C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

     

 

Ostatnie zmiany:

29.12.2023

 - w edytorze szablonów np. sprawozdań dodano dwie nowe zmienne: pełen teryt działki głównej oraz działek sąsiednich wraz z numerem arkusza mapy,
- dostosowano import danych osób z adresami z plików GML do aktualnych schematów XSD EGiB,
- poprawka dotycząca podawania sumy klasoużytków w działkach w m2 

30.04.2023

- import danych EGiB z GML 2021 do zakładki Działki i Punkty oraz danych osób do obsługi Korespondencji,
- dodatkowe parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół)
- dodatkowe parametry dla numeracji stron - położenie (góra/dół),
- w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,
- w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,
- w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby,

 

29.12.2022

- raport "Rozkład prac w podziale na rodzaj/cel pracy",
- w raporcie Zestawienie prac możliwość wykorzystania zmiennych: [kosztorys_uwagi], [czas_pracy] - do samodzielnego wstawienia w edycji formularza,
- wyświetlanie ID zgłoszenia z aktywnej pracy w górnym pasku GeoOrganizera,
- poprawione zakładanie pracy z PDF z WebEwid,

- zakładka operat - ustawienia - spłaszczaj pdf z operatem ( przypaku probemów z generowaniem zbiorczego PDF) 

30.09.2022

- w zakładce Dokumenty dołączone do pracy, dla wybranych dokumentów, pod prawym klawiszem dodano ich kopiowanie do schowka i możliwość wklejenia do wybranej pracy docelowej,

- w oknie przypomnienia dodano przycisk Otwórz, który otwiera okno szczegółów przypomnienia (działa także podwójne kliknięcie na wierszu przypomnienia)

12.08.2022

- dodano obsługę generowania wielostronicowego spisu treści operatu technicznego wraz z odpowiednią numeracją stron spisu treści,
- w funkcji obracania stron plików PDF w zakładce Operat dodano wybór stron, które będą obracane (od nr do nr, wszystkie, wybrany nr strony),
- dodano podpowiadanie daty utworzenia pliku przy dodawaniu do dokumentów dołączonych do pracy,
- w oknie opisu dodawanego dokumentu do zakładki Dokumenty dołączone do pracy, wprowadzono możliwość zapamiętania ostatnio wybranego opisu i grupy co przyspiesza opisywanie dodawanych dokumentów,
- dodano możliwość generowania raportów z uwzględnieniem wyłącznie widocznych prac (np. poprzez zastosowanie filtru na liście prac),
- w edytorze raportów dla metryki pracy wprowadzono obsługę obiektów BarCode (ostatnia ikonka na liście funkcji po lewej w oknie formularza edycji metryki),
- w edytorze raportu Zestawienie prac umożliwiono obsługę pól użytkownika (format: [dane_nazwa_pola_uz]), np. [dane_mojepole], a także sortowanie prac w tym raporcie po dacie planowanego zakończenia,
- poprawka wyświetlania dat w metryce zgodnie z ustawieniami systemowymi komputera,

8.06.2022

Dla dokumentów PDF przygotowanych do utworzenia elektronicznego operatu dodano w zakładce Operat, ikonka: Edytuj PDF, możliwość umieszczania (osadzania) obrazów z plików graficznych (lub z treści wpisanej we  wbudowanym edytorze tekstowym) we wskazanych miejscach dokumentu. Obiekty te są od razu po zapisaniu edytowanego PDF integrowane z pozostałą treścią dokumentu. Zapewnia to integralność dokumentu (uniemożliwia np. późniejsze nieuprawnione zmiany w treści)

https://www.youtube.com/embed/bIb9qeIxCQo?feature=oembed

 

18.03.2022

- dodano dodatkowe parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół)

- dodatkowe parametry dla numeracji stron: położenie (góra/dół),

- w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,

- w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,

- w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby.

