Walidacja

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

NA CZYM POLEGA WALIDACJA?

Słownik języka polskiego PWN podaje, że walidacja jest to ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości (poprawności), trafności lub dokładności czegoś. W przypadku wykonywanych przez geodetę map obiektowych w formacie GML walidacja jest sprawdzeniem pliku w zakresie:

1) poprawności składniowej,

2) poprawności geometrii,

3) poprawności atrybutów,

4) poprawności topologicznej,

5) kontroli merytorycznej.


1. Walidacja składniowa (tzw. kontrola syntaktyczna)

W kontroli tej sprawdzana jest poprawność (odpowiedniość) pliku GML z jego modelem danych zawartym w pliku XSD (schematem aplikacyjnym).

PRZYKŁAD:

Na mapie skartowany został obiekt - przewód ciepłowniczy (GES_PrzewodCieplowniczy). Jednak dla skartowanego obiektu nie został podany atrybut „istnienie”:

Walidacja1.jpg
We fragmencie pliku GML wygenerowanego z mapy obiektowej widać, że atrybut „istnienie” nie ma podanej żadnej wartości:

Walidacja2.jpgZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i załączonym do niego schematem aplikacyjnym – GESUT.XSD dla obiektów GES_ObiektGESUT atrybut „istnienie” jest wymagany:

Walidacja3.jpg
W wyniku przeprowadzonej walidacji mapy obiektowej zostaje wskazany błąd krytyczny:

Walidacja4.jpg

2. Poprawności geometrii

Walidacja geometrii zaliczana jest do kontroli składniowej. To czy dany obiekt należy przedstawić jako obiekt punktowy (point), powierzchniowy (surface), lub jako krzywą (curve) wynika z zapisów schematu XSD w zakresie geometrii obiektów.

PRZYKŁAD:

Obiekt jezdnia (BDZ_Jezdnia) jest obiektem powierzchniowym (surface) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i przynależnym do niego schematem aplikacyjnym BDOT500.XSD:

Walidacja5.jpgNa mapie obiektowej skartowano tylko krawędź jezdni.

Walidacja6.jpg
W wyniku przeprowadzonej walidacji mapy obiektowej zostaje wskazany błąd krytyczny o niepoprawnej geometrii obiektu:

Walidacja7.jpg

3. Walidacja atrybutowa (kontrola semantyczna)

Walidacja atrybutowa polega na kontroli zgodności z modelem poszczególnych atrybutów obiektów. Innymi słowy w kontroli atrybutowej sprawdzane są wzajemne zależności między atrybutami dla danego obiektu oraz sprawdzane są wzajemne relacje między obiektami.

PRZYKŁAD 1:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla obiektów bazy GESUT, atrybut „dataPomiaru” nie zawsze jest wymagany (liczność 0..1). Ustawodawca wyjaśnił, że jeśli obiekty GESUT mają w atrybucie „źródło” podane wartości: pomiarNaOsnowę, pomiarWykrywaczemPrzewodów lub dokumentacjaZWytyczenia atrybut „dataPomiaru” jest wymagany.

Walidacja8.jpg


PRZYKŁAD 2:

W wyniku przeprowadzonej walidacji atrybutowej może pojawić się błąd krytyczny o treści: Obiekt ma zdefiniowany element dzialkaZabudowanaBudynkiem bez przekazania jego wartosci (EGB_Budynek). Błąd ten świadczy o tym, że nie ma utworzonej przez operatora programu lub zaimportowanej z pliku GML otrzymanego z PODGiK działki ewidencyjnej, na której znajduje się budynek. Innymi słowy budynek „stoi niejako w powietrzu” a nie na działce ewidencyjnej. W bazie EGiB jest wymagane by każdy budynek był położony na działce ewidencyjnej i miał w pliku GML zapisaną relację do tej działki - ten błąd sygnalizuje brak takiej obowiązkowej relacji. Relacja budynek – działka ewidencyjna została zapisana w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Walidacja9.jpg
Walidacja10.jpg4. Kontrola merytoryczna (m.in. model jakości GESUT udostępnionym przez GUGiK)

Kontrola ta polega na sprawdzeniu uzupełnionych atrybutów obiektów bazy GESUT pod kątem poprawności logicznej oraz wykryciu tzw. czeskich błędów.

