Wcześniejsze aktualizacje:

Lata:  2024  2023  2022  2021  2020

Plik testowy - cgeo8.exe (do podmiany w katalogu C-GEO)

           (plik z aktualnymi zmianami przed oficjalną aktualizacją)


wersja 8.18.07.11 z dnia 2024-07-11

 

Zmiany w module EGiB

- w menu wyboru formatu zapisu dokumentów, raportów (np. Informacja z rejestru gruntów, wykazach, protokołach, WZDE, itd.) dodano możliwość zapisu dokumentu do powiązanej
z bieżącym projektem pracy z modułu e-Operatu lub GeoOrganizera:

- w oknie parametrów protokołu ustalenia granic zmodyfikowano import punktów granicznych ze schowka Windows/pliku TXT, tak by można było importować również wyłącznie identyfikatory punktów, a nie jak dotąd zawsze z kolumną Data:

- w raporcie "protokół ustalenia przebiegu granic" dodana opcja pozwalająca na wyłączenie drukowania informacji o śmierci oraz możliwość włączenia dodatkowej pustej linii oddzielającej współwłaścicieli w działce:

- w oknie z menu "Informacje" dodana możliwość wybrania numeru TERYT przez wskazanie województwa, powiatu, gminy, jednostki ewidencyjnej i obrębu. Wybranie numeru TERYT ustawia również układ współrzędnych 2000 (o ile nie był wcześniej wypełniony ręcznie):

- w edycji szablonów pism dodane pole "Wstaw->Działki oznaczone na liście osób jako "sąsiednia"->obręb, numer działki, właściciel, władający (rozdzielone znakiem końca linii):

- w protokole przyjęcia granic nieruchomości tworzonym na podstawie listy punktów granicznych dodana obsługa pola [raport."pkt"] - wstawiane są te identyfikatory punktów z listy, które wchodzą do danej działki,

- w menu okna z listą działek dodane 2 opcje: "Pokazuj kolumnę Obręb" oraz "Pole szukania działki (pod listą działek) traktuj jako filtr":

- w oknie wypisu dla działki dodana kolejna opcja eksportu "Zapisz do pliku PDF wypisy dla zaznaczonych działek (bez informacji o powiązanych dokumentach) - wydruk ciągły":

- różne poprawki w raportach wykazów zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych
i dla budynków, które ułatwiają przygotowanie WZDE zarówno dla obiektów modyfikowanych, istniejących (importowanych z GML z ODGiK) jak i dla nowych, kartowanych w C-GEO:

Zmiany w C-GEO

- opracowano nowy moduł, do bezpośredniej i szybkiej konwersji wskazanego pliku GML
o dowolnej wielkości (także powyżej 3 GB) do pliku w formacie DXF bez konieczności importu GML do C-GEO. Utworzony DXF zachowuje w pełni stylizację obiektów mapy zasadniczej. Rozwiązanie to skraca czas pracy i ułatwia geodecie przygotowanie danych w popularnym formacie DXF dla odbiorcy, który nie ma narzędzi do importu plików GML z danymi mapy zasadniczej, a dysponuje aplikacją CAD odczytującą pliki DXF. Moduł jest dostępny do nabycia poprzez nasz serwis internetowy

- opracowano kolejny moduł dodatkowy, tym razem do konwersji baz GESUT z modelu 2021 do 2015, oraz do konwersji GESUT z modelu 2015 do 2021. Konwersje te mogą być przydatne w tych jednostkach, które mają własne systemy informatyczne umożliwiające import danych wyłącznie z jednego modelu, np. tylko GESUT 2015, albo 2021, a otrzymują pliki GML zgodne z innym modelem danych GESUT. Dotyczy to np. administracji gminnej i powiatowej, gestorów sieci GESUT, projektantów... Konwersja jest przeprowadzana zgodnie z wytycznymi GUGiK. Moduł można zakupić poprzez nasz serwis internetowy