01.02.2022

dodano funkcję (ikona PDF+) umożliwiającą zakładania nowej pracy w GeoOrganizerze/e-operacie na podstawie pliku PDF zgłoszenia pracy geodezyjnej otrzymanego z systemu do prowadzenia PZGiK (COMARCH ERGO, e-mapa GeoSystem, GeoInfo i.KERG Systherm, WebEWID Geomatyka, WEGA ESRI). Z danych zgłoszenia pobierany obecnie jest jego identyfikator, data rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

14.01.2022

Ważna poprawka generowania plików PDF istotna dla przesyłających pliki do podpisu podpisem zaufanym (serwis e-PUAP). Od listopada 2021 r. po nadaniu drugiego podpisu przez pracownika ODGiK
i kontroli poprawności podpisu w Adobe, zgłaszany był błąd weryfikacji podpisu. Problem ten występował tylko przy podpisywaniu podpisem zaufanym. Aktualna wersja rozwiązuje ten problem.
Inne zmiany w GeoOrganizerze:
- możliwość ustalenia wielkości, pogrubienia, koloru czcionki numeracji stron operatu,
- dodano kolumnę Planowany termin wykonania do widoku głównego prac,
- zapamiętywanie własnego sortowania w zakładce Faktury,
- możliwość edycji grupy dokumentu w zakładce Dokumenty dołączone do pracy,
- pliki z zakładki "Dokumenty dołączone do pracy", które zostały przypisane do zakładki Operat, są dodatkowo oznaczane (kolumna W operacie), dzięki temu wiadomo, które z nich będą wykorzystane w wygenerowanym e-operacie,
- w opcjach generowania e-operatu dodano możliwość określenia startu numeracji (innego niż od 1) stron operatu,
- uruchamianie programu na pozycji ostatnio podświetlonej pracy przez wyłączeniem programu,
- aktualizacja rejestru TERYT.

11.10.2021

- GeoOrganizer jest już dostępny także w wersji 64 bitowej, która jest wybierana przy instalacji GeoOrganizera (użytkowników modułu e-operatu, którzy będą potrzebować tej wersji, prosimy o kontakt - udostępniamy odrębny instalator dla tego modułu). Wersja 64-bit GeoOrganizera jest zalecana w sytuacjach, gdy wielkość pliku PDF operatu przekracza 500MB, wersja 64-bit umożliwia przygotowanie 3GB i większych operatów w PDF. Do prawidłowego działania tej wersji niezbędny jest oczywiście także system Windows 64bit.
- do raportu zestawienia czasu pracy dodano kolumnę z datą
- w GO Skaner dodano ikonkę z funkcją przesyłania wcześniej zarejestrowanego zdjęcia z urządzenia
- poprawka wyświetlania polskich liter w jednostkach stosowanych w zakładce Kosztorys,

30.06.2021

- dodano powiązanie między danymi projektu C-GEO a modułem/GeoOrganizerem dla atrybutów: Zleceniodawca i numer działki. Dla numeru działki warunkiem jest dodanie takiego pola (Nr działki) do danych projektu - Więcej- ikonka Konfiguracja...
- wyświetlanie rozmiaru plików dodawanych do pracy i ich sumy - ułatwia ocenę rozmiaru końcowego operatu (np. nieprzekroczenie 10MB dla PDF zbiorczego),

 - w bazie zleceniodawców pracy geodezyjnej dodano usługę umożliwiającą pozyskanie danych zleceniodawcy po podaniu jego identyfikatora NIP z bazy GUS. Ułatwia i przyspiesza to wprowadzanie zawsze poprawnych danych,
- poprawka ustawienia czasu pojawiania się powiadomienia o wpisie w terminarzu - dla 1 i 2 godzin,
- dodano szablon wzorca dokumentu Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac geodezyjnych

