C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

Operat   Geodetom, którzy potrzebują dostępu do bazy prac geodezyjnych w trybie dostępu sieciowego, zalecamy korzystanie z aplikacji Softline – GeoOrganizer. Aplikacja może działać niezależnie od C-GEO, ale także może być zintegrowana z C-GEO. Korzystający z programu GeoOrganizer na wielu komputerach w sieci mogą jednocześnie umieszczać i korzystać z dokumentów w bazie prac geodezyjnych, z zachowaniem reguł dostępu według nadanych im uprawnień przez administratora aplikacji. Licencja na aplikację umożliwia instalację na wielu komputerach w firmie, bez konieczności zakupu kolejnych stanowisk.

 

Operat   Geodetom, którzy potrzebują dostępu do bazy prac geodezyjnych w trybie dostępu sieciowego, zalecamy korzystanie z aplikacji Softline – GeoOrganizer. Aplikacja może działać niezależnie od C-GEO, ale także może być zintegrowana z C-GEO. Korzystający z programu GeoOrganizer na wielu komputerach w sieci mogą jednocześnie umieszczać i korzystać z dokumentów w bazie prac geodezyjnych, z zachowaniem reguł dostępu według nadanych im uprawnień przez administratora aplikacji. Licencja na aplikację umożliwia instalację na wielu komputerach w firmie, bez konieczności zakupu kolejnych stanowisk.   

Dla geodety korzystającego z pojedynczej licencji C-GEO, który nie potrzebuje działającego na wielu komputerach w sieci oprogramowania do zarządzania danymi prac geodezyjnych, przygotowaliśmy moduł Operatu elektronicznego dostępny bezpośrednio w C-GEO.

Oba rozwiązania umożliwiają, oprócz gromadzenia informacji o pracach geodezyjnych, utworzenie
z wielu dokumentów, pochodzących z różnych źródeł (także z raportów i formularzy mapowych
z C-GEO) elektronicznego operatu technicznego w jednolicie zanumerowanym pliku PDF, który po nadaniu podpisu elektronicznego może być przekazany do ODGiK.

 

Poniżej przedstawiamy funkcjonalność nowego modułu do C-GEO – Elektronicznego operatu.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych…:

§ 35. 1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

2. Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 

 Krótki przegląd funkcji modułu na Youtubie

 

Zakładanie nowej pracy w module Operatu elektronicznego możliwe jest po wywołaniu w C-GEO menu Narzędzia – Operat elektroniczny:

 Operat1          Operat2 
    Dla pracy można określić jej identyfikator, skonfigurować zasady jego autonumeracji.

 

Wprowadzanie danych, np. lokalizacja pracy, dane zleceniodawcy, kierownika prac, status pracy, terminy, identyfikator zgłoszenia, informacje o szczegółach pracy, dane działek, elementy kosztorysu…:

Operat3

Do pracy można dodawać dokumenty, pliki, linki do plików (lokalne i sieciowe), w różnych formatach:

 Operat4

Elementami ostatecznego dokumentu Operatu elektronicznego w formacie PDF mogą być:

- dokumenty w formacie PDF zgromadzone w danych pracy,

- dokumenty zeskanowane do PDF przy użyciu skanera i funkcji skanowania w module,

- wyniki obliczeń (z menu Raporty w C-GEO),

- formularze z C-GEO (z menu Mapa-Formularz),

- dokumenty utworzone w samym module Operatu elektronicznego (z szablonów dostępnych
i tworzonych z menu Słowniki-Szablony druków),

Jeśli do operatu elektronicznego mają trafić dokumenty w innych formatach, np. pliki DOCX, XLS, DXF, TIFF, to mimo, że mogą być dołączone do listy dokumentów w danej pracy geodezyjnej w module Operat elektroniczny, muszą w ich źródłowych aplikacjach (np. MS WORD, EXCEL, AutoCAD, itd.) zostać wyeksportowane do formatu PDF, lub wydrukowane za pomocą wirtualnej drukarki (np. Microsoft Print to PDF, PDFCreator, itp.) do pliku PDF:

 

Operat5         Operat6

 

Przypisanie projektu C-GEO do pracy

 

Przypisanie projektu do pracy – realizuje się przy pierwszym przekazaniu dokumentu w module Raporty lub w Mapa-Formularz – kliknięcie w ikonkę „Zapisz do operatu”. Przypisanie to może być także ustalone lub zmienione w późniejszym czasie.

