punkty i zostanie włączona funkcja drukowania/raportowania, w przeciwnym wypadku, wybrana będzie opcja "wszystkie",
 • dodano zapis do tabeli współrzędnych błędów punktów mp z wyrównania ścisłego sieci poziomych niwelacyjnych ("starego" modułu),
 • poprawka błędu zapisu modyfikowanego na mapie rastra geoTIFF gdy zapis następował w miejsce dotychczasowego pliku,
 • poprawka nieeksportowania do DXF/DWG symboli,
 • poprawka niewyświetlania tytułu kolumny DH w module Trasy drogowe, zakładka Krawędzie,
 • w menu Mapa-Raster-Transformacja rastrów wprowadzono jako domyślny katalog projektu,
 • na mapie dodano skróty F7 (zaznacz w tabeli punkty wybranego obiektu) i F8 (zaznacz punkty wewnątrz wybranego obiektu),
 • dodano w  raportach w dolnym okienku podglądu raportu linijkę,
 • wyłączono odświeżanie widoku raportu po zapisie strony (dzięki temu nie zmienia się widok raportu),
8.7.04.02 z dn. 2014-04-02
 • w menu Opcje-Paski narzędzi dodano możliwość utworzenia pasków ikon z pozycji różnych menu programu, a także z zainstalowanych wtyczek,
 • w wyrównaniu 3D/GNSS dodano możliwość zapisu macierzy wariancyjno-kowariancyjnej do CSV, lub formatu aplikacji GeoLab (opcja dostępne po wciśnięciu ikonki żarówki),
 • w module Porównanie punktów dodano możliwość zamiany punktów lewo/prawo,
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji Kontrola punktów położonych blisko siebie, dodano możliwość zaznaczania przez Shift lub CTRL grup punktów do modułu Porównanie współrzędnych,
 • uaktywniono podczas pracy na mapie działanie ikonki "Odznacz wszystkie" z paska ikon tabeli, dzięki temu można na mapie wyłączyć zaznaczenie punktów,
 • w opcjach programu (zakładka Mapa) dodano możliwość ustalenia znaku separatora dziesiętnego dla liczb na mapie -kropki lub przecinka,
 • w imporcie z formatu Tango/GIV dodano możliwość automatycznej konwersji obiektów z tego formatu do obiektów opisanych w rozporządzeniu o mapie zasadniczej (powstają obiekty BDOT500, GESUT, EGiB). Dzięki temu, po uzupełnieniu o wymagane, a brakujące atrybuty, możliwy jest później eksport do GML zgodnego z rozporządzeniami,
 • w eksporcie do DXF dodano opcjonalny zapis na warstwy o nazwach zawierających kody obiektów zgodne z nowym rozporządzeniem o Mapie Zasadniczej, np. BDZ_ObiektPrzyrodniczy_OBOP02_01, dzięki temu odbiorca DXF uzyskuje szczegółowe rozwarstwienie,
 • w eksporcie rastrów do DXF poprawiono błąd powodujący to, że po edycji DXF w ACAD i zapisie pliku, nie dołączał się do niego raster. Obecnie jest on zawsze poprawnie podłączony do DXF,
 • w tabeli dodano możliwość zaznaczania punktów, które nie mają kodów (menu Tabela-Przesiewanie),
 • zwiększono ilość obserwacji w module obliczania niwelacji do 10 tys.
 • w module niwelacji wprowadzono możliwość wyłączenia z edycji poszczególnych kolumn (odległość, pomiar I, II, pośredni I, II) - nowa ikonka Edycja,
 • w oknie wyszukiwania punktów na mapie dodano szukanie punktów o numerach większych lub mniejszych od bieżącego (np zadano punkt 10, a można szukać nr 9 lub 11),
 • w oknach wyboru kolorów w programie, wprowadzono całkowicie nowe okno zarządzania kolorami, z predefiniowanymi kolorami dotyczącymi sieci uzbrojenia itp., i poprawnym zapamiętywaniem zmian użytkownika,
 • w funkcji umieszczania na mapie szkicu orientacyjnego (ikonka Wstaw grafikę, menu Efekty) dodano możliwość wyboru skali szkicu (1:10000, 20000, 25000, 50000),
 • poprawka obsługi niektórych typów rastrów TIFF,
 • poprawka zapamiętywania katalogu formularzy,
 • poprawka zapamiętywania usunięcia kodu w funkcji Wstaw punkt,
 • poprawka błędnego przyciągania do punktów mapy w tle podczas rysowania nowych obiektów na mapie,
 • poprawka importu plików DXF - w niektórych przypadkach nieprawidłowo importowane były współrzędne napisów,
 • nowozałożona warstwa w legendzie automatycznie ustawiana jako edytowalna (z możliwością wyłączenia tej funkcji)
 • poprawka kąta obrotu i justyfikacji napisów po imporcie pliku Tango z GeoInfoV
8.7.02.03 z dn. 2014-02-03
 • w porównaniu współrzędnych dodano zaznaczanie punktów w tabeli współrzędnych o różnicy współrzędnych "dl" większej od zadanej wartości,
 • w module Import/Eksport GML dodano import i eksport danych z bazy EGBiL (tylko dane przedmiotowe),
 • zaktualizowany został szablon mapy zasadniczej o obiekty EGBiL wraz z atrybutami i słownikami
 • dodano możliwość przyciągania linii (snapowania) do przecięć siatki krzyży, wypełnień skarp i schodów,
 • w funkcji na mapie umożliwiającej proste pomiary - ikonka "Odległości" wyliczana jest także powierzchnia obiektu,
 • podczas rysowania obiektów dodano pod prawym klawiszem myszki funkcję "rysuj wzdłuż prostej" - co umożliwia proste kontynuowanie rysowanej linii,
 • w raporcie z obliczeń powierzchni dodano informację o zgodności liczonej poprawki odwzorowawczej z aktualnym rozporządzeniem o EGiB,
 • poprawki pobierania projektów z repozytorium, zapisu własnego raportu z tabeli współrzędnych, dodanie możliwości wyłączenia sugestii o wysłaniu mailem pakowanego projektu,
 • w funkcji "Wstaw grafikę" na mapie dodano w menu Efekty opcję automatycznego tworzenia szkicu orientacyjnego w okręgu - opis tej opcji jest tu
 • do listy transformacji lokalnych dodano transformację z układu lokalnego dla Miasta Poznania,
 • w tachimetrii w opcji Transmisji/konwersji wprowadzono nowe okno, które ułatwia zarządzanie transmitowanymi danymi przez ich porównanie z juz istniejacymi stanowiskami w projekcie, dzięki temu łatwo można zdecydować które dane już są przetransmitowane. Opis funkcji.
 • w obliczeniu na mapie "rzutowanie" - wprowadzono drobną zmianę - obliczenie następuje od razu po kliknięciu na punkt rzutowany,
 • w oknie edycji punktu na mapie i w oknie wstawiania symbolu do punktu istniejącego na mapie wprowadzono listę kodów punktów która umożliwia wygodne znajdowanie kodów,
 • w funkcji wyszukiwania punktów na mapie (klawisz F2) wprowadzono drobne zmiany - ułatwiające znajdowanie kolejnych punktów o powtarzających się numerach, a także możliwość przeszukiwania "wstecz" i "w przód",
 • przy imporcie plików SHP (Plik-Import) wprowadzono automatyczne kodowanie punktów jeśli w jego atrybutach w SHP/DBF jest pole które zawiera kod punktu - jest to funkcja przydatna dla danych pozyskiwanych z aplikacji GeoOśrodek stosowanej np. w Zabrzu i Tarnowskich Górach,
 • w edytorze napisów dodano możliwość zmiany punktu wstawienia dla edytowanych atrybutów napisów
 • polecamy wszystkim zainteresowanym pobranie i wykorzystywanie "wtyczki" opracowanej przez Pana Rafała Kocierza umożliwiającej wpasowanie rastra bezpośrednio na tle mapy wektorowej w C-GEO. Szczegółowy opis.
8.6.12.31 z dn. 2013-12-31
 • odczyt plików KMZ (Google Earth) w menu GIS - dla plików KML i KMZ automatycznie dodawane są pola "Lat" i "Lon" do których przepisywane są wartości z geometrii punktów
 • zapis tabeli atrybutów z obiektów załadowanych do menu GIS do formatu MS EXCEL (ikonka nad tabelką z danymi)
 • poprawka docinania napisów i symboli w oknie formularza
8.6.12.27 z dn. 2013-12-27
 • w legendzie pod prawym klawisze myszki dla warstwy/folderu/legendy dodano funkcję automatycznej redakcji mapy - nadawania etykiet dla obiektów BDOT500, GESUT zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o mapie zasadniczej. Jest to przydatne np. dla map GML importowanych z PODGiK, które zawierają wyłącznie obiekty  i ich atrybuty, bez warstwy redakcyjnej. Ponadto, jeśli użytkownik nie będzie wprowadzał etykiet podczas tworzenia poszczególnych obiektów, może nadać je jednorazowo tą funkcją. Należy mieć świadomość, że nie jest to "inteligentne" etykietowanie, czyli nie są uwzględniane inne elementy mapy, które mogą kolidować z etykietami,
 • etykietowanie "na bieżąco" dla aktualnie tworzonego obiektu zarówno w trybie wyświetlania etykiety do edycji jak i w trybie jej natychmiastowego umieszczenia na mapie, sterowanie rodzajem etykietowania jest dostępne w oknie edytora mapy obiektowej - ikonka "...",
 • w oknie eksportu do GML zgodnie z rozporządzeniem o mapie zasadniczej dodano możliwość wyboru jakie obiekty mają być wysłane: wszystkie, tylko obiekty BDOT500 lub GESUT, zaznaczone w bazach danych C-GEO itp. - funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszki,
 • umożliwienie umieszczania jako podgląd opisu i jako tekst na mapie - atrybutu punktu - kodu,
 • w oknie Legendy, pod prawym klawiszem myszki dodana opcja usuwania pustych folderów warstw,
 • w oknie importu z DXF dodano pod prawym klawiszem myszki funkcje zaznaczania/odznaczania warstw do importu,
 • w oknie Raportów, jego dolnej części - podglądzie dokumentu, pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość wydrukowania tylko bieżącej strony widocznej w podglądzie,
 • w oknach wyświetlających kolory do wyboru (np. w definicji warstw, zmianie bieżących kolorów, itp.) dodano w na liście kolorów predefiniowanych (jako zestaw kolorów niestandardowych) - definicję kolorów opisanych w rozporządzeniu o mapie zasadniczej,
 • w imporcie z SHP w menu GIS dodano sugestie nazewnictwa warstw w C-GEO po imporcie zgodnie z nazewnictwem plików SHP,
 • w oknie GIS dodano import plików KML - Google Earth,
 • dodano opcję w Parametrach programu - zakładka Mapa - "napisy z bazy danych jako etykiety" - włączenie tej opcji i wygenerowanie opisów dla obiektów z okna bazy danych umożliwia eksport do TANGO (GeoInfo V) obiektów wraz z ich etykietami,
 • w oknie wpasowania rastra zastosowano to samo tło jak w ustalone w opcjach programu dla mapy,
 • poprawka automatycznego odświeżania informacji o ilości zaznaczonych obiektów w bazie danych,
 • zmiana zasad ustalania grubości linii eksportowanych do DXF - w efekcie linie mają swoje grubości niezależnie od skali mapy w AutoCAD
 • w oknie bazy danych dodana opcja "wstaw teksty z mapy do wybranej kolumny". Opcja umożliwia pobranie z mapy do bazy danych tekstów których punkt wstawienia mieści się w obiekcie zamkniętym. Można to wykorzystać np do zaczytania numerów działek/użytków do bazy danych jeśli posiadamy tylko rysunek mapy (zaimportowany np z dxf-a)
8.6.10.31 z dn. 2013-10-31
 • opracowano nową funkcjonalność - eksport mapy do formatu kafelkowego, który może być publikowany na stronie www - opis tej technologii w tym wątku.
 • dodana możliwość przenumerowania dowolnych atrybutów punktów w tabeli, ze wskazaniem pola w tabeli które podlega przenumerowaniu, funkcja ta działa też w zakresie usuwania części zawartości wskazanego pola w tabeli,
 • w ustawieniach okna edytora mapy zasadniczej dodano możliwość ustalenia domyślnych wartości dla niektórych atrybutów obiektów BDOT, GESUT. Dotyczy to np. daty pomiaru, wyboru źródła danych, itp. Dzięki temu przyspiesza się wprowadzanie atrybutów obiektów,
 • wszystkie linie i teksty w programie mogą być wygładzone - zwiększa to czytelność mapy i jej estetykę - opcja ta jest włączana w menu Opcje-Parametry programu-Mapa. Uwaga - przy słabszych konfiguracjach i dużych mapach może to powodować spowolnienie pracy programu,
 • umożliwiono łączenie tabel kodów - w oknie tabeli dodana nowa funkcja pod prawym klawisze myszki - po wskazaniu zestawu kodów, jest on dołączany do bieżącego zestawu (np. do zestawu kodów mapy zasadniczej dodaje się instrukcję K1'98),
 • dodano oznaczanie obiektów znajdujących się wewnątrz wybranego obiektu na mapie - oznaczone obiekty mogą być np. eksportowane,
 • poprawka ułatwiająca wyrównywanie niwelacji trygonometrycznej w module Wyrównania 3D/GNSS,
 • dodanie odrębnych zmiennych dla TERYT jednostki ewidencyjnej i kodu obrębu w formularzach ($pNr_Teryt_gmi)i raportach (menu Wstaw- Numer TERYT gminy: <<TERYT gminy>>)
 • w opcjach programu (zakładka Mapa) dodano włączenie automatycznego dociągania końcówki odnośnika tekstu do punktu,
 • w raportach wprowadzono możliwość generowanie wydruku tak by każde zadanie było umieszczone na odrębnej stronie (funkcja włączana w ikonce Zaznaczanie),
 • opcja nieraportowania działek których powierzchnie nie zmieniły się w wykazie danych ewidencyjnych,
 • poprawka oznaczeń "dl" w raportach w module Porównanie współrzędnych,
 • poprawka wyliczania wartości dp (odchyłki powierzchni) w raportach dla działek które nie mają podanej powierzchni ewidencyjnej,
 • zmiana sposobu wyliczania poprawki odwzorowawczej - wprowadzenie zaokrąglania odejmowanych powierzchni matematycznej i zredukowanej - istotne przy poprawkach odwzorowawczych poniżej 1m2,
 • poprawka zapamiętywania wartości pola Margines w oknie formularzy,
 • dodano odczyt danych z niwelatora Kolida DL-201 w module niwelacji (konwersja pliku),
 • poprawka odczytu danych z tachimetru HiTarget
8.6.08.31 z dn. 2013-08-31
 • w obliczeniach wcięć wstecz, liniowym, kątowym, oraz w przecięciu prostych dodano obliczanie mp punktu wyznaczanego,
 • w module Transformacje międzyukładowe, umożliwiono przeliczenie tylko wysokości - przydatne gdy znana jest lokalna różnica wysokości między układami wysokości,
 • w oknie legendy, dla wczytanego rastra można pod prawym klawiszem myszki wywołać umieszczenie na mapie obrysu rastra,
 • w eksporcie do DXF można teraz eksportować także rastry TIFF umieszczone na mapie C-GEO - w parametrach eksportu do DXF trzeba włączyć  opcję "Dołącz rastry",
 • w menu Mapa-Raster-Transformacja rastrów możliwe są teraz transformacje plików rastrowych TIFF z wykorzystaniem poprawek lokalnych,
 • dodano nowe transformacje z lokalnych realizacji układu 1965: Kępno, Oleśnica (transformacja wielomianowa). Przy okazji zachęcamy geodetów, którzy działają na terenie ośrodków, które mają lokalne reguły transformacji, by zgłaszali to do nas - wprowadzimy też ich układy lokalne,
 • poprawka eksportu symboli linii energetycznych i innych do DXF,
 • w tachimetrii, w oknie ustawień błędów obserwacji do liczenia mp i mh, dodano funkcję zmieniającą wartości błędów obserwacji we wszystkich stanowiskach w projekcie - przydatne gdy dla wielu stanowisk chce się zmienić wartości np. błędów odległości i kątów,
 • funkcja "Przecięcie obiektem otwartym" (ikonka na mapie) umożliwia obecnie podział obiektów powierzchniowych i liniowych wskazaną linią cięcia ze skopiowaniem atrybutów dzielonego obiektu do nowopowstałych obiektów. Jest to przydatne np. gdy przewód powinien być podzielony na więcej części, które mają mieć atrybuty obiektu oryginalnego,
 • moduł GML eksportuje pliki GML zgodne z rozporządzeniem o mapie zasadniczej, walidując je z wykorzystaniem schematów XSD opublikowanych przez GUGIK,
 • dodano import plików GML (np. z programu Bank Osnów) zawierających dane punktów osnowy zgodnych z rozporządzeniem o państwowym systemie odniesień przestrzennych z 14 listopada 2012. Jeśli oprócz pliku GML są także skany opisów topograficznych, również one są importowane do C-GEO,
 • w ramach modułu GML dodano import plików GML generowanych przez Ewmapę - dotyczy to plików Ewmapy niezgodnych z rozporządzeniem o mapie zasadniczej,
 • w module Wyrównanie ścisłe 3D/GNSS dodano import wektorów GNSS z programu MAGNET Topcona który jest dostępny w nowych GPS tego producenta. Jednocześnie wprowadzono do modułu kilka innych drobnych poprawek,
 • w menu Tabela dodano nową opcję - "Przekodowanie punktów" - umożliwia ona na podstawie wskazanego pliku przekodowania zmianę punktom kodów zgodnych np. z K1'98 na kody punktów zgodne z rozporządzeniem o mapie zasadniczej. Do aktualizacji dołączony jest plik przekodowania zawierający już kilka takich zapisów, np. dla latarni LAT=SUSM01. Pliki przekodowania są plikami w formacie tekstowym i można samodzielnie zdefiniowac dowolny zestaw przekodowujący między róznymi zestawami kodów,
 • poprawka importu SWDE - import długich numerów punktów,
8.6.07.01 z dn. 2013-07-01
 • w module Rozliczania użytków do powierzchni działek dodano generowanie wykazu zmian danych ewidencyjnych (wzór zgodny z załącznikiem do instrukcji G-5). Na podstawie danych z ewidencji importowanych z pliku SWDE oraz danych działek i użytków wprowadzonych w C-GEO,program wyszukuje działki w obu źródłach (c-GEO i SWDE). Zestawiane są powierzchnie kolejnych działek i użytków w nich z obu źródeł. W wykazie zmian danych ewidencyjnych działki mogą być sortowane po numerach lub po numerach jednostek rejestrowych. Dla każdej działki podawany jest też numer KW, jeśli istnieje w pliku SWDE. Funkcjonalność ta będzie rozwijana w kolejnych aktualizacjach. Więcej informacji o tym narzędziu można znaleźć w tym wątku na forum,
 • wprowadzono nowy zestaw funkcji dotyczący pomiarów kolejowych w oparciu o instrukcję branżową D-19 - szablon mapy, zestaw kodów, symbole i typy linii, edytor obiektów, więcej na ten temat w tym artykule
 • w eksporcie do DXF można teraz eksportować także nowe typy linii zarówno z rozporządzenia o mapie zasadniczej jak i z instrukcji D-19,
 • w module niwelacji wprowadzono obliczanie błędów wysokości mh zarówno dla punktów ciągów jak i dla punktów pośrednich - PODGiK zaczynają wymagać tej wielkości. Aby mh było poprawnie obliczone, należy podać błąd pojedynczej niwelacji na 1km, oraz typ ciągu (wiszący, nawiązany),
 • rozbudowano okno umieszczania rzędnych pikiet na mapie o wyliczanie głębokości (dh), gdy podane są dwie wysokości, możliwe jest teraz także umieszczanie na mapie jako opisu punktu wyliczonej wartości dh,
 • do funkcji "Magazyny w chmurze" w oknie projektów dodano możliwość wysyłania projektów do zasobów w chmurze. Aby umieścić projekt w chmurze wystarczy teraz użyć funkcji "drag and drop" - czyli "złapać" lewym klawiszem myszki nazwę projektu i przenieść ją do podkatalogu w dostępnej chmurze (np. DropBOX lub GoogleDrive). Dla dysku DropBOX możliwe jest też wygenerowania e-maila z wprowadzonym linkiem do projektu umieszczonego w DropBOX. Dzięki temu można będzie łatwo przesyłać innym swoje projekty zapisane w chmurze - zamiast wysyłania dużych plików pocztą email. W kolejnych aktualizacjach zostanie wprowadzone bezpośrednie pobieranie archiwów projektów z chmury ,
 • wprowadzono możliwość umieszczania planowanej daty zakończenia pracy z danych projektu w kalendarzu Google - więcej informacji o tej funkcji i jej opis udostępnimy na początku lipca,
 • dodano konwersję danych z tachimetru HiTarget ZTS 120/120R - drugi wariant
 • nowe transformacja z lokalnych realizacji układu 1965: powiat piotrkowski,
 • przy transformacjach dla lokalnych realizacji układu 65, wprowadzono poprawkę nieuwzględniania wysokości punktów przeliczanych. Wysokości te mają wpływ na współrzędne XY. Program Trans prof. Kadaja nie uwzględnia wysokości punktów co powodowało milimetrowe różnice w C-GEO, które uwzględniało te wysokości,
 • poprawka obliczania wysokości pikiet w tachimetrii w przypadku gdy nawiązanie jest tylko poziome (włączane klawiszem F7),
 • poprawka wyświetlania powierzchni do wyrównania przy wywołaniu okna wyrównania powierzchni
 • dodana funkcja w menu Tabela -> Zaznaczone punkty -> Rysuj obiekty wokół punktów. Opcja pozwala na zdefiniowanie obiektu jaki ma być narysowany wokół punktu. Definicje wykonuje sie wpisując komendy podobnie jak w języku logo. Zdefiniowany obiekt(y) moze być wstawiony jednym kliknieciem przy wszystkich zaznaczonych w tabeli punktach.
  Dostępne komendy:
  np x - przesunięcie do przodu o x metrów
  lw x - skręć w lewo o x gradów
  pw x - skręć w prawo o x gradów
  ok x - okrąg o promieniu x metrów
  el a b - elipsa o półosiach a i b metrów
  pod - podnieś pisak
  opu - opuść pisak
8.6.06.01 z dn. 2013-06-01
 • w obliczeniach na mapie (okno Pomiary i obliczenia), w funkcji "Odsunięcie" dodano możliwość podania przesunięcia dh modyfikowanego obiektu,
 • dodano przyciąganie do przecięć i linii w funkcji "Obliczeń na mapie",
 • w module Tachimetria wprowadzono możliwość przeliczania obserwacji pikiety jeśli ma ona współrzędne w tabeli roboczej - program sygnalizuje istnienie takiego punktu, podaje różnicę współrzędnych i umożliwia zmianę obserwacji tej pikiety,
 • dodano możliwość określenia układu wysokości w oknie zakładania projektu,
 • w oknie Projekty pod prawym klawiszem myszki na nazwie projektu/tabeli dodano możliwość wywołania okna eksploratora Windows z wyświetlonym folderem projektu,
 • wprowadzono różne znaczniki przyciągania - dla punktu (kółko), przecięcia linii (krzyżyk), na linii (kwadrat),
 • umożliwiono automatyczne uruchamianie C-GEO po podwójnym kliknięciu na archiwum projektu C-GEO - uruchamiany jest program, rozpakowane zostaje archiwum projektu i otwierana jest tabela z tego projektu,
 • wprowadzono eksport do SHP obiektów 3D - przydaje się przy tworzeniu danych do NMT w innych aplikacjach,
 • dodano transformacje dla lokalnych realizacji układu 1965 na obszarach powiatów Bochnia i Limanowa,
 • w liście projektów (opcja "Więcej ...") dodano przycisk wywołania google maps - mapa jest ustawiana na obszarze wyszukanym po danych TERYT: województwo, powiat, gmina, obręb
 • poprawka wyświetlania współrzędnych punktu na mapie,
 • poprawka wstawiania opisu dla punktu na mapie,
 • poprawka zawartości raportu z wyrównania powierzchni działek (dodano informacje o odchyłkach),
 • poprawka w translacji zaznaczonych punktów w tabeli - w zależności od wybranych operacji podpowiadane są wartości 1 ub 0,
8.6.05.10 z dn. 2013-05-10
 • wprowadzenie baz danych i atrybutów opisowych obiektów podczas tworzenia obiektów mapy zasadniczej
 • udostępnienie możliwości definiowania własnego paska ikon - Obiekty mapowe - dzięki temu użytkownik uzyskuje szybki dostęp do często uzywanych obiektów mapy zasadniczej
 • uruchomienie eksportu i importu GML w ramach "Modułu Aktualizacji GML" dla obiektów mapy zasadniczej z atrybutami zgodnie z rozporządzeniem o mapie zasadniczej z 12 lutego 2013 r
 • zmiana w generowaniu warstwic i ich opisów umożliwiająca eksport do DXF/DWG obiektów 3D
 • w oknie edytora obiektów mapy obiektowej dodana opcja kodowania punktów obiektu - nadawanie punktom kodów takich jak kod obiektu - funkcja przeznaczona dla geodetów zmuszonych przez niektóre ośrodki do nadawania punktom kodów obiektów do których punkty należą
 • w dolnym pasku mapy, wprowadzono możliwość włączenia kodowania punktów łączonych w obiekty liniowe lub powierzchniowe
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodano możliwość generowania odrębnych plików z punktami w podziale ze względu na ich kody na poszczególne bazy danych (BDOT,GESUT,EGB...)
 • eksport punktów do formatu KML w menu GIS
 • w oknie GoogleMaps dodano wyświetlanie listy wyników wyszukiwania miejscowości
 • uaktywnienie ikonki GoogleMaps dla tabeli (oznaczanie na mapie Google punktu z tabeli)
 • zapis zadań wcięć z sugestią nazwy - takiej jak numer liczonego punktu
 • w oknie projektów dodano gałąź DropBox - użytkownicy tego wirtualnego dysku uzyskują dostęp do swoich zasobów w chmurze. Na razie, można dzięki tej funkcji pobierać pliki np. kopie projektów, pliki CAD/GIS, a później wczytywać je do C-GEO. Ponadto, możliwy jest zapis kopii projektów na dysk wirtualny. Więcej informacji o tej technologii udostępnimy po 15 maja. Będziemy także dodawać nowe możliwości w tym zakresie w kolejnych aktualizacjach. Dlatego zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich propozycji
 • w opcji "Mapa->Edytor napisów" dodana możliwość zmiany szerokości czcionki

