Aktualizacja C-GML

  

Ostatnie zmiany:

5-05-2023

moduł EGiB
- dostosowanie wzorca Protokołu ustalenia granic do wymagań zaktualizowanego w kwietniu 2023 rozporządzenia w sprawie EGiB,
- nowe szablony WZDE, wykazu zmian gruntowych do podziału działek, zestawienie zbiorcze WZDE i inne,
- dodano funkcję generowania WZDE dla działek (jednej lub wielu), których granice uległy zmianie (np. w wyniku ustalenia granic), a także w wyniku podziału. Zmiany granic powinny być realizowane na mapie po imporcie pliku GML z danymi EGiB. Jeśli proces zmian był dwustopniowy (zmiana granic+podział działki), generowane są dwa raporty z WZDE. Jeśli wystąpiła tylko jedna zmiana, np. podział działki, generowany jest pojedyczny WZDE. Generowanie WZDE uwzględnia także rozliczanie konturów klasoużytków przez odjęcie (pow. działki<33%), a także zmianę użytków na Tp. Domyslnie program analizuje modyfikacje działek przeprowadzone w C-GML od daty importu GML,
- na zakładce "Poczta" w opcji zapisu pism do PDF/RTF i opcji drukowania dodana możliwość zapisu/wydruku pism w zakresie osób zaznaczonych na liście adresowej
- na zakładce "Poczta" dodana druga opcja importu numerów nadania: "Importuj numery nadania z pliku XLS zawierającego statusy wysyłki (status_report)"
- poszerzony zakres eksportowanych danych dotyczących dokumentów w opcji eksportu danych do formatów DBF/XLS
- poprawki w imporcie danych opisowych EGiB

moduł GML
- wprowadzenie możliwości jednoczesnego importu kilku wskazanych (wybranych) plików GML zawierających różne bazy (np. 123-GESUT.GML, 123-BDOT500.GML, 123-EGiB.GML). Dotąd pliki te należało wskazywać i importować sekwencyjnie, co wydłużało proces importu,
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia walidacji po imporcie pliku GML na mapę - opcja w: Opcje-Parametry programu-GML,

-wprowadzono import różnicowy plików GML 2021 czyli zasilenie nowymi danymi mapy zasadniczej utworzonej z pierwotnego importu GML. Aktualizacja mapy następuje po załadowaniu nowego GML z PODGiK zawierającego informacje o zmianach (nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektach), które zaszły od czasu pierwszego utworzenia roboczej bazy danych z GML wyjściowego,

- dodano brakujące oznaczenia (na czerwono) wymaganych atrybutów niektórych obiektów w oknie wprowadzania atrybutów,
- poprawka eksportu do GML 2021 w zakresie nazewnictwa schematów XSD w nagłówku pliku - dodano numery wersji schematów BDOT, GESUT, EGiB,
- w obliczeniach na mapie, w odtwarzaniu prostej pomiarowej z danych ortogonalnych, dodano informację o współczynniku zmiany skali r - ułatwia ocenę jakości danych,
- w obliczeniach na mapie, w podziale odcinka dodano możliwość określenia znaków przedrostka/przyrostka numerów nowych punktów,
- w menu Mapa-Edytor napisów dodano funkcję zmiany wysokości napisów poprzez podanie współczynnika zmiany skali, co jest przydatne dla tekstów np. z importu DXF, gdy są one zapisane w innych jednostkach niż mm,
- wprowadzenie podpisów cyfrowe aplikacji i instalatora programu, które zmniejszają ilość ostrzeżeń systemów antywirusowych przy pobieraniu i instalacji programu,
- wprowadzenie nadawania punktom obiektu kodów kartowanego obiektu w edytorze mapy obiektwej gdy kartowany obiekt ma geometrię okręgu opartą na 3 punktach,
- poprawka aktualizacji daty modyfikacji przy przesuwaniu obiektu punktowego,
- dodano możliwość wydruku mapy w kolorze szarym, z wyjątkiem zaznaczonych (np. zmodyfikowanych i nowych) obiektów w bazach danych, które są przedstawione w kolorach oryginalnych. Funkcja ta ułatwia sporządzenie np. mapy porównania z terenem,
- dodano eksport do DXF stylizacji linii energetycznych i telekomunikacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie mapy zasadniczej (2021)

 

21-02-2023

 1. Moduł EGiB do aplikacji C-GML

 - dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,

- umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki),

- w menu C-GEO Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,

- poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,

- w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,

- na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",

- w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).

- w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób

- w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.

- na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest
w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]

- dodany raport WZDE w wersji łączenia działek

- w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)

- w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

 2. Zmiany w aplikacji C-GML

 - wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach

w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r,

- w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,

- dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,

- w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GML, a wychodzących poza zakres kodów
z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,

- w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,

- ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

- różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,

- w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

- poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).

 

21.02.2022

1. Moduł EGiB do aplikacji C-GML

- dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,

- umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki),
- w menu C-GEO Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,
- poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,
- w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,
- na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",
- w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).
- w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych
- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)
- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób
- w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"
- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej
- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.
- na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]
- dodany raport WZDE w wersji łączenia działek
- w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)

- w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

2. Zmiany w aplikacji C-GML

- wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r

- w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,

- dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,

- w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GML, a wychodzących poza zakres kodów
z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,

- w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,

- ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

- różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,

- w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

- poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).