- dodano generowanie obiektów pikiet BDOT lub rzędnych przewodów GESUT w trakcie kartowania liniowych i powierzchniowych obiektów BDOT/GESUT. Obiekty tworzone są na punktach załamania kartowanego obiektu posiadających wysokość, bez kodów (czyli jeszcze nie będących obiektami mapy zasadniczej). Pikiety/rzędne otrzymują taką wartość atrybutu źródło jaką ma obiekt główny, a wysokość z punktu na mapie. Program umieszcza na mapie właściwie skierowane etykiety wysokości oraz automatycznie tworzy relacje w obiektach do rzędnych. Generowanie obiektów pikiet/rzędnych jest standardowo włączone w pozycji z pytaniem
o potwierdzenie po skartowaniu każdego obiektu głównego, może jednak zostać wyłączone lub działać automatycznie bez zapytania. Działanie funkcji można skonfigurować w oknie edytora mapy obiektowej, w menu ikonki "..." – „Tworzenie rzędnych podczas kartowania”. W przypadku kartowania obiektów GESUT, należy w pierwszej kolejności utworzyć obiekty punktowe położone na załamaniach przewodu (np. studnie, komory, zasuwy, itp.) oraz jeśli pomierzone zostały także wysokości rzędnych tych urządzeń, będą one mogły być skartowane „ręcznie” jako rzędne urządzenia (z uzupełnieniem rzędnej dołu). Kartowanie przewodu z jednoczesnym generowaniem obiektów rzędnych przewodów może być wykonane na końcu podobnie jak to pokazano niżej:

- w opcjach edytora mapy obiektowej, w menu „Etykietowanie”, dodano pozycję „Wstaw we wskazanym miejscu”. Funkcja ta umożliwia wielokrotne umieszczanie właściwie skierowanych etykiet np. na długich przewodach, wydłużonych obiektach powierzchniowych. Zakończenie działania funkcji umieszczania etykiet następuje po naciśnięciu klawisza Esc (kursor wraca do pozycji podstawowej - wybierania), lub po naciśnięciu klawisza Enter (kursor jest przełączany do trybu kartowania ostatnio wybranego obiektu mapy zasadniczej):

- wprowadzono funkcjonalność szybkiego powrotu do kartowania ostatnio wybranego obiektu mapy zasadniczej, które zostało przerwane np. w celu umieszczenia etykiety, dowolnego opisu, naniesienia linii, wstawienia obrazu, tabelki, itp. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wywołanie ostatnio kartowanego obiektu mapy zasadniczej:

- w eksporcie GML 2021 wprowadzono rozpoznawanie czy oprócz obiektów baz BDOT/GESUT "2021", modyfikacji podlegały także obiekty z przepisów z 2015 r. z tzw. plików GML hybrydowych. Pliki te są wydawane jeszcze przez część ODGiK-ów, które nie dostosowały całości swoich baz do aktualnych przepisów. Ponieważ obecnie takich przypadków jest coraz mniej, konieczne stało się automatyczne rozpoznawanie przez C-GEO czy "stare obiekty" były modyfikowane przez geodetę i dostosowanie właściwego stanu opcji eksportu: "bez archiwum obiektów zmodyfikowanych". Dzięki temu, użytkownik nie musi samodzielnie wyłączać tej opcji, która dla plików hybrydowych GML była dotąd domyślnie włączona. Ponadto, została usunięta, bo nie jest już potrzebna, odrębna opcja eksportu do GML z dopiskiem „TurboEwid”, wystarczy wykonać zwykły eksport do GML 2021, gdzie program samodzielnie ustawi właściwy stan opcji „bez archiwum obiektów zmodyfikowanych”,

- w oknie eksportu do GML dodano opcję zapisu do archiwum ZIP tworzonych plików, zarówno gdy jest tworzony jeden zbiorczy GML, jak i gdy pliki GML są eksportowane z podziałem na poszczególne bazy (wtedy wszystkie pliki GML zapisywane są do jednego ZIP):

- w module Porównanie współrzędnych, w ikonce "Do bazy" dodano opcję zapisu do tabeli współrzędnych wyliczonych odchyłek dx, dx, dh, dl od punktów kontrolnych. Tak przypisane do punktów odchyłki mogą być potem umieszczone np. w wykazach współrzędnych lub wyświetlone na mapie przy punktach. Odchyłki te w raporcie są oznaczane kolorem zielonym/czerwonym w zależności od zadanych wartości granicznych przez użytkownika. Wprowadzone modyfikacje ułatwiają wykonywanie analiz i przygotowanie raportów związanych z § 9. 5. Rozporządzenia w sprawie standardów...: w zakresie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS...: Wyniki pomiaru kontrolnego muszą spełniać warunki: dx <= 0,12 m i dy <= 0,12 m oraz dh <= 0,09 m, jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość.

