C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

quasi1W dniu 05.04.2022 r. GUGiK wprowadził do powszechnego stosowania nowy model quasigeoidy niwelacyjnej umożliwiającej przeliczenie wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do układu wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Należy w tym miejscu nadmienić, że wprowadzenie najnowszego modelu nie wpływa na pracę geodetów, którzy pracują w układzie PL-KRON86.

 

quasi1W dniu 05.04.2022 r. GUGiK wprowadził do powszechnego stosowania nowy model quasigeoidy niwelacyjnej umożliwiającej przeliczenie wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do układu wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Należy w tym miejscu nadmienić, że wprowadzenie najnowszego modelu nie wpływa na pracę geodetów, którzy pracują w układzie PL-KRON86.

 

 

 

Rys. 1 Wizualizacja modelu geoidy PL-geoid2021

(https://www.gov.pl/web/gugik/model-quasi-geoidy-pl-geoid2021-modelem-obowiazujacym)

Model quasigeoidy PL-geoid2021 został wykonany przez zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach konkursu zorganizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i rozstrzygnięty w dniu 25.11.2021r. 

(https://www.gov.pl/web/gugik/rozstrzygniecie-konkursu-na-opracowanie-nowego-modelu-quasi-geoidy)

 

Tabela 1 Statystyki opisowe odchyłek modelu geoidy PL-geoid2021

(GUGiK - Opis techniczny obowiązującego modelu quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH)

 

Do opracowania modelu wykorzystano udostępnione przez GUGiK dane grawimetryczne, a także różnice wysokości elipsoidalnych i normalnych punktów sieci POLREF. Otrzymany model został dopasowany do wartości różnic wysokości punktów ASG-EUPOS. Średni błąd dopasowania modelu może być oszacowany na ±1cm.

Zastanowić się należy, czy wprowadzenie nowego modelu geoidy istotnie wpłynie na wyznaczane wysokości punktów z wykorzystaniem metody GNSS. Zgodnie z sporządzoną przez autorów geoidy mapą różnic wysokości (rys. 2) na większości terenu Polski spodziewać się należy różnicy wyznaczenia wysokości w zakresie ±3cm, jednak na obszarze Beskidów różnice mogą wynosić nawet 10cm.

quasi4.png

Rys. 2 Mapa różnic modelu quasigeoidy PL-geoid2021 oraz PL-geoid2011

(GUGiK - Opis techniczny obowiązującego modelu quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NH)

Chcąc wykorzystać w programie C-GEO najnowszy model quasi-geoidy należy skonfigurować go jak pokazano niżej:

 

Rys. 3 Okno zmiany opcji programu C-GEO

W pierwszym rzędzie należy dokonać zmiany aktywnego modelu quasigeoidy w zakładce „Obliczenia” znajdującej się w opcjach programu [Opcje->Parametry programu]. Wybrany w tym miejscu model ma wpływ na wysokości wyznaczane w module „Wyrównanie ścisłe osnów 3D i GNSS” gdy wykorzystywane są wektory GNSS. W celu wykorzystania aktualnego modelu geoidy należy tu wybrać: „PL-EVRF2007-NH (ETRF2000/ep.2011.0)-2021”.

Również w przypadku pomiarów RTK/RTN GNSS wyniki obliczeń zależą od wybranego modelu quasi-geoidy. Domyślnie ustawiany jest model wybrany w opcjach programu, jednak w module „Dzienniki pomiarów RTK/RTN” istnieje możliwość niezależnego wyboru modelu odstępów między powierzchnią elipsoidy, a geoidy. Należy w tym miejscu zauważyć, iż wybór najnowszego modelu w Dziennikach pomiarów RTK/RTN zapewnia możliwość wyznaczenia właściwych wysokości punktów również w przypadku kontrolerów pomiaru GNSS w których brak jest takiego modelu. Jedyne co należy zrobić, to po imporcie danych pomiarów wybrać w C-GEO właściwy model geoidy, a opcję „Sposób wyznaczenia punktów” ustawić na „obliczenie wsp. płaskich i wysokości na podstawie modelu geoidy C-GEO” oraz wykonać obliczenia.

quasi6.png

Rys. 4 Wybór modelu geoidy w module "Dziennik pomiaru RTK/RTN"

quasi6

Rys. 5 Transformacja wysokości w programie C-GEO

Oprócz przetwarzania pomiarów satelitarnych, zaistnieć może również potrzeba przeliczenia wysokości w układzie PL-EVRF2007 do innych poziomów odniesienia (np. PL-KRON86) lub na wysokości elipsoidalne. W C-GEO dostępnych jest wiele opcji służących transformacji wysokości (Rys. 5), można tu wymienić:

  1. transformacja przeliczenia wysokości na mapie,
  2. moduł transformacji współrzędnych,
  3. moduł transformacji wysokości.

Chcąc wykonać przeliczenie wysokości z lub do układu PL-EVRF2007 z wykorzystaniem najnowszego modelu należy w odpowiednim polu wyboru wybrać opcję „Wysokości normalne PL-EVRF2007-NH-2021”.

Dla użytkowników kontrolerów z oprogramowaniem polowym Carlson SurvCE (lub FastSurvey) firma Softline wprowadziła możliwość wygenerowania modelu geoidy w formacie GSF. W tym celu najlepiej wysłać e-mail dotychczasowy model geoidy, a pracownicy firmy odeślą dla tego samego zakresu współrzędnych plik z aktualnym modelem odstępów geoidy.

 

 

quasi8