 

 

serwisie youtube.com dostępne są filmy opisujące sposób opracowania mapy w nowej technologii.

8.6.04.18 z dn. 2013-04-18
 • usunięte modyfikowanie "daty modyfikacji" punktu po takich operacjach jak zaznaczanie i blokowanie
 • poprawione działanie okna Google Maps jeśli brak punktów w tabeli lub współrzędne są spoza układu
8.6.04.17 z dn. 2013-04-17
 • poprawione działanie programu w zakresie kodów EGBP... Chcąc zapewnić zgodność ze starą instrukcją musieliśmu zmienić identyfikatory wewnętrzne dla kilku kodów. Wszystkie osoby które korzystały juz z nowego zestawu kodów i używały kodów EGBP... mogą po aktualizacji użyć opcji "Tabela->Opcje serwisowe->Popraw kody (dla tabel zakodowanych wg nowej instrukcji po 01.04.2013 a przed 16.04.2013)".
 • poprawki w edytorze mapy obiektowej
 • poprawione wyświetlanie informacji o grubości linii w oknie informacji o obiekcie
8.6.04.16 z dn. 2013-04-16
 • nowy sposób wprowadzania kodów w tabeli - w trakcie wprowadzania można filtrować listę kodów dowolnym ciągiem znaków. Opisy w nowej liście kodów zostały wzbogacone o kody z instrukcji K1, co pozwala na ich użycie w trakcie wprowadzania danych.
 • nowa lista kodów ma przyporządkowane (tam gdzie było to możliwe) kody liczbowe ze starej instrukcji. Pozwala to na kodowanie w rejestratorach starym kodem liczbowym a po transmisji i przeliczeniu kody zostaną zamienione na obowiązujące.
 • w edytorze mapy obiektowej (ikonka K1) dodano wyszukiwanie po fragmecie opisu. Po wpisaniu ciągu szukanych liter i wciśnięciu Enter, jeśli w wyniku wyszukiwania znaleziono jeden obiekt, to jest on od razu gotowy do użycia na mapie. Jeśli obiektów jest więcej pojawia się lista.
 • w tabeli współrzędnych zmieniono obsługę "suwaka". Obecnie działa on prawidłowo jeśli nie jest użyta opcja filtrowania. Przy czym przez filtrowanie rozumie się również ukrycie punktów pomocniczych (z @)
 • dodano ikonki szybkiego włączania/wyłączania widoczności punktów z @
 • w opcjach programu, zakładka "Tabela punktów" wprowadzono możliwość ustalenia odrębnych kolorów np. dla wierszy z zaznaczonymi punktami
 • różne drobne zmiany dotyczące obiektów z rozporządzenia o mapie zasadniczej, oraz zmiany nazw warstw mapy zasadniczej niezbędne do generowania GML
8.6.04.02 z dn. 2013-04-02
 • Poprawka do wersji 8.6.03.29 dodająca brakujące typy linii
8.6.03.29 z dn. 2013-03-29
 • Uwaga! Ta aktualizacja podmienia definicję typów linii - jeśli ktoś dodefiniował własne style linii to proszę zrobic kopię plików przed aktualizacją.

 

 • zgodnie z Rozporządzeniem MAiC z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej: wprowadzono nową tabelę kodów z katalogiem znaków kartograficznych o nazwie MapaZasadnicza, edytor mapy zasadniczej (dawniej pod nazwą "Okno K1"), dzięki któremu można tworzyć obiekty mapy zasadniczej i GESUT, wprowadzać ich atrybuty, oraz szablon mapy z rozwarstwieniem ułatwiającymi zarządzanie mapą obiektową. Krótki opis jak skonfigurować program po aktualizacji do pracy w nowym trybie dostępny tutaj.
  Krótki opis rysowania przy wykorzystaniu nowych funkcji jest dostępny tu
 • nowa tabela współrzędnych oparta na zaawansowanym technicznie "gridzie" przez co użytkownik uzyskał wiele nowych możliwości (np. filtrowanie według różnych kryteriów, wielopoziomowe grupowanie, możliwość "zablokowania" punktów, itd.), pełny opis nowych możliwości tabeli współrzędnych.
 • udostępniono nowy moduł obliczeniowy: "Rzutowanie pomiarów liniowych na dane projektowe" przeznaczony do porównania danych projektowych inwestycji liniowej z wynikami pomiarów przed i po jej realizacji, opis modułu.
 • w oknie map Google dodana możliwość wyszukiwania przez wprowadzenie adresu/nazwy 
 • nowa funkcja w menu Tabela-"Kontrola punktów bliskich: położone blisko siebie" dodano możliwość umieszczenia par punktów znajdujących się w pobliżu w module "Porównanie współrzędnych" - opcja przydatna do porównywania punktów granicznych- przy zakładaniu nowej mapy,
 • zmiana sposobu działania okno "Co do wydruku" w module Porównanie współrzędnych - obecnie pozostaje na ekranie, ułatwiając wykonanie kilku zmian,
 • zmiany w module Wyrównanie osnowy 3D/GNSS:import nowych  formatów danych ( Trimble Data Exchange Format-TDEF, SurveyPro-RAW, JobXML i Excel-XLS); udokumentowano import wektorów z programów GEONET i GNSS Solutions.Wprowadzono masową zmianę klasy nawiązania punktów (zaznaczanie punktów z klawiszem <Shift> potem prawy klawisz myszki >Zmień klasę nawiązania (przydatne przy dużych sieciach), podawanie informacji o punkcie wyznaczonym z najmniejszą dokładnością,
 • wprowadzono import plików ACS i EPT z Ewmapy - czyli punktów granicznych z atrybutami (STB,RZG,BPP itd.) - import realizowany w menu Plik-Import-Ewmapa-Punkty,
 • dodano możliwość załadowania ostatnio otwieranych tabel z listy dostępnej w menu Plik oraz poprzez ikonkę z paska Zarządzanie
 • dodano możliwość usunięcia warstwy do której należy wybrany na mapie obiekt (prawy klawisz myszki - UStaw warstwę...)
 • poprawka importu plików z GeoMAP,
 • wprowadzenie wyświetlania i drukowania ramek przerywanych z zaimportowanych plików RTF w oknie RTF na mapie,
 • poprawka podawania wartości dp (odchyłki powierzchni) w raporcie z listą działek
 • wprowadzono zabezpieczenie przed próbą otwarcia modułów obliczeniowych gdy nie jest ustalona tabela robocza,
 • zabezpieczono przed usuwaniem kodu punktu z GeoInfo V w module obliczeniowym Przecięcia,
8.6.01.31 z dn. 2013-01-31
 • w module Wyrównanie 3D/GNSS dodano odczyt danych z formatów odbiorników GPS:
  - TSJ (TopSurv-Topcon, Sokkia),
  - Leica (własny format - do pobrania od Softline lub u dystrybutorów LeicaGeosystems),
  - Trimble DC (DataCollector),
  - Landstar CHC (baza DB)
  W tym module dodano także możliwość importu danych niwelacyjnych z modułu "Niwelacji", wprowadzono opcję czyszczenia wszystkich błędów obserwacji z danej zakładki (pod prawym klawiszem myszki), dodano kolumnę LP.
  W wyrównaniu oprócz wyznaczenia odchylenia standardowego m0 (który dotyczy całej sieci) wprowadzono również jego odpowiedniki w zakresie każdego rodzaju obserwacji (lokalne estymatory wariancji). Oznacza to, iż użytkownik w łatwy sposób będzie mógł ocenić dla którego rodzaju obserwacji (kąty, kierunki, odległości, wektory itp) wprowadzono właściwe błędy, a dla którego nie
 • we wszystkich modułach obliczeniowych zastąpiono dotychczasowe okno rysunku obrazującego wyniki obliczeń. Nowe okno ma możliwość zapisu do standardów SHP/GML/KML/MIF i na mapę C-GEO, a także możliwość dodania innych warstw do rysunku (np. plik rastra z georeferencją, plik SWDE, itd) w celu np. wydrukowania takiego obrazu w całości,
 • import danych z GeoInfo V - dodano wybór który atrybut jest traktowany jako numer punktu, import danych punktów granicznych ZRD,BPP,STB z pliku GeoInfo do tabeli współrzędnych,
 • w formularzu wprowadzono możliwość umiesczania daty w różnych standardach (np. yy.mm.dd itp), w zapisie formularza na mapę zachowane są kolory opisów
 • w module obliczeń ortogonalnych (rzutowanie) dodano funkcje umożliwiające kontrolę wysokości  pomierzonych punktów. Jeżeli punkty rzutowane i punkty prostej mają współrzędne H, wyliczane jest  dh - różnica wysokości rzutu punktu w stosunku do wysokości interpolowanej z wysokości początku i końca prostej. Można ponadto zadać spadek co umożliwia wyliczenie dodatkowej wysokości - H teoretycznej. Dokładny opis tych funkcji jest podany w wiki C-GEO
 • w "starym" module wyrównania sieci niwelacyjnych dodano opcję importu danych przewyższeń z modułu Niwelacja
 • poprawka interpolacji warstwic zarówno w module Objętości jak i bezpośrednio na mapie - w niektórych przypadkach (gęstej interpolacji) nie rysowane były warstwice,
 • dodano możliwość drukowania i zapis do pliku BMP w oknie przestrzennego modelu terenu OpenGL w tabeli współrzędnych i module "Objętości i warstwice",
 • w oknie projektu, gałąź Mój komputer, dodano wyświetlanie daty ostatniej modyfikacji i rozmiar plików na liście,
 • poprawka importu punktów z pliku SWING w oknie GIS (zapisywanie atrybutów do tabeli)
 • eksport do formatu GML wybranych warstw, a także według kryterium daty modyfikacji obiektów,
 • na mapie, ikonka "11", dodano opcję "Wyświetlaj opisy dla zaznaczonych punktów" - po jej włączeniu opisywane są te punkty, które są zaznaczone w tabeli,
 • w oknie raportu wprowadzono automatyczny zapis ostatnio wprowadzonych zmian, oraz zapamiętanie ustawienia ostatnio wyświetlanej strony raportu,
 • podwójne kliknięcie na nazwie warstwy w Legendzie włącza edytowalność warstwy,
 • możliwość przypisania mapy w tle w oknie projektów - metodą "przeciągnij i upuść" - należy wskazać mapę i przesunąć ją na mapę w której ma być wyświetlona jako tło,
 • przy zakładaniu nowej mapy, możliwość ustalenia jako mapy w tle ostatnio użytej mapy w tle,
 • import z formatu Geo-Map punktów obiektów z numerami
8.5.12.31 z dn. 2012-12-31
 • udostępniono nowy moduł - Wyrównanie ścisłe osnów 3D/GNSS - umożliwiający łączne wyrównanie sieci poziomych, niwelacyjnych i obserwacji satelitarnych - więcej o module
 • dodano nową funkcję na mapie (ikonka obok ikonki bufora na pasku ikon "Obliczenia") - przycinanie obszarem (dowolnym poligonem, wybranym obiektem, zakresem widoku) - funkcja ta obcina mapę na zewnątrz lub wewnatrz obszaru. Przycinane są wszystkie obiekty: liniowe, powierzchniowe, łuki. Dla obiektów z bazą danych ich atrybuty pozostają w nowoutworzonych obiektach. Wycięciu podlegają też punkty i napisy (według ich punktu wstawienia),
 • w module Objętości i warstwice wprowadzono możliwość łącznego wyświetlania dwóch wybranych numerycznych modeli terenu w trybie przestrzennym - funkcja "Model OpenGL"
 • wprowadzono import plików GML utworzonych w programie EWMAPA - dotyczy to działek, użytków, konturów, wektorów mapy zasadniczej,
 • wprowadzono import plików GML/XML dla punktów osnowy geodezyjnej zgodnie z rozporządzeniem MAiC z 14 lutego 2012 r.
 • zmiany w module Niwelacja: poszerzenie szerokości pól w tabelce i na wydruku, dodanie informacji o ilości stanowisk w ciągu,
 • odczyt danych tachimetrycznych z katalogu ZAD do generowania ciągów poligonowych,
 • poprawka braku polskich liter w niektórych tekstach w utworzonych plikach PDF z raportów i dodane automatyczne nadawanie rozszerzenia PDF,
 • zmiana znaku odchyłki przewyższenia w niwelacji,
 • obliczanie pikiet mierzonych w obu położeniach lunety w tachimetrii
 • ujednolicenie zasad zaokrąglania dla współrzędnych wyświetlanych poprzez ikonkę "11" i w innych miejscach programu,
 • w oknie GIS dodano możliwość wydruku oraz możliwość eksportu wielu warstw jednocześnie na mapę c-geo
8.5.11.30 z dn. 2012-11-30
 • moduł Transformacja - nowa ikonka zawierająca obsługe nadawania numeracji punktom po transformacji
 • we wpasowaniu rastrów, ustawienie domyślnej skali rastra na taką w jakiej jest mapa
 • opcja przeliczania odległości przestrzennych i kątów zenitalnych na dane zredukowane przy konwersji danych z formatu TRIMBLE/NIKON JXL
 • wyłączenie podkreślania dolnych rzędnych studzienek wysyłanych do DXF/DWG, a także inne drobne zmiany w tworzeniu plików DXF/DWG, trzeba dodatkowo pobrać plik linieacad.dxf i zapisać w katalogu C-GEO\BIN
 • w oknie edycji obiektu Działki dodano nowe pole "dp" - zawierające różnicę między pow. ewidencyjną (jeśli jest podana w bazie danych działek) a powierzchnią zredukowaną,
 • w wykazie działek (wydruk w oknie edycji działki) dodano możliwość wydrukowania wartości dp i dp max dla każdej działki,
 • poprawki w tachimetrii: przekroczenia 400g dla kierunków do których dodano wartość, przy przeliczania ze stopni na grady nie jest już modyfikowane dh, poprawne liczenie współrzędnych pikiet gdy podano powtórzone obserwacje w tym samym położeniu lunety na te same punkty nawiązania,
 • w niwelacji dodano liczenie i drukowanie obserwacji z podanym przesunięciem H gdy brak jest numerów dla tych obserwacji,
 • w edytorze raportów dodano możliwość wstawiania tekstu przekreślonego
 • możliwość usuwania i zmiany nazw zadań w oknie Listy projektów, w gałęzi Obliczenia. Możliwość przenoszenia i kopiowania zadań do innych projektów w tym oknie - prawy klawisz myszki na nazwie zadania
 • zachowywanie typu linii odnośnika przy eksporcie do innej mapy

 

8.5.11.05 z dn. 2012-11-05
 • pominięcie konieczności korzystania z biblioteki DirectX, której instalacja sprawiała problemy użytkownikom,
 • uproszczenie wyświetlania podglądu plików CAD/GIS w oknie Projekty-Mój komputer (podgląd po podwójnym kliknięciu myszki)
 • dodanie możliwości określenia punktu wstawienia (dla tekstów wprowadzanych w okienku szybkiego wstawiania tekstu)
 • dołączone aktualne pliki k1gml - szablon i zestaw obiektów w oknie K1 - Uwaga: wykorzystanie tych bibliotek jest możliwe, gdy posiada się nowy moduł - Aktualizacja mapy zasadniczej GML, który pojawi się oficjalnie w sprzedaży od 6 listopada.
8.5.10.31 z dn. 2012-10-31
 • w opcjach programu dodano zakładkę TERYT z edytowalnym podziałem administracyjnym kraju - użytkownik może modyfikować istniejące dane,
 • w edytorze obiektów dodano funkcje kopiuj/wklej tak, aby punkty z tabeli współrzędnych można było wkleić do edytora obiektów i stworzyć obiekt na mapie
 • dodano w edytorze raportów, szablonów i w oknie RTF na mapie możliwość ustalania zasad justowania tekstu polu tabeli w pionie
 • dodano zapis raportów do formatu PDF,
 • pola użytkownika z danych tabeli w oknie projektów zaimplementowano do „Parametrów raportów” (stopka, nagłówek)
 • dodano możliwość ustalenia dokładności wyświetlania $x i $y w formularzach ustalaną w parametrach tekstu po ":" ilość miejsc po przecinku, np: $x:3 $y:2
 • dodano możliwość umieszczania w formularzach pól opisowych "zwykłych" (standardowo zdefiniowanych w programie) i "dodatkowych" (definiowanych przez użytkownika w oknie projektu, zakładka "Więcej" przycisk "Dodatkowy opis") z tabeli ($t+nazwa pola) i z projektu ($p+nazwa pola),
 • dodano możliwość wykorzystania szablonów raportów w oknie RTF na mapie - dzięki temu można teraz wstawić np. klauzulę z szablonu na mapę,
 • funkcja odczytywania współrzędnych na mapie w dowolnym układzie współrzędnych wyświetla teraz współrzędne punktu jeśli taki jest w zakresie przyciągania, dotąd pokazywane były współrzędne punktu kliknięcia myszka. Ponadto wyświetlane jest godło mapy w wybranym układzie współrzędnych w tym okienku, a dodatkowo można ustalić skalę mapy dla której jest podawane godło,
 • dodano  nową gałąź - „Mój komputer” w oknie projektów, dzięki temu można przeglądać katalogi dysków i podglądać treść plików CAD/GIS - np. zawartość plików DWG/DGN/SWDE/GML itd. Ponadto, wprowadzono możliwość importu wskazanego plików w formatach: Microstation DGN_V7 i DGN_V8, AutoCAD DXF i DWG, SWDE, SWING,GML ERGO, GML,XML,Geo-MAP do bieżącej lub nowozałożonej mapy C-GEO podczas importu. Ponadto dostępna jest gałąź "Ulubione foldery", do której można przypisać katalogi mieszczące np. pliki DXF, DGN, SWDE, czy XML - przyspiesza to import danych z plików,
 • nowa ikonka na mapie służąca do wywoływania okna Google z C-Geo - jeśli na mapie C-GEO zostaną zaznaczone obiekty, pojawią się one w oknie GoogleMaps. W otwartym oknie jest możliwość wskazywania punktów, które zostają dodawane do bieżącej mapy w C-GEO,
 • w module obliczeń ciągów poligonowych dodano ikonkę umożliwiającą automatyczne przerzucanie danych ciągu poligonowego do wyrównania oraz jego wyrównanie z określeniem parametrów błędów obserwacji długości i kątów,
 • rozbudowano okno funkcji Klient WMS - przycisk "Pobierz pliki z serwera". Dzięki temu, można pobierać np. ortofoto lub topo z Geoportalu2 (ten serwis WMS jest obecnie bardziej wydajny niż Geoportal1). Pobieranie odbywa się na takiej samej zasadzie jak dotychczasowe funkcje pobierania ortofoto i topo z Geoportalu1 - czyli po pobraniu zostają zapisane pliki rastrów z georeferencją na dysku.
 • możliwość zmiany koloru odnośnika do opisów, kolor odnośnika związany jest z warstwą na której znajduje się napis, zmiana koloru odnośnika może być wykonana poprzez zastosowanie ikonki "Aktywny kolor" na mapie,
 • poprawka eksportu do LandXML - zapis współrzędnych z dokładnością uzależnioną od ustawionej dokładności XY w opcjach
 • poprawka działania opcji "Kopiuj okno mapy do schowka" - kopiowany obszar był 3 razy szerszy niż okno mapy - obecnie skopiowany obszar jest zgodny z widokiem mapy,
 • mapa „w tle” - rozbudowa funkcji dostępnej w oknie Legendy na mapie. Teraz po podłączeniu takiej mapy, do bieżącej mapy, można „snapować” nowe obiekty do obiektów istniejących na podkładzie, a także można zmienić kolejność wyświetlania mapy bieżącej względem mapy w tle (Opcje-Parametry programu-Mapa)

