wersja 8.17.03.28 z dnia 2024-03-28

moduł EGiB

- w menu Narzędzia-Wstaw opisy do działek, dodano możliwość zapisu do pliku TXT samodzielnie zdefiniowanego zestawu informacji o wybranych działkach (np. dane właścicieli, KW, JRG). Jest to odpowiednik podobnej funkcji istniejącej w "starej" wersji tego modułu,

- w protokole wznowienia punktów granicznych dodano możliwość umieszczania formy władania obok nazwisk osób biorących udział w czynnościach,

- dodano lokalnie zapisywane kopie archiwalne zmienianych przez użytkownika szablonów dokumentów umieszczonych na serwerze licencji modułu. Lokalnie dostępna kopia umożliwia przywrócenie oryginalnego szablonu. Kopie te są zapisywane w katalogu C-GEO\BIN\EGIB\szablony_bkp,

- dodano zakładkę Punkty, umożliwiającą wczytanie punktów granicznych: dodanych w C-GEO, zmodyfikowanych lub usuniętych. Można tam także umieścić niezmienione punkty graniczne z warstwy EGB_PunktGraniczny, z zaznaczonych w module EGiB działek, ze wskazanego pliku TXT. Dane tych punktów można edytować, wybierać (zaznaczać), generować raporty: WZDE dla punktów granicznych, wykazy w różnych wariantach:

- w raportach badania KW dodana możliwość zawężenia raportu do wybranego obrębu, dodano także informacje o rodzaju nieruchomości i sposobie jej użytkowania,

- w okienku Budynki dodana opcja: "Na WZDE drukuj "rodzaj wg KŚT" w postaci literowej (atrybuty z GML) lub cyfrowej (według KŚT),

- poprawiony szablon eksportu (xls) do systemu Poczty Polskiej "enadawca",

- w protokole wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych dodana opcja "drukuj udział i formę własności/władania",

- w edytorze pism na zakładce "Poczta" dodane pole do wstawienia: "Działki sąsiednie (wyznacz z mapy)->numery po przecinku - bez działek nie zaznaczonych na liście działek". Do pisma wstawiane są numery działek sąsiednich, z pominięciem tych, które nie są zaznaczone na głównej liście działek,

- w protokole przyjęcia granic nieruchomości dodany wybór, czy numery punktów do opisu granic mają być brane z identyfikatora punktu, czy z oznaczenia w materiale źródłowym (OZR),

- poprawione drukowanie adresów osób które w bazie mają tylko adres korespondencyjny (brak adresu zameldowania),

- dodany raport "Zestawienie klasoużytków - szczegółowe (z rozbiciem na OFU/OZU/OZK)",

- na wydruku wypisu dla jednostki rejestrowej dodane sortowanie działek wchodzących w skład jednostki
- na raportach z KW poprawiony odczyt właścicieli (w niektórych przypadkach nie odczytywały się wszystkie osoby)

- przy raporcie WZDE dla działek dodana kontrola i komunikat "Działka XXX ma ustawione rozliczenie 33%, ale suma nowych działek jest większa niż 1/3. Zmień rodzaj rozliczenia dla tej działki!",

- poprawiony odczyt podmiotów typu wspólnota gruntowa

C-GEO

 - w funkcji przecinania obiektu liniowego (ikonka "nożyczek") dodano możliwość wyboru, która część przecinanego obiektu przejmie historię przodka:

- dla wybranego łuku na mapie, pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Edycja dodano możliwość zapisu do tabeli współrzędnych środka łuku,

- w oknie eksportu do pliku tekstowego (Plik-Eksport) dodano opcję zapisu także pełnego opisu kodu, poza samą wartością kodu punktu,

- podczas pracy z mapą w tle, do punktów kartowanych w bieżącej mapie na podstawie danych z mapy w tle, pobierane są numery i wysokości punktów z tła,

