Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"

Moduł umożliwia wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratów sieci poziomej i niwelacyjnej.

Maksymalna liczba punktów wyznaczanych wynosi do 500 punktów .Dla sieci poziomej i niwelacyjnej dostępne są następujące opcje obliczeniowe:


Kontrola sieci - sprawdzenie czy wprowadzone dane są spójne, obliczenie wyrazów wolnych równań poprawek,


Wyrównanie sieci - wykonanie obliczenia współrzędnych i obserwacji wyrównanych (przed wyrównaniem przeprowadzana jest kontrola sieci),


Ocena dokładności projektu sieci - analiza projektu sieci przed pomiarem. Na podstawie projektowanych obserwacji (w miejsce wartości obserwacji można wpisywać liczbę zero) obliczane są błędy położenia punktów i błędy obserwacji po wyrównaniu.Dla sieci niwelacyjnej dodatkowo dostępna jest opcja:

Przemieszczenia – funkcja umożliwiająca wyznaczenie przemieszczeń pionowych punktów sieci niwelacyjnej. Kolejne etapy pomiarów niwelacyjnych zapisane na dysku należy wczytywać jako pomiar pierwotny i jako pomiar aktualny. Program wybierze punkty, które występują w obu pomiarach, wyznaczy ich przemieszczenia i błędy przemieszczeń. W raporcie umieszczone zostaną wyznaczone wartości.

 

Ograniczeniem modułu jest do 500 punktów wyrównywanych


Dla sieci poziomej należy wprowadzić :


1) Współrzędne punktów nawiązania i współrzędne przybliżone punktów obliczanych. Kolejno wprowadza się: numer punktu, współrzędną X, Y. Jeżeli znane są błędy położenia punktu w kierunku X i Y wprowadza się je odpowiednio w kolumnie mx i my. Jeżeli znany jest błąd położenia punktu należy wprowadzić go w kolumnie mp. Punkty będące punktami nawiązania oznacza się przez naciśnięcie klawisza lub wybranie opcji "Nawiązanie" z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki lub przez naciśnięcie przycisku: . Wykonanie jednej z wymienionych czynności powoduje podświetlenie odpowiedniej komórki w kolumnie "Lp".

 

2) Kąty. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kąta i błąd pomiaru kąta.

 

3) Kierunki. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kierunku i błąd pomiaru kierunku.

 

4) Odległości. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość odległości i błąd pomiaru odległości. Jeżeli wprowadzona jest strefa (Opcje -> Obliczenia -> Strefa) to w pierwszym kroku wyrównania obliczane są odległości zredukowane do układu 1965 (kolumna D zred).

 

Dla sieci niwelacyjnej należy wprowadzić:


1) Wysokości punktów nawiązania i wysokości przybliżone punktów obliczanych (wysokości nawiązania oznacza się analogicznie jak punkty nawiązania w sieci poziomej).

2) Przewyższenia. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość przewyższenia i błąd pomiaru przewyższenia.


Więcej na wiki m