Pobieranie punktów osnowy szczegółowej i danych EGiB w C-GEO

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pobieranie punktów osnowy szczegółowej i danych EGiB w C-GEO
Kategorie Mapa
Usługi sieciowe (WFS, WMS)
Paski narzędzi Usługi sieciowe -> Pobieranie danych z powiatowych serwisów WMS
Powiązania Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS
Pobieranie osnowy szczegółowej oraz podstawowej do opracowywanej mapy

Aktualizacja oprogramowania geodezyjnego C-GEO z 8 grudnia 2021 r. umożliwia wykorzystanie usługi sieciowej WFS udostępniającej dane ewidencji gruntów, a także punktów osnowy szczegółowej zgodnie ze specyfikacją rozporządzeń z 2021 r. do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zbiory danych szczegółowych osnów geodezyjnych, geometrii działek ewidencyjnych i budynków są dostępne bez pobierania opłat. Zapisy rozporządzeń do tej ustawy precyzują z kolei formę udostępniania powyższych danych – między innymi poprzez usługi sieciowe, których specyfikacje zostały opublikowane w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych baz danych PZGiK.

W module pobierania danych z usługi WFS w C-GEO wyświetlana jest dostępna online Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (ZiUDP) filtrowana do usług jednostek podziału terytorialnego kraju zgłoszonych jako usługi pobierania danych EGiB i osnów szczegółówych. Użytkownik może wybrać interesujący go obszar poprzez wprowadzenie kodu TERYT jednostki udostępniajacej, lub fragmentu nazwy, np. powiatu. Do C-GEO można importować całość danych z wybranego obszaru, dane ograniczone aktualnym widokiem okna mapy, lub z zakresu wskazanego obiektu powierzchniowego lub liniowego.

Dok1.jpg

1. Pobieranie punktów osnowy szczegółowej z usługi WFS.

Opis automatycznych funkcji pobierania punktów osnowy geodezyjnej do nowej mapy w osobnym artykule - Pobieranie osnowy szczegółowej oraz podstawowej do opracowywanej mapy

W trakcie wykonywania większości prac geodezyjnych niezbędne jest wykorzystanie punktów osnowy szczegółowej wysokościowej i poziomej położonych na obszarze prowadzonych pomiarów.

Punkty osnowy z usługi WFS można wybrać w oknie modułu pobierania danych WFS lub z zakresu wcześniej ustalonego np. wewnątrz wskazanego obszaru na mapie C-GEO:

Dok2.jpg

Rozwiązanie opracowane w C-GEO pozwala odszukać i zapisać do lokalnej bazy danych C-GEO punkty osnowy, wybrać najlepsze z nich do wykorzystania w pracy geodezyjnej na podstawie pobranych z WFS atrybutów punktów osnowy (np. stan znaku, typ stabilizacji, błąd położenia mp). Wybrane punkty mogą być wykorzystane w czasie pomiarów terenowych i poźniejszych obliczeń.

Dok3.jpg

Wybrane punkty osnowy mogą być wysłane np. bezpośrednio do tachimetru czy odbiornika GNSS, użyte w trakcie wyrównania ścisłego osnowy pomiarowej, obliczeń punktów pomiarowych, itp.:

Dok4.jpg

2. Pobieranie geometrii obiektów EGiB z usługi WFS.

Oprócz punktów osnowy szczegółowej, nowa funkcja w pasku usług sieciowych C-GEO umożliwia pobranie poprzez usługę WFS danych ewidencji gruntów i budynków: granic gminy, obrębów, działek, budynków, klasoużytków i punktów adresowych. Zakres pobieranych danych może być ograniczony do granic:jednostki udostępniającej dane, wybranego obiektu powierzchniowego lub liniowego na mapie C-GEO, aktualnego widoku okna mapy programu.

Dok5.jpg

W przypadku danych EGiB pobierana jest ich geometria oraz atrybuty udostępnione w usłudze WFS:

Dok6.jpg

3. Przypisanie identyfikatora działki do obiektu punktowego.

Uzupełnieniem powyżej opisanego wykorzystania usługi WFS jest inna opracowana i udostępniona  funkcja w ostatniej aktualizacji C-GEO wykorzystująca zapytanie GetFeatureInfo z usługi WMS, lub gdy nie ma odpowiedzi z tej usługi – usługę ULDK. Dla wybranych obiektów punktowych mapy/tabeli współrzędnych, umożliwiono pobranie z udostępnionych przez GUGiK danych przestrzennych identyfikatorów działek ewidencyjnych, na których znajdują się wybrane punkty. Identyfikator działki jest zapisywany w dodatkowym atrybucie punktu w tabeli współrzędnych. Informacje o działce na której jest położony punkt są często wykorzystywane dla szybkiego ustalenia lokalizacji np. słupów, drzew, punktów osnowy i innych obiektów punktowych na konkretnych działkach ewidencyjnych.

Dok7.jpg

==