29.12.2022
 
Zmiany w module EGB dla C-GML:
- możliwość eksportu wczytanych danych EGiB do XLS (menu Narzędzia), poprawki w zakresie danych lokali i innych dla GML z bazy EGiB 2021
Zmiany w C-GML:
- dodano obsługę importu/eksportu plików GML z oprogramowania TurboEwid Geomatyki Kraków. Pliki te charakteryzują się występowaniem zarówno obiektów mapy zasadniczej 2015 (BDOT i GESUT) jak i 2021 (EGiB, BDOT, GESUT). Import obiektów BDOT i GESUT z modelu danych 2015 kończy się automatyczną konwersją do aktualnie obowiązującego modelu danych (2021). Po edycji, usunięciu czy dodaniu nowych obiektów, należy użyć odrębnej opcji eksportu do GML (TurboEwid 2021), która generuje plik różnicowy (zawierający wyłącznie obiekty nowe, modyfikowane i usunięte):
- w oknie mapy dodano zestawy paletek (grup ikon) ułatwiających kartowanie obiektów mapy zasadniczej zgodnie z aktualnymi przepisami (2021) i także dla przepisów z 2015 r. Paletki te są widoczne w mapach założonych w oparciu o szablony MapaZasadnicza_2015 i MapaZasadnicza_2021 gdy zostanie po raz pierwszy otwarte okno edytora mapy obiektowej. Jeśli użytkownik nie będzie jednak chciał z nich korzystać, może je wyłączyć (ikonka "zębatka" na mapie). Paletki są podzielone na bazy danych i poszczególne kategorie obiektów tych baz, zawierają rozwijalne menu z wyborem obiektu do kartowania:noweikonki

- dla obiektów liniowych i powierzchniowych, dla których założone są bazy danych, można po dodaniu atrybutów długości i powierzchni i ich obliczeniu, określić sumy długości/powierzchni dla grupowanych obiektów jednolitym kryterium (średnica, rodzaj, itp.)

- w oknie bazy danych dla zaznaczonych obiektów dodano przenoszenie obiektów z warstwy bieżącej do innej, wskazanej warstwy - ikonka Menu-Zaznaczone obiekty,

- w oknie bazy danych, w funkcji "Wypełnij pole" pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość dodania na początku/końcu pola wskazanych wartości, oraz możliwość zamiany ciągu znaków na podany,

- w oknie edytora działki dodano na poglądowym rysunku wyłączenie drukowania nr punktów działek, a w opcjach drukowania działek - opcję "Drukuj każdą działkę na nowej stronie",

- rozbudowano funkcje edycji obiektów multipunktowych: kopiowanie i przenoszenie historii, edycja w oknie edytora obiektów, przesuwanie punktów załamania, obrót, translacja itp.,

- w ikonce "Wstaw opis do wskazywanych punktów" dodano wybór kodów ze słownika - dotąd kod trzeba było wprowadzać z klawiatury,

- dodano skrót do funkcji Zmień czcionkę na mapie: CTRL+Alt+C

Aktualizacja z 30.09.2022

Rozbudowano możliwości tworzenia, usuwania, zmiany i sprawdzania relacji między obiektami BDOT/GESUT a punktami wysokościowymi. Dotąd relacje te tworzone były automatycznie przez program w czasie eksportu do GML. W niektórych sytuacjach, ze względu na niedookreślone przepisy lub różne ich interpretacje, wymagane były relacje z innymi obiektami niż wynikające z automatycznego generowania powiązań w programie.

Obecnie C-GML w zakresie relacji działa tak (szerszy opis na C-GEO Wiki):

 1.  Przy włączonej opcji automatycznych relacji w zakładce GML (parametry programu) relacje tworzą się bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu).
 2.  Relacje mogą być nadawane przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji.

Wykorzystuje się w tym celu skrót CTRL-L lub funkcję Powiąż z obiektem dostępną pod prawym klawiszem myszki. W zależności od sytuacji wybrać należy warstwę obiektu i potem sam obiekt z którym ma być powiązany wybrany punkt wysokościowy, lub gdy wybrano obiekt - wskazać punkty wysokościowe do powiązania z obiektem.

 1.  Punkty wysokościowe nie przypisane przez użytkownika do żadnego obiektu zostaną przypisane do obiektów na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML.

To automatyczne przypisanie nie dotyczy oczywiście GML 2015 i punktów wysokościowych naturalnych, które nie będą powiązane z żadnym obiektem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej).

W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady.

Aby sprawdzić istnienie relacji wystarczy wybrać obiekt lub punkt wysokościowy - jeśli włączona jest opcja "zaznaczaj powiązane" (menu pod prawym klawiszem myszki) widoczne będą punkty w relacji z wybranym obiektem.

Aby usunąć relację do punktu wysokościowego, należy wybrać punkt wysokościowy i w menu pod prawym klawiszem myszki - Powiąż z obiektem - Usuń powiązanie.

Pozostałe zmiany w C-GML:

- do paska ikon "Obliczenia" dodano ikonkę umożliwiającą wyznaczenie środka wybranego na mapie obiektu powierzchniowego/punktowego lub grupy punktów nie stanowiących jednego obiektu. Opcja ta jest też dostępna pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt - Wyznacz środek...

- w oknie "Pomiary i obliczenia na mapie" dodano funkcję "Uśrednianie współrzędnych dla podanych z klawiatury/wskazanych na mapie punktów, lub dla wybranego na mapie obiektu (wówczas w obliczeniu można pod prawym klawiszem myszki wczytać punkty obiektu). Obliczenie to podobnie jak wyżej opisane funkcje, wyznacza środek jako wynik uśrednienia współrzędnych, dodatkowo generuje raport z obliczenia,

- do paska ikon "Rysowanie" dodano nową ikonkę "kółko zębate" z kilkoma funkcjami dotąd obecnymi w głównych opcjach programu. Opcje te są często używane, więc będą łatwiej dostępne. Są to: przełączanie trybu wybierania obiektów powierzchniowych (krawędź/wnętrze), zamiana okręgów/łuków na łamane po narysowaniu, funkcje wywoływane przez dwuklik myszki,

- w dolnym pasku okna mapy w miejscu gdzie wyświetlana jest wybrana/edytowalna warstwa wprowadzono możliwość kliknięcia i wyboru zmiany edytowalnej warstwy z listy ostatnio edytowanych,