 

Zmiany związane z aktualizacją mapy w technologii GML:

 • Dodano  nową gałąź - „Mój komputer” w oknie projektów, dzięki temu można przeglądać katalogi dysków i podglądać treść plików CAD/GIS - np. zawartość plików DWG/DGN/SWDE/GML itd. Ponadto, wprowadzono możliwość szybkiego importu wskazanego plików w formatach: Microstation DGN_V7 i DGN_V8, AutoCAD DXF i DWG, SWDE, SWING,GML ERGO, GML,XML,Geo-MAP do bieżącej lub nowozałożonej mapy C-GEO podczas importu. Dla plików GML można przed importem wykonać walidację,
 • Przy tworzeniu obiektów narzędziem K1, w przypadku punktów, które istnieją na mapie i mają swoje wysokości, ich wartość jest zapisywana automatycznie do właściwych pól bazy danych,
 • Ułatwiono posługiwanie się mapą „w tle” - funkcja dostępna w oknie Legendy na mapie. Teraz po podłączeniu takiej mapy, np. utworzonej z GML otrzymanego z PODGiK, do bieżącej mapy można „snapować” nowe obiekty do obiektów istniejących na podkładzie,
 • Ułatwiono weryfikację wypełnienia atrybutami bazy danych dla obiektów mapy – po włączeniu okien informacji o obiektach (jednocześnie listy rekordów i widoku wybranego rekordu), użytkownik może szybko uzupełniać brakujące atrybuty,
 • Oznaczanie na czerwono wymaganych atrybutów obiektów do wypełnienia w bazie danych,
 • Uzupełniono definicję obiektów K1-GML i szablon mapy K1-GML.
 • przy eksporcie zmodyfikowanej mapy do GML, jeśli automatyczna kontrola danych wykryła braki w atrybutach obiektów, oprócz informacji w postaci listy błędów na ekranie, na mapie i w bazie danych obiekty o brakujących lub błędnych atrybutach są zaznaczane. W bazie danych - pole OZN, na mapie - na czerwono.

 

UWAGA! Wersja kolejna tj. 8.5.11.05 nie wymaga już bibliotek DirectX

Program wymaga zainstalowania biblioteki Microsoft DirectX9 - niektóre komputery mogą nie mieć jej zainstalowanej, można ją pobrać i zainstalować stąd:
http://www.softline.xgeo.pl/M-ZMK/CGeoGIS/directx_Jun2010_redist.exe
Pobrany program po uruchomieniu rozpakowuje pliki instalacyjne DirectX, po zakończeniu tego etapu, należy w katalogu w którym się rozpakowały pliki, uruchomić plik instalacyjny o nazwie "DXSETUP.EXE"

.

 

8.5.08.31 z dn. 2012-08-31
 • w oknie projektów, (zakładka "Więcej", przycisk "Dodatkowy opis"), wprowadzono możliwość definiowania nowych pól przeznaczonych na gromadzenie informacji istotnych dla użytkownika, a związanych z projektami i tabelami. Na przykład można samodzielnie dodać pole NUMER_DZIAŁKI, OPIS_ROBOTY, itp.*
 • w menu Raporty - dodano nowe narzędzie - edytor Szablonów - przeznaczone do tworzenia dokumentów będących elementami sprawozdania, operatu. Użytkownik może samodzielnie zakładać nowe szablony dokumentów, wykorzystując możliwość wstawiania atrybutów projektów (nazwa projektu, lokalizacja z TERYT, KERG, zleceniodawca itp.), a także atrybutów tabel. W tworzeniu i generowaniu szablonów Wykorzystywane są pola opisowe zdefiniowane w oknie projektów,* * funkcje opisane w dwóch powyższych akapitach będą przez Softline rozwijane, aż do umożliwienia wygenerowania przez użytkownika kompletnego elektronicznego operatu zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011. Zapraszamy zainteresowanych rozwojem tej funkcjonalności C-GEO do czytania i udziału w dyskusji na forum: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=9349&start=50
 • przebudowano funkcje w menu Tabela - zebrano wszystkie operacje na zaznaczonych punktach w tabeli
 • dodano nową funkcję w menu Tabela-Zaznaczone punkty - Uśrednij punkty - dla zaznaczonych w tabeli punktów wyznaczany jest punkt średniej arytmetycznej w wariantach XYH, XY, H. Nowy punkt może być zapisany do tabeli współrzędnych. Obliczane są dodatkowe parametry (vx,vy,vh,dl), a z grupy zaznaczonych punktów można wyłączyć wskazane punkty z obliczenia. Dane i wyniki mogą być wydrukowane lub zapisane do raportu.
 • w kontroli punktów położonych blisko siebie (menu Tabela) dodano wyświetlanie i drukowanie odległości i azymutów dla punktów bliskich,
 • w oknie wyboru odwzorowania i dokładności (żółta ikonka "?") dodano możliwość wyboru układu wysokości, wybrany układ wysokości może być drukowany w raportach jeśli została włączona opcja drukowania informacji o odwzorowaniu w parametrach raportu,
 • w oknie edycji okręgu na mapie dodano możliwość zmiany numeru punktu i zapisu do tabeli współrzędnych punktu środka okręgu,
 • w Wyrównaniu działek (ikonka w edycji działki) dodano możliwość wyłączania "starych" odchyłek powierzchni (tych zgodnych z instrukcjami geodezyjnymi), ponadto w raporcie z wyrównania działek umieszczane są teraz wartości dp max zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011,
 • w tabeli współrzędnych, w oknie komunikacji z rejestratorami/tachimetrami, dodano generowanie plików zgodnych formatami: Topcon Magnet/TopSURV, Sokkia/SSF, Topcon ES/Sokkia CX
 • w module obliczania niwelacji podawany jest błąd dopuszczalny dla niwelacji geometrycznej zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011,
 • w funkcji "Wstaw opis do wskazywanego punktu" - ikonka na mapie, dodano możliwość jednoczesnego nadawania kodu dla wskazywanych punktów, ułatwia to szybkie nadawanie kodów dla punktów na mapie przy jednoczesnym umieszczaniu opisu np. wysokości dla takich punktów,
 • w oknie projektów przy dodawaniu nowej mapy w dowolnym projekcie program podpowiada ostatnio użyty szablon mapy,
 • w oknie wstawiania napisów na mapie wprowadzono kontrolę domyślnej czcionki, wysokości i szerokości - w pewnych przypadkach, gdy nie były one ustalone, mogło to powodować problemy z wyświetlaniem napisów na mapie,
 • dla zaznaczonych na mapie punktów dodano możliwość ich przenoszenia na wskazaną warstwę (prawy klawisz myszki i funkcja Przenieś na...),
 • po operacji kopiowania obiektu na mapie przez jego przesunięcie/obrót powstaje nowy obiekt w bazie danych jeśli obiekt oryginalny był umieszczony na warstwie z założoną bazą danych,
 • nie umieszczanie w raporcie wartości składowych błędu mh gdy zostanie wyłączony wybór drukowania mh w opcjach drukowania tachimetrii,
 • poprawka odczytu niektórych wersji plików JXL (format TRIMBLE/NIKON),
 • zapis tytułu przekroju i innych opisów (ikonka "?" w module Przekroje pionowe) we wzorze przekroju (zakładka Parametry w module Przekroje pionowe),
 • poprawka zgodności z opcjami programu dla dokładności współrzędnych H zapisywanych w raportach z obliczeń w module Objętości,
 • w module transformacji współrzędnych wprowadzono zapamiętywanie ustawienia w ikonce  "Do bazy": Przepisz kod punktu z układu pierwotnego do wtórnego,
 • przy kasowaniu obiektów z tabeli bazy danych (CTRL-K) pozostaje aktywne okno bazy danych,
8.5.06.27 z dn. 2012-06-27
 • dodano możliwość obracania obiektów graficznych umieszczanych na mapie
 • obsługa enklaw dla działek, użytków i innych obiektów powierzchniowych dla danych importowanych np. z GeoInfo V
 • poprawka importu plików DXF z programu Turbomap (np. import punktów zapisywanych tam jako okręgi) - wymaga szablonu turbomapa.sz
 • aktualizacja szablonu Gazownia
 • obliczanie dokładności położenia punktów (mp) pomierzonych metodą ortogonalną, z uwzględnieniem błędów położenia początku i końca linii pomiarowej,
 • poprawki: zabezpieczenie undo przed kropkami w nazwach tabel,
 • dostosowanie importu danych z Trimble JXL w formacie SurveyPro 5.1 (obsługa definiowanych stałych lustra),
 • dodanie możliwości wypełnień dla okręgów
 • zapamiętywanie błędów lustra, wysokości instrumentu, kąta zenitalnego dla wyznaczania mp w module Tachimetrii
 • zapamiętywanie ustawień w ikonce Opcje w tachimetrii (np.wymaganie liczenia wysokości stanowiska z nawiązań)
 • w tachimetrii dodano nowy typ nawiązania - poziome (klawisz F7 - kolor niebieski) - ten typ nawiązania służy do wyznaczenia azymutu nawiązania. Teraz w tachimetrii są 3 rodzaje nawiązań: F5- przestrzenne, F6 - wysokościowe, F7 - poziome,
 • w wyrównaniu powierzchni działek (ikonka "wyrównanie powierzchni" w oknie edycji działki) dodano wyświetlanie i umieszczanie w raporcie z wyrównania wartości dp (dopuszczalnej różnicy powierzchni wymaganej rozporządzeniem z grudnia 2011), w raporcie wartość ta jest podawana dla działki podświetlonej w oknie listy działek do wyrównania
 • dodanie reakcji na klawisz Enter podczas dodawania nowej warstwy w Legendzie
 • w raporcie z wyrównania ścisłego dodana informacja o ilości obserwacji nadliczbowych - częsty wymóg ODGiK w związku z nowym rozporządzeniem
8.5.04.20 z dn. 2012-04-20

poprawka do wersji wczorajszej usuwająca problem z edycją symboli

 

 • dodana opcja zaokraglania mp w tachimetrii do wyświetlania i wydruku (w oknie ustalania wartosci a i b - ikonka Opcje w tachimetrii),
 • dodano ostrzeżenie o niewypełnieniu wartości błędów a i b w opcjach tachimetrii. W raporcie z tachimetrii dodano informacje o wartościach składników a i b,
 • wyłączono obliczanie wartości mh gdy w tachimetrii wartość hc wynosi 99
 • ułatwiona obsługa nowych pol w tabeli współrzędnych - ikonka "Struktura" w oknie tabeli współrzędnych, tam - przycisk Opcje - umożliwia dodanie pól niezbędnych do wprowadzania atrybutów punktów granicznych, do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest pobranie i zapisanie pliku slowniki.ini w katalogu c-geo/bin (prawy klawisz myszki "Zapisz jako")
 • w module Porównanie współrzędnych - na podstawie par. 65 p.1 Rozporządzenia MAiC, dodano nową wersję raportu z porównania punktów granicznych - w raporcie podane są dodatkowe atrybuty punktów granicznych pobierane z tabeli współrzędnych dla porównywanych punktów,
 • na mapie, w oknie informacji o wybranym punkcie/obiekcie gdy dostępna jest baza danych - wyświetlane są jej atrybuty w zakładce "Dane"
 • w funkcji generowania skarp wprowadzono wyliczanie wysokości punktów odcinków wypełnień skarp na podstawie wysokości punktów załamań skarp, pozwala to na eksport mapy 3D do DXF/DWG,
 • w generowaniu warstwic na mapie po przeprowadzeniu trójkątowania wprowadzono wyliczanie wysokości dla punktów warstwic tak aby można było wykonać eksport mapy 3D do DXF/DWG,
 • w imporcie z Geomapy i Microstation V8 (DGN) dodano możliwość wyboru warstw do importu,
 • poprawka komunikatu o błędzie przy nadawaniu długich nazw tabelom,
 • poprawka opisywania rzędnych dla pikiet i szybkiego opisywania punktów z odnośnikami,
 • poprawka ułatwiająca kasowanie kolejnych obiektów z bazy danych przez Ctrl-K,
 • poprawka wyświetlania linii odnośnika umieszczonego na warstwie działek,
 • przy kopiowaniu obiektu na mapie (przez przesunięcie) dodano tworzenie nowego rekordu dla nowego obiektu w bazie danych
 • powiększono okienko z ostatnio użytymi symbolami z 16 do 25
8.5.04.19 z dn. 2012-04-19

update zastąpiony wersją 8.5.04.20

8.5.02.29 z dn. 2012-02-29
 • w edytorze napisów (Mapa-Edytor napisów) wprowadziliśmy możliwość lokalizacji położenia na mapie wskazanego napisu, a także wskazanie napisu na mapie i wyświetlenie jego pozycji na liście napisów,
 • dodana możliwość definiowania własnych pasków ikon (Opcje-Paski narzędzi) oraz stylów pasków ikon,
 • w module wyrównań ścisłych sieci poziomej i niwelacyjnej dodaliśmy odczyt mp i mh dla punktów nawiązania z tabeli współrzędnych i zapis mp i mh punktów po wyrównaniu do tabeli współrzędnych,
 • do tachimetrii dodaliśmy wyliczanie kolumny mh - błędu wysokości pikiety,
 • do tabeli współrzędnych zapisywane są wartości mp i mh z tachimetrii - do nowych kolumn,
 • w module obliczeń biegunowych dodano obliczanie mp zgodnie z rozporządzeniem z listopada 2011 i zapis tego błędu do bazy współrzędnych,
 • w kalibracji rastrów dodano wyświetlanie dopuszczalnych błędów kalibracji dla wybranej skali mapy zgodnie z rozporządzeniem z 9.11.2011,
 • w niwelacji wprowadzono informację o przekroczeniu dopuszczalnej odchyłki (0.004m) dwukrotnego pomiaru przewyższenia zgodnie z rozporządzeniem z 9.11.2011,
 • w menu GIS dodany zapis danych do formatu KML (Google Earth), także tam jest możliwość importu i eksportu w formacie GML (a propos nowego rozporządzenia), dodano tam też funkcje etykietowania, ustalania kolorów, typów linii, wypełnienia,
 • w funkcji GPS (ikonka na mapie) dodano możliwość rejestracji punktów z GPS (także pozycji uśrednianych),
 • poprawka wstawiania napisów wielowierszowych kursywą (przed poprawką przesłaniany był zbyt duży obszar wokół napisu),
 • poprawka wstawiania napisów z odnośnikami równoległych do wskazanej linii,
 • w transformacji Helmerta i afinicznej wprowadzono przepisywanie wysokości z punktów pierwotnych i wyświetlanie ich w tabelce punktów wtórnych wysokości punktów gdy włączona opcja w ikonce "Do bazy" - "Przepisz wysokość punktów..."
 • dodano nowe przeliczenia między lokalnymi układami 1965 (brzeski, łódzki Wschodni, Ostrzeszów, Sandomierz (wraz z podziałem sekcyjnym), Wielkopolska, Żagań - pliki do pobrania z naszego serwera
 • w tabeli współrzędnych - menu Tabela dodano nową opcję - "Przenieś zaznaczone punkty na wskazaną warstwę",
 • w edytorze obiektów, w funkcji przenumerowywania punktów obiektu wprowadzono możliwość dodawania przedrostków do numeru dotychczasowego,
 • do okna projektów podłączono bazę TERYT do poziomu obrębu, tak aby można było wybierać lokalizację i wykorzystywać wprowadzone dane np. w raportach i formularzach - ikonka "Wybierz położenie" w zakładce Więcej,
 • w funkcjach rysowania, opisywania i wybierania obszarem na mapie wprowadzono możliwość anulowania tych funkcji przez ESC, aż do przejścia do funkcji Wybierania na mapie,
 • W menu Mapa-Transformacja mapy podłączono możliwość transformacji wybranych warstw - teraz zarówno dla całej mapy, jak i dla wybranych warstw można wykonywać transformację Helmerta, afiniczną, oraz transformacje międzyukładowe, także dla układów lokalnych,
 • wprowadzono możliwość definicji grubości linii wypełnień obiektów - ustalane w opcjach programu (zakładka Mapa - sekcja Wypełnienia obiektów) - grubość linii ustalana jest globalnie dla wszystkich obiektów,
8.5.01.30 z dn. 2012-01-30
 • nowa kolumna w Tachimetrii - mp - błąd pomiaru pikiety - zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 9.11.2011 - dane do wyliczenia tego błędu podaje się w ikonce Opcje w Tachimetrii (błąd pomiaru odległości i kąta),
 • w obliczeniu powierzchni działki dodano wyliczanie dopuszczalnej różnicy między powierzchnią ewidencyjną i analityczną - na podstawie rozporządzenia MSWiA z 9.11.2011,
 • podczas eksportu współrzędnych do pliku tekstowego dodano możliwość wysłania utworzonego pliku jako załącznik e-mail,
 • w ikonce na mapie "Tekstowy kreator obiektów" dodaliśmy możliwość wprowadzania numerów punktów mieszanych - liter i cyfr,
 • wprowadzone przenoszenie na inną warstwę napisu wraz z odnośnikiem,
 • w ikonce Wstaw opis dodana została możliwość wstawienia spadków wraz z kierunkiem spadku oraz dowolnego tekstu,
 • w eksporcie z tabeli współrzędnych do pliku tekstowego wprowadzono możliwość dołączania punktów do istniejącego już pliku na dysku,
 • w transformacji mapy zwiększono do 500 ilość punktów dostosowania
 • w funkcji wyświetlania współrzędnych w innych układach na mapie dodano wyświetlanie WGS'84 w stopniach,
 • usunięcie pojawiającego się błędu podczas anulowania wydruku,
 • w zakładce Łuki pionowe w module Trasy dodano możliwość wprowadzenia przesunięcia pionowego niwelety. Uwaga - ta opcja powinna być stosowana z odpowiednią rozwagą, aby nie zniekształcić wyników obliczeń,
 • w module "Projektowanie tras" dodano w menu w zakładce Krawędź dla kolumny "Przes. poz" możliwość: a) wstawienia zadanej wartości dla wszystkich lub zaznaczonych wierszy b) dodania wartości dla zaznaczonych (analogicznie jak dla kolumny "Przes")
 • w module "Projektowanie tras" dodano możliwość zapisania wszystkich wyliczonych punktów do tabeli roboczej z zadanym przez użytkownika przedrostkiem (opcja "wszystkie punkty + przedrostek dla numeru")
 • w funkcji podziału obiektu na zadaną powierzchnię dodano opcję autonumeracji obliczanych punktów (z przedrostkiem lub bez) oraz możliwość włączenia generowania raportu po każdym cząstkowym podziale działki

 

 