04.05.2021

- automatyczna konwersja dokumentów doc, docx, xls, xlsx, ods do formatu pdf przy przenoszeniu tych dokumentów do zakładki Operat,
- w zakładce Operat dodano informację o rozmiarach w KB plików składowych operatu z podaniem sumy wszystkich - ułatwia to sprawdzenie czy wygenerowany plik operatu nie będzie przekraczał 10MB - ograniczenia rozmiaru plików PDF podpisywanych profilem zaufanym, po wysłaniu ich na platformę e-PUAP,
- dodano możliwość usuwania wielu zaznaczonych dokumentów z zakładek Dokumenty i Operat,
- możliwość filtrowania listy prac geodezyjnych według kryterium osób je wprowadzających,

 

- do szablonu nagłówka operatu dodano możliwość umieszczania danych wykonawcy: nazwa, imię, ulica...lista zmiennych: [wykonawca_nazwa], [wykonawca_imie], [wykonawca_ulica], [wykonawca_kod], [wykonawca_miasto], [wykonawca_ident], [wykonawca_tel], [wykonawca_email], [wykonawca_nip], [wykonawca_regon], [wykonawca_nr_upraw],

- dodano możliwość umieszczania nagłówka na stronie tytułowej, spisie treści,
- w edytorze spisu treści dodano:
1. możliwość wprowadzenia zmiennej "prowadzi"- nazwa osoby która dodała
i edytowała pracę geodezyjną (nazwa z menu Konta użytkowników),
2. możliwość wprowadzenia zmiennej [liczba_wierszy] - liczby wierszy tabeli spisu treści,a także liczby stron operatu [liczba_stron],
- wprowadzono możliwość edycji słownika danych terytorialnych (np. nazw miejscowości, itp.),
- zwiększono pole obszaru zgłoszenia w formularzu ZG-3,

05.03.2021

 - dodano moduł Procesy i etapy umożliwiający tworzenie harmonogramów i etapów pracy. Więcej o module na wiki
- do danych pracy wprowadzono atrybut Kierownik (dotychczas był wyłącznie wprowadzany w formularzu zgłoszenia),
- dodano możliwość wykorzystania atrybutów pracy w edytorze spisu treści, według zasady: jeśli tytuł pola to "Arkusz mapy" to w edycji spisu treści pole ma się nazywać [dane_dod_Arkusz mapy]
 - do danych projektu C-GEO (zakładka Więcej), są wpisywane dodatkowe atrybuty z danych powiązanej z projektem pracy: Kierownik, cel pracy. Mogą one być wykorzystywane w raportach z C-GEO,
- po wprowadzeniu do danych pracy daty rozpoczęcia pracy, automatycznie wprowadzana jest data jej planowanego zakończenia - o rok późniejsza od daty rozpoczęcia. Ułatwia to kontrolę prac pod względem zbliżających się terminów zakończenia (w związku z przepisami ustawy Prawo geodezyjne, art. 12.2a). Zbliżający się termin zakończenia pracy jest sygnalizowany w liście "Terminów zakończenia" zgodnie z ustawieniami w menu Opcje - "Liczba dni kwalifikująca do zakładki Terminy zakończenia",
- przy wprowadzaniu danych pracy, po wpisaniu kodu TERYT automatycznie wypełniane są dane województwa, powiatu, itd. Dotąd trzeba było korzystać z okna wybierania lokalizacji, co wydłużało procedurę wprowadzania danych. Sam kod TERYT może być znany z innych dokumentów i teraz można go wykorzystać, zamiast ponownie wybierać z listy TERYT,

Konieczna aktualizacja również serwera!