- uproszczono menu wywoływane prawym klawiszem myszki na mapie: upowrządkowano niektóre pozycje, pogrupowano podobne, dodano Odśwież (F5), dodano listę ostatnio edytowanych warstw, itd.,

- w przecięciu prostych na mapie (ikonka w pasku Obliczenia) można wskazać punkt na mapie, który ma zostać zastąpiony przez wynikowy punkt przecięcia prostych,

- w funkcji kopiowania do schowka punktów obiektu na mapie (ikonka Kopiuj zaznaczone punkty) poprawiono kopiowanie punktów obiektów zaimportowanych z GML. Dzięki temu można obecnie np. wybrać działkę ewidencyjną, skopiować jej geometrię do schowak i wkleić w edytorze obiektów w celu utworzenia nowego obiektu,

- w oknie Edycji punktu na mapie dodano możliwość kopiowania punktu do schowka oraz wklejania współrzędnych

Aktualizacja z 23.08.2022

- zaktualizowano aplikację o zmiany w schemacie aplikacyjnym EGiB.XSD wprowadzone w lipcu 2022 r. przez GUGiK - dotyczące adresów osób - podmiotów ewidencji,
- dodano możliwość kontroli topologii dla plików GML 2021 w takim samym zakresie jak dla GML 2015. W aktualnych rozporządzeniach w sprawie GESUT i BDOT500 nie ma zapisów o kontroli topologii, ale użytkownik programu będzie miał możliwość jej przeprowadzania,
- dodano kontrole poprawności relacji do punktów granicznych w działkach ewidencyjnych (zgodność współrzędnych w geometrii/relacjach i zgodność ilości punktów w geometrii/w relacjach),
- poprawka wyświetlania etykiet rzędnych GESUT dla urządzeń powierzchniowych GESUT po imporcie GML 2021,
- zaktualizowano funkcję pobierania działek ewidencyjnych poprzez usługę ULDK ze względu na zmiany w tych usługach przeprowadzone przez GUGiK w sierpniu 2022 r.,
- dla rastrów z danymi NMT podłączonych do mapy, dodano obsługę wyłączania ich wybieralności, która wyłącza odczyt wysokości dla rastrów NMT o statusie niewybieralny. W ten sposób można odczytywać wysokości z jednego spośród załadowanych na mapę modeli terenu. Opcja ta jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w legendzie, w dziale Rastry na wskazanym rastrze NMT, lub zaznaczonej grupie rastrów NMT,
- w funkcji importu punktów z plików tekstowych do tabeli współrzędnych dodano opcję wyłączenia kontroli numerów punktów. Funkcja ta jest zalecana do stosowania gdy użytkownik ma pewność, że nie ma zagrożenia powtarzania numerów punktów lub, gdy importowane są współrzędne bez numerów, np. XYH z chmury punktów. Wyłączenie tej kontroli znacznie przyspiesza import punktów (np. 1mln/4 minuty),
- dodano do zestawu kodów dwa symbole: akceptacja i skreślenie - można je wykorzystywać np. do oznaczania obiektów do usunięcia lub modyfikacji na mapach porównania terenu,
- zmiana adresu serwera WMS dla mapy topograficznej z serwisu OpenStretMap wykorzystywanego do generowania szkicu orientacyjnego. Dotychczasowy serwer został wyłączony przez jego wystawcę,
- do funkcji obracania obiektu na mapie o wskazany środek i kąt obrotu dodano możliwość wskazania kąta obrotu poprzez kliknięcie w punkty na ramionach kąta (w wariantach LP/LCP/LPC/CLP),
- do funkcji przesunięcia obiektu na mapie wprowadzono obsługę przyciągania do początku/środka/końca linii przy wskazaniu wektora przesunięcia,
- do skrótu CTRL-7 dodano możliwość dwustronnego przełączania między trybem edycji a trybem przesuwania/obracania obiektów liniowych/powierzchniowych. Dotąd by włączyć tryb przesuwania/obracania, należało wcisnąć CTRL-8, a by wrócić do trybu edycji - CTRL-7,
- do paska ikon ("Rysowanie") na mapie dodano ikonkę "koło zębate", umożliwiające szybką zmianę funkcji dotąd dostępnych w menu Opcje-Parametry programu: przełączanie metod wybierania obiektów powierzchniowych, włączanie zamiany kartowanych łuków i okręgów na łamane. Przyspieszy to dostęp do zmian tych opcji,
- poprawka funkcji wycinania mapy (nożyczki) dotycząca obiektów, które mają atrybuty MEMO w bazie danych

Aktualizacja z 04.07.2022

- dodano obsługę obiektów GESUT o geometrii multipunkt (słupy) w zakresie importu, kartowania, eksportu GML. W następnych aktualizacjach programu dodana zostanie obsługa edycji położenia takiej geometrii i eksportu do DXF,
- drobne poprawki stylizacji niektórych obiektów mapy zasadniczej 2021,
- w oknie eksportu do GML 2021 dodano opcję zaokrąglania atrybutu wysokości do 0.1 m w GML dla rzędnych GESUT na przewodach elastycznych. Taki zapis jest wymagany przez niektóre ODGiK. W tym samym oknie dodano funkcję określania daty (modyfikacji) od której będzie wykonywany eksport do GML. Wartość ta jest określana na podstawie daty import,
- wprowadzono rozpoznawanie rzędnych na przewodach elastycznych w imporcie GML 2021,
- zaktualizowano adresy usług sieciowych zmienionych w czerwcu 2022 przez GUGiK w zakresie Krajowej Integracji w zakresie osnów i punktów adresowych,
- poprawki importu/eksportu GML 2021

Aktualizacja z 08.04.2022

Aktualizacja oprogramowania do aktualizacji obiektów mapy zasadniczej C-GML 8.15.4.8 z 8 kwietnia 2022 r. zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w repozytorium interoperacyjności).