8.4.12.29 z dn. 2011-12-29
 • możliwość ustalania gęstości siatki kwadratów w opcjach programu (zakładka Mapa) - dzięki temu można uzyskać np. siatkę 2cm albo 1mm
 • funkcja umieszczania fragmentu mapy w skali w raporcie - opis działania
 • w podziale działki na powierzchnię wprowadzono możliwość podziału działki na "n" równych części oraz możliwość powtarzania zadanego kryterium podziału - np. podział działki 10ha na kolejne działki 1ha linią równoległą do danej
 • przypisywanie kodów punktów z tabeli współrzędnych do pola KOD w bazie danych dla punktów na mapie - funkcja ikonki "XYH" w oknie bazy danych,
 • obsługa nowych tachimetrów STONEX - R2,R5,R6
 • możliwość wyłączenia kontroli duplikowania obiektów w eksporcie do innej mapy
 • możliwość wybrania wielu zadań obliczeniowych do wysłania przez e-mail
 • w module objętości dodano możliwość obliczania różnic wysokości między punktem a jego rzutem na model - zakładka "Rzutowanie", punkt z tak obliczoną różnicą wysokości może być zapisany do bazy,
 • w oknie informacji o typie linii (okno warstw, legendy) dodano info o grubości linii,
 • w menu Mapa i na pasku ikon dodano nową funkcję - "Podgląd współrzędnych w innym układzie" - w okienku wybiera się układ współrzędnych i wówczas można oglądać współrzędne bieżącej mapy w wybranym układzie (działa także CTRL-C/V - kopiuj wklej), ponadto można tam wpisać współrzędne w wybranym układzie i wycentrować mapę na tym punkcie
 • w module transformacji międzyukładowej możliwość podania poprawki wysokości lokalnej podczas transformacji - poprawki te mogą być nazywane i są zapamiętywane.
 • w funkcjach obliczania czołówek dodano możliwość liczenia i wstawiania czołówek przestrzennych
 • dla wybranego/wybranych punktów obiektów na mapie wprowadzono możliwość umieszczenia punktów tych obiektów na wybranej warstwie, funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszki (Obiekt-Przypisz punkty obiektu do warstwy), opcja ta działa także dla wybranych punktów nietworzących obiektów,
 • umożliwienie edycji współrzędnych środka i promienia wybranego okręgu na mapie - prawy klawisz myszki - Edycja
 • w menu Mapa-Formularz, w oknie wybierania mapy do wstawienia w formularz dodano możliwość wskazania punktu dla którego jest wyznaczane godło mapy, potem może być ono uwidocznione w opisie pozaramkowym
8.4.11.30 z dn. 2011-11-30
 • funkcja wysyłania zadań obliczeniowych przez e-mailem - opcja w oknie otwierania zadań w modułach obliczeniowych
 • proponowanie nazwy zapisywanym zadaniom tachimetrii, ortogonalnych, biegunowych
 • możliwość kopiowania pól z danymi wprowadzonymi w dodatkowych kolumnach tabeli współrzędnych do tabeli bazy danych na mapie - przydatne np. do przenoszenia nr KERG wprowadzonego w tabeli współrzędnych do bazy danych na mapie
 • możliwość jednoczesnego ustawiania atrybutów warstw (kolor, typ linii, grubość) w oknie legendy dla warstw w głównym folderze i w podfolderach
 • wprowadzenie możliwości wykonywania pomiarów on-line tachimetrem lub GPS, obecnie dla tachimetrów LEICA i Elta (ZEISS) z okna K1 - po zestawieniu połączenia (kabel lub Bluetooth), wybiera się rodzaj mierzonego obiektu - punktowy (np. latarnia), lub liniowy (np krawężnik),dalej steruje się już pomiarem z tachimetru skąd przesyłane są współrzędne (w układzie lokalnym lub państwowym już po obliczeniu z wykorzystaniem punktów nawiązania - np. wcięcie). W efekcie na mapie powstają gotowe obiekty, a do tabeli współrzędnych trafiają punkty
 • w opcji wstawiania grafik dodana możliwość ustawienia przeźroczystości
8.4.10.28 z dn. 2011-10-28
 • udostępniono nową aplikację C-GEO GIS - obecnie jako bezpłatną przeglądarkę GIS - więcej informacji
   
 • dodane nowe narzędzie na mapie - ikonka "Wstaw grafikę" - do umieszczania na mapie różnorodnych symboli, obrazków itp. z zestawów lub samodzielnie definiowanych/podłączanych - przydaje się np, do umieszczania na mapie symboli znaków drogowych, itp.
 • dodany import plików DGN w formacie Microstation V8
 • dodany import z programu GEOMAPA
 • dodana możliwość wysłania mailem: wygenerowanych raportów (nowe menu w oknie edytora raportów), rastra z okna eksportu do pliku rastrowego, kopii projektu i kopii mapy tworzonych w oknie Projektów. Opcje do zarządzania wysyłaniem maili w parametrach programu,
 • dodano możliwość umieszczania zaznaczonych napisów (np. Ctrl-lewy klawisz myszki na napisie, lub wybranych prostokątem na mapie) jako zaznaczonych w oknie Edytora napisów (menu Mapa) w celu ich modyfikacji
 • dodano możliwość zmiany kąta pochylenia napisu w oknie Edytora napisów
 • dodano skrót klawiszowy do funkcji undo/redo - Alt-Backspace/Shift-Alt-Backspace
 • dodano skrót klawiszowy do funkcji wyświetlania na mapie punktów bez kodu/bez numeru - Ctrl-N
 • w funkcji Kody-Warstwy dodano możliwość zmiany sposobu sortowania warstw
 • obliczanie powierzchni działek z enklawami niezależnie od kierunku ich rysowania w stosunku do kierunku rysowania działki
 • w oknie rozliczenia działek dodano dodatkowe okno z widokiem rozliczanych użytków
 • dodano nowy raport w module Objętości i warstwice - raport obliczeń z zakładki Rzutowanie
 • import danych z pliku tekstowego do modułu Tras drogowych - dla zakładki Krawędzie - funkcja pod prawym klawiszem myszki w tej zakładce
 • w oknie importu z DXF/DWG dodana opcja nie importowania "pustych" warstw
 • w menu Tabela-Eksport do shp są wysyłane zaznaczone punkty tabeli z wszystkimi atrybutami
 • w module kalibracji rastrów zwiększono ilość punktów dostosowania do 2000
 • w menu Tabela okna projektów i pod prawym klawiszem myszki na tytule PROJEKTY (lub w menu Tabela->Szukaj w tabelach) - dodano możliwość wyszukiwania wpisow z zawartości pól Opis, Opis1-5 z danych wszystkich tabel współrzędnych wszystkich projektów
 • w tachimetrii dodano konwersję danych z pliku z tachimetru KOLIDA KT-470RLC
 • nowe funkcje w menu Raporty: grupowanie raportów, dodawanie pustego raportu np. do własnoręcznego wypełnienia, zmiana nazwy raportu
8.4.08.31 z dn. 2011-08-31
 • poprawka do wersji wczorajszej ustawiająca drukowalność wartwy na "włączoną"  przy wczytywaniu istniejących szablonów
8.4.08.30 z dn. 2011-08-30
 • obsługa tachimetru GEOMAX ZOOM 20/30 w tachimetrii
 • dodana nowa kolumna w niwelacji - przesunięcie H - umożliwia wpisanie przesunięcia H dla zmierzonego punktu, dzięki temu można obliczać rzędne punktów niedostępnych, np. dla wyznaczania osi przewodu
 • w oknach gdzie wyświetlana jest lista warstw, włączenie ich sortowania
 • poprawka importu punktów z TXT gdy w tabeli są punkty o numerach powtarzających sie z punktami w pliku
 • poprawka zapisu do tabeli punktów obliczonych gdy są w tabeli punkty o tych samych numerach a innych kodach
 • funkcja generowania raportów z bazy danych (ikonka i na mapie) - raporty mogą zawierać zarówno dane opisowe obiektów z bazy jak i dane geometrii obiektów, w zestawie także edytor raportów - opis działania tej funkcji: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?p=16236#p16236
 • w module wpasowania rastrów dodano możliwość wyboru rodzaju zastosowanej georeferencji po wpasowaniu (TFW/GEO/GEOTIFF)
8.4.07.05 z dn. 2011-07-05
 • moduł transformacji Helmerta/afinicznej - transformacja wspolrzednych z przepisaniem wysokości - wprowadzenie możliwości przesuniecia h  - funkcja pod ikonką ustalania zakresu zapisu do bazy
 • zwiększenie ilości wyświetlanych znaków numeru użytku w oknie wyrównania pow. użytków
 • w opcjach wstawiania wysokości do wskazanego punktu, możliwość wstawienia wysokości "do 0 miejsc po przecinku", czyli do metra
 • dodane zapamiętywanie wielkości bufora w funkcji jego generowania
 • w transformacji zapamiętywanie ustawienia pod ikonką "Do Bazy" - Przepisz kod punktów i wysokość punktów z układu pierwotnego do układu wtórnego
 • w menu w oknie danych dla punktów dodana opcja "Zaznacz te punkty, które są aktualnie zaznaczone w tabeli", której wykonanie skutkuje przeniesieniem zaznaczenia punktów z tabeli do okna danych
 • w "Przekrojach pionowych" dodana opcja "rozsuń opisy jeśli nachodzą na siebie ..." - włączenie tej opcji powoduje automatyczne rozsuwanie opisów w tabelce pod przekrojem tak aby opisy dla punktów położonych blisko siebie nie przesłaniały się nawzajem. Opcja działa tylko dla opisów umieszczonych pod kątem 90 lub 270 stopni
 • w "Projektowaniu tras" poszerzono wydruk definicji krawędzi o brakujące kolumny
 • w opcji "Mapa->Raster->Transformacja rastrów" dodano obsługę georeferencji zapisanej w pliku tiff (geotiff) oraz umożliwiono transformację z/do wszystkich dostępnych układów lokalnych
8.4.05.31 z dn. 2011-05-31
 • w oknie przeglądania danych opisowych dla obiektu (ikonka i z tabelką) po kliknięciu prawego klawisza myszki dodano opcję włączenia zapamiętywania danych dla pola bazy. Po jej włączeniu, przy wprowadzaniu następnych rekordów, w oznaczonym polu zostaną przyjęte wartości z poprzedniego rekordu
 • do okna legendy wprowadziliśmy możliwość dodawania opisu do nazwy warstw - funkcja pod prawym klawiszem myszki na nazwie warstwy ("zmień nazwę i opis") - przydaje się to gdy nazwy warstw są niezrozumiałymi skrótami.
 • dodana możliwość transformacji dla układu lokalnego - powiat Kłodzko 1965/4 - dane oparte na współrzędnych osnowy z tego powiatu
 • w module tras drogowych, zakładka "XY-Hektometr" dodano obliczanie współrzędnych rzutów na oś trasy (dla punktów obliczanych w tej zakładce)
 • podczas eksportu mapy do SHP dodano zakładanie pliku PRJ (z danymi projekcji),
 • dodano nowy typ linii eksportowanej do DXF/DWG - symbol skarpy - kod WKS - do prawidłowego działania tej opcji należy samodzielnie wprowadzić zmiany: w oknie eksportu do DXF/DWG, zakładka Parametry, w wierszach 19,101,186 wstawić kod - WKS zamiast zapisu Continuous
8.4.05.10 z dn. 2011-05-10
 • poprawiona obsługa wyświetlania danych katastralnych z Geoportalu po zmianie kolejności współrzędnych w tym zasobie ("stary WMS"),
 • pod prawym klawiszem myszki na mapie dodana opcja wskazania lokalizacji mapy w Geoportalu (otwiera się okno przeglądarki internetowej ze wskazaną lokalizacją),
 • okienko wyświetlające styl linii zostało zmodyfikowane, tak że zawsze pokazuje aktualnie obowiązujący styl linii, niezależnie od rodzaju narzędzia edycji wykorzystywanego aktualnie na mapie,
 • nowa transformacja międzyukładowa (dla przeliczeń między układami 1925 i 1975) zapewniająca zgodność z wymaganiami BGiK Warszawy. Nowe transformacje są do wyboru z listy układów lokalnych przy włączonej ikonce przeliczeń międzyukładowych w module transformacji, umożliwia także transformację mapy,

 

8.4.04.29 z dn. 2011-04-29
 • w ustawieniach projektowania tras dodana opcja do odhaczenia - formatowanie numeru do postaci hh+mm
 • w imporcie współrzędnych z plików txt dodana możliwość dodania przyrostka i przedrostka do numeru
 • w module transformacji Helmerta dodana w ikonce "u/v" możliwość zadania określonej skali i kąta obrotu - jeśli wprowadzi się jedną lub dwie te wartości, transformacja zachowuje je i wykonywana jest tylko translacja/obrót
 • dodano zapamiętywanie ostatnio zadanego zakresu przyciągania na mapie,
 • w eksporcie do TXT możliwość wyłączenia z eksportu punktów z @
 • w module Przekroje nowa ikonka w zakładce Parametry - umożliwiająca wybór zadań przekrojów dla których ma zostać przypisane bieżące ustawienie parametrów warstw
 • poprawka zapisu do bazy zadanej współrzędnej H przy zapisie punktu wskazanego na mapie,
 • poprawiony blad przy otwieraniu projektu z rastrami w innym katalogu,
 • pod prawym klawiszem myszki na mapie dodana opcja wskazania lokalizacji mapy w GoogleMaps,
 • w niwelacji, w konwersji danych z niwelatora Sprinter dodano rozpoznawanie wielu ciągów niwelacyjnych zarejestrowanych w jednym pliku,
 • w menu Mapa- "Wstaw podział sekcyjny (siatke kwadratów) jako obiekty" dodano możliwość wstawiania siatki kwadratów w wybranym układzie współrzędnych, innym niż układ bieżącej mapy, podobnie jak to jest już możliwe z podziałem sekcyjnym,
 • dodano opcję określania stopnia intensywności rastra w menu Opcje-Parametry programu-Mapa - jest to przydatne szczególnie dla rastrów kolorowych,
 • w menu Mapa-Formularz dodano okienko z ustawieniami wydruk po kliknieciu ikonki drukarki (mozna tam ustawic ilosc kopii),
 • w menu Mapa-Formularz w oknie wyboru mapy do wstawienia w formularz dodano nowe funkcje: możliwość zmiany wielkości okna, wstawianie podglądu siatki kwadratów, możliwość przesuwania kartki zakresu wydruku o jej szerokość, powiększenia podglądu wydruku do wielkości kartki,
 • w rysowaniu obiektów zamkniętych i otwarych dodano możliwość przyciągania także do punktów bez numeru właśnie rysowanego obiektu,
 • w rysowaniu obiektów otwartych pod prawym klawiszem myszki dodano funkcję "zakończ prostopadle"
 • w "Projektowaniu tras" zakładka "Łuki pionowe" dodana kolumna "Spadek"
 • w module obliczenia objętości w zakładce "Rzutowanie" (pod prawym klawiszem myszki) dodane opcje do zanumerowania i przenumerowania punktów obliczanych
8.4.03.31 z dn. 2011-03-31
 • dodanie nowej transformacji lokalnej "Pow. opolski 1965/4", o dokładności i raporcie zgodnym z wymaganiami ODGiK powiatu opolskiego,
 • wprowadzenie nowych parametrów do wyników obliczeń transformacji (zbieżność południków, zniekształcenie długości, wypadkowa korekta Hausbrandta),
 • zmiana kształtu kursora podczas edycji rastra na mapie,
 • poprawka pobierania danych z Geoportalu w przypadku wskazania zakresu mapy do pobierania,
 • opracowanie nowego, uniwersalnego klienta WMS, który umożliwia wyświetlanie i pobieranie danych z dowolnych serwerów WMS (wywołuje się go klikając na ikonkę WMS -> Klient WMS). Nowy klient oferuje pracę "online" pobierając potrzebny fragment mapy przy każdym jej odświeżeniu, przesunięciu, powiększeniu itp. nie blokując przy tym operacji na mapie (pobranie i podczytanie pobranych danych odbywa się w tle),
 • wprowadzenie możliwości umieszczenia podziału sekcyjnego (i/lub siatki kwadratów) z układów państwowych 1965/1992/2000 na mapie utworzonej w jednym z tych układów - opcja potrzebna gdy na mapie w jednym układzie mają być naniesione sekcje z innego układu współrzędnych. Funkcja ta jest dostępna w menu "Mapa-Wstaw podział sekcyjny jako obiekty",
 • uzupełnienie braków w definicji niektórych obiektów w narzędziu K1 (kolory linii, itp.), aby wykorzystać nowe definicje, należy wywołać ikonkę K1, kliknąć na ikonkę "DEF", wczytać plik k1_98.dob z katalogu C-GEO8/BIN,
 • zlikwidowanie błędu, który powodował uszkodzenie mapy po usunięciu punktu w tabeli,
 • odczyt obserwacji wcięć w danych tachimetrycznych z Topcona format SSS (instrumenty GPT/GTS),
 • poprawka wyświetlania mapy w formularzu poza obszarem roboczym,
 • dodana funkcja "Ustaw jako roboczą" na dolnym pasku zakładek otwartych okien dla zakładki tabeli/mapy - pod prawym klawiszem myszki, a także tą samą funkcję jako ikonkę obok przycisków zapamiętujących położenie na górze okna tabeli/mapy,
 • dokładność zapisywanych współrzędnych po przeliczeniu z układu 65/2000 w module transformacji uzgodniona z ustawieniami w opcjach programu,
 • w module Trasy - pod prawym klawiszem dodane przenoszenie wyników obliczeń z zakładki XY-hektometr do zakładki Krawędzie
 • w module Trasy - w zakładce Punkty dodatkowe dodana ikonka Menu z funkcją - "dodaj/zmien wartość" (dla przesunięcia, Przes. H i spadku).
 • w module Trasy - zakładka XY->Hektometr - dodana kolumna "H" oraz kolumna "Uwagi" w której umieszczane są informacje czy punkt (lub jego rzut na oś) leży na prostej, łuku kołowym czy klotoidze
 • w module Trasy - zakładka Krawędź - w "Menu" dodana opcja "Umieść punkty definicji krawędzi w obliczanych punktach pośrednich". Włączenie tej opcji powoduje, że do obliczanych punktów na krawędzi dołączane są punkty definiujące krawędź. Dołączenie tych punktów nie zakłóca odstępów między punktami pośrednimi (punkty definicji są traktowane jako punkty dodatkowe).
 • poprawka obliczania hektometrów w trasach drogowych (zakładka XY->hektometr) w niektórych szczególnych przypadkach,
 • dodanie podczas importu plików DXF/DWG zapisu na mapę napisów umieszczonych jako atrybuty obiektów w DXF/DWG - dotąd te napisy nie były importowane
 • poprawka likwidująca zaznaczanie punktów niewidocznych na mapie (czyli np z @ albo tych które są wyłączone opcją Mapa-Wyświetlanie punktów bez kodu),
8.4.02.28 z dn. 2011-02-28
 • przy imporcie txt dodano możliwość transformacji międzyukładowej z przeliczaniem wysokości,
 • zmiana nazwy tabeli kodów K1 - na K1'1995,
 • likwidacja komunikatu o błędzie gdy nie ma założonego projektu, lub wybrano inny katalog projektów i jeszcze nie otwarto żadnej tabeli, a kliknie się na menu Raporty,
 • skalowalne przyciski kalkulatora,
 • zmiana tytułu pozycji menu w "Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczenie użytków - Powierzchnie zredukowane 65"  - na "Powierzchnie zredukowane 65/92/2000",
 • w oknie edytora obiektów na warstwie typu Budynki wprowadziliśmy generowanie raportu "Powierzchnia zabudowy". Zawiera on informacje o budynku (Powierzchnia, obwód listę punktów, wartości czołówek pomierzonych, obliczonych oraz różnice między nimi),
 • sygnalizacja otwarcia tej samej tabeli przez innego użytkownika (np. w sieci),
 • modyfikacja importu danych z GeoInfo V - w związku z wprowadzeniem nowszej wersji tego systemu,
 • poprawka eksportu do DXF/DWG bloków np. studni które w niektórych przypadkach były wysyłane jako linie przerywane,
 • przy odczycie danych z tachimetrów Topcon GTS 100N/210/220/230N rozpoznawanie współrzędnych podczas transmisji,
 • w module Trasy drogowe - dodana kolumna Spadek do zakładki Łuki pionowe i do raportu - zawiera wyliczone spadki na punktach załamania stycznych niwelety,
 • możliwość przesuwania napisów gdy są na warstwie nieedytowalnej ale wybieralnej,
 • wyświetlanie siatki krzyży w oknie podglądu wydruku na mapie i w oknie formularzy (wtedy gdy siatka jest wyświetlana na mapie),
 • w kontroli spójności mapy - możliwość zrzucania punktów bez kodu na warstwę zerową

 

