Pobieranie osnowy szczegółowej oraz podstawowej do opracowywanej mapy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pobieranie osnowy szczegółowej oraz podstawowej do opracowywanej mapy
Kategorie Mapa
Usługi sieciowe (WFS, WMS)
Paski narzędzi Usługi sieciowe -> Pobieranie danych z powiatowych serwisów WMS
Usługi sieciowe -> Pobierz punkty osnowy w zakresie widocznego okna mapy
Powiązania Pobieranie punktów osnowy szczegółowej i danych EGiB w C-GEO

W trakcie wykonywania większości prac geodezyjnych niezbędne jest wykorzystanie punktów osnowy szczegółowej wysokościowej i poziomej położonych na obszarze prowadzonych pomiarów.

Art.2 podpunkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to definicja mapy zasadniczej gdzie jako treść tej mapy wymienione są m.in. punkty osnowy geodezyjnej, a Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zawiera wytyczne dotyczące prezentacji tych obiektów na mapie.

Informacje te udostępniane są za pomocą serwisu sieciowego (WFS) zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

§ 18. Udostępnianie informacji lub danych z baz danych, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, odbywa się z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych.
§ 15. 1. W bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych gromadzi się dane dotyczące punktów odpowiednich osnów oraz zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia wartości charakterystycznych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania.
2. W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane dotyczące punktów tych osnów oraz zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia współrzędnych punktów wraz z wynikami ich opracowania.

Pobieranie punktów osnowy geodezyjnej

Informacje o punktach osnowy przechowywane są w dwóch bazach zależnie od rodzaju osnowy. Rodzaj osnowy i odpowiadająca jej baza to:

 • osnowa podstawowa - Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • osnowa szczegółowa - Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych

WAŻNE! Podczas importu punktów osnowy konieczny jest dostęp do internetu. Punkty osnowy pobierane są za pośrednictwem usługi WFS, która w momencie obsługiwania zapytania łączy się z serwerem za pośrednictwem internetu i zwraca na mapę dane wynikowe. Do importu punktów osnowy konieczne jest również uzupełniony atrybut przechowujący oznaczenie obszaru w rejestrze TERYT.

Pobieranie osnowy dla obszaru pliku GML z obszarem pracy

Podczas importu pliku GML (Plik-Import-GML Mapa zasadnicza 2021) pod koniec procesu zostaje wyświetlony komunikat z pytaniem czy pobrać i umieścić na mapie punkty osnowy (zrzut poniżej)

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

WAŻNE Funkcja ta działa tylko w przypadku importu pliku GML 2021 w poprawnie utworzonym projekcie.

Należy również pamiętać o uzupełnieniu numeru TERYT dla projektu

W przypadku gdy numer TERYT nie jest uzupełniony po wykonanym imporcie zostaje wyświetlony komunikat że pobranie punktów osnowy nie jest możliwe (zrzut poniżej).

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Pobieranie osnowy dla aktualnego widoku mapy

Punkty osnowy można pobrać dla aktualnie wyświetlonego w mapie w C-GEO zakresu. Narzędzie to zadziała również dla mapy utworzonej z zaimportowanego pliku DXF. Można to zrobić z poziomu paletki Usługi sieciowe wybierając przycisk Pobierz punkty osnowy w zakresie widocznego okna mapy (zrzut poniżej).

OsnowaWzasiebuMapy.png

Po kliknięciu w ikonę na widoczny zakres mapy zostają pobrane punkty osnowy geodezyjnej.

WAŻNE Narzędzie nie zadziała w projekcie bez uzupełnionego atrybutu przechowującego oznaczenie z rejestru TERYT.

Numery punktów osnowy

Program C-GEO wizualizuje osnowę geodezyjną zgodnie ze znakami umownymi wskazanymi w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Numer punktu osnowy dostępny jest w bazie danych. W razie potrzebny można w łatwy sposób wywołać opisy klikając prawym przyciskiem myszy na folder osnów w oknie legendy, a następnie w opcję Wstaw etykiety.

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Numery można również wstawić dla zaznaczonych na mapie punktów osnowy klikając prawym przycinkiem myszy na mapie i wybierając opcję Opisy/etykiety -> Wstaw opis do punktów.

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Atrybuty pobranej osnowy

Pobrane punkty osnowy zostają zapisane na czterech osobnych warstwach w grupie PRPOG BDSOG Osnowa geodezyjna i szczegółowa:

 • OS_PunktOsnowyGrawimetrycznej
  • OSGB Osnowa grawimetryczna bazowa
  • OSGF Osnowa grawimetryczna fundamentalna
 • OS_PunktOsnowyMagnetycznej
  • OSMB Osnowa magnetyczna bazowa
  • OSMF Osnowa magnetyczna fundamentalna
 • OS_PunktOsnowyPoziomej
  • OSPF Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna
  • OSPB Podstawowa osnowa pozioma bazowa
  • OSSP Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma
 • OS_PunktOsnowyWysokościowej
  • OSPF Podstawowa osnowa wysokościowa fundamentalna
  • OSPB Podstawowa osnowa wysokościowa bazowa
  • OSSH Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa
Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zamieszczone są schematy aplikacyjne dla każdego rodzaju osnowy, gdzie wskazane są obligatoryjne i fakultatywne atrybuty oraz słownikowe wartości atrybutów.

Poniżej fragment schematu dla szczegółowej osnowy geodezyjnej z którego wynika że atrybutami obowiązkowymi są w tym przypadku NR_PUNKTU, RODZAJ_OSNOWY, X2000, Y2000, STREFA2000:

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

oraz atrybuty przykładowego punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej pobranej do C-GEO

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Więcej o opisanym temacie w filmie [1]

==