Zachowano jednocześnie możliwość pracy w C-GML zgodnie z przepisami rozporządzeń z 2015 r. w zakresie importu, edycji, eksportu i walidacji plików GML z obiektami mapy zasadniczej 2015.

Uwaga! Przed decyzją opracowania mapy zasadniczej zgodnie z przepisami z 2021 r. należy upewnić się czy ODGiK, do którego będzie przekazywany plik GML z wynikami opracowania, jest gotowy do odbioru takich danych. Na dzień 8 kwietnia 2022 r. tylko pojedyncze powiaty posiadają oprogramowanie do prowadzenia PZGiK oraz bazy danych zgodne z przepisami z 2021 r.

Najnowsza aktualizacja C-GML umożliwia założenie mapy obiektowej zgodnej z przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej z 2015 lub 2021 r. (Plik-Nowa mapa…)

Plik GML będący podstawą aktualizacji obiektów mapy zasadniczej jest importowany poprzez menu Plik-Otwórz. W zależności od standardu GML (zgodność ze schematami z 2015 lub 2021 r.) program C-GML założy właściwą dla wersji pliku mapę i zaimportuje jej dane.

Dla wcześniej założonej mapy, w funkcji Plik-Import – GML Mapa Zasadnicza, aktywna jest funkcja importu zgodnego z otwartą mapą obiektową (schematy z 2015 lub 2021 r). Wskazanie pliku GML do importu w tej funkcji zawiera dodatkowo kontrolę zgodności pliku GML z odpowiednimi przepisami (2015/2021). Uniemożliwia to błędy w przypadku niewłaściwego wyboru pliku.

Po zakończeniu opracowania mapy obiektowej powinno się przeprowadzić walidację generowanego pliku GML. Czynność ta również jest zgodna z przyjętym standardem opracowania – zgodności ze schematami XSD z przepisów 2015 r. lub 2021 r.

Poniżej pełna lista zmian wprowadzonych w bieżącej aktualizacji C-GML:

1.  Dostosowanie do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r. w zakresie:

- nazewnictwa klas obiektów i warstw mapy obiektowej - np. OT_Skarpa zamiast jak dotąd - BDZ_BudowlaZiemna,

- atrybutów obiektów baz danych BDOT, GESUT, EGIB ze słownikami,

- kodów kartograficznych obiektów, np. OTRS zamiast jak dotąd RTPW02 dla punktu wysokościowego sztucznego,

- symboli kartograficznych i stylizacji obiektów liniowych wyświetlanych na mapie zasadniczej.

- edytora mapy obiektowej ułatwiającego kartowanie obiektów zgodnie z nowymi rozporządzeniami,

- w tabeli współrzędnych dodano możliwość dwukierunkowej zmiany kodów punktów między zestawami kodów z rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej: 2015 i 2021. Funkcja ta jest dostępna w menu Tabela-Przekodowanie punktów. Po użyciu tej funkcji, należy w projekcie zmienić zestaw kodów na zgodny z tym, na które wykonano przekodowanie. Można to zrobić w Opcjach programu lub poprzez ikonkę "?" w sposób opisany wyżej.

2. Zmiany w module (w pasku usług sieciowych) dostępu do danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych:

 • dodano nową funkcję - pobieranie granic działek w wybranym obszarze lub wzdłuż łamanej, umożliwia to szybsze pozyskiwanie geometrii działek - bez konieczności samodzielnego "klikania" w obszarze mapy,
 • dodano możliwość wyświetlenia zakresu obszaru mapy C-GML w oknie przeglądarki
  z serwisem C-Geoportal.pl,
 • ze względu na zablokowanie pod koniec lutego 2022 wyświetlania Google Maps poprzez Internet Explorer, uaktualniono tą usługę - wykorzystując przeglądarkę Microsoft Edge. Dodano ponadto możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków,
 • do funkcji pobierania danych NMT dodano dla zakresu aktywnego okna mapy pobieranie danych sekcji mapy topograficznej w skali 1:5000, czyli obszaru około 2200 x 2300 m udostępnianych jako usługa sieciowa przez GUGiK w formacie ESRI ASCII GRID. Podczas pobierania dane te są konwertowane w locie do formatu geoTIFF i wyświetlane jako raster na tle mapy. Tak udostępnione dane NMT można wykorzystywać przy kartowaniu obiektów z pozyskaniem ich wysokości, a także innych operacji podobnie jak dla danych NMT z usługi WCS dostępnej w C-GML od kwietnia 2021 r. Funkcja pobierania danych NMT z ESRI ASCII GRID działa w dwóch wariantach - dla wysokości w układzie PL-EVRF2007 i PL-KRON86,
 • dodano import danych NMT z plików ESRI ASCII GRID wskazanych przez użytkownika w lokalnych zasobach komputera - np. z własnych opracowań fotogrametrycznych, lotniczego skanowania laserowego. Funkcja ta jest dostępna w pasku usług sieciowych (ikonka Numeryczny model terenu). Po wskazaniu pliku .ASC na dysku, jest on konwertowany na raster geoTIFF NMT i dołączany do rastrów wyświetlanych w bieżącej mapie. Należy mieć na uwadze, że nie jest wówczas wykonywana transformacja współrzędnych z importowanego pliku do układu mapy. Oba układy powinny być zgodne, np. plik źródłowy to plik NMT pobrany z Geoportalu, w układzie 1992 - na mapie w C-GML po imporcie wyświetli się w zakresie współrzędnych układu 1992,
 • dodano funkcję pobierania danych poprzez usługę WFS punktów osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, oraz danych ewidencyjnych (granice działek, budynki). Dla osnowy geodezyjnej pobierane są zarówno współrzędne punktów, jak i ich atrybuty (błąd punktu mp, stan punktu, typ stabilizacji). Więcej informacji o usłudze w C-GEO Wiki,
 • w funkcji "Pobieranie danych z usług WFS" paska usług sieciowych, w oknie wyświetlania danych do pobrania, dodano możliwość włączenia podkładów: BDOO/BDOT10k, ortofotomapy. Ułatwia to orientację w obszarze, z którego będą pobierane np. działki lub punkty osnowy,