29.01.2021

- nowa pozycja menu głównego - Wiadomości - sygnalizująca zarówno dostępność nowej aktualizacji programu, jak i inne informacje związane z GeoOrganizerem,
- nowy raport, także z możliwością zapisu do XLS: Zestawienie czasu pracy - raportujący ilości godzin w podanym zakresie czasu, informacje ile godzin pracownik poświęcił na poszczególne prace (bez konieczności wybierania ich pojedynczo), co w danej pracy zajęło mu najwięcej czasu. Pozwoli to ocenić wydajność poszczególnych pracowników, zidentyfikować elementy, w których można usprawnić procesy czy przeszkolić pracownika w zakresie czynności, które zajmują mu więcej czasu niż innym,
- dodane pola do wykorzystania w edytorze dokumentów, dla spisu treści, a także nagłówka operatu: [jedn_ew] - nazwa jednostki ewidencyjnej, [id_jedn_ew] - identyfikator jednostki ewidencyjnej, a także: [wykonawca_nazwa], [wykonawca_Imie], [wykonawca_Ulica], [wykonawca_Kod], [wykonawca_Miasto], [wykonawca_Ident], [wykonawca_Tel], [wykonawca_Email], [wykonawca_NIP], [wykonawca_REGON], [wykonawca_Nr_upraw],
- w edytorze szablonów druków (menu Słowniki) dodano możliwość tworzenia podgrup dokumentów - przez wprowadzenie do nazwy grupy znaku "\" - np. Szczecin\GPS, Poznań\Osnowa, Poznań\Sprawozdanie, Podział\wykaz, Podział\Raport, ... Umożliwia to tworzenie grup wzorców dokumentów przeznaczonych do wykorzystania np. w różnych PODGiK - zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami,
- dodano opcję wywołania okna serwisu www.moj.gov.pl umożliwiającego podpis pliku PDF profilem zaufanym

01.12.2020

Moduł Operat elektroniczny / GeoOrganizer
- YouTube mudostępniono nową aplikację mobilną dla Android - GO Skaner, do szybkiego przekazanie sfotografowanego dokumentu, przekonwertowanego w locie do formatu PDF bezpośrednio do wybranej pracy geodezyjnej GeoOrganizera/e-Operatu. Aplikacja zastępuje skaner stacjonarny, niedostępny w terenie, urzędzie, u klienta. Łatwo z jej pomocą sfotografować np. ułożone zestawy „zwrotek pocztowych”, bez konieczności ich żmudnego i wielokrotnego układania na szybie skanera,
- YouTube mdodano możliwość sprawdzania statusu pracy w portalu geodety, które działa obecnie w powiatach z systemem Geobid-u i ePODGiK (Geosystem). Warunek uzyskania odpowiedzi to   podanie w pracy Id zgłoszenia i lokalizacji pracy - co najmniej powiatu - przez kliknięcie ikonki wyboru lokalizacji "..." w oknie edycji pracy geodezyjnej,