8.4.01.28 z dn. 2011-01-28
 • w legendzie wprowadzono możliwość włączenia podglądu wybranej mapy w tle z dowolnego projektu (maksimum 7 map). Po włączeniu podglądu mapy, można ustalić jej stopień przezroczystości poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszki na nazwie mapy na liście map w legendzie. Mapy wyświetlane w tle nie podlegają edycji (rysunek)
 • dodany nowy pasek ikon - "Edycja rastra" (włączany w "Opcje-Paski narzędzi") - umożliwia on edytowanie rastrów (usuwanie ich treści) widocznych na mapie, przydatne np. tam gdzie prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza - umożliwia aktualizację treści rastra.
  Dostępne funkcje:
  usuwanie: pojedynczych pikseli, linią łamaną, obiektem zamkniętym. Po wybraniu pierwszej lub drugiej funkcji, naciśnięcie prawego klawisza myszki umożliwia ustalenie rozmiaru "gumki"
  funkcje "cofnij/ponów" - cofanie i przywracanie zmian na rastrze
  zapis pliku TIFF w dwóch wariantach: ze zmianami umieszczonymi w rysunku na stałe, lub ze zmianami w odrębnym pliku - rejestrze zmian. Dzięki temu oryginał jest niezmieniony, a jeśli w katalogu gdzie jest umieszczony raster, będzie także plik rejestru zmian, C-GEO wyświetli wówczas raster z uwzględnieniem wykonanych zmian.
  odczyt pliku TIFF - z wyświetleniem modyfikacji rastra jeśli dostępny jest plik zmian 
 • kolumna "Przes. niw." z zakładki "Krawędź" została przeniesiona na oddzielną zakładkę "Przesunięcie niwelety". Wprowadzone na niej dane przesunięcia są uwzględniane na wszystkich zakładkach (Krawedz, Punkty dodatkowe, Punkty kontrolowane),
 • "Porównywanie współrzędnych" - możliwość przepisania oznaczonych na czerwono (różnice współrzędnych większe od zadanej) lub na zielono (różnice współrzędnych mniejsze od zadanej) punktów z tabeli 1 lub tabeli 2 do tabeli roboczej,
 • w funkcjach tabeli współrzędnych - Kontrola punktów położonych blisko siebie dodano opcję zapisu uśrednionych współrzędnych dla wszystkich grup powtarzających się punktów,
 • w imporcie punktów z pliku TXT dodano możliwość transformacji międzyukładowej przed zapisem do tabeli współrzędnych (np. punkty z GPS-WGS84 do układu 2000), a także opcję zapisu tylko punktów odleglejszych od siebie o wartość większą niż zadana promieniem
 • do ustawień wydruku mapy dodano możliwość drukowania zadanej ilości kopii wybranego obszaru
 • dodano eksport do pliku punktów z tabeli współrzędnych w formacie Sokkia RX (nowa, ostatnia opcja w oknie zapisu punktów z tabeli do tachimetrów - ikonka Transmisje do/z rejestratorów)
 • w "starym" oknie z listą warstw dodano przyciski szybkiego umieszczania wybranej warstwy na górze/dole listy warstw
 • w eksporcie mapy do pliku rastrowego dodano zapis georeferencji w pliku TAF oraz możliwość wprowadzenia współrzędnych ograniczających obszar eksportu przez podanie numeru punktu
 • nowy format w niwelacji - "Sokkia SDL 1x - format CS2"
 • w opcji Mapa->Raster->Wpasowanie rastra - dodane zapisywanie rastra do menadżera rastrów (po wpasowaniu)
8.3.12.01 z dn. 2010-12-01
 • autozapis danych tabel i map wraz z bazami danych, oraz funkcja przywracania danych z autozapisu - funkcje te dostępne są w oknie projektów - rozwijane pod nazwą tabeli. Po naciśnięciu prawego klawiszem myszki można odtworzyć wybrane archiwum mapy. Sam autozapis włącza się w opcjach  programu (zakładka Inne), tam ustala się ilość zapisywanych kopii i częstotliwość zapisu,
 • Odczyt plików modyfikujących Ewmapy z danymi wektorowymi, a po modyfikacji zapis pliku z danymi zaktualizowanymi do importu w Ewmapie (Plik-Eksport-Ewmapa wektory do modyfikacji), ponieważ jest to dość "świeża" funkcja - prosimy o ewentualne uwagi. Do prawidłowego działania jej potrzebny jest aktualny plik szablonu ewmapa.sz - który należy wybierać przy zakładaniu mapy,
 • zmiana sposobu wyliczania punktów na krawędzi tras drogowych - dodana możliwość wprowadzenia przesuniecia niwelety w przypadku gdy jest ono zmienne oraz możliwość przesunięcia w poziomie. Więcej informacji w tym wątku: http://softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?p=14421#p14421
 • w obliczaniu punktów na krawędzi w projektowaniu tras dodana możliwość interpolacji wartości spadku w definicji krawędzi - opcja włączana/wyłączna w menu dostępnym na zakładce "Krawędzie"
 • dodany eksport mapy do pliku w formacie SVG,
 • dodano możliwość zapisu projektów w wybranym folderze do archiwum - tworzone jest archiwum o nazwie folderu z projektami wewnątrz. Nie ma na razie możliwości automatycznego rozpakowania tak spakowanych projektów z odtworzeniem folderu. Można rozpakować je samodzielnie i umieścić rozpakowane projekty w katalogu projektów C-GEO,
 • dodano kontrolę wersji projektu zapisanego w repozytorium: jeśli kilku użytkowników wykorzystuje ten sam projekt pobierany z jednego repozytorium (np. na dysku sieciowym), wówczas program podczas uruchamiania projektu będzie sygnalizował obecność nowszej wersji projektu w repozytorium niż ta która jest otwierana lokalnie - a więc jeśli drugi użytkownik opracował nowszą wersję projektu i umieścił go w repozytorium - pozostali użytkownicy projektu otrzymają o tym informację i będą mogli pobrać najnowszą wersję projektu,
 • wprowadzono możliwość instalacji "wtyczek" - zewnętrznych programów uruchamianych z poziomu C-GEO, które na dzień dzisiejszy umożliwiają między innymi:
  1. Wyznaczanie środka i promienia okręgu na podstawie wielu punktów na łuku
  2. Eksport i import punktów z tabeli współrzędnych C-GEO wprost do AutoCAD
  3. Wpasowanie prostej w zbiór punktów i jej umieszczenie na aktywnej mapie
  4. Podział łuku na zadane odcinki według różnych kryteriów
  Wtyczki piszą entuzjaści C-GEO :) i udostępniają je. W menu "Wtyczki" wyświetlana jest lista zainstalowanych wtyczek. Korzystając z opcji "Wtyczki -> Pobierz wtyczki ..." można w prosty sposób pobierać i instalować nowe wtyczki. Więcej informacji o wtyczkach na naszym forum: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewforum.php?f=512
 • w oknie obliczeń na mapie dodany przycisk (w nagłówku okna) umożliwiający zapamiętanie położenia okna
 • w obliczeniu transformacji, w opcji transformacji plików tekstowych, wprowadzono zmiany umożliwiające transformację międzyukładową plików w formacie SWDE
8.3.10.29 z dn. 2010-10-29
 • W kontroli spójności dodane przenoszenie punktów z @ na warstwę zerową,
 • Możliwość ustalania odstępu i kąta pochylenia dla szrafur przypisywanych do wybranych obiektów,
 • Dodano szrafury półprzezroczyste o zadanym kolorze (kolorowe z określeniem stopnia przezroczystości) i w kolorze tła (z określeniem stopnia przezroczystości),
 • Dodano opcję w parametrach programu (zakładka Mapa), po włączeniu której napisy i symbole są rysowane razem z innymi obiektami na warstwach. Oznacza to że będą wówczas podlegały ukrywaniu tak jak inne obiekty mapy jeśli będą przykryte przez wypełnienia obiektów na warstwach powyżej, dotyczy to także ukrywania przez funkcję maskowania (ikonka na mapie)
 • W menedżerze rastrów wprowadzono możliwość dodania do bieżącego okna mapy rastrów, które mieszczą się  w jego zakresie (opcja pod prawym klawiszem myszki),
 • W module "Porównanie współrzędnych" - przyporządkowanie punktów według numerów (ikonka synchronizuj dane), dodanie opcji oznaczania kolorami w raporcie i obliczeniach punktów poniżej albo powyżej zadanego promienia, (w ramach porównywanej pary punktów) i opcji przepisania średnich z oznaczonych w ten sposób punktów do tabeli roboczej,
 • W ustawieniach WMS możliwość podania zakresu "z palca" oraz opcja wyznaczania tego zakresu na podstawie widocznego obszaru w oknie mapy (czyli powiększamy/pomniejszamy tak aby widzieć żądany obszar)
 • W module "Projektowanie tras drogowych" - dodatkowa kolumna w zakładce Krawędzie - Przesunięcie niwelety - umożliwia wprowadzenie zmiennego przesunięcia niwelety od osi trasy
 • Dodanie kalibracji metodą splinów (thin plate spline) do modułu C-RASTER:
  - dodana ikonka do wskazywania punktów wpasowania.
  - wskazane punkty są automatycznie zapisywane w pliku o nazwie rastra i rozszerzeniu "kal".
  Format tego pliku jest identyczny z zadaniem z wpasowania z C-Geo
  - jeżeli chcemy aby po wpisaniu numeru punktu terenowego wskoczyły współrzędne z tabeli roboczej z C-Geo - to C-Geo musi być otwarte i otwarty projekt z którego mają być pobierane współrzędne
  - po wprowadzeniu punktów dostosowania (min. 3) i kliknięciu na ikonkę wpasowania (żółta błyskawica) wykonywana jest kalibracja w wyniku której powstaje w katalogu BIN tymczasowy plik o nazwie "skalibrowany.tif". Plik ten jest automatycznie wczytywany do C-Rastra wiec UWAGA! jeżeli wykonywaliśmy jakieś zmiany na pliku wejściowym to należy go zapisać przed kalibracją.
  - otrzymany raster można zapisać w docelowym katalogu pod docelową nazwą korzystając z opcji "Zapisz jako".
  Ta metoda kalibracji przekształca raster dopasowując go do punktów dostosowania.
 • W związku z wprowadzeniem komunikacji między C-Rastrem a C-Geo w kwestii wymiany współrzędnych dodano możliwość takiej komunikacji we wtyczkach. Opis funkcjonalności pod tym linkiem: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?f=507&t=8741
 • W module "Objętości warstwice" dodana możliwość "czyszczenia" danych z pojedynczych zakładek
 • Poprawka obliczania odchyłek liniowych w tachimetrii dla wielokrotnych wystąpień tego samego punktu nawiązania
 • Dodano możliwość wybierania na mapie obiektów obszarem nieregularnym - po wyborze ikonki "Wybieranie" i przytrzymaniu Alt, można wskazywać punkty obrysu - wszystkie obiekty mieszczące się wewnątrz są zaznaczane (np. do usunięcia, eksportu, umieszczenia w schowku)
 • Dodano zapamiętywanie ustawień odstępu między kreskami schodów - po ustawieniu innej niż standardowa szerokości, przy wypełnianiu schodami następnego obiektu, podpowiadany jest ten ostatni odstęp,
 • Podczas rysowania obiektów (np. z narzędzia K1) lub kodowania punktów na mapie, jeśli obiekty te są przypisane do warstw z bazami danych, wywoływane jest okno bazy w celu uzupełnienia atrybutów obiektu. Automatyczne wywoływanie tego okna można wyłączyć w opcjach programu (zakładka Mapa)
 • Dodane rozpoznawanie dodatkowego kodu dla pikiety zarejestrowanej przez program TOPSURV -Topcon - jeśli taki kod jest zarejestrowany, przy odczycie pikiet, do stanowiska tachimetrycznego dodawana jest kolejna pikieta o nowym kodzie i pozostałych danych zgodnych z pikietą o podstawowym kodzie
 • W drukowaniu danych działki (menu Obliczenia-Obliczanie powierzchni) możliwość drukowania wartości poprawki odwzorowawczej dla drukowanej działki
 • W opcji "Mapa->Raster" dodana opcja "Wyszukaj rastry na dysku" - opcja pozwala na przeszukanie zadanego katalogu (z/bez podkatalogami) w celu znalezienia rastrów ktore mieszczą się w aktualnie widocznym oknie mapy. Odszukane rastry można jednym kliknięciem wczytać na wybraną warstwę mapy.
8.3.09.23 z dn. 2010-09-23
 • uzgadnianie kodów (K1/K1'98) przy eksporcie do innej mapy - jeśli jedna mapa była wykonywana w standardzie starej K1 (1995) a druga w standardzie nowej K1 (1998) to po połączeniu obu map kody punktów, które istnieją w obu instrukcjach są uwzględniane
 • import linii krzywych (np. warstwic) z plików DXF/DWG
 • możliwość zapisu do archiwum wybranej tabeli (łącznie z mapą) a także wczytania utworzonego archiwum mapy - umożliwia to przenoszenie wybranych map z projektów
 • poprawka likwidująca powiększanie się okręgów podczas transformacji mapy
 • poprawka wyświetlania informacji o warstwie wybranego obiektu w dolnym pasku mapy
 • uwzględnianie numerów punktów dłuższych od 15 znaków (do 20) podczas importu punktów z TXT i wklejania punktów ze schowka
 • możliwość ustalenia błędów granicznych dla punktów wpasowania rastra (prawy klawisz myszki na tabelce) i sygnalizacja ich przekroczenia (kolorem wiersza)
 • funkcja umożliwiająca wyliczanie średnich współrzędnych dla wprowadzonych par punktów w module "Porównywanie współrzędnych"
 • zapamiętywanie ustawień "Co drukować" oraz dodane nowe kolumny do wydruku dotyczące średnich wartości w module "Porównywania współrzędnych"
 • w module Objętości i warstwice dodano obliczanie powierzchni 2D i 3D nad i pod powierzchnią tnącą, czyli powierzchnie płaskie i przestrzenne wykopu i nasypu. Dodatkowo możliwe jest teraz wstawianie i kasowanie wierszy danych w zakładkach Przecięcie prostych i Rzutowanie, a także poprawiono wklejanie danych do zakładek (obecnie nowe wiersze danych są dodawane do poprzednich a nie nadpisywane nad nimi)
 • w oknie bazy danych działającym w trybie podglądu jednego rekordu (ikonka "i" z tabelką) dodano wyświetlanie tych pól których widoczność i kolejność jest ustalona w oknie bazy danych (tryb widoku wszystkich rekordów)
 • dodane zapamiętywanie wyboru katalogu docelowego dla wpasowywanych rastrów

 

8.3.08.03 z dn. 2010-08-03
 • w oknie definiowania pól w bazie danych (ikonka struktura w oknie bazy) dodana możliwość wstawienia nowych pól do bazy - data modyfikacji i data utworzenia obiektu - te pola umożliwiają np. wybieranie obiektów zmodyfikowanych w określonym czasie przez określonego użytkownika - a więc możliwość aktualizacji danych przez wielu operatorów,
 • poprawka wstawiania bieżącej 0.00 przy ujemnej wartości bieżącej w ikonce "Opis miar bieżących i domiarów" na mapie,
 • w module  transformacji pod prawym przyciskiem wprowadzono możliwość dodania przedrostka do numeru,
 • w oknie bazy danych ikonka - "Menu" pozycja "Zaznaczone obiekty" - dodano możliwość kopiowania zaznaczonych obiektow w bazie do wskazanej warstwy. Funkcja ta działa dla baz zawierających obiekty liniowe i powierzchniowe (punkty z bazą danych nie mogą być kopiowane),
 • Ikonka Obliczenia na mapie - "Odległości i azymuty" - jeśli są dane XYH - wyliczane są dodatkowo: Odległość skośna,Suma odległości skośnych,
 • w module Tras drogowych wprowadzono możliwość określania odrębnie odstępu między punktami na prostej i na łukach - ustala się to w ikonce "?" - dotyczy to punktów pośrednich trasy (zakładka Punkty pośrednie), punkty na krawędziach (zakładka Krawędź) mogą mieć własne ustawienia odstępu (kolumna Odstęp w tej zakładce),
 • w niwelacji drukowana jest długość ciągu niwelacyjnego (liczona z sumy odległości między stanowiskami lub z pola "Długość ciągu") zgodnie z wyborem w oknie edycji danych,
 • zmieniono rozszerzenie pliku na "*.sdr" tworzonego w tabeli współrzędnych (ikonka Transmisja punktów - PC-Rejestrator)- zawierającego punkty w formacie Sokkia SET 500/600 Powerset
8.3.07.06 z dn. 2010-07-06
 • poprawka do wersji wczorajszej usuwająca usterkę występującą przy wydruku dużych map
8.3.07.05 z dn. 2010-07-05
 • proprawiony eksport tekstów do dxf (dodane uwzględnianie nowych parametrów dotyczących punktu wstawienia tekstu)
8.3.06.24 z dn. 2010-06-24
 • dodana możliwość wyłączenia wskazanego rastra na mapie oraz jego usunięcia z dysku - dostępne w menedżerze rastr�w - po naciśnięciu prawego klawisza myszki, wskazać miejsce gdzie jest umieszczony raster, wtedy wywołuje się menedżer rastr�w i tam dostępne nowe funkcje pod prawym klawiszem myszki na wskazanym wierszu listy rastr�w
 • w oknie menedżera rastr�w dodana funkcja pod prawym klawiszem myszki - "Dodaj raster do aktywnego okna mapy" - umożliwia szybkie wstawienie znalezionego rastra do bieżącej mapy
 • poprawka umożliwiająca wskazanie jako katalog projekt�w katalogu sieciowego (nie podmapowanego jako odrębny dysk)
 • w oknie bazy danych C-GEO można włączyć wyświetlanie identyfikatora obiektu (jest to pole nieedytowalne) - włączenie tego pola jest możliwe w ikonce Menu->Ustaw widoczność kolumn
 • w module Niwelacji dodano transmisję i konwersję danych z niwelatora kodowego South DL-202
 • w tachimetrii dodano możliwość transmisji i konwersji danych z tachimetr�w South NTS 360 z wyborem rodzaju obserwacji - przestrzennych/zredukowanych
 • w menu "Mapa->Kontrola topologii mapy" udostępniono nowe narzędzie umożliwiające dla wskazanej warstwy wykonywanie analiz topologii. W wyniku działania tej funkcji uzyskuje się listę obiekt�w kt�re mogą być przeglądane i pokazywane na mapie. Funkcja pozwala na:
  1. wyszukiwanie powtarzających się punkt�w w ramach jednego obiektu z zadaniem toleracji odległości minimalnej między punktami
  2. przecięcia (zapętlenia) w ramach jednego obiektu
  3. przecięcia odrębnych obiekt�w
  4. wykazywanie obiekt�w przylegających do siebie obiekt�w z określeniem minimalnej dopuszczalnej odległości między obiektami
  5. wskazywanie nachodzących na siebie obiekt�w kt�re nachodzą na siebie w zakresie większym niż zadane kryterium powierzchni
 • poprawka likwidująca problem z importem plik�w DWG na niekt�rych komputerach z Windows Vista
 • dodany zaawansowany edytor zapytań SQL (okno bazy danych ikonka Menu) z funkcjami:
  - wyboru p�l do zapytań, panelem operator�w logicznych, składaniem zapytań, zapisem i odczytem zapytań,
  - listą unikalnych wartości poszczeg�lnych p�l (ułatwiająca utworzenie zapytania)
 • dodana nowa ikonka na pasku narzędziowym mapy umożliwiająca szybkie wczytanie skalibrowanego pliku rastrowego tiff - plik tiff wczytytwany jest na warstwę o nazwie takiej jak nazwa pliku (w przypadku jej braku - warstawa jest dodawana)
 • w niwelacji dodana możliwość wprowadzenia długości ciągu oraz wskazania tej długości jako wartości do wyliczenia odchyłki maksymalnej (zamiast sumy długości celowych)
8.3.05.31 z dn. 2010-05-31
 • możliwość wyłączenia kolumn H z raportu w module Por�wnania wsp�łrzędnych
 • w tachimetrii dodano w oknie informacji o odchyłkach długości na punktach nawiązania wartość dopuszczalnej odchyłki liniowej
 • w oknie informacji o obiekcie program nie podaje wartości powierzchni rzeczywistej gdy układ odwzorowania wsp�łrzędnych nie jest określony
 • poprawka dodawania nowego projektu i tabeli w momencie eksportu do innej mapy
 • przywr�cenie możliwości zakładania projekt�w i tabel pod prawym klawiszem myszki gdy pozycja kursora jest na g�rze drzewka "Projekty"
 • przywr�cenie numeracji stron i kolor�w w nagł�wkach i stopce w drukowaniu raport�w
 • w module Przekroje pionowe dodany import danych z plik�w tekstowych (można importować zar�wno dane typu Nr/X/Y/H, jak i Nr/D/H)
 • w funkcji odczytu danych WMS z Geoportalu dodano możliwość odczytu danych tylko dla punkt�w, kt�re są umieszczone na aktualnie widocznych warstwach
 • dodano opcję wyłączającą przenikanie się rastr�w o białym tle w trybie nadpisywania (opcja włączana w Opcje-Parametry programu-Mapa: "wyświetlaj piksele w kolorze białym")
 • dodanie w raporcie z wyr�wnania ścisłego informacji w jakim układzie i strefie były wykonywane obliczenia
 • przyspieszenie ładowania i wyświetlania dużych rastr�w dla okna RTF na mapie
 • dodanie możliwości włączania/wyłączania autozapisu projektu przy wyłączaniu programu
 • w opcjach WMS dodana możliwość ustawienia wielkości pobieranego kafla oraz jego rozdzielczości w pikselach.
8.3.04.29 z dn. 2010-04-29
 • w oknie legendy, dział Rastry dodano wyświetlanie najpierw kr�tkiej nazwy rastra, a dalej pełnej ścieżki do rastra
 • w oknie projekt�w na pierwszej pozycji drzewka - PROJEKTY po naciśnięciu prawego klawisza myszki dodano
 • wyświetlanie ostatnio zmienianych katalog�w projekt�w
 • w menu "Projekty" okna projekt�w powt�rzono funkcje dostępne obecnie jedynie po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pierwszej pozycji drzewka projekt�w
 • dodano zabezpieczenie przed wykonaniem przemnożenia lub dzielenia przez zero w funkcji Translacja w oknie Tabeli wsp�łrzędnych
 • w ikonce "Opis-miary bieżące i domiary" dodano możliwość wyboru miejsca opisu bieżącej gdy domiar=0
 • poprawiono przenumerowanie punkt�w w edytorze obiekt�w gdy są tam punkty z @ - po zmianie numeracji punkty z @ są usuwane z tabeli
 • w transmisji danych z niwelatora Leica DNA 03/10 dodano odczyt obserwacji
 • na punkty tyczone i zapis ich wysokości do tabeli wsp�łrzędnych
 • poprawiono sygnalizację przekroczenia długości stycznych w obliczeniu tras drogowych
 • rozbudowano możliwości importu z SWDE przez menu GIS do mapy C-GEO; jeśli importowane są najpierw punkty, to do tabeli wsp�łrzędnych zapisywane są ich numery (pobierane z bazy danych), p�źniej przy imporcie obiekt�w, jeśli znalezione zostaną punkty w tabeli, są one traktowane jako punkty obiekt�w (np. działek)
 • w module tras drogowych w opcjach (niebieski znak zapytania) dodane zostalo "w miejsce klotoid licz parabole 3-go stopnia"
 • tworzenie raport�w z punkt�w w tabeli wsp�łrzędnych z dodatkowymi polami w bazie danych: dodana możliwość definiowania ilości miejsc po kropce dla p�l dodatkowych, dodana możliwość tworzenia szablon�w wydruk�w zar�wno 1 jak i 2-kolumnowych w nowym edytorze wzor�w raport�w.