3.  Pozostałe zmiany w aplikacji:

- listę numerów punktów obiektu łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania np. we własnym dokumencie,

- w nowej zakładce Lista XYH dodano prostą tabelkę z listą punktów obiektu wraz ze współrzędnymi, łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania we własnych dokumentach

 • w oknie drukowania map dodano możliwość ustalenia koloru dla drukowanej metryczki mapy
 • przy wstawianiu tekstu wyrównanego do linii, po kliknięciu w linię, napis wstawia się od razu do równoległy do wskazanej linii (dotąd trzeba było klikać w dwa punkty tej linii),
 • w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty, dodano możliwość ograniczenia obszaru dla siatki krzyży do wybranego wcześniej obiektu powierzchniowego na mapie,
 • na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości dodano (ikonka H|) możliwość uzyskania informacji o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Funkcja wykorzystuje wbudowany w program moduł transformacji wysokości z danymi układów wysokości (np. Kronsztad 60, 86, Amsterdam 55, 2007...). Ponadto jest możliwość zmiany dotychczasowej wysokości na nową lub dodania nowego punktu o tych samych XY i nowej wysokości,
 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w dolnym pasku okna mapy dodana funkcja "Kłódka" umożliwiająca blokadę zmiany skali wyświetlanej mapy przez wpisanie mianownika w pole obok i przez obrót rolką myszki, blokada nie blokuje jednak możliwości zmiany skali przez ikonki z paska powiększania,
 • wprowadzono możliwość umieszczania etykiet dla punktów wysokościowych (z rozporządzenia z 2015 r.) sztucznych wzdłuż wskazanej linii: w wyborze obiektów do kartowania jest dodatkowy obiekt - RTPW02 Punkt wysokościowy sztuczny (etykieta wzdłuż krawędzi obiektu),
 • w funkcji Wstaw opis do punktu (ikonka 11) dodano możliwość umieszczania opisów jako tekst także z odnośnikiem, gdy włączono opisy wielowierszowe np. Nr+H, itp.
 • w legendzie mapy, w dziale Rastry dodano dla wskazanego rastra, w menu pod prawym klawiszem myszki możliwość otwarcia lokalizacji rastra w eksploratorze Windows co ułatwia np. skopiowanie rastra w inną lokalizację. Dodatkowo dla jednego lub wielu zaznaczonych rastrów w legendzie dodano możliwość ich usunięcia z mapy i z dysku,
 • w edytorze mapy obiektowej i w menu pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu, dodano możliwość umieszczania na mapie dodatkowych etykiet obiektów mapy zasadniczej, z zachowaniem ich powiązania z obiektem,
 • w opcjach okna drukowania mapy przy pomocy własnej drukarki wirtualnej PDF dodano możliwość włączenia automatycznego otwierania utworzonego pliku PDF z wydrukowaną do tego formatu mapą,
 • dodanie nowego wariantu etykietowania w kartowaniu edytorem mapy obiektowej (włączane w ikonce "..."-Etykietowanie-Wstaw we wskazanym miejscu) - wskazanie pochylenia tekstu przez kliknięcie w linię, do której tekst ma być równoległy,
 • w dolnym pasku okna mapy, umożliwiono edycję wyświetlanej, bieżącej skali mapy, co pozwala na szybkie ustawienie skali widocznego obszaru mapy,
 • w obliczeniach na mapie dodano moduł Obliczenie punktów po łuku (ze spadkami). Funkcja ta umożliwia obliczanie współrzędnych XYH punktów na łukach kołowych zastępując konieczność korzystania z modułu Obliczanie tras drogowych, w przypadku prostych, pojedynczych łuków,
 • w imporcie plików DXF dodano opcję importu wypełnień obiektów - nowa zakładka Wypełnienia, która umożliwia określenie rodzaju wypełnienia w C-GML odpowiadającego temu które jest w pliku DXF,
 • dla obiektów mapy zasadniczej, posiadających powiązane z nimi etykiety, dodano w menu pod prawym klawiszem myszki: Powiąż z obiektem, opcję wyświetlania istniejących relacji między obiektem a jego etykietą. Ta funkcja ułatwia rozpoznawanie istniejących powiązań między etykietami a ich obiektami,
 • w ikonce "Wyznacz punkty przecięcia 2 warstw" dodaliśmy opcję oznaczenia w bazie danych przecinanych obiektów jednej warstwy przez obiekty drugiej warstwy,
 • w eksportach (np. do DXF/DWG, innej mapy, GIV, itd.) dodano w zakładce Obszar eksportu dla opcji Wybrane godłem/zakresem, możliwość wskazania zakresu przez podanie numeru punktu LG (lewy górny) i PD (prawy dolny),
 • w ikonce "?" gdzie są dostępne opcje zaokrąglania i odwzorowań dodano skrót do zmiany zestawu kodów dla projektu. Dotąd taka zmiana zestawu kodów była dostępna wyłącznie w głównych opcjach programu,
 • w oknach: wstawiania tekstów i szybkiego wstawiania tekstów wprowadzono zapamiętywanie ostatnich ustawień (np. włączonego alternatywnego koloru przekreślenia tekstu),
 • w edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano możliwość nadania przekreślenia dla modyfikowanych tekstów,
 • poprawka w obliczeniach na mapie w rzutowaniu punktu na prostą, dotycząca pobierania numeru punktu rzutowanego po kliknięciu myszką na te punkt na mapie,
 • w wydruku mapy do PDF wprowadzono zapis z tłem przezroczystym,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 8.04.2022

