GML Factory ( Walidator )

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

GML Factory - aplikacja przeznaczona jest do walidacji składniowej i atrybutowej plików GML, zawierających obiekty baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, EMUiA i PRG.

GUGiK w grudniu 2015r. udostępnił aplikację ZSIN-Kontrole do kontroli plików GML wyłącznie z obiektami EGiB. Jak dotąd nie ma powszechnie dostępnego rozwiązania umożliwiającego kontrolę plików GML z obiektami BDOT i GESUT. Aplikacja ZSIN Kontrole umożliwia sprawdzenie poprawności składniowej (syntaktycznej) oraz atrybutowej (semantycznej). Wynikiem kontroli są raporty w plikach CSV i PDF, które nie ułatwiają jednak użytkownikowi analizy błędnych obiektów i procesu ich naprawy.

Od roku 2016 obowiązują już wszystkie przepisy umożliwiające aktualizację powyższych baz w standardzie GML, dlatego w naszych aplikacjach dla wykonawców prac geodezyjnych (C-GEO, C-GML) umożliwiamy zarówno import, edycję, jak i eksport danych obiektów w GML.

Zarówno dane z PZGiK, jak i wyniki pracy wykonawcy muszą być weryfikowane pod kątem zgodności z rozporządzeniami. Dlatego integralnym elementem oprogramowania do przetwarzania plików GML powinien być walidator danych, który pozwala:

- ocenić poprawność składniową i atrybutową danych wejściowych z PZGiK,

- sprawdzić poprawność składniową i atrybutową wyniku pracy wykonawcy,

- ułatwiać odnalezienie błędnych obiektów, podać wyczerpujące informacje o charakterze błędów i zasugerować sposób ich poprawy.

Dotychczas wbudowany w C-GEO i C-GML walidator plików GML posiadał 2 z 3 wyżej opisanych funkcji (bez analizy poprawności atrybutowej), dlatego zdecydowaliśmy się opracować nową aplikację, która może funkcjonować niezależnie, a także od 12 maja 2017 r. jest wbudowana w C-GEO i C-GML.

Funkcjonalność nowego oprogramowania GML Factory do kontroli plików GML

1. Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML zawierających wyłącznie obiekty bazy EGiB:

przy wykorzystaniu aplikacji ZSIN Kontrole (wymagane wcześniejsze zainstalowanie aplikacji GUGiK). Funkcja ta umożliwia weryfikację wyników walidacji ZSIN Kontrole z plikiem GML, który jest kontrolowany, wykonanie analizy raportu wyłącznie pliku wynikowego CSV z wcześniej wykonanej walidacji aplikacją GUGiK ZSIN Kontrole, (nie jest wtedy wymagane posiadanie aplikacji ZSIN Kontrole i pliku GML, który był walidowany programem GUGiK-u),

2. Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML z obiektami wszystkich baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG.

3. Analiza wyników walidacji:

- analiza składniowa ujawniająca niezgodność obiektów różnych baz w pliku GML z poszczególnymi schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń,

- analiza atrybutowa weryfikująca poprawność pod kątem ograniczeń opisanych w rozporządzeniach w schematach aplikacyjnych UML, XSD, katalogach obiektów, a także zależności między obiektami różnych baz,

- raport z walidacji w pliku CSV i w aktywnej tabeli zawierającej między innymi kolumny: rodzaje, kategorie, nazwy i opisy błędów, klasa i identyfikator obiektu,

- tabela wyników walidacji umożliwiająca filtrowanie, grupowanie, sortowanie po wybranych kolumnach,

- użytkownik łatwo może odnaleźć interesujący go obiekt w odrębnej tabeli zawierającej listę wszystkich kontrolowanych obiektów – wystarczy kliknięcie myszki na konkretny wiersz w tabeli z listą błędów, wówczas w jednym oknie pojawi się obiekt z listy, a w kolejnym oknie - widok atrybutów pojedynczego obiektu i podgląd właściwego fragmentu pliku GML z wybranym obiektem i możliwością zaznaczania i kopiowania do schowka ,

- tabela z listą obiektów kontrolowanych może być również filtrowana przez wybór klasy obiektów (np. EGB_DzialkaEwidencyjna, BDZ_Jezdnia, itp.), a także grupowana po dowolnym atrybucie, np. źródło, data pomiaru,

- wykryte błędy są nazwane w sposób czytelny, z wyjaśnieniem co należy poprawić by następna kontrola była poprawna,

- statystyka: ilość kontrolowanych obiektów, ilość błędów, itd.