 Operat7

 

Po wciśnięciu przycisku Prace, pojawia się lista dostępnych prac geodezyjnych, z których należy wskazać tę, do której ma być przypisany bieżący projekt, a jednocześnie wybrany raport zostanie dodany do listy dokumentów tej pracy pod nazwą zgodną z nazwą raportu lub podaną przez użytkownika:

 Operat8

Jeśli w module Raporty zostaną podświetlone kolejne raporty - mogą być także zapisane do operatu po wywołaniu funkcji Podgląd wydruku i menu Zapisz do operatu elektronicznego.

  

Edycja pracy geodezyjnej

 

Założona praca geodezyjna może być zawsze modyfikowana w menu C-GEO – Narzędzia – Operat elektroniczny.

Edycja pracy może polegać na dodaniu, np. daty planowanego zakończenia pracy, wczytaniu danych działek, punktów i osób ze zbioru EGiB w GML w celu generowania korespondencji, lub innych raportów w module (zawiadomienia, informacje, itp.).

Poprzez powiązanie z kalendarzem Google (menu Opcje-Kalendarz Google), można dodawać dla poszczególnych prac ważne terminy, np. spotkań, prac czy innych działań w określonym dniu – zakładka Terminarz. Powiadomienia te mogą być sygnalizowane automatycznie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.

Operat9

Do bieżącej pracy można wystawiać faktury z edytowalnych wzorców, generować pliki JPK VAT, zestawienia faktur.

Prace, w których zbliża się planowany termin zakończenia są wyświetlane dodatkowo na odrębnej liście .

 Operat10

Jeśli podana jest lokalizacja pracy (przez wybór z listy obrębów, lub kod TERYT), albo do pracy dodane są działki z GML, można wyświetlić ich lokalizację na odrębnej mapie lub na mapie Google:

 Operat11

 Operat12  Operat13

Na mapie Google można także wyświetlić lokalizacje wybranych prac geodezyjnych:

Operat14

Gdy określono lokalizację pracy geodezyjnej, można również szybko wywołać właściwy portal geodety, dzięki wbudowanemu powiązaniu wszystkich portali geodety w Polsce z ich lokalizacją – tu przykład
z pracą w lokalizacji – gmina Łańcut:

Operat15

Kompletowanie dokumentów w Operacie elektronicznym odbywa się w zakładce Dokumenty dołączone do pracy. Umieszczone tam dokumenty, po ich zaznaczeniu, mogą być dołączone do zakładki Operat przez funkcję Kopiuj do operatu:

  Operat16

 

Generowanie dokumentu operatu w jednym pliku PDF

 

Po przejściu do zakładki Operat można przeglądać, usuwać i ustalać kolejność w końcowym pliku operatu umieszczonych tam dokumentów PDF. Jest tam również możliwość dodawania dokumentów PDF bezpośrednio do tej zakładki, z pominięciem zakładki Dokumenty dołączone do pracy.

W opcjach zakładki dostępne są funkcje:

- generowania jednolitej numeracji stron, nagłówków,

- dodania strony tytułowej (której treść można tam ustalić),

- wygenerowania automatycznego spisu treści (w postaci zakresu stron dla poszczególnych rozdziałów, lub numeracji pierwszych stron rozdziałów)

- włączenia wywołania okna podpisu elektronicznego dokumentu operatu.

 Operat17 

Wybrane dokumenty można wcześniej scalić w jeden plik PDF (niezależnie od scalenia podczas generowania operatu).

Aby wygenerować elektroniczny operat w PDF należy zaznaczyć wszystkie lub wybrane dokumenty i wywołać generowanie operatu:

 Operat18

Widok przykładowy gotowego operatu przygotowanego w module Elektronicznego Operatu, otwartego w aplikacji Adobe Acrobat Reader ze stroną tytułową, spisem treści i organizacją zakładek (przeglądem rodzajów dokumentów):

 Operat19

Moduł elektronicznego operatu jest dostępny w C-GEO od wersji 8.13.10.16. Można się z nim zapoznać bezpłatnie w okresie miesiąca od pierwszego uruchomienia modułu. Po tym czasie moduł można zakupić w dziale Zamówień serwisu www.softline.geo.pl.

Dotychczasowi użytkownicy aplikacji GeoOrganizer, posiadający aktualne C-GEO, mogą otrzymać bezpłatnie moduł Elektronicznego operatu do jednej licencji C-GEO.

Posiadacze większej ilości licencji C-GEO, mogą zakupić moduły do następnych stanowisk
C-GEO, lub zakupić aplikację GeoOrganizer, która jest tak samo zintegrowana z C-GEO jak moduł Elektronicznego Operatu, a dodatkowo umożliwia wielostanowiskową pracę w sieci lokalnej.