Aktualizacja z 30.06.2021

Aby pobrać nową wersję C-GML, należy kliknąć w poniższy link, po pobraniu wyłączyć działającą aplikację

C-GML, odnaleźć w folderze Pobrane program instalacyjny setup_c-gml_2021.exe i uruchomić go:

Instalator C-GML

Poniżej przedstawiamy listę nowych funkcji C-GML:

- w legendzie mapy, w menu po naciśnięciu prawego klawisza myszki na najwyższym poziomie (WARSTWY), dodano opcję Usunięte obiekty. Umożliwia ona wyświetlenie okna z listą wszystkich usuniętych obiektów mapy obiektowej, które zostały zaimportowane z zasobu (posiadały lokalnyId), niezależnie od czasu ich usunięcia. Obiekty są wyświetlane w kolejności usunięcia, widoczne jest ich lokalneId oraz pozostałe atrybuty obiektów. Wybrany usunięty obiekt jest wyróżniony na mapie. Użytkownik może przywrócić dowolny obiekt do stanu sprzed jego usunięcia przez naciśnięcie prawego klawisza myszki na wierszu wybranego obiektu,

- dla budynków oraz obiektów z budynkami trwale związanymi i bloków budynków dodano pod prawym klawiszem myszy możliwość wskazania, które obiekty mają wchodzić w relację ze sobą. Funkcja wywoływana jest po kliknięciu ppm na obiekt, który chcemy powiązać z budynkiem i wyborze opcji "Powiąż z obiektem...". Dodatkowo w tym samym miejscu można włączyć zaznaczenie obiektów ze sobą powiązanych po kliknięciu na obiekt. Opcja ta pozwoli rozwiązać problem powiązań obiektów TZZB i bloków z budynkami, gdy automatyczne tworzenie relacji nie tworzy oczekiwanych powiązań. Jeśli nie skorzystamy z opcji to tak, jak dotychczas, relacje utworzą się automatycznie, o ile obiekty są ze sobą topologicznie powiązane,

- w opcjach programu, zakładka GML, dodano opcję aktywującą tworzenie nowej wersji obiektu przy zmianie geometrii obiektu (np. zmianę współrzędnych punktu załamania obiektu, dodanie nowego punktu). Jest to niezbędne gdy wykonywany jest eksport danych do GML od daty modyfikacji,

- dla importowanych danych GML z systemów GeoInfo i WEGA dodano rozpoznawanie słupów z latarnią. Przy importach GML z GeoInfo - rozpoznawanie właściwych kierunków bram i furtek, oraz odrębne obiekty brama i furtka w edytorze mapy obiektowej, których wybór przy kartowaniu zapewni poprawny eksport do GML dla GeoInfo,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.06.2021: bialski, biłgorajski, buski, m. Częstochowa, m.Gdańsk, giżycki, gołdapski, gnieźnieński, gryficki, jarociński, kartuski, kolbuszkowski, m. Krosno, lidzbarski, lipnowski, mogileński, moniecki, myśliborski, nowodworski, przasnyski, przemyski, radzyński, sieradzki, sierpecki, m. Włocławek, zamojski, zgierski,

- dodano obsługę wyświetlania na mapie rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 5GB,

- w pasku ikon z usługami sieciowymi, w ikonce WMS dodano opcję pobierania ortofotomapy HiRes do bieżącej mapy. Dotąd możliwe było jedynie jej wyświetlanie w trybie online,

- dla funkcji wykorzystującej usługę sieciową ULDK - pobieranie geometrii działek, dodano opcję pobierania i umieszczania na mapie samego numeru działki (bez jej geometrii) w miejscu kliknięcia ma mapie. Funkcja może się przydać do opisu wydłużonych działek - zamiast szukania i kopiowania już istniejących opisów na mapie,

- dodano możliwość eksportu mapy do formatu DWG zgodnego z AutoCAD 2018 z załączonymi rastrami, stylami linii i symbolami,

- w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość wyłączenia uwzględniania zakresu wysokości modelu w rastrze TIFF z NMT. Nie wszystkie NMT mają określony ten zakres i wówczas można go podać samodzielnie w opcjach programu, albo w legendzie pod prawym klawiszem myszki dla wybranego rastra NMT nakazać wyznaczenie automatycznie,

- w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość włączenia odwracania jasności kolorów przy czarnym tle mapy,

- w narzędziu Przecięcie obiektów dodano opcję zapisywania przeciętych obiektów jako odrębne obiekty. Stosowane to jest np. do wyznaczenia pasów służebności przesyłu,

- w narzędziu Przesuń dodano możliwość wskazania wektora przesunięcia - przez wciśnięcie w początku wektora i puszczenie lewego klawisza myszki na końcowym punkcie wektora przesunięcia. W efekcie w oknie funkcji Przesunięcie podawane są składowe wektora i można wybrać jeden lub więcej (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia przesuwanie lub przesuwanie z pozostawieniem oryginału,

- w narzędziu Obróć dodano możliwość wskazania początku ramienia obrotu - przez wciśnięcie lewego klawisza myszki w punkcie obrotu, następnie wybiera się obracany obiekt lub grupę obiektów (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia obracanie z pozostawieniem oryginału lub nie,

- w funkcji rysowania okręgu dodano możliwość wprowadzenia średnicy, obok dotychczasowego promienia,

- w module Podział obiektu (np. działki) linią równoległą odsuniętą wprowadzono uwzględnienie poprawki odwzorowawczej, tak by wyliczona granica miała odległości w terenie zgodne z zadaną odległością projektowaną. Poprawka ta ma znaczenie przy dużych odległościach lub podziałach wielokrotnych,

- dodano opcję wyłączenia pojawiania się okna szukania tekstu na mapie aktywowanego naciśnięciem dowolnego klawisza. Przy wyłączonej opcji pojawiania się tego okna, może ono być aktywowane przez wciśnięcie CTRL-F,