- w menu Raporty, przy zapisie do PDF z okna podglądu wskazanego raportu proponowana jest nazwa zapisywanego dokumentu (np. Wykaz współrzędnych) zamiast jak dotąd: raport.pdf

 

wersja 8.17.02.09 z dnia 2024-02-09

moduł EGiB
- poprawiony odczyt podmiotów typu wspólnota gruntowa


moduł e-operat/GeoOrganizer
- do zmiennych które można użyć w edytorze szablonów pism dodano [id_dzialki] która wstawia idDziałki głównej z zakładki Działki w pracy,
- w module faktur dodano formę płatności BARTER,
- w słowniku pozycji można teraz wpisać dowolny tekst w stawce vat oprócz wartości słownikowych,


moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formatach GML i GIV
- w oknie eksportu do GML ukryte zbędne warstwy, poprawiony import prezentacji graficznej,
- w eksporcie do GML można włączyć eksport z atrybutem numerOperatu,
- import plików GML z możliwością pominięcia importowania wybranych baz (EGIB/BDOT/GESUT). Funkcja ta domyślnie jest nieaktywna, można ją włączyć w Opcje-Parametry programu-GML: wyświetl okno z wyborem bazy danych przed importem GML
-  dodano obsługę multipunktów dla wypełnień po imporcie gml 2021 i 2015

C-GEO
- w funkcji generowania mapy porównania dodano oznaczanie usuniętych symboli wypełnień,
- dla izolinii (np. warstwic), które mają w swojej bazie danych atrybut wysokości, dodano funkcję przypisania jego do punktów załamań zaznaczonych w bazie linii. Umożliwia to wygenerowanie np. DXF 3D dla warstwic pozyskanych z BDOT10k (GML/SHP),
- w oknie eksportu do shp można teraz zapisać i odczytać schemat eksportu (np. wybrane warstwy i ich atrybuty), dodano także eksport multipunktów do SHP,
- w oknie bazy danych, ikonka Obliczeń (żarówka) - umożliwia teraz obliczanie powierzchni nie tylko dla wszystkich ale także zaznaczonych obiektów co jest przydatne np. przy zmianach geometrii pojedynczych budynków, co skutkuje koniecznością wyliczania nowej powierzchni zabudowy i potem wygenerowania WZDE dla tych budynków,
- w oknie bazy dla budynków w ikonce drukarki dodano nowy raport dla zaznaczonych budynków: arkusz danych nowego budynku o nazwie ADEB2021, zawierający dane wprowadzone dla np. nowych budynków,


- w funkcji wypełnień symbolami (trawnika, zadrzewienia, itp.) dodano opcję wypełniania multipunktowymi lub punktowymi symbolami. Wybór multipunktów jest domyślny, co przyspiesza usuwanie całych wypełnień,


- poprawki dotyczące niewyświetlania (generalizacji) niektórych symboli mapy zasadniczej 2021 przy zmianie skali np. 1:500 na 1:2000

wersja 8.17.02.01 z dnia 2024-02-01

moduł EGiB

- dodano automatyczne generowanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla budynków w oknie Budynki i lokale, menu Raporty: "WZDE dla budynku z danymi dla stan nowego z mapy C-GEO". Funkcja ta tworzy raporty WZDE dla wszystkich budynków, których dane zostały zmodyfikowane. Uwaga, jeśli zmiana dotyczyła jedynie geometrii budynku, należy obliczyć nową powierzchnię zabudowy w oknie bazy danych budynków (ikonka "żarówka"),