- dla dokumentów zgromadzonych w pracy geodezyjnej w formacie JPG, PNG i TIFF dodano automatyczną konwersję do PDF przy dołączaniu do dokumentów operatu,
- dodano rozbudowany wzór spisu treści i wprowadzono możliwość edycji jego wzorca, dodana także numeracja także strony spisu treści w opcjach numerowania operatu
- Dodana możliwość wprowadzenia opisu w szablonach.
- w ustawieniach spisu treści dodana opcja edycji stopki pod spisem treści. Stopka pamiętana jest odrębnie dla każdej pracy geodezyjnej. W nowej pracy stopka będzie pusta (do czasu jej wpisania),
- wprowadzono możliwość tworzenia spisu treści dla zaznaczonych plików w zakładce Operat, jest to przydatne dla np. operatów etapowanych,
- do zakładki" Dokumenty dołączone do pracy" dodano możliwość przeciągania dokumentów myszką, np. z pulpitu, eksploratora Windows, itp. bezpośrednio do dokumentów pracy geodezyjnej,
- dodano możliwość uruchomienia serwera GeoOrganizera jako usługę - Jeżeli chcemy mieć serwer jako "usługę" należy zamknąć serwer i usunąć go z Autostartu Windowsa.
Następnie wejść do katalogu C:/GeoOrganizer i uruchomić kolejno: GO_instaluj_usluge_serwera i GO_START_serwer potem najlepiej zrestartwować Komputer.
Usługa powinna być widoczna w "Menedżerze zadań" w zakładce "Usługi" (GeoOrganizer_usługa_serwera.exe) stan - uruchomiony
- w zakładce "Operat" dodane zostały opcje: dodawanie PDF-ów bezpośrednio na tej zakładce, edycja pola "Opis pliku" - ten opis używany jest do utworzenia spisu treści.
- dodana nowa opcja w głównym oknie programu - STATUS - Sprawdza status weryfikacji operatu. Działa w powiatach z systemem GEOBID-u i e-mapy (GeoSystem)
(Warunek uzyskania odpowiedzi to podanie w pracy Id zgłoszenia i lokalizacji pracy - co najmniej powiatu - przez kliknięcie ikonki wyboru lokalizacji "..." w oknie edycji pracy geodezyjnej.)
- Zakładka "Operat" dodane zostały opcje:
dodawanie PDF-ów bezpośrednio na tej zakładce
edycja pola "Opis pliku" - ten opis uzywany jest do spisu treści
możliwość łączenia kilku zaznaczonych PDF-ów w jeden. Np po to żeby stworzyć 1 plik z kilku "Dzienników niwelacji", który potem będzie jedną pozycją w spisie treści.
możliwość dodawania strony tytułowej (i edycja jej szablonu)
- W menu Opcje->Zarządzanie usuwaniem dokumentów (dostępne tylko dla Administratora) można przegladać usuwane dokumenty , przywracać, trwale usuwać oraz zmienić liczbę dni po ktorych nastąpi trwałe automatyczne usunięcie pliku.
- w Opisie pliku (zakąłdka operat) dodana możliwość wyboru zdefiniowanych opsów
- dodana opcja personalizacji spisu tereści w "ustawieniach" operatu

- w oknie łączenia geoorganizera z projektem c-geo dodane kolumny, ich włączanie/wyłączenie i zapamiętywanie ustawień, wyszukiwanie, zmienione sortowanie po numerze roboty

 

16.09.2020

- wprowadzono nowy moduł terminarza (kalendarza) z funkcjami:
powiązanie (synchronizacja) z kalendarzami na koncie Google użytkowników GeoOrganizera, automatyczne odświeżanie terminarza,
zdarzenia mogą być teraz także wiązane z konkretną pracą - wiązanie następuje jeśli zdarzenie zostanie dodane nie z pozycji terminarza (w górnej części zakładek), ale z nowej zakładki "Terminarz" na dolnym pasku zakładek wybranej pracy.
- dodane nowe uprawnienie umożliwiające wyłączenie podglądu kalendarzy innych użytkowników, dzięki temu każdy użytkownik GeoOrganizera wielostanowiskowego może rejestrować własne wpisy w terminarzu, a tylko wybrani użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edycji wpisów innych użytkowników,
- dodane wyskakujące powiadomienia o zbliżających się terminach, jeśli takie zdarzenie zostało zdefiniowane przy dodawaniu wpisu w terminarzu,
- wybór kolorów dla różnych typów wpisów i użytkowników je dodających,
- wszystkie dotychczasowe wpisy w terminarzu zostaną przypisane do aktualnie zalogowanego usera (tego przy pierwszym włączeniu po instalacji).

Uwaga! Instalując nową wersję GeoOrganizera dla wersji wielostanowiskowej należy najpierw zainstalować nowy serwer bazy danych, a później włączyć ponownie instalatora i wybrać instalację aplikacji wielostanowiskowej.

