C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

 

wgnW aktualizacji C-GEO z 30 września 2022 r. wprowadziliśmy moduł i zmiany między innymi w zakresie pracy na obiektowej mapie zasadniczej.

I.  Oferujemy kolejny moduł dodatkowy „Wektory GNSS” służący do obliczenia wektorów między odbiornikami GNSS na podstawie fazowych obserwacji statycznych. Wykorzystuje on obserwacje z czterech systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, GALILEO oraz BeiDou. Użytkownik modułu może dodawać nowe obserwacje w formacie RINEX (w chwili obecnej najlepiej z sieci ASG-EUPOS pobierać pliki w wersji 2.11, ponieważ dają zauważalnie lepsze wyniki obliczeń niż wersja 3.XX). Jeśli dane pomiarowe są w innym formacie, należy je najpierw przekonwertować do formatu RINEX z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez producenta odbiornika. W czasie importu program analizuje zapisane dane takie jak nazwę punktu, model odbiornika i anteny, wysokość anteny, czasy rozpoczęcia i zakończenia pomiaru oraz współrzędne punktu i wyświetla je w postaci tabeli.

Parametry obliczeń wektorów zawierają wiele składowych, których edycję umożliwia okno Opcje modułu. Po wykonaniu obliczeń, możliwe jest wygenerowanie raportu, który zawiera podstawowe informacje o danych obserwacyjnych oraz obliczone wektory z charakterystyką dokładnościową.

 

 gn1 

 

Po obliczeniu składowych wektorów łączących dwa odbiorniki GNSS należy przeprowadzić wyrównanie ścisłe całej sieci geodezyjnej. Wyniki obliczenia wektorów można przenieść do modułu wyrównania sieci 3D na trzy sposoby:

  1. zapisać zadanie wyrównania 3D, aby później otworzyć je w module
  2. automatyczne otworzenie modułu wyrównania 3D wraz z wczytanymi danymi z otwartego okna modułu "Wektorów GNSS"
  3. w module wyrównania można dokonać importu zadania modułu "Wektorów GNSS", dzięki czemu można wyrównać łącznie wyniki obliczeń zapisanych w kilku plikach:

 gn2

Koszt modułu to 500,00 zł netto, więcej informacji o module „Wektory GNSS” w C-GEO Wiki.

 

II.   Rozwinięcie zarządzania relacjami dla obiektów baz EGiB, BDOT500, GESUT.

W programie rozbudowano możliwości tworzenia, usuwania, zmiany i sprawdzania relacji między obiektami EGiB, a także obiektami BDOT/GESUT, a odpowiednimi dla każdej z tych baz punktami wysokościowymi. Dotąd relacje te tworzone były automatycznie przez program w czasie eksportu do GML. W niektórych sytuacjach, ze względu na niedookreślone przepisy lub różne ich interpretacje, wymagane były relacje z innymi obiektami niż wynikające z automatycznego generowania powiązań w programie. W związku z tym C-GEO umożliwia:

1.  Automatyczne (włączane w opcjach programu) tworzenie relacji bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu)

2. Nadawanie relacji przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji

gn3

 

3. Automatyczne przypisanie punktów wysokościowych nie przypisanych przez użytkownika do żadnego obiektu.

Automatyczne przypisywanie relacji na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML nie dotyczy oczywiście punktów wysokościowych naturalnych, nie powiązanych wcześniej przez użytkownika z żadnym obiektem (dla baz zgodnych z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej z 2015 r). W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady.

Więcej na temat funkcji związanych z tworzeniem relacji między obiektami – C-GEO Wiki

 

III.  Lista pozostałych nowości w aktualizacji wrześniowej:

  • moduł e-Operat/aplikacja GeoOrganizer:

- YouTube_m.jpg w  zakładce Dokumenty dołączone do pracy, dla wybranych dokumentów, pod prawym klawiszem dodano ich kopiowanie do schowka i możliwość wklejenia do wybranej pracy docelowej,

- w oknie przypomnienia dodano przycisk Otwórz, który otwiera okno szczegółów przypomnienia (działa także podwójne kliknięcie na wierszu przypomnienia)

  • funkcje C-GEO:

- YouTube_m.jpg do paska ikon "Obliczenia" dodano ikonkę umożliwiającą wyznaczenie środka wybranego na mapie obiektu powierzchniowego/punktowego lub grupy punktów nie stanowiących jednego obiektu. Opcja ta jest też dostępna pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt - Wyznacz środek...

YouTube_m.jpg w oknie "Pomiary i obliczenia na mapie" dodano funkcję "Uśrednianie współrzędnych” dla podanych z klawiatury/wskazanych na mapie punktów, lub dla wybranego na mapie obiektu (wówczas w obliczeniu można pod prawym klawiszem myszki wczytać punkty obiektu). Obliczenie to podobnie jak wyżej opisane funkcje, wyznacza środek jako wynik uśrednienia współrzędnych, dodatkowo generuje raport z obliczenia,

- w dolnym pasku okna mapy, w miejscu, gdzie wyświetlana jest wybrana/edytowalna warstwa wprowadzono możliwość kliknięcia i wyboru zmiany edytowalnej warstwy z listy ostatnio edytowanych,

- w menu wywoływanym prawym klawiszem myszki na mapie dodano listę ostatnio edytowanych warstw, co umożliwia szybsze włączanie ich do edycji,

- do paska ikon "Rysowanie" dodano nową ikonkę "kółko zębate" z kilkoma funkcjami dotąd obecnymi w głównych opcjach programu. Opcje te są często używane, więc będą łatwiej dostępne. Są to np.: przełączanie trybu wybierania obiektów powierzchniowych (krawędź/wnętrze), zamiana okręgów/łuków na łamane po narysowaniu, funkcje wywoływane przez dwuklik myszki,

- uproszczono menu wywoływane prawym klawiszem myszki na mapie: uporządkowano niektóre pozycje, pogrupowano podobne, dodano Odśwież (F5),

- w funkcji usługi sieciowej Wyszukiwanie adresu umożliwiono lokalizację na mapie po podaniu wyłącznie nazwy miejscowości, bez konieczności wprowadzania ulicy i numeru adresowego,

- w przecięciu prostych na mapie (ikonka w pasku Obliczenia) można wskazać punkt na mapie, z którego pobrany będzie numer i będzie zastąpiony przez obliczony punkt przecięcia prostych,

- w module Tachimetria dodano konwersję obserwacji z tachimetru RUIDE RCS,

- w oknie Edycji punktu na mapie dodano możliwość kopiowania punktu do schowka oraz wklejania współrzędnych,

- w funkcji kopiowania do schowka punktów obiektu na mapie (ikonka Kopiuj zaznaczone punkty) poprawiono kopiowanie punktów obiektów zaimportowanych z GML. Dzięki temu można obecnie np. wybrać działkę ewidencyjną, skopiować jej geometrię do schowka i wkleić w edytorze obiektów w celu utworzenia nowego obiektu,

- w module Przekroje pionowe dodano opcję umożliwiającą generowanie opisu osi pionowej przekroju,

- w module Suwnice skorygowano precyzję rysowania poprawek położenia szyn.