- w oknie RTF na mapie, dla umieszczonej grafiki dodano pod prawym klawiszem myszki możliwość włączenia opływania tekstu,

Aktualizacja z 30.04.2021

- w oknie bazy danych dodano ikonkę umożliwiającą przywrócenie stanu pierwotnego bieżącego obiektu w bazie - np. wycofanie wszystkich zmian atrybutów, geometrii do stanu zgodnego z danymi w GML z ODGiK, taka operacja jest też możliwa dla zaznaczonych obiektów w bieżącej bazie a także we wszystkich bazach (ikonka Menu w oknie bazy danych - Zaznaczone obiekty...),

- w oknie bazy danych dodana ikonka "Zaznaczone obiekty" dodano możliwość odszukania i zaznaczenia obiektów w bieżącej bazie lub we wszystkich bazach, kryterium idMaterialu - czyli numerem materiału w zasobie. Umożliwia to szybkie oznaczenie obiektów z podanego id materiału, w celu np. edycji, kontroli, usunięcia, raportowania, itp.,

- w oknie importu DXF dodano kolumny: kod i atrybuty, które umożliwiają podanie kodu importowanych obiektów i ich atrybutów w bazach danych. Daje to możliwość konwersji mapy wektorowej do obiektowej już na etapie importu DXF. Wprowadzone dane są zapamiętywane co ułatwi w przyszłości import i konwersję DXF z tego samego źródła,

- w oknie wprowadzania danych budynku (EGB_Budynek) atrybut "powierzchnia zabudowy" jest wypełniany automatycznie wartością powierzchni budynku,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 29.03.2021: słubicki, m.Ostrołęka, bartoszycki, strzelecko-drezdenecki, ostrowiecki, żagański

- wprowadzono dostęp do usługi WCS w zakresie NMT - dla bieżącego widoku mapy można pobrać dane NMT w postaci rastra (geoTIFF), podczas pracy na takiej mapie program w dolnym pasku wyświetla na bieżąco wysokość kursora obok XY, kartowane obiekty otrzymują wysokości z modelu. Sam model rastrowy może być ukryty lub wyświetlony w kolorach lub odcieniach szarości z określonym zakresem barw według ustawień w Opcje-Parametry programu-Mapa,

- dodano obsługę wyświetlania na mapie C-GEO rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 2GB,

- w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty dodano możliwość generowania punktów wierzchołków siatki kwadratów o zadanej gęstości w terenie w metrach, w węzłach generowanej siatki umieszczane mogą być symbole siatki krzyży albo dowolne symbole wybrane przez użytkownika. Pozwala to na łatwe otrzymanie siatki punktów o dowolnych wymiarach w celu np. późniejszego tyczenia, obliczeń itd.,

- w oknie importu pliku txt wprowadzono rozpoznawanie znaku rozdzielającego poszczególne kolumny (np. średnik, spacja, tabulator...),

- przy zapisie mapy do pliku CGT (kopia mapy) i projektu CGP (kopia projektu) przenoszone są również dane osób (władających i przedstawicieli) co zapewnia zgodność zbioru danych osób przy kontynuacji aktualizacji mapy zasadniczej na innym stanowisku C-GEO,

- w oknie tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Wpisz wartości atrybutów dla atrybutu "data pomiaru" dodano przypisanie jej zarówno do bazy danych jak i do pola Data pomiaru w tabeli współrzędnych punktów,

- w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość wyświetlania opisów wyłącznie dla punktów zaznaczonych w tabeli współrzędnych,

- w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość włączenia atrybutu Przesłanianie dla opisów punktó (np. numerów), co poprawia np. czytelność szkicu,

- w oknie drukowania mapy rozszerzono możliwości wykorzystania danych projektu lub pracy w metryce wydruku, a także zwiększono wielkość pola na wpisywanie tekstu opisu wydruku, np. nazwy mapy, albo zmiennych Data, godzina wydruku, Kierownik pracy, id zgłoszenia,

- w legendzie mapy wprowadzono wyróżnienie folderu w którym jest edytowalna warstwa, a także widoczne wyróżnienie edytowalnej warstwy gdy to ona jest podświetlona,

- w oknie eksportu punktów do pliku txt, dodano opcję "jeżeli brak H to eksportuj 0.00",

- w oknie bazy osób (władających, przedstawicieli dla obiektów bazy GESUT) dodano kolumnę Data wprowadzenia informującą o dacie dodania osoby do tej listy,

- w oknie parametrów drukowania i generowania raportu w tabeli współrzędnych dodano opcję zmiany zaokrągleń XYH w raportach z tabeli współrzędnych niezależnie od ustawień głównych tabeli,

- w module podziału obiektu (działki) dodano opcję wyboru warstwy na którą mają trafić nowe obiekty po podziale, które dotąd zawsze trafiały na warstwę dzielonego obiektu (edytowalną),

Aktualizacja z 08.03.2021

- w edytorze mapy obiektowej, w opcjach tego okna, dodano możliwość zmiany domyślnego przypisania relacji GES_PunktoOkreslonejWysokosci między obiektami właz-komora podziemna i obiektami przewód-obudowa przewodu. Niektóre ODGiK (głównie z systemami TurboEwid) wymagają by relacja do punktu wysokościowego była w obiekce GES_UrzadzenieTechniczneZwiazanezSiecia - właz i podobnie dla punktów wyskościowych obiektów GES_ObudowaPrzewodu i GES_Przewod...,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 05.03.2021: bieszczadzki, grodziski, poddębicki, włoszczowski, wschowski, radomszczański, m.st. Warszawa (BDSOG),

- rozszerzenie funkcji "Przecięcie obiektem otwartym" - obecnie można przecinać warstwę także obiektem powierzchniowym, lub zamiast przecinania, wyznaczyć (zaznaczyć w bazie danych) obiekty wskazanej warstwy przecinane przez wybrany na mapie obiekt liniowy/powierzchniowy,

