cgmlmAplikacja C-GML oparta na platformie graficznej i bazodanowej C-GEO, umożliwia import, przetwarzanie i eksport plików GML z danymi mapy zasadniczej zgodnej z aktualnymi przepisami. Dotyczy to plików GML wszystkich stosowanych w Polsce systemów do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zarówno w oparciu o przepisy z 2015 r. jak i 2021 r., także „hybrydowych” czyli z obiektami z obu modeli. C-GML importuje również pliki GML zawierające wyłącznie prezentacje graficzne, zamówione jako wektorowa mapa zasadnicza.

 

Jeśli w GML są dane przedmiotowe i podmiotowe ewidencji gruntów i budynków, użytkownik aplikacji C-GML uzyskuje możliwości generowania:

- informacji z rejestru gruntów (wypisy i wyrysy),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych po ustaleniach granic, podziałach lub modernizacji EGiB,

- protokołów z postępowań prawnych w EGiB,

- masowej korespondencji ze stronami z automatycznie wygenerowanymi pismami, listami adresowymi i pakietami wysyłkowymi (np. Neolist dla platformy Envelo Poczty Polskiej),

- analiz odcinków granic dla MDCP,

- wyciągów z KW i badania ksiąg wieczystych, raportów rozbieżności danych EGiB z KW,

Dane podmiotowe EGiB są zintegrowane z przedmiotowymi na obiektowej mapie numerycznej, której edycja (np. zmiany położenia punktów granicznych, konturów użytków i klasyfikacyjnych) pozwala na tworzenie raportów z danymi podmiotowymi (np. podziały dla postępowań ZRID, WZDE). Dane opisowe (np. władający, dokumenty własności) mogą być umieszczane na mapie dla pojedynczych lub wielu wybranych działek.

W przypadku prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej, po imporcie GML z danymi baz BDOT, GESUT i EGiB, aplikacja C-GML pobiera z usługi sieciowej WFS dane osnów geodezyjnych znajdujące się w obszarze opracowania. Osnowy, zgodnie z przepisami, są elementem mapy zasadniczej, ale są dostępne wyłącznie poprzez usługi sieciowe. W wyniku importu powstaje kompletna wizualizacja mapy zasadniczej

W trakcie aktualizacji mapy zasadniczej, użytkownik C-GML ma do dyspozycji narzędzia umożliwiające wydajną pracę:

- import danych z plików TXT, DXF, SHP, geoTIFF, itd.,

- kalibrację, wektoryzację i edycję rastrów map (np. TIFF, PDF),

- dostęp do wyświetlania i pobierania danych przestrzennych dostępnych poprzez usługi sieciowe WMS (np. ewidencja miast ulic i adresów, ortofotomapa), WFS (np. działki, punkty osnowy), WCS (numeryczne modele terenu), itd.

- intuicyjne listy (paski ikon – paletki) obiektów mapy zasadniczej z systemem podpowiedzi (edytor mapy obiektowej). Dostępne funkcje ułatwiają zarówno kartowanie obiektów pomierzonych, jak i projektowanych obiektów sieci GESUT,

- kontrolę poprawności i wymagalności podczas wprowadzania atrybutów i geometrii obiektów,

- funkcje edycji, przecinania, łączenia, przekształcania istniejących lub projektowanych obiektów (np. gdy projektowany przewód został w części zrealizowany lub na obszarze obiektu powierzchniowego utworzono nowy obiekt - enklawę),

- transformacje międzyukładowe map i różnorodne obliczenia na mapie,- eksport do GML z kontrolą poprawności opracowania (walidację składniową i atrybutową) z modelami danych EGiB, BDOT500 ,GESUT, oraz sugestie poprawy popełnionych błędów,

- automatycznie generowanie mapy porównania z terenem na podstawie zmian przeprowadzonych w trakcie pracy: wyniku powstają oddzielne warstwy z nowymi, zmodyfikowanymi i usuniętymi obiektami w kolorze czerwonym zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardów. Usunięte obiekty oraz odcinki obiektów, które uległy modyfikacji są oznaczone liniami przekreślenia,

- funkcje wydruku (także z formularzami), eksportu do PDF, geoTIFF wykonanego opracowania, eksportu do systemów CAD/GIS w formatach DXF/DWG/DGN/SHP,

- import danych miejscowych planów zagospodarowania terenu (APP) z plików GML udostępnianych bezpłatnie przez gminy lub inne jednostki. Takie pliki zawierają dane PZP (granice obszaru, informacje o planie w bazie danych, rastry rysunku APP, dokument planu i legendę do rysunku). Po wskazaniu pliku GML z danymi PZP (dostępne są one np. w biuletynach BIP gmin, w serwisach usługodawców w zakresie PZP) na mapę importowany jest zakres planu i rastry geoTIFF z rysunkiem planu. Treść planu wyświetlana jest w oknie przeglądarki PDF, a legenda może być umieszczona na mapie lub otwarta w osobnym oknie, 

 

Wymagania systemowe i zasady licencjonowania.

    Oprogramowanie C-GML jest przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows 7/8,10,11 32/64bit. Wymagania to minimum 4GB pamięci RAM, procesor core duo, karta graficzna o rozdzielczości minimum 1024x768.

    Licencja na program jest przypisana do komputera użytkownika, a więc może być użytkowana tylko na tylu stanowiskach komputerowych na ile została wykupiona.

    Gwarancja na prawidłowe działanie programu wynosi 12 miesięcy.

    Softline Plus oferuje usługę aktualizacji C-GML, po jej wykupieniu przedłużana jest gwarancja na kolejne 12 miesięcy, zapewniony jest dostęp do nowych wersji programu publikowanych w internecie, a także dostępne jest wsparcie użytkowników przez telefon, e-mail, www.