Uwaga! jednocześnie w module tym zmieniono warunki spełniania/przekraczania kryterium zadanych wartości: zamiast dotychczasowych ostrych (mocnych), np. Oznacz na zielono punkty o dh mniejszym niż 0.09 m, zastosowano nieostre (słabe) nierówności dla warunku „mniejsze” (np. Oznacz na zielono punkty o dh <= 0.09 m). Dlatego poprzednio wprowadzone i zapamiętane w programie wartości liczbowe powinny być przez użytkownika zweryfikowane i zmodyfikowane:

- zaznaczone obiekty w bazie/bazach danych zaznaczają się na mapie, co umożliwia np. jednoczesne tworzenie buforów dla wielu obiektów tak wybranych lub eksport do innych formatów z wykorzystaniem opcji "tylko obiekty zaznaczone" w oknie eksportu:

- w funkcji importu punktów do tabeli współrzędnych/mapy z pliku tekstowego, gdy punkty posiadają kody zgodne z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej 2021, program przypisuje punkty do baz danych zgodnie z kodami punktów, automatycznie nadawane są także pozostałe atrybuty obiektów punktowych. Jeżeli punkty o kodach pikiet BDOT lub GESUT rzędnych posiadają wysokości, także one są zapisywane do właściwych pól w bazach. Wartość atrybutu źródło w bazach obiektów ustala się na podstawie wybranej w oknie importu wartości ze słowników BDOT/GESUT:

- w oknie drukowania punktów w tabeli współrzędnych dodano opcję wyłączenia druku tzw. "kodów rozszerzonych 2021", określających w C-GEO niektóre typy obiektów punktowych, niemających własnych kodów kartograficznych w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej
z 2021 r. Dotyczy to np. punktów granicznych, komór, włazów o różnych kształtach. Dotąd raporty z tabeli współrzędnych zawierały zawsze rozszerzone kody punktów. Teraz można wykonać także wydruk/zapis do PDF punktów z kodami ograniczonymi do katalogu z rozporządzenia, aby nie powodować problemów podczas weryfikacji operatów,

- w menu Tabela-Kontrola punktów okna tabeli współrzędnych, w oknie wyników analizy wprowadzono możliwość zaznaczania w tabeli punktów: powtarzających się wszystkich punktów w bieżącej grupie, w zaznaczonych grupach, wszystkich grupach, a także pojedynczego, podświetlonego przez użytkownika punktu w wybranej grupie:

- w funkcji wstawiania siatki krzyży na warstwę (menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny…jako obiekty) dodano opcję wstawiania punktu środka krzyża siatki kwadratów na mapę. Dzięki temu można potem prosto umieścić na mapie współrzędne wybranych krzyży siatki kwadratów. Dodatkowo, domyślnie wybraną warstwą jest teraz warstwa aktualnie edytowalna,

- obok ikon związanych z umieszczaniem tekstów na mapie dodano kolejną, umożliwiającą zmianę punktu justyfikacji etykiet (9 położeń opisanych np. w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej) w wariantach: pozostawienia obecnego położenia tekstu (zmianie ulegają typ i współrzędne punktu justyfikacji) lub zmiany położenia tekstu na mapie (nowa justyfikacja zachowuje współrzędne poprzedniej):

- w ikonce Transmisji z rejestratorów w oknie tabeli współrzędnych dodano odczyt punktów z pliku RAW wygenerowanego w tachimetrze Art-Geo Alpha Y:

- w oknie Legendy mapy, w sekcji Mapy w tle, rozbudowano okno nadawania kolorów mapie w tle. Do wyboru są kolory normalne, rozjaśnione, wyciemnione, czarno-białe, mocno rozjaśnione, oraz inne, wybrane barwy i stopień przezroczystości:

- w funkcji Przecięcie warstw w menu Mapa dodano opcjonalny zapis wynikowych obiektów przecięcia warstw jako multipoligony. Standardowo jest ona wyłączona, gdyż większość obiektów mapy zasadniczej ma geometrię poligonów (z wyjątkiem np. budynków):

- w skrótach na mapie do CTRL-G przypisano zmianę wszystkich elementów na wybranej warstwie na domyślny,

- dodano obsługę bazy osób dla władających obiektów GESUT podczas pracy C-GEO na plikach GIV z GeoInfo2021,

- w eksporcie do GML EGiB z danymi podmiotowymi dodano klasy zgodne z przepisami aktualnego rozporządzenia w sprawie EGiB,

- poprawka eksportu do GML relacji punktów granicznych działki, gdy działka ma enklawę,

- zaktualizowano szablon mapy dla koncernu Tauron - tauron2020.sz

Zmiany w modułach:

Dziennik pomiarów RTK/RTN:

- wprowadzono możliwość importu plików wyników pomiarów GNSS z kontrolera Satlab SatSurv (plik raport.txt),

Wektory GNSS

- bazę danych funkcji wyszukiwania najbliższych punktów referencyjnych uzupełniono o stacje sieci TPI NETpro,

Wyrównanie 3D/GNSS

- w wyrównaniu 3D dodano możliwość importu wektorów w formacie NOAA GVX (przydatne przy imporcie danych z programu Leica Infinity),