- w oknie bazy danych, po zaznaczaniu określonym kryterium (np. datą modyfikacji) obiektów we wszystkich bazach (ikonka Zaznaczanie), dodano możliwość zmiany kolorów lub stylów+grubości zaznaczonych obiektów (w menu okna bazy danych - Zaznaczone obiekty). Tą funkcję można zastosować np. do wykonania mapy porównania z terenem. By zmienić grubość linii dla obiektów mających przypisany domyślny styl linii z warstwy (czyli np. jak to jest na warstwie GES_PrzewodElektroenergetyczny), należy zmienić jednocześnie styl linii, np. na ciągły - by linie zaznaczone nie miały już przypisanego stylu domyślnego,

- zmodyfikowano wyświetlanie przeciętego obiektu liniowego (ikonka Przetnij obiekt otwarty) - teraz po przecięciu obiektu jako główny wybrany (czarne kwadraty na punkach załamania) pokazywany jest obiekt, który po przecięciu jest nowy (czyli ten, który nie jest kontynuacją przecinanego obiektu),

- w funkcji Pomiary i obliczenia na mapie, w module obliczania spadków, dodano możliwość obliczania wysokości punktów z uwzględnieniem spadku poprzecznego: jeśli dane są punkty osi, oraz spadek poprzeczny (na lewo, albo na prawo od osi), można wyznaczyć wysokości wskazywanych punktów położonych obok osi,

- w pasku ikon Usługi sieciowe, w funkcji KI - Krajowe Integracje wprowadzono wyświetlanie kolejnego serwisu WMS GUGiK: Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W kolejnym narzędziu tego paska ikon: Informacje o PZP, można przeglądać dodatkowe informacje o planie, jeśli gmina je udostępnia (może to być np. link do treści planu, legenda objaśniająca oznaczenia planu, itp.),

- po wybraniu tekstu na mapie i wciśnięciu Enter wywoływane jest okno szybkiej edycji tekstów i jeśli aktywna jest w nim funkcja "Wstawiaj do edycji kliknięty tekst na mapie", wówczas wskazany na mapie tekst natychmiast jest gotowy do edycji,

- w edytorze napisów (menu Mapa) dodano możliwość sortowania tekstów po dacie utworzenia i wyświetlanie tej daty - przydatne przy sporządzaniu mapy porównania z terenem,

- dodany skrót do przełączania tła mapy - CTRL-M

- poprawka dotycząca poprawnego położenia odnośnika dla tekstów wielowierszowych po zmianie ich wysokości,

- poprawka uwzględniania niewidocznych odcinków obiektów przy kopiowaniu całej warstwy w funkcji Legendy,

- poprawka skalowania tekstów RTF eksportowanych do DXF - po eksporcie ich rozmiar jest bardziej zbliżony do C-GEO,

Aktualizacja z 10.02.2021

- aktualizacja danych terytorialnych - (np. nowe miasta: Kamieniec Ząbkowicki, Solec nad Wisłą...), nowe miejscowości, na podstawie aktualnie dostępnych danych z GUS i GUGiK,

- w Opcje-Parametry programu, zakładka Mapa cd, dodano opcję: "modyfikuj powiązane obiekty przy przenoszeniu do historii" - funkcja ta zmienia geometrię obiektów powiązanych z przenoszonym obiektem do historii (np. jeżeli obiekt punktowy przejmie historię innego obiektu punktowego to wszystkie obiekty związane z poprzednim punktem będą powiązane z nowym punktem),

- w funkcji eksportu (Plik-Eksport-Plik rastrowy) mapy do pliku rastrowego z georeferencję (GEO/TFW/geoTFF) wprowadzono obsługę eksportu map zawierających dane wektorowe i rastry o dużej pojemności, przy ustawieniu wysokich parametrów (np. 600 dpi, 256 kolorów) i większych obszarów niż dotąd, np. sekcja mapy 1:500,

- dodana możliwość umieszczania czołówek w nawiasach - przydatne np. do szkiców związanych z podziałem działek,

- w opcjach programu - Parametry programu-zakładka Mapa dodano możliwość wyboru koloru dla odnośnika tekstu (czarny, w kolorze napisu, w kolorze warstwy, bieżący),

- poprawka zmiany stylu linii, koloru, grubości linii dla folderów warstw ułatwiająca zmiany wybranych atrybutów,

Aktualizacja z 31.12.2020

- w funkcji bezpośredniego zapisu mapy do pliku PDF w oknie drukowania mapy dodano możliwość przyjęcia ustawień drukowania ustalonych dla drukarki fizycznej, co umożliwia np. wydruk do PDF w takim samym formacie jak ustawiony w tej drukarce. Dzięki temu możliwy jest późniejszy wydruk tego samego obszaru zapisanego w PDF. W funkcji zapisu do PDF 

- dodano także zapis metryczki mapy (skala, data, opis projektu), możliwy jest także zapis do PDF widocznej mapy w tle (pod warunkiem że ma intensywność 100%).
- w oknie podglądu wydruku mapy dodano opcje zapamiętywania rozmiaru i położenia tego okna, a także czy okno podglądu po wywołaniu ma zawierać widok całej mapy (często w bardzo małej skali), czy widok powiększony do wielkości formatu wydruku - np. A4 dla aktualnej lokalizacji mapy,
- dla wybranego na mapie tekstu dodano skrót klawiszowy CTRL-D, który tworzy dla tekstu dynamiczny odnośnik (jeśli jest włączona opcja "dynamiczne odnośniki w Parametrach programu- zakładka Mapa cd.),
- poprawka wielkości tekstu metryki drukowanej mapy do PDF.
- poprawka eksportu do GML danych karto dla obiektów K1 (jeśli takie występują),
- poprawka związana z importem ewentualnych znaków specjalnych w danych władających i przedstawicieli,

Aktualizacja z 30.11.2020