20.08.2020

- generowanie druku zgłoszenia ZG-1 zgodnego z aktualnymi przepisami rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- dodano zakładkę Operat, w której można gromadzić dokumenty PDF z różnych źródeł, np. :
 z raportów C-GEO: wyniki obliczeń, zestawienia współrzędnych, inne raporty,
 z dokumentów generowanych bezpośrednio w GeoOrganizerze z dostępnych tam wzorców,
 z zewnętrznych dokumentów PDF zgromadzonych w GeoOrganizerze
Zakładka Operat umożliwia ustalenie kolejności dokumentów i scalenie ich w jeden kompletny plik PDF, z jednolitą numeracją stron, który po podpisaniu podpisem elektronicznym będzie gotowym operatem elektronicznym do przekazania do PODGiK,

- dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego dodano obsługę podpisu elektronicznego pliku PDF. Plik PDF może także zostać podpisany przez profil zaufany (należy wtedy wejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER i tam podpisać wskazany plik),

15-07-2020
- nowy raport: Rozliczenie czasu pracy pracowników dla wybranej pracy, albo dla prac ze wskazanego zakresu czasowego,
- aktualizacja bazy TERYT i formularzy zgłoszeń prac,
- pobieranie numeru działki dla metryki pracy z listy działek pracy jeśli nie podano działki w zakładce Dane ogólne,
- wklejanie danych z wybranej pracy do nowej z wyłączeniem danych: koszty, czas pracy, historia, notatki,
- poprawka przewijania okna danych dodatkowych pracy,
- poprawki generowania ramek tabel formularzy,

19-06-2018

- dodano eksport faktur wystawionych w programie do pliku JPK_FA (jednolity plik kontrolny) wymagany dla deklaracji VAT,
- w danych pracy geodezyjnej dodano przycisk „Otwórz stronę portalu powiatowego''. Użycie przycisku spowoduje otwarcie w domyślnej przeglądarce internetowej właściwej strony portalu powiatowego geodety i po zalogowaniu się użytkownika, dostęp danych tam zawartych. W GeoOrganizerze zostały już zapisane wszystkie adresy portali powiatowych, które udało się odnaleźć. Użytkownik programu, może także zgłosić do nas adres portalu, którego nie ma dotąd w naszej bazie,
- wprowadzenie zakładki Czas pracy – do rejestracji czasu pracy pracowników. Gromadzi się w niej kto, kiedy wykonał jakie czynności i w jakim czasie. Słownik czynności można budować samodzielnie. W efekcie można zgromadzone dane wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego i sporządzić np. kalkulację ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników. Uprawnienia dostępu do tej zakładki są definiowane w panelu Konta użytkowników,
- dodano możliwość nadania działce statusu „-„ – czyli nieokreślony (nie działka przedmiotowa i nie sąsiednia),

13-01-2018

-umieszczenie na google maps zaznaczonych prac - lokalizacja z dokładnością do obrębu (na podstawie terytu w pracy lub identyfikatora działki)
-dodane 3 skórki i zmienione ikonki (lepiej się skalujące przy włączonej opcji powiększania czcionek)
-dodana możliwość importu danych ewidencyjnych także z pliku GML (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka Działki),
-dodanie możliwości wyłączenia zakładki "koszty" przy nadawaniu uprawnień użytkowników(opcje - konta użytkowników)
-dodana możliwość eksportu punktów do pliku tekstowego i excela (okno wprowadzania pracy geodezyjnej, zakładka punkty)
-uaktualnione formularze EGiB i P
-dodane nowe pole w danych pracy "Rodzaj pracy" - pole typu słownikowego które może być również wyświetlane na liście prac i docelowo ma umożliwić
-tworzenie filtrów typu "pokaż MDCP ze statusem kompletowanie materiałów"
-dodana nowa zakładka w danych pracy z historią zmian statusów do przyszłego wykorzystania do analiz czasu trwania etapów
-dodane nowe pole "Data zmiany statusu" przechowujące ostatnią zmianę i możliwe do wyświetlania na liście prac.
Dzięki niemu mozna wykonać filtrowanie typu: "pokaz prace 'kompletowanie materiałów' z datą zmiany statusu starszą niż zadana.
-W historii możliwość edycji wpisów i dodawania pozycji niezwiązanych ze statusem.
-możliwość zapisu podglądu faktury do RTF