Omówienie interfejsu programu

GML Factory1.png

1. Otwórz plik GML - służy do wczytywania plików GML z dysku;

2. Otwórz plik ZSIN CSV z weryfikacji integralności - służy do wczytywania gotowego raportu w formacie .csv z kontroli aplikacją ZSIN-Kontrole z dysku do programu;

3. O programie - wyświetla informacje o programie takie jak wersja programu oraz ważność licencji.

4. Kaskada - widok okien w formie kaskady

5. Sąsiadujące horyzontalnie - widok okien sąsiadujących ze sobą horyzontalnie

6. Sąsiadujące wertykalnie - widok okien sąsiadujących ze sobą wertykalnie

7. More Buttons - więcej opcji odpowiadają one za widoczność wcześniej wymienionych opcji

8. Eksport do Excela' - pozwala na wyeksportowanie zawartości okna głównego (obiektów z podziałem na atrybuty) do formatu .xls oraz .csv;

9. Wybierz obiekt: - rozwijalna lista pozwalająca na wybór obiektów tylko jednej klasy (warstwy) lub jednej bazy (EGiB, BDOT, GESUT itd.);

10. Kontrola integralności-walidacja - rozwijalna lista z dwiema najważniejszymi funkcjami programu:

GML Factory2.png

  • 1. Kontrola integralności - Mapa Zasadnicza: uruchamia weryfikację składniowo - atrybutową zgodnie ze schematami oraz zapisami rozporządzeń o Mapie Zasadniczej, GESUT, EGiB itd.;
  • 2. Kontrola integralności PRG EMUiA BDOT10K : uruchamia weryfikację składniowo - atrybutową zgodnie ze schematami oraz zapisami rozporządzeń o PRG, EMUiA, BDOT10K itd.;
  • 3. Kontrola integralności ZSIN - EGB: uruchamia zewnętrzny program "ZSIN-Kontrole" GUGiK-u, przeprowadza w nim kontrolę bazy EGiB i zwraca raport błędów w formacie .csv do programu. UWAGA!!! Do użycia tej opcji niezbędna jest instalacja aplikacji ZSIN-Kontrole ze strony GUGiK.
  • 4. Ustawienia kontroli integralności ZSIN - EGB : okno ustawienia ścieżki do aplikacji ZSIN-Kontrole na komputerze użytkownika oraz link do pobrania tej aplikacji.

UWAGA!!! Do walidacji obiektów bazy EGiB zalecamy korzystanie z opcji nr. 3

11. Mapa - opcja umożliwiająca wyświetlenie mapy

12. Szukaj tekstu - oko to umożliwia wyszukanie tekstu po przez wpisane jego oraz określenie w jakiej kolumnie ma nastąpić wyszukanie

13. Przeciągnij kolumnę w to miejsce, aby pogrupować - pasek umożliwiający grupowanie zestawu danych (obiektów) po poszczególnych kolumnach i atrybutach.