 

8.3.04.12 z dn. 2010-04-12
 • dodana możliwość zmiany numeracji punkt�w podczas kontroli punkt�w bliskich lub o powtarzających się numerach w tabeli wsp�łrzędnych
 • dodany odczyt rastr�w w formacie PDF w C-Rastrze
 • poprawka uśredniania punkt�w w funkcji Kontrola punkt�w bliskich w tabeli wsp�łrzędnych
 • poprawka wyświetlania tekst�w pochylonych i z odnośnikami - zapisanych we wczesniejszych wersjach C-GEO - związana z nową funkcją justyfikacji tekst�w
 • podczas importu punkt�w z pliku tekstowego dodana możliwość zakodowania importowanych punkt�w podanym kodem
 • w opcji "Por�wnywanie wsp�łrzędnych" dodana możliwość synchronizacji wsp�łrzędnych ze zbiorem roboczym
 • poprawka w wyliczeniu odchyłki w obliczeniach ortogonalnych na mapie przy stosowaniu przeniesionego punktu początkowego
8.3.03.31 z dn. 2010-03-31
 • poprawka do wczorajszej aktualizacji usuwająca problem możliwej zmiany ustawień dokładności i odwzorowania po wejściu do parametr�w programu
8.3.03.30 z dn. 2010-03-30
 • odrębna ikonka okna szybkiego wstawiania tekstu na mapie; ustawianie atrybut�w tekstu w tej opcji powoduje natychmiastowe ich uwzglednienie (bez konieczności klikania "Wstaw")
 • przyspieszenie wyświetlania listy projekt�w - teraz przy kilkuset projektach czas oczekiwania to max. kilkanaście sekund
 • nowe funkcje w module por�wnywania wsp�łrzędnych (obliczanie Dp, azymutu, zapis punkt�w do tabeli, warianty tworzenia raportu, itp.)
 • ikonka na pasku narzędziowym wyświetlająca aktualny układ wsp�łrzędnych i umożliwiająca szybką zmianę układu wspołrzędnych i dokładności XYH. Uwaga! w związku z tym usunięto te opcje z parametr�w programu - teraz ustawienia układu wsp�łrzędnych i dokładności są przypisane do każdej tabeli odrębnie a nie do projektu jako całości
 • nowe możliwości w projektowaniu tras drogowych:
  - w zakładce Krawędzie dodatkowa kolumna umożliwiająca podanie wzorc�w numer�w punkt�w dla zadanych odcink�w,
  - dodatkowa kolumna Opis - gdzie można wprowadzić tekst opisu dla punkt�w obliczonych z danego odcinka,
  - podgląd trasy drogowej w postaci modelu 3D - OpenGL
  - dodana opcja eksportu trasy do modułu Objętości i warstwice - możliwość generowania NMT z danych trasy
 • Opcja "Pobierz z repozytorium projekty kt�rych nie ma lokalnie" teraz pobiera i automatycznie rozpakowuje najświeższy zapis z repozytorium - jest to przydatne gdy jedni użytkownicy edytuja projekt i umieszczają go np. w sieciowym repozytorium, a inni pobierają projekt jedynie do przeglądania lokalnie - dzięki temu zawsze otrzymuje się najnowszą wersję projektu
 • w legendzie dodano możliwość skopiowania zawartości wybranych warstw do innej wskazanej warstwy - kopiowane są obiekty, punkty, napisy, kopiowaniu nie podlegają bazy danych podłączone do wskazanych warstw
 • w legendzie dodano możliwość zmiany nazw wybranych warstw poprzez dodanie przedrostka lub przyrostka do nazw warstw
 • w eksportach map (do DXF/DWG/DGN/SHP itd.) dodano możliwość wyboru zakresu eksportu poprzez podanie godła mapy, lub wspołrzędnych XY min-max
 • zaznaczanie w tabeli wsp�łrzędnych punkt�w importowanych z pliku tekstowego
 • w opcji wyszukiwania punkt�w w tabeli (Ctrl-S) dodano możliwość zaznaczenia znalezionego punktu
 • w oknie wstawiania napis�w (ikonka T) dodano możliwość określenia justyfikacji napisu (9 pozycji) - np. lewy g�rny, albo prawy dolny
 • w Mapa-Formularz wprowadzono możliwość wstawienia do okna formularza mapy zgodnie z podanym godłem mapy dla dowolnego układu wspołrzędnych (np. 1965, 2000, lokalny)
 • zwiększenie ilości znak�w wpisywanych w oknie wyszukiwania SQL w bazie danych C-GEO - do 255
 • informacja o pobranych rastrach z Geoportalu jest teraz zapisywana automatycznie do menedżera rastr�w, co umożliwi w przyszłości w innej mapie dla tego samego obszaru odszukanie rastra w menedżerze rastr�w bez konieczności pobierania ponownie z Geoportalu
 • wektorowa "gumka" na mapie usuwa teraz punkty łącznie z symbolem punktu bez dodatkowego pytania o usunięcie symbolu
 • w imporcie śladu z GPS Garmin przy transformacji z WGS na układ docelowy wykonywana jest także transformacja wysokości i zapis jej do tabeli wsp�łrzędnych
 • podczas wstawiania symboli do punkt�w na mapie po wskazaniu punktu wstawienia symbolu, jeśli przytrzymywany jest lewy klawisz myszki - symbol można ustawić we właściwym kierunku
 • symbole umieszczane na mapie mogą teraz być wstawiane także na punktach kt�re już mają przypisane kody - a więc jest to skr�cenie drogi kt�ra dotąd była dostępna pod prawym klawiszem myszki - Stw�rz kopię punktu
 • poprawka wyświetlania wsp�łrzędnych zakresu rastr�w TIFF w menu Mapa-Raster-Transformacja rastr�w
 • dodany zapis punkt�w do tabeli w module "Przekroje pionowe"
 • przebudowany i poprawiony import plikow SWDE

 

 

 

8.3.02.26 z dn. 2010-02-26
 • dodanie odczytu map topograficznych z Geoportalu w usłudze WMS (do dyspozycji jest lista wszystkich skal i układ�w wsp�łrzędnych, kt�re są zawarte w Geoportalu, ale dla pewnych obszar�w Polski mogą nie występować niekt�re skale mapy topograficznej)
 • rysowanie sekcji dowolnych układ�w sekcyjnych (z wyjątkiem układu 1992) zdefiniowanych w opcjach C-GEO jako obiekt�w w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny jako obiekty
 • w obliczeniu tras drogowych dodana opcja: Przepisz wysokości teoretyczne do punkt�w kontrolowanych oraz możliwość zapisania takich punkt�w do tabeli wsp�łrzędnych
 • ostateczna :) poprawka wyświetlania ikonki programu C-GEO w Windows Vista
 • umożliwienie wstawiania jako tekst wartości p�l z bazy danych - funkcja dostępna po wskazaniu obiektu na mapie i wybraniu pod prawym przyciskiem myszki - Wstaw etykietę - pojawia się wtedy okno edycji tekstu, gdzie po prawej stronie jest możliwość wyboru pola z bazy danych dla tego obiektu
 • wyliczanie wsp�łrzędnych narożnik�w sekcji dla rastra wczytanego do modułu wpasowania rastra na podstawie podanego godła mapy, dodatkowo jeśli raster jest przycięty do granic sekcji, wyznaczanie także wsp�łrzędnych tych punkt�w na rastrze.
 • poprawka wyszukiwania punkt�w na mapie - opcja "Znajdź następny" prawidłowo wybiera punkty o numeracji: 000X
 • ulepszenie importu danych z niwelatora Leica Sprinter 150M (format natywny) - dane transmitowane przez kabel typu "telefoniczny"
 • dodany podział sekcyjny dla układu lokalnego Krak�w (dla skal 1000 i 2000),
 • umożliwienie wykonania kopii wszystkich projekt�w - każdy projekt do osobnego pliku w formacie *.cgp
 • możliwość wstawienia na mapę opisu punktu - pola "stary numer" z tabeli wsp�łrzędnych,
 • nowy moduł "Por�wnanie wsp�łrzędnych" - po wprowadzeniu punkt�w są one por�wnywane i w wyniku uzyskuje się raport z punktami oraz r�żnicami między nimi (dx, dy, dh),
 • rozbudowa przenumerowania punkt�w edytowanego obiektu - teraz można przenumerować także gdy punkty obiektu nie mają numer�w
 • rozszerzenie możliwości zmiany kod�w punkt�w obiektu w edytorze obiekt�w na mapie - dla punkt�w kt�re nie mają kod�w lub dla wszystkich punkt�w
 • dodanie w edytorze obiekt�w na mapie nowego modułu importu punkt�w obiektu z pliku tekstowego - o lepszych możliwościach konfiguracyjnych
 • obsługa nowych format�w danych JXL tachimetr�w Nikon i Trimble
 • w Menedżerze rastr�w dodano możliwość zaznaczania rastr�w (klawisz F5 lub opcja pod prawym klawiszem myszki) oraz możliwość usuwania zaznaczonych rastr�w
 • w imporcie danych z GeoInfo V możliwość wyłączenia zakładania warstw typu Działki, Budynki, Użytki dla warstw GESDZI,GESBZO,GESKLU
8.3.01.22 z dn. 2010-01-22
 • udostępnienie wyboru uklad�w lokalnych w oknie szybkich ustawień na mapie i w innych oknach programu
 • poprawka wyświetlania ikonki programu C-GEO w Windows Vista
 • dodany układ lokalny (podział sekcji dla miasta Bielsko-Biała i Wrocław)
 • wprowadzenie nowej wersji edytora RTF kt�ry poprawnie wyświetla na mapie skomplikowane tabele z Worda/Excela
 • w opcjach pobierania danych z Geoportalu umożliwienie pobierania zawsze całości lub tylko brakujących fragment�w - ułatwia to aktualizację pobierania danych
 • W eksporcie SHP dodana opcja "nie eksportuj pustych warstw"
 • dodana transmisja wsp�łrzędnych do tachimetru STONEX
 • poszerzenie okna wczytywania działek/użytk�w
 • uzupełnienie raportu z wyr�wnania jednoczesnego sieci poziomej i niwelacyjnej o m0 dla sieci poziomej
 • w tabeli wsp�łrzędnych w opcji Kontrola punkt�w (bliskich) dodano: uśrednianie znalezionych grup punkt�w z możliwością zapisu średnich wsp�łrzędnych do tabeli jako nowy punkt, kolumnę z odległościami między punktami w grupie
 • w legendzie w dziale Rastry dodano możliwość wyświetlenia na mapie miejsca gdzie jest podświetlony raster
 • w projektowaniu tras na zakładce "Punkty kontrolowane" dodana opcja importu danych z pliku tekstowego (do tabelki definicji  spadk�w)
8.2.12.18 z dn. 2009-12-18
 • usunięcie nakładających się p�l z datami w eksporcie do DXF/DWG
 • zlikwidowanie komunikatu o błędzie podczas eksportu do innej mapy gdy brak w tabeli wsp�łrzędnych dat utworzenia/modyfikacji
 • rozszerzenie zasięgu podziału sekcyjnego dla Gdańska na całe Tr�jmiasto (opcja w Parametrach programu- zakładka Obliczenia)
 • dodanie możliwości przyciągania do siatki krzyży podczas rysowania obiekt�w (nowe opcje w okienku Przyciąganie)
 • dodanie możliwości wstawienia na mapę wsp�łrzędnych wskazanego krzyża siatki wsp�łrzędnych (ostatnia opcja pod prawym klawiszem myszki przy aktywnym wybieraniu)
8.2.12.14 z dn. 2009-12-14
 • dodana opcja przepisywania wysokości do transformowanych punktow w module transformacje (Helmerta/afiniczna)
 • dodana autonumeracja w obliczeniach na mapie - obliczenia korzystają z autonumeracji dostępnej na dolnym pasku mapy
 • w obliczeniach na mapie dodane drukowanie do raportu powierzchni rzeczywistej
 • dodany odczyt z plik�w DXF/DWG wszystkich (także pustych) warstw
 • dodana możliwość wprowadzenia przesunięcia łuku rysowanego w narzędziu wstawiania opisu kąta (także dodanie tam opisu dodatkowego i mozliwości wstawienia tylko łuku)
 • w legendzie dodana możliwość ustawienia obiektom na wskazanej warstwie domyślnego stylu i koloru linii a także wypełnienia obiekt�w - powoduje to że obiekty te będą miały zawsze styl taki jak ma dana warstwa
 • w legendzie dodano możliwość skopiowania dla obiekt�w atrybut�w linii i wypełnienia z ustawień warstwy - r�żni się to od poprzedniej opcji tym że po tej operacji obiekty będą miały nadany jako własny - styl zgodny ze stylem warstwy, ale nie będzie on zmieniał się gdy zmieni się styl warstwy
 • dodana obsługa GPS podłączonego bezpośrednio do komputera PC - po skonfigurowaniu połączenia GPS program wyświetla bieżącą pozycję w postaci kursora w aktualnym układzie wsp�łrzędnych mapy np. 1965/2000/1992
 • dodano możliwość eksportu do innej mapy z określeniem zakresu danych według daty modyfikacji obiektu - umożliwia to np. wysłanie tylko ostatnio dodanych obiekt�w z bieżącej mapy do mapy zbiorczej
 • przypisanie układu wsp�łrzędnych i opcji dokładności do tabeli wsp�łrzędnych, wprowadzenie tych ustawień jest możliwe przy zakładaniu mapy, a także podczas pracy w oknach mapy, tabeli i obliczeń - nowa ikonka na g�rze pasku po prawej stronie okna "?" - uwaga ikonka jest widoczna gdy okno nie jest zmaksymalizowane. Ikonka ta pokazuje jednocześnie bieżące ustawienia dokładności i układu wsp�łrzędnych. Dla okien obliczeń wyświetlane i modyfikowane są ustawienia dla aktualnej tabeli roboczej; dla okna tabeli i mapy modyfikowane są ustawienia wybranej tabeli/mapy.

 

 

8.2.11.12 z dn. 2009-11-12
 • poprawka wybierania strefy układu odwzorowania - błędu kt�ry pojawił się w aktualizacji z 29.10.2009
 • sortowanie po zaznaczonych obiektach w bazie danych
 • obsługa nowego tachimetru South 960R - dodany obok South 360R/L

 

8.2.10.29 z dn. 2009-10-29
 • nowe narzędzie - klient WMS (ang. Web Map Service) służący do pobierania danych  z Geoportal.gov.pl. Pobierane są ortofotomapy i dane katastralne. Są one automatyczne transformowane do układu mapy (1965, 1992 lub 2000)
 • w oknie edytora RTF na mapie umożliwienie podawania czcionek mniejszych niz 8 pkt
 • nowe narzędzie - "Bufor" - umożliwia dla wybranego obiektu punktowego/liniowego/powierzchniowego wstawienie obszaru zamkniętego większego lub mniejszego o zadaną wartość - przydatne do analiz przestrzennych - np. pokazanie działek kt�re leżą w odległości np. 10 metr�w od osi przewodu kanalizacyjnego
 • opcja wyłączenia edycji obiektu poprzez podw�jne kliknięcie - ostatnia funkcja pod prawym klawiszem myszki na mapie - umożliwia także szybkie przejście do edytowania warstwy na kt�rej znajduje się wybrany obiekt
 • nowy atrybut dla tekstu - przesłanianie w oknie szybkiego wstawiania tekstu na mapie
 • przy zakładaniu projektu i tabeli - automatyczne otwieranie założonej tabeli
 • podczas rysowania obiekt�w na mapie - opcja Następny punkt w prawo/lewo/prosto - dodano możliwość autonumeracji wstawianych punkt�w
 • nowa funkcja w transformacji - ikonka "Do bazy" – włączanie/wyłączanie przypisywania kod�w punktom po transformacji takich jak kody punktow przed transformacją
 • przy zapisie i odczycie wsp�łrzędnych w formacie tekstowym opcje tworzenia i odczytywania parametr�w eksportu/importu w postaci szablon�w tworzonych przez użytkownika
 • dodano obsługę nowych tachimetr�w GEOMAX ZTS 600 - transmisja wsp�łrzędnych i obserwacji
8.2.09.28 z dn. 2009-09-28
 • dodanie bezpośredniego połączenia programu C-GEO PPC z mapą C-GEO - możliwość wysyłania map wektorowych i rastrowych (z określeniem jakie warstwy, obiekty i zakres mapy ma być eksportowany) i odbierania map wektorowych. Opis opcji ...
 • wprowadzenie edycji obiekt�w (tekst�w, symboli, obiekt�w liniowych i powierzchniowych) poprzez podw�jne kliknięcie myszki
 • odczyt atrybut�w wybranego obiektu - klawisz F6 (lub opcja pod prawym klawiszem myszki) w celu rysowania nowego obiektu zgodnie z tymi atrybutami (aktywne tylko dla atrybut�w innych niż domyślne dla danej warstwy), opcja ta umożliwia także kopiowanie tekst�w i symboli
 • opcja wyłączająca zakładanie nowych p�l w tabeli wsp�łrzędnych - data utworzenia/modyfikacji w tabeli wsp�łrzędnych - dostępna w parametrach programu - zakładka Inne. Pozwala to na tworzenie tabel wsp�łrzędnych zgodnych ze starszymi wersjami C-GEO - wcześniejszych niż V8. Dodano także opcję wyłączającą zakładanie tych nowych p�l dla już istniejących tabel wsp�łrzędnych.
 • poprawka położenia kursora w tabeli wsp�łrzędnych gdy wprowadzony zostanie punkt o numerze już istniejącym
 • umożliwienie odczytu numer�w pikiet ze spacją z tachimetr�w Leica - GSI/IDX
 • odczyt kod�w pikiet  z Pentax PCS 300
 • odczyt z tachimetr�w numer�w pikiet o długości ponad 10 znak�w - do 15 znak�w
 • niewyliczanie odchyłki odległości w tachimetrii gdy brak kąta zenitalnego a dane są odległości
 • umożliwienie kopiowania punkt�w między tabelami wsp�łrzędnych niezależnie od ilości dodatkowych kolumn w tabelach - jeżeli kopiowany punkt będzie miał dodatkowe pola a w tabeli docelowej nie będzie tych p�l zdefiniowanych - dodatkowe dane nie będą skopiowane
 • w funkcji "Opis - miary bieżące i domiary" dodana możliwość włączenia rysowania kreski domiaru, dodana możliwość szybkiego włączenia podkreśleń (pojedyncze, podw�jne) dla miar bieżących (dla domiar�w "wąsy"), a także poprawione działanie granicznej wartości domiaru
 • zmiany w automatycznym zapisie projekt�w do repozytorium - zapis tylko gdy projekt uległ zmianom (zapobiega niepotrzebnym kopiom), a także ustalenie czasu po kt�rym nastąpi zapis - w godzinach - gdy od poprzedniego zapisu repozytorium upłynął zadany czas, a jego zawartość się zmieniła - następuje zapis kopii
 • w zapytaniach SQL w bazie danych na mapie - dodano możliwość wybierania do analizy części wartości p�l tekstowych - np. *abc* - opcja ta jest dostępna w zakładce Parametry okna zapytań SQL
 • dodano możliwość zapisania i odczytu zapytania SQL w bazie danych na mapie - dzięki temu specyficznie zbudowane (skomplikowane) zapytanie może być łatwo wywołane wielokrotnie
 • w oknie bazy danych dodano możliwość określenia kt�re kolumny mają być widoczne - opcja pod prawym klawiszem myszki i pozycja w ikonce "Menu"
 • nowe układy lokalne (Wrocław, Rauenberg Włocławek, Zielona G�ra, Opole, Krak�w) – same pliki układ�w do pobrania STĄD  – pliki są spakowane ZIPem i należy je rozpakować do katalogu C-GEO8/BIN/TRF
 • połączenie okna zakładania nowego projektu z oknem zakładania tabeli
 • usunięcie zbędnego komunikatu o błędzie przed importem plik�w tekstowych

 

 

 

8.2.08.21 z dn. 2009-08-21
 • dodane przenoszenie kolor�w punkt�w podczas kopiowania i wklejania punkt�w między tabelami
 • dodana transmisja z FOOIF OTS 635
 • zmiana odczytywania danych z Nikon - dane wcięcia przed stanowiskiem
 • zaznaczanie/odznaczanie punkt�w w tabeli poprzez opcję na mapie (Zaznacz w tabeli)
 • funkcja "rozbij na odcinki" tworzy teraz łamane jednoodcinkowe - co ułatwia edycję obiekt�w
 • odczyt plik�w TANGO z programu GEOMAPA
 • w oknie struktury tabeli dodano przyciski dodawania i usuwania p�l
 • dodane umieszczanie na mapę opis�w z bazy danych dla zaznaczonych obiekt�w
 • dodany zapis projekt�w do repozytorium z nazwą zawierającą opr�cz daty także oznaczenie godziny i minuty
 • dodane sortowanie tabeli po polach data_utworzenie i data_modyfikacji
 • w menu Mapa -> Wstaw opis do punkt�w dodana możliwość ustawienia dokładności
 • dodano możliwość odczytu parametr�w układ�w lokalnych w formacie programu GEONET

 

