C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

Niektórzy geodeci, a przede wszystkim weryfikatorzy prac geodezyjnych w ODGiK, kontrolujący operaty techniczne zgodnie rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z 27 lipca 2021 r., mają wątpliwości związane z atrybutami punktów granicznych.

 

Atrybuty punktów granicznych – liczbowe czy tekstowe?

Niektórzy geodeci, a przede wszystkim weryfikatorzy prac geodezyjnych w ODGiK, kontrolujący operaty techniczne zgodnie rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z 27 lipca 2021 r., mają wątpliwości związane z atrybutami punktów granicznych.

Sądzą oni, że atrybuty SPD (Sposób Pozyskania Danych o punkcie granicznym), ISD (Informacja dotycząca Spełnienia standardów Dokładnościowych przez punkt graniczny), STB (rodzaj STaBilizacji punktu granicznego) w różnego rodzaju raportach, zestawieniach, powinny mieć wartości słowne, jak np. „ustalony”, „nieustalony” dla atrybutu SPD według zapisu w załączniku 4 rozporządzenia w EGiB.

Załącznik ten, zgodnie z § 17.2 rozporządzenia, określa dopuszczalne wartości atrybutów punktów granicznych, jak np. dla atrybutu SPD:

Czytając tabelę, wydaje się, że rzeczywiście atrybut ten może przyjmować wartości: ustalony, nieustalony. W kolumnie L.p. występują natomiast liczby porządkowe – czyli wartości liczbowe.

W diagramach specyfikacji pojęciowego modelu danych EGiB (załącznik nr 6) dla obiektu bazy EGiB – punkt graniczny (diagram 9), są zapisy jak niżej:

Dla atrybutu SPD jak i dla innych, zapisano: ustalony=1, nieustalony=2. Takie oznaczenia sugerują, że jednak wartości atrybutów w bazie danych mogą być liczbowe.

Kolejny zapis w rozporządzeniu, w którym pojawiają się atrybuty punktów granicznych, to struktura odpowiedzi na zapytanie sieciowe GetFeatureInfo w załączniku 8 (Specyfikacja usług sieciowych dotyczących udostępniania danych EGiB):

Tu również można zauważyć, że w wyniku zapytania o dane punktów granicznych uzyskamy w odpowiedzi atrybuty z wartościami liczbowymi – dopuszczalne są wyłącznie liczby całkowite, lub brak danych.

Więcej informacji o wartościach atrybutów punktów granicznych w samym rozporządzeniu już nie znajdziemy.

Pozostaje jeszcze jeden dokument, w którym takich informacji można szukać. Jest to schemat aplikacyjny bazy danych EGiB, którego rolę określa zapis w rozporządzeniu w sprawie EGiB:

W poprzednich rozporządzeniach (z 2015 r.) schematy te były integralną częścią treści rozporządzeń, a także istniały jako odrębne pliki XSD dostępne do pobrania.

Obecnie, schematy aplikacyjne nie są już ujęte bezpośrednio w treści rozporządzeń, a od 30 grudnia 2021 r. można je znaleźć w Portalu Interoperacyjności, gdzie zostały opublikowane:

Odszukanie konkretnego schematu aplikacyjnego ułatwia filtrowanie po polu Nazwa – najlepiej wpisać nazwę bazy danych (np. EGiB, BDOT, GESUT…). Ponieważ aktualny schemat aplikacyjny bazy EGiB ma oznaczenie wersji 1.4, należy wybrać ten właśnie schemat
i z pozycji Załącznik pobrać plik XSD.

Przeglądając schemat aplikacyjny, można znaleźć między innymi zapisy dotyczące dopuszczalnych wartości atrybutu SPD. Jak widać poniżej, wartości słownika SPD są teraz podane w postaci cyfr 1 i 2, a wyrazy ustalony, nieustalony są przedstawione jako objaśnienia:

Dla porównania, poniżej wycinek z tego samego schematu aplikacyjnego, udostępnionego
w sierpniu 2021 r., jeszcze przed wprowadzeniem szeregu poprawek w schemacie przez GUGiK i opublikowaniem w portalu interoperacyjności:

Można zauważyć, że w pierwszej wersji schematu XSD wszystkie atrybuty wszystkich obiektów EGiB miały wyłącznie wartości słowne i wówczas rzeczywiście były przesłanki stosowania takich wartości atrybutów. Zapisy w rozporządzeniu widoczne na rys. 1, 2 i 3 sygnalizowały jednak występowanie sprzeczności, dlatego dobrze, że autorzy rozporządzenia zmodyfikowali schemat aplikacyjny.

Do czasu zmiany rozporządzenia i usunięcia niejasnych jego zapisów w tej kwestii, oparcie się na zaktualizowanym schemacie aplikacyjnym powinno wystarczyć do prawidłowego stosowania atrybutów obiektów w raportach, a także w plikach GML.

W obecnej wersji XSD, opublikowanej w portalu interoperacyjności wszystkie atrybuty mają wartości (enumeration) liczbowe lub jedno-dwuliterowe, a pełne nazwy atrybutów występują w sekcjach annotation – adnotacja, przypis i są oznaczone jako description – opis, objaśnienie.

Schematy aplikacyjne są publikowane w portalu interoperacyjności na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005) oraz rozporządzenia w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 526).