Projektowanie tras

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Projektowanie tras
Kategorie Moduły obliczeniowe
Ścieżka w programie Obliczenia -> Projektowanie tras


Projektowanie tras -moduł projektowania tras pozwala na wyznaczenie punktów głównych i pośrednich trasy zdefiniowanej przez wierzchołki załamania stycznych i parametry krzywych. Dodatkowo wyznaczamy punkty krawędzi równoległych (lub nie) do osi. Trasę możemy opracować także wysokościowo, o ile wprowadzimy dane dotyczące niwelety.


Projektowanie tras.gif


Zakładka Trasa

Należy wprowadzić kolejno:

 • Hektometr - hektometr punktu początkowego trasy,
 • Metr - metr punktu początkowego trasy,
 • Numer - numer punktu załamania osi trasy,
 • X - współrzędna X punktu załamania osi trasy,
 • Y - współrzędna Y punktu załamania osi trasy,
 • H - wysokość punktu załamania osi trasy (nieużywana do obliczeń),
 • R - promień łuku kołowego,
 • K1, Ł, K2 - liczby wyznaczające stosunek długości pierwszej klotoidy do łuku kołowego i drugiej klotoidy np.
 • K1 = 1, Ł = 2, K2 = 1 - zaprojektowana zostanie krzywa składająca się z dwóch klotoid o jednakowej długości i dwa razy dłuższego łuku kołowego;
 • K1 = 1, Ł = 0, K2 = 2 - zaprojektowana będzie niesymetryczna biklotoida (druga klotoida dwa razy dłuższa od pierwszej),
 • Uwagi - dowolny komentarz.


Zakładka Punkty dodatkowe

Można wprowadzić dane punktów szczególnych na trasie o zadanych parametrach

 • punkt na zadanym hektometrażu – poprzez podanie wartości hektometra i metra dla punktu,
 • punkt poza osią trasy – odsunięty w lewo lub w prawo (+/-) o wartość przesunięcia, np. latarnia, która ma określone położenie poprzez podanie hektometrażu i odległości od osi,
 • punkt poza osią trasy z wyznaczoną wysokością na podstawie zadanego spadku i odległości od osi, np. dno rowu. Warunkiem jest jednak w tym wypadku wprowadzenie parametrów wysokościowych trasy w zakładce Łuki pionowe, opisanej poniżej.

Opcje dodatkowe.png

Zakładka Łuki pionowe

Po zadaniu parametrów trasy: współrzędnych XYH wierzchołków trasy i promieni łuków pionowych (w miejscach gdzie mają występować łuki pionowe), wyznaczane są wysokości punktów pośrednich i dodatkowych trasy. Po wyznaczeniu wysokości punktów trasy i wykonaniu obliczenia, można zobaczyć przebieg trasy w przekroju pionowym


Tras3.jpg

Pod prawym klawiszem myszki jest opcja wyłączania kolumn Nr, X, Y. Rysunki pokazują edytor bez wyłączonych kolumn oraz z wyłączonymi kolumnami. Powodem wprowadzenia tej możliwości było zwiększanie wydajności pracy z danymi łuków pionowych. Najczęściej z projektu uzyskujemy kilometraż i wysokość, współrzędne płaskie punktów niwelety nie są tu potrzebne, więc wyłączamy możliwość ich edycji.

EdycjaKolPrzed.png

EdycjaKolPo.png

Zakładka Krawędź

W zakładce tej możemy wyliczyć krawędź podobną jak opisaną wyżej z tym, że krawędź ta nie musi być równoległa do osi trasy na całej długości i można określić spadki i przesunięcia pionowe

Krawedz.png

Zakładka X,Y -> hekt.

W tabelce tej możemy wpisać współrzędne punktów i po naciśnięciu ikonki oblicz: program wyliczy, na jakim hektometrze trasy jest punkt i jego odsunięcie od osi trasy


Tras5.jpg


Zakładka Punkty kontrolowane

W zakładce tej możemy sprawdzić, jaka jest różnica między danymi projektowanymi drogi a pomierzonymi.


Tras6.jpg


Przykład trasy, która składa się z 4 wierzchołków

Na 1 wierzchołku jest łuk kołowy o promieniu R= 150

Na 2 wierzchołku jest łuk kołowy o promieniu R= 40 i 2 klotoidy symetryczne o długości 20 m

Na 3 i 4 wierzchołku jest łuk kołowy o promieniu R= 30 i 2 klotoidy symetryczne o długości 20 m

Zadanie: trasa.tra


P tras.gif

Po wciśnięciu ikonki "oblicz" zostaną wyliczone punkty główne i pośrednie trasy. Rysunek mozna zobaczyć po naciśnięciu ikonki "rysunek"


P tras1.gif


Na rysunku widać, że trasa biegnie z północy na południe kolejno poprzez wierzchołki w1,w2,w3,w4. Jeżeli chcemy, aby program wyliczył punkty pośrednie należy kliknąć na ikonce "Punkty piośrednie - parametry" i wpisać „Odstęp między punktami pośrednimi”. W tym przypadku wynosi on 10 metrów. Przyjmowana jest dokładność współrzędnych XY. W tym samym oknie opcji możemy też wpisać czy wzdłuż trasy mają być wyznaczone krawędzie. Krawędzi może być dziewięć. Na przykład gdy w krawędź nr 1 wpiszemy 5 to zostaną zdublowane wszystkie punkty pośrednie trasy przesunięte o 5 m.w prawo

Opcje.png

Pozostałe opcje:

 • umieszczaj punkty główne w pośrednich – umieszczenie punktów głównych łuku w tabelce punktów pośrednich (dzięki temu na wydruku trasy są widoczne punkty pośrednie i punkty główne).
 • Punkty pośrednie na „okrągłym” hektometrażu - wyznaczenie punktów pośrednich na każdym hektometrze.
 • Kolejna numeracja punktów głównych w obrębie łuku – jeżeli opcja nie jest odhaczona program numeruje następująco: PL-1,S1,KL-1; PL-2,S2,KL-2; PL.-3,S3,KL-3; natomiast jak odhaczymy opcję numeracja będzie: PL-1,S1,KL-2; PL-3,S2,KL-4; PL-5,S3,KL-6;
 • Numer punktu na krawędzi; pośredniego; głównego = hektometr – jeżeli jest odhaczona któraś z tych pozycji to

w numer punktu będzie taki jak jego odległość od początku trasy. Należy odznaczyć z jaką dokładnością ma być podany numer.

 • Dokładność dla danych długości – możliwość zwiększenia dokładności wprowadzanych długości łuku lub klotoidy – dla długich odcinków krzywych może mieć wpływ zbyt mała dokładność wprowadzonych długości krzywych.
 • kąt graniczny dla przełomów – przy bardzo małych kątach zwrotu stycznych trasy nie projektuje się krzywych, lecz łamaną. Użytkownik może określić, dla jakich kątów zwrotu nie jest konieczne wprowadzanie danych łuków.
 • Przesunięcie niwelety względem osi trasy – zmiana parametru powoduje, że niweleta jest liczona jakby była obok osi poziomej trasy. Domiar przy wyznaczaniu wysokości punktów na krawędzi = domiar zadany plus przesunięcie.

W zakładce Przenumerowanie ustalić można sposób nadania numeracji dla odcinków prostych, klotoid lub łuków kołowych, określając przedrostki i numery początkowe, ewentualnie ustalić jednorodną numerację dla całej trasy. Po ustaleniu zasad numeracji i naciśnięciu przycisku "Przenumeruj" program dokonuje zmiany numeracji obliczonych punktów.