8.2.07.15 z dn. 2009-07-15
 • dodanie transmisji i konwersji domiar�w z formatu Topcon SSS w module obliczeń ortogonalnych
 • dodanie transmisji  obserwacji i wsp�łrzędnych (w obie strony) i konwersji obserwacji i wsp�łrzędnych (eksport i import) z tachimetrem South 360 L/R,
 • dodanie do bazy danych dat utworzenia i modyfikacji punkt�w i obiekt�w w tabeli wsp�łrzędnych (dodatkowe kolumny) i na mapie (funkcja Informacja pod prawym klawiszem myszki),
 • dodanie możliwości odczytu z tabeli roboczej punkt�w dostosowania w układzie wt�rnym podczas transformacji mapy,
 • dodanie możliwości ustalania grubości linii w narzędziu K1
 • dodanie w eksporcie do DXF możliwości wstawienia do punkt�w blok�w z danymi: Nr X Y H – do wyboru
 • likwidacja ograniczenia ilości drukowanych znak�w dla p�l zdefiniowanych w strukturze tabeli
 • w eksporcie do SHP dodano możliwość eksportu danych w postaci daty
 • zwiększenie ilości edytowanych wierszy w edytorach obiekt�w na mapie (do 5100)
 • pomijanie w imporcie z Ewmapy napis�w składających się ze znaku spacji
 • w opcji tworzenia stanowiska tachimetrycznego z punkt�w w tabeli umożliwiono podanie numeru stanowiska i nawiązania spoza puli punkt�w zaznaczonych oraz ustawiono sortowanie pikiet zgodne z sortowaniem punkt�w w tabeli
 • w opcji wpasowania rastr�w dodano ikonkę do zapisu punkt�w terenowych do bazy
 • w transmisji/konwersji z instrument�w Nikon 330-700 dodane uwzględnianie nawiązań wykonanych na podstawie wcięcia przed pomiarem stanowiska
 • dodanie automatycznej archiwizacji bieżącego projektu przy zmianie na inny lub wyłączaniu programu. Funkcja ta wykorzystuje Repozytorium i można ją włączyć w opcjach programu - Parametry programu - w zakładce Inne. Archiwizowany projekt ma w nazwie dodatkowo datę archiwizacji, aby ułatwić szybką identyfikacje wersji archiwizowanego projektu

 

8.2.06.08 z dn. 2009-06-08
 • poprawione ustawianie ikonek opcji przyciągania
 • w transformacji dodane: przestawianie kolejności punkt�w dostosowania w wybranym układzie przez przesuwanie ich myszką; możliwość włączania/wyłączania punkt�w dostosowania; opcje do włączania/wyłączania zapisu punkt�w do bazy danych (z rozbiciem na punkty w układzie pierwotnym/wt�rnym i punkty dostosowania/transformowane)
 • poprawione drukowanie rastr�w monochromatycznych
8.2.06.03 z dn. 2009-06-03
 • dodana konwersja niwelacji z formatu natywnego Sprinter
 • dodana zmiana kursora dla narzędzi wstawiania opis�w do punkt�w i narzędzia usuwania obiekt�w
 • w opcji Tabela->Translacja dodano opcje "zamień X z H" oraz "zamień Y z H"
 • zmieniono generowanie spisu raport�w - teraz jest w postaci tabelki  | Lp. | Nazwa dokumentu | Od karty | Do karty |
 • zmiany w opcji przekroje: ikonka "zapisz" pamięta teraz nazwę ostatnio wczytanego zadania; w oknie wczytywania zadania dodana została kolumna "Hektometr"
 • dodano: - eksport do DXF/DWG linii KOW - oś toru kolejowego wąskiego (wymaga wprowadzenia wpisu w oknie eksportu do DXF - zakładka Parametry - wiersz 18 - wartość KOW)
 • poprawione wyświetlanie i drukowanie rastr�w przy włączonym atrybucie "Nakładanie się rastr�w - P�łprzeźroczystość"
 • dodana możliwość usuwania z mapy wielu zaznaczonych rastr�w (w oknie legendy)

 

8.2.05.28 z dn. 2009-05-28
 • w opcji Tabela->Translacja dodano opcję "zamień X z Y" umożliwiającą zamianę wsp�łrzędnych X z Y dla zaznaczonych punkt�w
 • dodana obsługa instrumentu SOUTH NTS 360 L/R
 • w opcji na mapie (pod prawym klawiszem myszki) "Wstaw opis do punkt�w" dodany wyb�r czy wstawiać opis do punkt�w zaznaczonych na mapie czy do punkt�w zaznaczonych w tabeli
 • dodany pasek narzędziowy "Przyciąganie" z ikonkami służącymi do ustawiania opcji przyciągania na mapie
 • w obliczeniach na mapie dodana ikonka "Pokaż ostatnio wyliczony punkt na mapie" powodująca wycentrowanie mapy na ostatnim wyliczonym punkcie
 • dodana nowa opcja w pasku narzędziowym mapy umożliwiająca wstawianie opis�w do wskazywanych punkt�w. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okienka w kt�rym wybieramy co ma być wstawiane (nr, xy, h) i jaką czcionką, a następnie wskazujemy punkty na mapie. Każde kliknięcie na punkt na mapie skutkuje "przyklejeniem" się do myszki odpowiedniego tekstu - kolejne klikniecie to wstawienie tekstu na mapę.
 • dodane ostrzeżenia przy eksporcie do dxf jeśli nazwa warstwy jest za długa
 • dodana nowa opcja w pasku narzędziowym mapy: "Tryb usuwania obiekt�w" - włączenie tej opcji powoduje że każdy wskazany obiekt jest usuwany (można go przywr�cić funkcją "Cofnij")
 • w czasie rysowania obiekt�w zamkniętych i otwartych pod prawym klawiszem myszki dodana opcja "następny punkt numer .." pozwalająca na podanie numeru punktu do jakiego ma być dociągnięta linia. Opcję można wywołać z klawiatury wciskając klawisz F9
 • w edycji obiektu zamkniętego dodana możliwość drukowania powierzchni rzeczywistej (z redukcją na układ wsp�łrzędnych) - włączana w parametrach drukowania

 

 

Jeśli nowe ikonki narzędziowe nie pojawią się automatycznie to należy je dodać w "Opcje -> Paski narzędzi" (ikonka oznaczona "T 135" i ikonka z "gumką na końcu oł�wka" )

8.2.05.07 z dn. 2009-05-07
 • w wydruku obliczeń działek dodana opcja wydruku tylko zaznaczonych działek (zaznaczenie wykonywane jest w oknie danych dostępnym po wciśnięciu ikonki "i")
 • dodany import/transmisja tachimetri z plik�w w formacie STONEX - tryb 8 znakowy
 • dodane podziały sekcyjne dla układ�w lokalnych: Białystok, Gdańsk, Ł�dź, Poznań, Warszawa
 • w menu "Mapa->Transformacja wybranych warstw" dodana została możliwość transformacji międzyukładowej wskazanych warstw mapy
 • powiększono okno z listą warstw i dodano wyr�znianie kolorem warstwy edytowalnej i warstw niewidocznych
 • w oknie wydruku mapy dodano możliwość ustawienia metody wydruku rastra (stopień generalizacji)
 • opcja na mapie (pod prawym klawiszem myszki) "Wstaw opis do punkt�w" umożliwia teraz wstawienie opisu (Nr, X, Y, lub H) dla punkt�w tworzących zaznaczony na mapie obiekt (np. w celu wstawienia rzędnych do punkt�w tworzących obrys skarpy)
 • dodane wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich projekt�w w postaci: każdy projekt do oddzielnego pliku
 • dodana możliwość włączenia szrafurowania na mapie obiekt�w zaznaczonych w oknie danych (Menu->Zaznaczone obiekty->wypełnij szrafurą)
 • dodane skr�ty klawiaturowe do opcji przyciągania (Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4) na mapie
 • w oknie wczytywania zadań tachimetrycznych dodana mozliwość edycji pola "Uwagi" oraz dodana kolumna wyświetlająca zawartość tego pola (umożliwia to np wstawianie komentarzy typu policzone, do raport�w, do sprawdzenia itp)
 • w oknie edycji obiektu (punkt�w załamań obiektu) dodana ikonka kt�rej kliknięcie powoduje wczytanie do edycji zaznaczonego na mapie obiektu
8.2.03.20 z dn. 2009-03-20
 • dodana możliwość włączenia oznaczenia na mapie obiekt�w zaznaczonych w oknie danych (Menu->Zaznaczone obiekty->oznaczaj na mapie). Zaznaczenie rysowane jest tylko na ekranie (nie drukuje się) i wymaga odswieżenia mapy.
 • w opcji importu plik�w SHP dodana możliwość transformacji międzyukładowych (w czasie wczytywania pliku SHP - wsp�łrzędne są automatycznie transformowane na wybrany układ)
 • w opcji eksportu do formatu SHP dodana możliwość transformacji międzyukładowych
 • w eksporcie do SHP nie są już tworzone puste pliki (dla warstw kt�re nie zawierają obiekt�w danego typu)
 • dodane opcje "Następny" i "Poprzedni" w oknie wyszukiwania punktu na mapie - wybranie tej opcji powoduje wykonanie pr�by odnalezienia punktu o numerze większym/mniejszym o 1 od wprowadzonego.
 • dodana opcja transformacji dowolnego pliku tekstowego w układzie 2000 (wsp�łrzędne w pliku tekstowym powinny być w kolejności X,Y - najpierw wsp�łrzędna X)
 • dodano ustawianie pogrubienia dla czcionek True Type
 • dodano drukowanie nazwy modelu w raporcie z obliczenia objętości
 • dodana nowa ikonka na pasku mapy umożliwiająca szybkie skalibrowanie i wstawienie na mapę (na nową warstwę o nazwie takiej jak nazwa pliku) dowolnego pliku rastrowego (tif, jpg, gif, bmp)
8.2.02.16 z dn. 2009-02-16
 • w transformacji między układami dodano opcje do transformacji wysokości. Można teraz wymusić brak transformacji lub transformację geoida -> elipsoida, elipsoida -> geoida
 • w module "Przekroje pionowe" dodane zapisywanie koloru przekroju do wzoru tabelki pod przekrojem
 • w transformacji, przy zapisie do bazy, dodane przepisywanie kodu dla punktu w układzie wt�rnym z punktu w układzie pierwotnym
 • w oknie edycji danych opisowych do obiekt�w pogrupowano opcje w menu dostępne pod pierwszą ikonką oraz dodana została możliwość wypełnienia szrafurą zaznaczonych obiekt�w. W połączeniu z opcją zapytania SQL możliwe jest teraz np. zaszrafurowanie wszystkich działek o powierzchni większej niż zadana.
 • w obliczeniach na mapie zmieniony spos�b zerowania odległości liczonej narastająco - ikonka "Nowe dane" nie zeruje już tej pozycji; wyzerowanie licznika jest możliwe przez naciśnięcie przycisku "Zeruj"
 • w raportach dodana opcja umożliwiająca wygenerowanie spisu zaznaczonych raport�w
 • w legendzie, w menu dostępnym po naciśnięciu prawego klawisza na scieżce do rastra, dodana opcja wywołania programu c-raster z automatycznym wczytaniem wybranego rastra (gdyby opcja nie działała prawidłowo proszę zaktualizować program c-raster lub pobrać sam plik exe  i wgrac go do katalogu programu c-geo).
 • w oknie edycji danych opisowych do obiekt�w dodana opcja zaznaczenia tych punkt�w w tabeli wsp�łrzędnych, kt�re tworzą zaznaczone obiekty (np. w celu wyłowienia punkt�w tworzących działki)
 • w opcji podziału obiektu dodana mozliwość włączenia/wyłączenia kasowania wejściowego obiektu (podlegającego dzieleniu)

 

8.2.01.12 z dn. 2009-01-12
 • poprawiony błąd dzielenia przez zero przy wczytywaniu niekt�rych plik�w tiff
 • poprawione wyświetlanie kolorowych linii nakładających się na siebie po wczytaniu rastra rcf
 • dodana obsługa formatu STONEX GSI w transmisji tachimetrii
 • poprawiony odczyt grafiki z plik�w SWDE
 • w Opcje -> Parametry raport�w dodana możliwość ustawienia pogrubienia, podkreślenia i pochylenia dla tytułu zadania
 • zwiększony do 500 000 limit punkt�w do wprowadzenia w obliczaniu objętości

 

8.1.12.12 z dn. 2008-12-12
 • poprawione zapamiętywanie położenia okna raport�w
 • dodana możliwość ustawienia ilości miejsc po kropce w narzędziu opisywania rzędnych armatury oraz dodane zapamiętywanie ustawienia czy ma być odnośnik
 • w oknie danych do obiekt�w dodana funkcja "znajdź i zamień"
 • dodany podział sekcyjny dla układu 1992
 • dodana obsługa tiff-�w "taśmowych"
 • dodana konwersja z tachimetru STONEX STS02R – format GSI
 • poprawione zaznaczanie obiekt�w w oknie GIS
 • w opcji wstawiania opis�w z rzutowania (bieżąca i domiar) dodana możliwość wyłączenia wstawiania opis�w domiar�w kr�tszych niż zadana wartość
 • dodana obsługa plik�w SWDE w kt�rych obiekt identyfikowany jest przez ID rekordu (dodatkowa opcja do odhaczenia w oknie wczytywania SWDE)
 • dodana opcja umożliwiająca oznaczenie w bazie danych obiekt�w zaznaczoczonych na mapie (pod prawym przyciskiem myszki "Zaznaczone na mapie oznacz w bazie danych"
 • dodana opcja umożliwiająca ustawienie jak mają odrysowywać się nakładające się części rastr�w "Parametry programu -> fiszka Inne"
8.1.11.19 z dn. 2008-11-19
 • wydzielone nowe menu "Narzędzia", do kt�rego przeniesione zostały narzędzia z menu "Opcje"
 • dodane narzędzie "Baza obserwacji" - narzędzie służy do gromadzenia obserwacji z moduł�w: dzienniki pomiarowe, tachimetria, obliczenia biegunowe. Do zapisania obserwacji do bazy służy ikonka "Zapisz do bazy obserwacji" dostępna w modułach obliczeniowych. Zapisane obserwacje można wydrukować w formie dziennika z uśrednionymi wartościami oraz zimportować do wyr�wnania ścisłego.
 • poprawione wczytywanie kopii projektu - pytanie czy usunąć istniejący jeśli wczytujemy projekt o takiej samej nazwie
 • dodane nowe narzędzie do wstawiania tekst�w na mapę. Narzędzie służy do usprawnienia opisywania rzędnych armatury w postaci rzędna g�ry/rzędna dołu. Po wciśnięciu nowej ikonki (obok ikonki T) zaznaczamy pikietę na mapie. Powoduje to wywołanie okienka, w kt�rym umieszczona zostaje wysokość zaznaczonej pikiety (z możliwością wyboru czy jest to rzędna g�ry czy dołu). W okienku możemy dopisać brakującą rzędną lub wprowadzić głębokość, a program sam wyliczy brakującą wartość.
 • dodana możliwość zapamiętania położenia okienek typu "okienko szybkiego wstawiania tekst�w", "okienko przyciągania" - zapamiętanie przez kliknięcie na ikonkę w kształcie k�łka na pasku tytułowym okienka.
 • poprawione wyzerowanie kąta obrotu napisu w okienku szybkiego wstawiania tekst�w

 

8.1.10.31 z dn. 2008-10-31
 • dodane zapamiętywanie kąta obrotu mapy
 • dodany przycisk zapisania wsp�łczynnik�w kalibracji w oknie drukowania
 • dodana kolumna "Id" w oknie raport�w i możliwość sortowania po tej kolumnie
 • poprawiona konwersja "Pentax W-800 PowerTopoCE" (wysokości instrumentu)
 • poprawiony eksport do PDF formularza ze skręconą mapą
 • w "Przekrojach pionowych" zmieniony spos�b prezentowania kolor�w warstw (dodana kolumna do tabelki parametr�w - kliknięcie na kolorze pozwala na szybką zmianę koloru warstwy)
 • w "Przekrojach pionowych" dodane zpamiętywanie w zadaniu czy ma być drukowana skala
 • w narzędziu K1 na mapie dodana możliwość definiowania warstwy na jakiej będzie umieszczany każdy z element�w obiektu. Brak nazwy warstwy przy elemencie obiektu powoduje, że element ten umieszczany jest na warstwie o nazwie grupy do jakiej należy (tak jak to działało do tej pory). Przypominamy, że definicję obiekt�w z narzędzia K1 można zapisać do pliku - jeśli posiadają Państwo definicje ułatwiające tworzenie mapy dla specyficznych cel�w (np w celu eksportu do innych program�w) to prosimy o ich nadsyłanie. Umieścimy je w dziale "Do pobrania".
8.1.10.16 z dn. 2008-10-16
 • w opcji przecięcia obiekt�w obiektem liniowym dodane przecinanie obiekt�w otwartych (do tej pory dzielone były wyłącznie obiekty zamknięte)
 • dodane odświeżanie listy projekt�w po utworzeniu mapy w module przekroj�w
 • poprawka wyświetlania powierzchni w oknie Informacji o obiekcie
 • dodana możliwość ustawienia odstęp�w między liniami w raporcie (Opcje -> Parametry raport�w)
 • zmiany w raporcie z wyr�wnania powierzchni (dodane informacje o rodzaju wyr�wnania)
 • w raporcie z transformacji międzyukładowej dodana informacja czy były uwzględniane korekty
 • w opcji przesuwania obiekt�w na mapie wprowadzono zmiany: opcja działa teraz na wszystkich zaznaczonych obiektach (do tej pory tylko jeden), opcja umożliwia przesuwanie napis�w
 • dodane wyświetlanie powierzchni rzeczywistej w okienku "Pomiary i obliczenia" na mapie
8.1.09.24 z dn. 2008-09-24
 • poprawione działanie opcji "Przenieś na warstwę"
 • w okienku GIS dodana możliwość otwierania jednorazowo większej liczby plik�w
 • poprawiony wydruk z opcji "Wyr�wnanie ścisłe"
8.1.09.08 z dn. 2008-09-08
 • poprawiony eksport do formatu Leica GSI (dane bez XY)
 • w "Projektowaniu tras" na zakładce krawędź -> przycisk "Opcje" dodana możliowość dodania/odjęcia zadanej wartości od zaznaczonych pozycji w kolumnach "Przes.", "Spadek", "Przes. H"
 • poprawione wybieranie linii zamiast punktu w obliczeniach na mapie
 • w obliczeniach na mapie (długość i azymut) dodane wyświetlanie r�żnic we wsp�łrzędnych X i Y
 • w opcji "Wstaw opis" (pod prawym klawiszem myszki na mapie) dodane zapamiętywanie ustawień co ma być wstawiane (Nr, X, Y, H)
 • w niwelacji przy wyliczaniu wysokości punkt�w pośrednich (w przypadku gdy mamy tylko jedno stanowisko i nawiązanie na 2 repery) dodane uwzględnianie odchyłki (przez wprowadzenie poprawek dla punkt�w pośrednich)
 • poprawione odczytywanie wzoru opisu tabelki w przekrojach pionowych
 • w imporcie punkt�w z pliku txt dodane zapamiętywanie wybranej kolejności
 • wprowadzono mozliwość filtrowania w legendzie
 • poprawiony import z formatu GSI (tryb 16-znakowy)
 • poprawione tworzenie zadania "dziennik kąt�w" z zadań tachimetrycznych
 • dodana opcja formatowania ramek w opcji dodawania tekstu formatowanego rtf na mapę
 • w projektowaniu tras na zakładce "Krawędź" dodana dodatkowa kolumna "Odstęp" pozwalająca na wprowadzenie odstępu między punktami pośrednimi wyliczanymi na krawędzi. Można wprowadzać r�żne wartości odstępu (dla każdego odcinka krawędzi inną).
 • w opcji wstaw opis dla punktu (opcja z paska narzędzi na mapie) dodana możliwość ustawienia koloru
8.1.07.31 z dn. 2008-07-31
 • w okienku szybkiego wstawiania tekstu dodano możliwość włączania wyr�wnania "do linii"
 • w opcjach zaookrąglania czoł�wek dodano możliwość zaokrąglenia do 0.5 m
 • w okienkach teskt�w, wypełniania skarpą i schodami zmiana pozwalająca na używanie zar�wno znaku "," jak i "." do odzielania miejsc dziesiętnych
 • poprawiona opcja Mapa -> Edytor napis�w - po zmianie wysokości czcionki jej szerokość brana jest z ustawień w parametrach programu.
 • w okienku "Wstaw opis" (pod prawym klawiszem myszki) dodana możliwość wyboru koloru opisu.
8.1.07.23 z dn. 2008-07-23
 • w oknie wczytywaniu stanowisk w tachimetrii zmienono wyświetlanie zakresu pikiet (ignorowanie nazwiązań końcowych)
 • w przekrojach poprawiona usterka uniemożliwiająca edycję parametr�w tabelki po wykonaniu rysunku
 • w przekrojach dodane opcje zapisania parametr�w jako wzorca do wykorzystania przy kolejnym przekroju
 • rozbudowany import SWDE - import budynk�w, klasoużytk�w, wczytywanie informacji opisowych do obiekt�w graficznych (okno GIS)
 • zmienieniony spos�b wstawiania napis�w wyr�wnanych do linii - po wstawieniu pierwszego napisu program wraca do wskazania nowej linii. Pozwala to na wstawienie kolejnego takiego samego napisu ale pod innym kątem.
8.1.07.09 z dn. 2008-07-09
 • poprawki w transmisji tachimetrii z Topcon SSS i Pentax V i R
 • poprawiony import danych do niwelacji z formatu DiNi
 • w tachimetrii (pod prawym klawiszem myszki) dodana opcja włączająca/wyłączająca wyliczanie wysokości dla pikiet oznaczonych jako nawiązanie wysokościowe
 • w edytorze tekst�w rtf na mapie dodane skr�ty Ctrl C - kopiujl Ctrl V - wklej; Ctrl X - wytnij
 • poprawione wprowadzanie polskich znak�w w okienku szybkiego wstawiania tekst�w
8.1.06.23 z dn. 2008-06-23
 • poprawka odczytu tachimetrii z Leica1200 (określenie danych zredukowanych)
 • poprawka odczytu danych w II położeniu z Topcona format SSS
 • poprawka obliczenia niwelacji - możliwość anulowania obliczeń w oknie odchyłki wysokości
 • dodana możliwość zmiany wysokości tekst�w w tabelce bazy danych oraz zmiany wielkości ikonek na paskach narzędzi - Opcje -> Parametry programu (opcje przydatne w przypadku korzystania z notebok�w z ekranem dotykowym)
 • w menu GIS poprawiony odczyt SWDE (Kataster Online) - część graficzna i część danych opisowych - wczytane dane można p�źniej przenieść na mapę C-GEO
 • poprawiony błąd występujący czasami podczas podziału działki na zadaną powierzchnię
 • projektowanie tras – zakładka XY->HEKTOMETR – zwiększona ilość możliwych do wpisania danych do 1000
8.1.06.02 z dn. 2008-06-02
 • poprawione przesiewanie prostokątem
 • dodane zapamiętywanie ustawień "co rysować" w tachimetrii
 • poprawione działanie opcji zapamiętywania położenia okna (w przypadku gdy okna są zmaksymalizowane zapamiętane ustawienia nie są uwzględniane)
8.1.05.21 z dn. 2008-05-21
 • poprawiona usterka w tachimetrii (Invalid floating point operation przy obliczaniu niekt�rych stanowisk)
 • poprawiony eksport do pliku rastrowego - tworzene pliku tfw (usterka występuje w 2 poprzednich aktualizacjach)
 • dodana opcja zapamiętywania położenia i rozmiaru okien. W każdym okienku dodana została (na pasku tytułu) dodatkowa ikonka. Kliknięcie na nią powoduje zapisanie aktualnego położenia i rozmiaru okna. Dane te przypisane są do danego typu okna (zapamiętywane oddzielnie dla okna mapy, tabeli, tachimetrii itp). Otwarcie okna danego typu odbywa sie w pozycji i rozmiarze wcześniej zapisanym.
 • poprawione tworzenie zadania tachimetrycznego z punkt�w w bazie (ustawianie hcelu = 99 dla punkt�w nie posiadających wysokości)
 • poprawione wyświetlanie (w edytorach) wsp�łrzędnych i długości przy ustawionej dokładności do 7 miejsc po przecinku
8.1.05.14 z dn. 2008-05-14
 • w obliczeniach ortogonalnych poprawione zapisywanie i wczytywanie zadań (zapis przesuniętej miary bieżącej). Dodany wydruk tej miary na raporcie.
 • poprawione wcięcie w tachimetrii: dodawanie do wyr�wnania kierunk�w jeśli nie ma pomierzonej odległości, przy niekt�rych konstrukcjach nawiązania dodane pytanie o wsp�łrzędne przybliżone stanowiska
 • dodane zapisywanie kopii logu z transmisji z instrumentu. Kopia pliku zapisywana jest w katalogu projektu pod nazwą: t_data_czas.log (osoby zainteresowane prosimy o sprawdzenie - może się zdarzyć że kt�raś z transmisji jeszcze nie wykonuje kopii)
 • poprawione wczytywanie obiektu do okienka pomiar�w (opcja "Odsunięcie")
 • przebudowany import danych wektorowych z EWMAPY umożliwiający import wielu warstw z jednego pliku tekstowego - zapewnia to import tekst�w i symboli z atrybutami obrotu, a także pozostałych obiekt�w
 • poprawiona obsługa wyświetlaczy wysokorozdzielczych i zestaw�w dwumonitorowych
 • poprawiona transformacja map między układami (dotyczy linii)
 • poprawka dotycząca aktualizacji obiekt�w mapy po edycji wsp�łrzędnych punktu obiektu