PRZYKŁAD 1: (dopuszczalne średnice przewodów dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu)

Walidacja11.jpg
PRZYKŁAD 2: (kontrola określenia funkcji przewodów)

Walidacja12.jpgPRZYKŁAD 3: (określenie położenia obiektu - atrybut przebieg)

Walidacja13.jpg

5. Kontrola topologiczna

Kontrola topologiczna polega na sprawdzeniu relacji topologicznych zapisanych w rozporządzeniach m.in.: Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, czy Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Relacje topologicznie nie mogą zawierać:

• zdublowanych wierzchołków linii,

• zapętleń linii,

• uskoków linii,

• niedociągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni,

• przeciągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni,

• bliskiego sąsiedztwa wierzchołków,

• brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych – niewynikających z materiałów źródłowych.

PRZYKŁAD 1: (kontrola topologiczna – zdublowane wierzchołki linii)

Walidacja14.jpg
PRZYKŁAD 2: (kontrola topologiczna – zapętlenia linii)

Walidacja15.jpg

PRZYKŁAD 3: (kontrola topologiczna – uskoki linii)

Walidacja16.jpg

PRZYKŁAD 4: (kontrola topologiczna – bliskie sąsiedztwo)Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Załącznik nr 3, § 6, pkt. 2): „Sąsiedztwo wierzchołków nie powinno być mniejsze od 1,0 m dla obiektów kategorii klas obiektów PT pokrycie terenu i mniejsze od wartości dwukrotnego błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dla pozostałych obiektów BDOT500”. Jeśli zatem np. zostanie skartowany trawnik jak na poniższym rysunku to po wykonaniu walidacji pliku GML pojawi się błąd krytyczny o bliskim sąsiedztwie punktów, gdyż odległości między wierzchołkami tworzącymi ten obiekt są mniejsze niż dwukrotny błąd położenia tych punktów.

Walidacja17.jpg
PRZYKŁAD 5: (kontrola topologiczna – przeciągnięcie połączeń linii lub powierzchni)

Walidacja18.jpg6. Narzędzia do przeprowadzania walidacji Geodeci sporządzający mapę obiektową w formacie GML mają do dyspozycji szereg walidatorów plików GML m.in.:

6.1 Aplikacje udostępnione przez GUGiK:

• K-GESUT do walidacji obiektów bazy GESUT (więcej na [1])

Walidacja19.jpg
• ZSIN do walidacji zbiorów danych EGIB (więcej na [2])

Walidacja20.jpg6.2 Walidator GML Factory firmy Softline Plus umożliwiający:

• walidację składniową i atrybutową plików GML zawierających wyłącznie obiekty bazy EGiB (przy wykorzystaniu aplikacji ZSIN);

• walidację składniową i atrybutową plików GML z obiektami wszystkich baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG, PRG, EMUiA, RCiWN, BDOT10k;

• przeglądanie załadowanych danych z GML na mapie numerycznej, pozwalające m.in. na wyświetlenie w tabeli atrybutów i błędów walidacji dla wybranego obiektu na mapie czy zaznaczenie na mapie obiektów z błędami walidacji;

• analiza wyników walidacji

• eksport do pliku XLS (lub CSV dla GML o ilości obiektów uniemożliwiającej utworzenie pliku XLS) wszystkich lub wybranych klas obiektów w pliku GML.

(więcej na: [3])

Walidacja21.jpg
6.3 Walidator wbudowany w module GML programu C-GEO (lub w programie C-GML) firmy Softline Plus. Programy C-GEO i C-GML umożliwiają edycję mapy obiektowej oraz przeprowadzenie walidacji: składniowej, atrybutowej (w tym również modelem jakości GESUT) oraz kontrolę topologiczną :

Walidacja22.jpg
Walidacja23.jpg