Wcześniejsze aktualizacje:

Lata:   2023  2022  2021  2020

Plik testowy - cgeo8.exe (do podmiany w katalogu C-GEO)

           (plik z aktualnymi zmianami przed oficjalną aktualizacją)


wersja 8.16.11.10 z dnia 2023-11-10

 

Opis zmian
   • moduł EGiB
    - w menu Raporty dodano:
    1. Generator protokołów wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych na podstawie podanych identyfikatorów punktów. Protokół zawiera dane punktów granicznych i ich działek wraz z właścicielami,
    2. Generator protokołów przyjęcia granic nieruchomości umożliwiający utworzenie dwóch dokumentów: 
     a) Protokół odszukania i wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości
     b) Protokół przyjęcia granic nieruchomości
    - w raportach "Badanie KW" dodany odczyt (z działu II) udziałów właścicieli wyodrębnionych lokali oraz drugą wersję raportu badania KW: "Protokół badania ksiąg wieczystych wersja 2" - ta wersja drukuje dane w postaci jedna księga na jedną stronę,
    - dodany zapis pobranych KW w wariancie każde KW w oddzielnym pliku PDF,
    - na zakładce WWW dodana opcja: Przy pobieraniu działu II zapisuj numery KW właścicieli wyodrębnionych lokali na "Własną listę KW do badania". Jeśli w dziale II znajduje się lista "Właściciele wyodrębnionych lokali", to włączenie tej opcji skutkuje zapisem numerów KW tych lokali do własnej listy KW,
    - dodany protokół badania KW bazujący na danych pobranych na zakładce WWW,
    - dodany "Raport rozbieżności pomiędzy rejestrem EGiB a KW" zestawiający dane z KW z danymi z EGiB,
    - na zakładce WWW dodana możliwość wyboru KW z listy numerów przypisanych do budynków i lokali,
    - dodana opcja zapisu do operatu raportów dla budynków (WZDE dla budynku itp),
    - w raportach dodana zmienna [nr_pracy] drukująca "Numer pracy" z danych projektu - menu "Informacje",
    - przyśpieszone generowanie wykazów właścicieli i władających w opcji "dla zaznaczonych działek",
    - dodany eksport do PDF wypisów dla jednostek rejestrowych obejmujących zaznaczone na liście działki,
    - poprawiony wydruk wypisów dla działek w przypadku długich nazw obrębów (nie mieszczących się w jednej linii)
    - poszerzone pole wyboru nazwy obrębu nad listą działek

   • moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formatach GML i GIV
    - dodano zestaw "paletek" - ikonek przyspieszających kartowanie obiektów mapy zasadniczej w standardzie GIV,
    - w trybie pracy z danymi GIV wprowadzono "normalne" usuwanie obiektów (bez konieczności oznaczania statusu obiektu usuniętego),
    - udostępniono opis aktualizacji mapy zasadniczej dla formatu wymiany GIV 

    Moduł e-operat/GeoOrganizer
    dodanie w danych Etap pola tekstowego - Uwagi

   • C-GEO
    - dla wybranego obiektu powierzchniowego (zakresu inwestycji), pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt, dodano funkcję: Utwórz warstwę ANALIZA GRANIC dla odcinków granic działek przecinających się z obszarem. Dla mapy, na której istnieją punkty graniczne i działki ewidencyjne zgodne z przepisami EGiB 2021, tworzona jest nowa warstwa o nazwie ANALIZA GRANIC, zawierająca atrybuty odcinków granic: identyfikatory punktów każdego odcinka i ich atrybuty ISD, SPD. Dodatkowym atrybutem jest informacja czy dany odcinek spełnia wymagania dokładnościowe (par.31 rozporządzenia w sprawie standardów), określona na podstawie analizy wartości atrybutów ISD i SPD punktów odcinka granicy. Odcinki spełniające/nie spełniające standardów można automatycznie oznaczyć odpowiednimi kolorami na mapie (w ikonce Menu okna bazy: Zaznaczone obiekty...), a z danych odcinków granic w bazie utworzyć potrzebny raport,

    - w tabeli współrzędnych w menu Zaznaczone punkty-Transformacja wysokościowa, dodano możliwość transformacji w oparciu o wyznaczony model wysokości z modułu Obliczenia-Transformacja wysokości (moduł dodatkowo płatny do C-GEO). Model wysokości można utworzyć w oparciu o znane punkty ze współrzędnymi XY i wysokościami w układzie pierwotnym i wtórnym,
    - w oknie bazy danych obiektów mapy, w ikonce "Zaznaczanie..." dodano funkcję importu zaznaczenia obiektów z pliku TXT. W pliku tym powinny być podane np. idPunktu, idDzialki lub inne identyfikatory obiektów, które występują w bazie danych,
    - wprowadzono zmiany w skrótach na mapie: Tryb wyłączności - CTRL J (przedtem było CTRL W), nowe skróty dla wybranego na mapie obiektu: Ustaw obiektom domyślny kolor - CTRL B, Ustaw obiektom domyślny styl - CTRL L,
    - w zakładce Więcej dla mapy w oknie z listą projektów dodano informację o systemie informatycznym funkcjonującym w danym ODGiK. Informacja ta pojawi się gdy w danych projektu podano TERYT lub gdy zaimportowano do mapy plik GML,
    - udostępniono branżowy szablon mapy przeznaczony do współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tychach umożliwiający przygotowanie danych w plikach SHP dla użytkowanego tam systemu EDIOM firmy Designers sp. z o.o. Jeśli będą zainteresowani przekazywaniem danych dla Zarządów Dróg w innych miastach, zapraszamy do kontaktu z nami w celu opracowania innych szablonów,
    - w informacji o obiekcie, w zakładce Lista XYH, podawane są także odległości między punktami obiektu,