 

8.1.05.05 z dn. 2008-05-05
 • poprawiona opcja przecięcia obiekt�w zamkniętych prostą (tworzenie rekord�w w tabeli danych opisowych)
 • poprawiona konwersja z Leica 1200
 • dodane zapamiętywanie ostatnich ustawień w oknie wprowadzania tekstu (kursywa i pogrubienie)
 • w opcji transformacji rastr�w dodana możliwość transformacji plik�w w postaci tif+geo i tif+tfw
 • poprawiony import krzywych (warstwic) z formatu dgn
 • dodana opcja (Parametry programu -> Zakładka "Obliczenia" -> "zaokrąglenia pomijające dalsze miejsca znaczące"). Opcja włącza zaokrąglanie danych uwzględniające tylko jedno miejsce znaczące więcej niż wynikające z ustawienia dokładności (np XY), np. "1000,34451234" da wynik (przy włączonej dokładności XY do 1mm): 1000,344, dotychczas wynik byłby r�wny 1000,345
8.1.04.18 z dn. 2008-04-18
 • dodana możliwość włączania/wyłączania potwierdzeń w okienku obliczeń na mapie (po wciśnięciu "nowe dane"). Opcja dostępna w "Parametry programu; fiszka Mapa; obliczenia na mapie -  ostrzeżenie o nie zapisaniu raportu". Opcja domyślnie jest wyłączona.
 • poprawiona konwersja offset�w z obserwacjami z topcona GPT9003M
 • dodane skr�ty klawiaturowe: Shift-F2 - włączenie legendy; Shift-F3 - włączenie okna obliczeń na mapie; Shift-F4 - włączenie/wyłączenie podziału sekcyjnego
 • opcja "zmień czcionkę" poszerzona o uwzględnianie podkreślenia ostatniej linii
8.1.04.10 z dn. 2008-04-10
 • sortowanie w repozytorium
 • poprawione usuwanie napis�w
 • poprawiona translacja XYH w tabeli
 • dodana opcja łączenia w odcinki w kodowaniu GSI
 • dodane zapamiętywanie ustawienia rodzaju obliczenia we wcięciu w tachimetrii
 • poprawiona konwersja z Trimble M3 (wysokość lustra)
 • dodana konwersja modelu trojkąt�w do formatu LandXML
 • poprawiony eksport okręg�w
 • dodany eksport kod�w punkt�w w edytorze obiekt�w
 • dodany import działek i użytk�w z formatu SWDE. Import wykonuje się w oknie "GIS"; po imporcie warstwę działek i/lub użytk�w można przenieść na warstwę C-Geo.
 • dodana możliwość podkreślania napis�w bez ostatniej linii (istnieje teraz możliwość wstawiania napis�w typu ułamek; tekst na g�rze i na dole i linia pomiędzy nimi)
 • w okienku obliczeń na mapie, po wciśnięciu przycisku "nowe dane" dodana prośba o potwierdzenie (o ile nie został wykonany wydruk lub raport z poprzednich danych)
8.1.03.20 z dn. 2008-03-20
 • dodana opcja (zakładka "Mapa") "zaznaczony punkt ustaw w tabeli" - wyłączenie tej opcji skutkuje tym, że po wskazaniu punktu na mapie odpowiadający mu wiersz w tabeli NIE jest ustawiany
 • dodana możliwość przeciągania wierszy w oknie tachimetrii (zmiana kolejności pikiet). Należy uchwycić wiersz w kolumnie Lp i przeciągnąć go w nowe miejsce
 • dodane opcje zmiany czcionki i koloru w edytorze napis�w
 • poprawione tworzenie ciąg�w poligonowych z zadań tachimetrycznych (jeśli były wykonywane podw�jne pomiary punkt�w nawiązania i następowało przy tym przejście przez zero limbusa)
8.1.03.14 z dn. 2008-03-14
 • dodana konwersja tachimetrii z formatu "Pentax W-800 - PowerTopoCE (format Eksportu)"
 • poprawione ustawianie poprzedniego skręcenia kartki w oknie podglądu wydruku
 • dodane zapamiętywanie położenia okna "wstaw punkt przez wskazanie"
 • poprawiona opcja "wklej blok danych" w tachimetrii
8.1.03.10 z dn. 2008-03-10
 • dodany eksport do dxf linii typu mur oporowy, ogrodzenie i żywopłot
 • poprawiony import dwg
 • poprawiona edycja numeru punktu na mapie (przeniesienie starego numeru do kolumny "Stary numer" w tabeli)
 • poprawiony błąd w module "Suwnic" (błędne tworzenie formularza jeśli nazwa zadania dłuższa niż 8 znak�w)
8.1.02.26 z dn. 2008-02-26
 • w oknie wczytywania zadań poprawione zapamiętywanie ostatnio użytego sortowania plik�w
 • w obliczeniu azymutu, odległości i kąt�w dodana opcja synchronizacji wsp�łrzędnych zadania z aktualnie wybraną tabelą roboczą
 • w tachimetrii dodane wyznaczanie obserwacji jeśli wprowadzimy numer punktu, kt�rego wsp�łrzędne są w tabeli roboczej. Dodatkowo można wprowadzić wysokość lustra - pozostałe wartości pozostawiamy nie wypełnione. Po wykonaniu obliczenia stanowiska obserwacje zostaną uzupełnione.
 • poprawione sprawdzanie (przed zamknieciem okna wyr�wnania ścisłego) czy zostały wprowadzone zmiany i wyświetlanie komunikatu
 • dodana możliwość wydruku strony bieżącej w raportach (Plik -> Drukuj strony)
 • w opcji "wstaw punkt przez wskazanie" na mapie dodana możliwość określenia z jaką dokładnością ma być wstawiany opis wysokości
 • poprawiona transmisja/konwersja z formatu Leica 1200
8.1.02.19 z dn. 2008-02-19
 • zmienione wstawianie danych z opisu projektu w formularzach.
 • w obliczeniach na mapie w opcji obliczania długości i azymutu dodane wyliczanie r�żnicy wysokości i spadku (jeśli wskazane punkty mają wysokość)
 • podwyższona dokładność wyświetlania odległości zredukowanej i poprawki w wyr�wnaniu ścisłym
8.1.02.08 z dn. 2008-02-08
 • poprawiony wydruk raportu z wcięcia z wyr�wnaniem w tachimetrii
8.1.02.06 z dn. 2008-02-06
 • dodana transmisja punkt�w do Leica GSI8(16) TPS300/400/700
 • dodany zapis punkt�w w formacie Trimble Dini
 • poprawiony eksport/import punkt�w z nikona (ilość znak�w w numerze punktu)
 • dodane drukowanie m0 we wcięciu z wyr�wnaniem w tachimetrii
 • poprawione zaznaczanie k�łkiem na mapie punkt�w posiadających podpięte dokumenty
 • w oknie bazy danych dodane wyświetlanie tabeli i warstwy kt�rej baza dotyczy
 • poprawione zaczytywanie daty i godziny pomiaru z formatu Leica Mgeo
 • dodana możliwość automatycznego uzupełniania p�l formularza o dane z opisu projektu. Jest to możliwe po wpisaniu następujacych komend:

Aby uzyskać: "

Nr Teryt": $pNr_Teryt "

Wojew�dztwo": $pWojewodztwo "

Powiat": $pPowiat "

Gmina": $pGmina "

Id. Obrębu": $pIdObreb "

Nazwa Obrębu": $pNazwaObreb "

Karta mapy": $pKarta_Mapy "

Zleceniodawca": $pZleceniodawca "

Księga rob�t": $pKsiega_Robot "

KERG": $pKerg "

Projekt założył": $pUser "

Tabela podst.": $pTabela_P "

Tabela robocza": $pTabela_R "

Data założenia": $pData "

Data modyfikacji": $pData_Mod "

Data ostat. arch.": $pData_Arch

 

8.1.01.30 z dn. 2008-01-30
 • dodana mozliwość zapisania stanu legendy (opcje pod prawym przyciskiem myszki w momencie gdy podświetlenie znajduje się na pozycji "WARSTWY")
 • zmieniony spos�b wyświetlania podziału sekcyjnego dla lokalnego układu ŁAM (należy wybrać opcję "Parametry programu->Obliczenia->Odwzorowanie: lokalne ŁAM")
 • dodane uśrednianie kierunk�w i odległości w opcji tworzenia ciągu poligonowego ze stanowisk tachimetrycznych
 • w obliczeniu niwelacji precyzyjnej dodane wyznaczanie błędu niwelacji w ciągu
 • w wyr�wnaniu ścisłym w zakładce przewyższenia dodana kolumna "popr/mDh w"
 • dodana transmisja wsp�łrzędnych do nowych instrument�w Leici
 • dodana transmisja wsp�łrzędnych do Trimble Dini
 • dodane zaznaczanie zielonym k�łkiem na mapie tych punkt�w, kt�re posiadają podpięte dokumenty (skany). Opcja włączana przez nową ikonkę na panelu "Dokumenty". Uwaga: przy dużej ilości wyświetlanych punkt�w włączenie tej opcji spowoduje duże zwolnienie odświeżania mapy
8.1.01.14 z dn. 2008-01-14
 • poprawiony błąd przy dodawaniu rastr�w do menedżera rastr�w
8.1.01.11 z dn. 2008-01-11
 • poprawka importu niekt�rych plik�w DWG
8.1.01.10 z dn. 2008-01-10
 • poprawiony import z pliku dwg
 • poprawiony import łuk�w z dwg/dxf
 • dodane wyświetlanie podziału sekcyjnego w układzie lokalnym miasta Łodzi "ŁAM"
 • dodana opcja "dla nowej mapy pokaż okienko podglądu" - włączająca lub wyłączająca wyświetlanie okienka podglądu przy otwieraniu nowych map
 • przywr�cone działanie skr�t�w Ctrl-C i Ctrl-V w oknie tachimetrii
 • poprawiony import danych z GI2000
8.1.01.03 z dn. 2008-01-03
 • poprawiony eksport do dxf
 • dodana możliwość zapisania raportu z opcji eksportu formularza do rastra
8.1.01.02 z dn. 2008-01-02
 • dodana opcja "zablokowania" pask�w narzędzi (Opcje -> Paski narzędzi -> zablokuj paski narzędzi)
 • dodany import daty i godziny pomiaru przy imporcie tachimetrii z formatu Leica Mgeo
 • uzgodnione wyliczanie długości czoł�wek w opcji "Obliczenia powierzchni działek" i w opcji wstawiania czoł�wek na mapie (działa jeśli włączona jest opcja "zaokrąglaj wsp�łrzędne")
8.1.01.01 z dn. 2008-01-01
 • poprawiony import dxf
 • w imporcie dxf dodana możliwość nadania importowanym obiektom jednolitych atrybut�w warstw

 

 

8.0.12.28 z dn. 2007-12-28
 • poprawione wczytywanie niekt�rych plik�w tiff w opcji wpasowania rastra
 • poprawione obliczanie objętości r�żnic modeli NMT
 • dodana możliwość wyłączenia atrybutu grubości linii przy eksporcie do dxf/dwg
 • poprawiony import z formatu dxf
8.0.12.17 z dn. 2007-12-17
 • dodana opcja "przy usuwaniu tekstu usuń odnośnik" (Parametry programu -> fiszka mapa)
 • dodane wczytywanie daty i godziny pomiaru przy imporcie stanowisk z formatu Leica IDEX i Leica Mgeo
 • poprawiona edycja nazwy tabeli
 • poprawiona opcja "Formatuj -> Akapit" w edycji raport�w
 • poprawione wyświetlanie tekst�w formatowanych na mapie (kerning)
 • poprawione działanie opcji "nr ostatni = nr pierwszy - zapisz" w edycji danych działek
8.0.12.11 z dn. 2007-12-11
 • poprawiona transmisja/konwersja stanowisk z geodimetru (kontrola powtarzających się numer�w stanowisk)
 • dodany eksport do formatu DWG (Autocad)
 • poprawione wyszukiwanie ciągu znak�w w raportach
 • zmiany w opcji wpasowania rastra - dodana możliwość wyboru formatu docelowego (wątek na forum)
 • poprawione opcje w Raportach: zaznacz odwrotnie i zaznaczanie myszką po ustawieniu sortowania
8.0.12.05 z dn. 2007-12-05
 • poprawiona opcja "cofnij" - błąd mogł pojawić się po kilku operacjach usuwania punkt�w na mapie
 • poprawiony import danych niwelacji z formatu Psion WorkAbout (punkty pośrednie)
 • poprawione zakładanie nowego projektu - właściwe ustawianie odwzorowania
 • w dzienniku bok�w zwiększona ilość możliwych do wpisania obserwacji do 500
 • poprawiona usterka powodująca brak uwzględniania wsp�łczynnik�w kalibracji drukarki w przypadku ich zmiany w oknie podglądu wydruku
 • w imporcie danych tachimetrycznych z Nikon-a dodana opcja umożliwiająca włączenie lub wyłączenie zaczytywania domiaru
8.0.12.03 z dn. 2007-12-03
 • poprawiony błąd przy zamykaniu okna z raportami
 • dodana możliwość włączenia kolorowania podglądu numer�w punkt�w zgodnie z kolorem punktu w tabeli (przy włączonej opcji:Parametry prgramu -> kolor opisu punktu taki jak kolor punktu)
 • poprawiona opcja przesuwania tif�w i podglądu opisu wpasowanego tifa
 • w projektowaniu tras w zakładce "Punkty dodatkowe" dodana opcja "hurtowego" wprowadzenia przesunięcia, spadku i przesunięcia H (dla wszystkich bądź zaznaczonych punkt�w)
8.0.11.30 z dn. 2007-11-30
 • poprawiony import tango i tango Geoinfo
 • dodane "globalne" zapamiętywanie ostatnich parametr�w wydruku mapy
 • poprawione zaokrąglanie wsp�łrzędnej H w transformacji międzyukładowej wsp�łrzędnych
8.0.11.29 z dn. 2007-11-29
 • poprawiony eksport dxf - opcja "Wysyłaj punkty jako bloki z opisami wysokości H."
 • poprawione drukowanie symboli - grubość linii
 • poprawiony import danych z Nikon-a (domiary)
 • dodany import wsp�łrzędnych z formatu Pentax W-800
 • w projektowaniu tras w zakładce "Krawędź" przycisk "Opcje" dodana możliwość wyboru czy wprowadzamy spadki czy też przewyższenia
 • przy wstawianiu czoł�wek dodana możliwość określenia ilości miejsc po przecinku oraz dokładności (5cm, 10cm itp)
8.0.11.19 z dn. 2007-11-19
 • zmienione okno podglądu wydruku mapy:
  - poprawiony błąd braku podglądu kartki po otwarciu okna
  - dodana edycja parametr�w kalibracji
  - dodana mozliwość maksymalizacji okna
 • do tabeli (ikonka transmisja) dodany:
  - odczyt punkt�w z plik�w zapisanych w formacie Geodimetr (are i job)
  - zapis punkt�w w formacie Geodimetr are

 

8.0.11.15 z dn. 2007-11-15
 • poprawiona opcja przenieś na warstwę
 • poprawione wczytywanie szablonu
 • dodane symbole w "instrukcji użytkownika"
 • dodane automatyczne uzupełnianie informacji o gminie i obrębie (pobierane z opisu projektu) w wydruku wykazu wsp�łrzędnych G5. Dodatkowo należy rozpakować i wgrać do katalogu BIN plik wykaz_wsp.rtf
 • poprawiony odczyt ostatnich ustawień w wydruku mapy

 

8.0.11.14 z dn. 2007-11-14
 • dodany odczyt rekordu F2 przy imporcie z Nikona
 • dodany odczyt domiaru przy imporcie tachimetrii z Nikona
 • dodana mozliwość wklejenia wsp�łrzędnych ze schowka do zakładki "Trasa" w projektowaniu tras
 • poprawione wybieranie napis�w przy obr�conej mapie
 • poprawiony eksport poligon�w do formatu SHP
 • dodana opcja "Tabela - Zaznaczone w tabeli punktu oznaczaj k�łkiem na mapie" powodująca, że zaznaczone w tabeli punkty są oznaczane na mapie czerwonym k�łkiem. Po zmianie oznaczenia w tabeli - zmiany na mapie są uwzględniane dopiero po jej odświeżeniu. K�łka nie są umieszczane na wydruku.
 • poprawione wstawianie id obrębu w wydruku nagłowka raportu
 • poprawione zaokrąglanie wysokości stanowiska w tachimetrii (dla włączonej opcji "zaokrąglaj wsp�łrzędne)
8.0.11.09 z dn. 2007-11-09
 • poprawione przenumerowanie punkt�w w opcji edycji obiektu
 • poprawione drukowanie opis�w dodatkowych w przekrojach pionowych
 • poprawione dodawanie projektu do repozytorium
 • dodane zapamiętywanie ostatnich ustawień w oknie podglądu wydruku mapy
 • dodany nowy format zapisu wsp�łrzędnych do tabeli po transformacji na układ geograficzny (ddmmssxx)

 

8.0.11.05 z dn. 2007-11-05
 • Dodane nowe okno: "GIS". Obecnie pozwala ono na następujące operacje:
  - import/export danych z format�w shp, gml, mif/mid
  - transformacja międzyukładowa plik�w shp, gml, mif/mid
  - edycja danych opisowych shp, gml, mif/mid
 • Poprawiony import z Ewmapy
 • Poprawione przekroje: wczytywanie zadań, ustawianie koloru warstwy 
8.0.10.25 z dn. 2007-10-25
 • poprawione samoczynne otwieranie się legendy po niekt�rych operacjach;
 • poprawione wyświetlanie niekt�rych tif-�w;
 • zmieniona opcja "Przenieś na warstwę";
 • poprawione wyświetlanie zaimportowanych dwg/dxf na czarnym tle mapy;

 

8.0.10.23 z dn. 2007-10-23
 • dodana możliwość określenia dokładności przy wstawianiu opis�w do punkt�w (X,Y i H) - niezależne od opcji programu;
 • dodana możliwość określenia dokładności przy wstawianiu czoł�wek;
 • w bazie danych do obiekt�w dodane logowanie zmian - dla funkcji cofnij/pon�w;
 • dodana edycja kolumny "poprawka" w wyr�wnaniu powierzchni działek;
 • dodane kolejne opisy czynności dla funkcji cofnij/pon�w;
8.0.10.21 z dn. 2007-10-21
 • poprawione działanie pod Windows Vista - konflikty z UAC
 • dodane komentarze do operacji cofnij/pon�w
 • poprawione działanie opcji "cofnij" dla napis�w rtf
 • poprawiony import dwg/dxf (łuki)
8.0.10.15 z dn. 2007-10-15
 • poprawione odświeżanie legendy po użyciu narzędzia K1 na mapie
8.0.0.0 z dn. 2007-10-08
 • pierwszy update do v. 8