 - w opcjach funkcji EKW dodano automatyczne wyszukanie i wyświetlenie aktualnej treści KW dla bieżącej działki od razu po wywołaniu ikonki EKW. Dodano tam także opcję automatycznego zapisu do PDF zaznaczonych przez użytkownika działów KW po wciśnięciu ikonki Zapisz do PDF. Można również tworzyć własną listę KW do badania dla właścicieli wyodrębnionych lokali. Trzeba mieć świadomość, że pobieranie KW dla wielu działek w krótkim czasie włączy zabezpieczenia antybotowe, stosowane na serwerze ksiąg wieczystych (blokując możliwość pobierania na kilkadziesiąt minut). Blokada aktywuje się po ok 9-10 pobraniach automatycznych. Dlatego sugerujemy wyłączanie tych opcji przy potrzebie pobrania/przeglądania większej liczby KW,
- w opcji masowej wysyłki Neolist dodana możliwość wprowadzenia dodatkowego oznaczenia do nazwy plików PDF - domyślnie jest wstawiany identyfikator pracy. Pozwala to na łatwiejsze zorientowanie się w korespondencji, w przypadku pobrania raportów o doręczeniu z systemu poczty.


 - w edytorze raportów dodano możliwość wstawienia zmiennej: Dane z opisu projektu C-GEO,
- w oknie z listą działek obok filtrowania po obrębie dodana możliwość filtrowania po numerze działki
- poprawione drukowanie adresów osób które w bazie mają tylko adres korespondencyjny (brak adresu zameldowania).
- dodany raport "Zestawienie klasoużytków - szczegółowe (z rozbiciem na OFU/OZU/OZK)",
- przy raporcie WZDE dla działek dodany komunikat "Działka XXX ma ustawione rozliczenie 33%, ale suma nowych działek jest większa niż 1/3. Zmień rodzaj rozliczenia dla tej działki!",
- do raportu wzde dodane pole [wzde_odjecie] (do wstawienia samodzielnie w razie potrzeby), drukujące dla WZDE sporządzonego przez odjęcie tekst: "Wydzielana powierzchnia nie przekracza 33% powierzchni działki macierzystej pozostałej z podziału działki, dlatego obliczono ją jako różnicę pola powierzchni działki macierzystej i działek wydzielanych.",
- dodana obsługa GML-i generowanych przez oprogramowanie firmy Sygnity (np. M. Chorzów),
- w raportach, tam gdzie jest możliwość wprowadzenia wartości w polu "Geodeta", dodano listę wyboru wyświetlającą wartości ze słownika "Kierownik" z okna "Informacje"

moduł Aktualizacji mapy zasadniczej w formatach GML i GIV

- import GML zawierających wyłącznie Prezentacje Graficzne - czyli dane wektorowej mapy zasadniczej, bez atrybutów obiektów,
- import punktów adresowych także gdy ich geometria jest zapisana wyłącznie w prezentacji graficznej,
- jeśli użytkownik wprowadzi w danych projektu (zakładka Więcej) Id Zgłoszenia (lub poda go w powiązanej z projektem pracy GeoOrganizera/e-Operatu), eksportowany plik GML 2021 otrzyma nazwę zgodną z Id Zgłoszenia (+ nazwa bazy, gdy włączona jest opcja zapisu do plików z podziałem na bazy EGIB/GESUT/BDOT). Jeśli Id zgłoszenia nie będzie określony, plik GML będzie miał proponowaną nazwę zgodną z nazwą eksportowanej mapy/tabeli,

C-GEO

- rozszerzono funkcjonalność Mapy porównania z terenem o oznaczanie etykiet nowych i usuniętych obiektów, określanie dat początku i końca pokazywanych zmian, a także opcję zapisywania jako odrębne odcinki zmienionych obiektów co umożliwia ich późniejszy eksport do DXF. Dodano także dwa nowe rodzaje linii przekreśleń do wyboru. Oznaczanie etykiet będzie działać dla map założonych po tej aktualizacji programu,
- generowanie Mapy porównania z terenem dostosowano także do aktualizacji mapy zasadniczej z formatu GIV GeoInfo 2021,
- w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny (siatkę kwadratów) jako obiekty, dodano możliwość umieszczenia przy krzyżach siatki kwadratów ich współrzędnych XY,


- w edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano funkcję usuwania powtarzających się napisów o zgodnych punktach wstawienia i pozostałych atrybutach,
- zaktualizowano bazę TERYT o zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.,