14. Eksportuj do Excela - opcja ta pozwala na eksport raportu z kontroli integralności do formatu .xls lub raport .pdf

15. Wyświetlenie ilości obiektów w oknie głównym;

16. Wyświetlenie ilości błędów krytycznych;

17. Opis ścieżki do zapisanego pliku .csv z kontroli na komputerze.

18. Okno wyświetlające szczegóły dotyczące pojedynczego rekordu z okna głównego tzn. wyświetla wszystkie atrybuty dla obiektu zaznaczonego w oknie po lewej stronie. Możemy skorzystać z podglądu w formie tabelarycznej (zakładka "Szczegóły") lub w formie podglądu fragmentu pliku GML (zakładka "XML");

GML Factory.png

Opis działania programu

1. Wczytywanie pliku GML: plik wczytujemy do programu przy pomocy ikony Otwórz plik GML [1], następnie wybieramy plik, który chcemy skontrolować [3] i zatwierdzamy go przyciskiem Otwórz [5];

1 walidator.PNG

2. Po wczytaniu plik GML zostaje załadowany do okna głównego z podziałem na obiekty (wiersze) i ich atrybuty (kolumny). Ponadto każdy z obiektów można zobaczyć jako pojedynczy rekord po kliknięciu w niego w oknie głównym - pojawi się on w oknie po prawej stronie. Okno posiada dwie zakładki, w której można zobaczyć szczegóły w formie tabeli atrybutów lub w formie diagramu XML.

Dodatkowo w oknie głównym istnieje możliwość grupowania obiektów według wybranych atrybutów (za pomocą żółtego paska, na który przesuwamy nazwę kolumny, po której chcemy wykonać grupowanie):

6-walidator.PNG

oraz grupowania według rodzaju (klasy) obiektów poprzez listę wybieralną "Wybierz obiekt":

7-walidator.PNG

3. Następnie wczytany plik GML możemy poddać kontroli (walidacji). Używamy do tego listy wybieralnej Kontrola integralności - walidacja i właściwej opcji.

  • Kontrola integralności - Mapa Zasadnicza wykonuje weryfikację składniową dla wszystkich baz (EGB, BDOT, GESUT, BDSOG i EMUiA i PRG), czyli sprawdza zgodność pliku GML ze schematami .xsd oraz weryfikację atrybutową dla bazy GESUT i BDOT, czyli uwzględnia zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami wyszczególnione w odpowiednich rozporządzeniach (w sprawie Mapy Zasadniczej i GESUT).

Dla bazy EGB nie wykonujemy weryfikacji atrybutowych w tym miejscu, ponieważ są one zawarte w aplikacji ZSIN-Kontrole udostępnianej przez GUGiK.

UWAGA!!! Zalecamy, aby tą opcją walidować jedynie pliki GML zawierające tylko i wyłącznie bazę EGiB, ponieważ walidowanie plików zawierających inne bazy może generować niezrozumiałe błędy (aplikacja ZSIN Kontrole jest dostosowana do weryfikacji wyłącznie tej bazy).

Po zakończonej weryfikacji pojawia się komunikat:

8-walidatro.PNG

Po zatwierdzeniu w dolnym oknie pojawia się wynik weryfikacji:

9-walidator.PNG

Jak widać w tym przypadku program wykrył 14 błędów krytycznych, ale wyłącznie atrybutowych - weryfikacja składniowa dała wynik pozytywny.

Tabela z błędami składa się z pojedynczych błędów (wiersze) oraz kolumn, po których możemy pogrupować wyniki weryfikacji. Ponadto wynik ten możemy wyeksportować do pliku .xls oraz za każdym razem zapisuje się on w tej samej lokalizacji, co kontrolowany plik GML jako raport z rozszerzeniem .csv.

Ponadto jeśli klikniemy dwukrotnie na wybranym błędzie program automatycznie przekieruje nas do obiektu w oknie głównym, którego ten błąd dotyczy.

Struktura pliku jest wzorowana na raportach programu ZSIN-Kontrole tak, aby istniała również możliwość wczytywania samych raportów z programu ZSIN-Kontrole (raport wczytujemy korzystając z ikony oznaczonej zieloną kropką, jak było to opisane wyżej).

Przy dużej ilości błędów zalecamy grupowanie po rodzaju kontroli 1, warstwie (klasie) oraz komunikacie błędu. Daje to jasny pogląd na błędy i łatwiej je odnaleźć i wyeliminować:

10-walidator.PNG