C-GEO
System wspomagający pracę geodetów i projektantów
GeoOrganizer
Aplikacja do zarządzania pracami geodezyjnymi
C-GML
Edytor mapy obiektowej, import/eksport GML
GML QGIS
Wtyczka Wizualizacja GML dla QGIS
C-Raster
Edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji
GML Factory
Program do walidacji plików GML
C-GeoPortal
Aplikacja do przeglądania i korzystania z podstawowych serwisów GUGiK na urządzeniach mobilnych
D-Geo
Aplikacja mobilna D-Geo V2 dla Android

  

Ostatnie zmiany:

11.07.2024

W aktualizacji C-GML z 11 lipca 2024 opracowane zostały nowe funkcje ułatwiające
i przyspieszające pracę głównie w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej oraz opracowań związanych z EGiB, poniżej przedstawiamy listę wprowadzonych zmian:

Zmiany w module EGiB

- w menu wyboru formatu zapisu dokumentów, raportów (np. Informacja z rejestru gruntów, wykazach, protokołach, WZDE, itd.) dodano możliwość zapisu dokumentu do powiązanej z bieżącym projektem pracy z modułu e-Operatu lub GeoOrganizera:

- w oknie parametrów protokołu ustalenia granic zmodyfikowano import punktów granicznych ze schowka Windows/pliku TXT, tak by można było importować również wyłącznie identyfikatory punktów, a nie jak dotąd zawsze z kolumną Data:

- w raporcie "protokół ustalenia przebiegu granic" dodana opcja pozwalająca na wyłączenie drukowania informacji o śmierci oraz możliwość włączenia dodatkowej pustej linii oddzielającej współwłaścicieli w działce:

- w oknie z menu "Informacje" dodana możliwość wybrania numeru TERYT przez wskazanie województwa, powiatu, gminy, jednostki ewidencyjnej i obrębu. Wybranie numeru TERYT ustawia również układ współrzędnych 2000 (o ile nie był wcześniej wypełniony ręcznie):

- w edycji szablonów pism dodane pole "Wstaw->Działki oznaczone na liście osób jako "sąsiednia"->obręb, numer działki, właściciel, władający (rozdzielone znakiem końca linii):

- w protokole przyjęcia granic nieruchomości tworzonym na podstawie listy punktów granicznych dodana obsługa pola [raport."pkt"] - wstawiane są te identyfikatory punktów z listy, które wchodzą do danej działki,

- w menu okna z listą działek dodane 2 opcje: "Pokazuj kolumnę Obręb" oraz "Pole szukania działki (pod listą działek) traktuj jako filtr":

- w oknie wypisu dla działki dodana kolejna opcja eksportu "Zapisz do pliku PDF wypisy dla zaznaczonych działek (bez informacji o powiązanych dokumentach) - wydruk ciągły":

- różne poprawki w raportach wykazów zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych i dla budynków, które ułatwiają przygotowanie WZDE zarówno dla obiektów modyfikowanych, istniejących (importowanych z GML z ODGiK) jak i dla nowych, kartowanych w C-GML:

Zmiany w C-GML

- dodano generowanie obiektów pikiet BDOT lub rzędnych przewodów GESUT w trakcie kartowania liniowych i powierzchniowych obiektów BDOT/GESUT. Obiekty tworzone są na punktach załamania kartowanego obiektu posiadających wysokość, bez kodów (czyli jeszcze nie będących obiektami mapy zasadniczej). Pikiety/rzędne otrzymują taką wartość atrybutu źródło jaką ma obiekt główny, a wysokość z punktu na mapie. Program umieszcza na mapie właściwie skierowane etykiety wysokości oraz automatycznie tworzy relacje w obiektach do rzędnych. Generowanie obiektów pikiet/rzędnych jest standardowo włączone w pozycji z pytaniem
o potwierdzenie po skartowaniu każdego obiektu głównego, może jednak zostać wyłączone lub działać automatycznie bez zapytania. Działanie funkcji można skonfigurować w oknie edytora mapy obiektowej, w menu ikonki "..." – „Tworzenie rzędnych podczas kartowania”. W przypadku kartowania obiektów GESUT, należy w pierwszej kolejności utworzyć obiekty punktowe położone na załamaniach przewodu (np. studnie, komory, zasuwy, itp.) oraz jeśli pomierzone zostały także wysokości rzędnych tych urządzeń, będą one mogły być skartowane „ręcznie” jako rzędne urządzenia (z uzupełnieniem rzędnej dołu). Kartowanie przewodu z jednoczesnym generowaniem obiektów rzędnych przewodów może być wykonane na końcu podobnie jak to pokazano niżej:

- w opcjach edytora mapy obiektowej, w menu „Etykietowanie”, dodano pozycję „Wstaw we wskazanym miejscu”. Funkcja ta umożliwia wielokrotne umieszczanie właściwie skierowanych etykiet np. na długich przewodach, wydłużonych obiektach powierzchniowych. Zakończenie działania funkcji umieszczania etykiet następuje po naciśnięciu klawisza Esc (kursor wraca do pozycji podstawowej - wybierania), lub po naciśnięciu klawisza Enter (kursor jest przełączany do trybu kartowania ostatnio wybranego obiektu mapy zasadniczej):

- wprowadzono funkcjonalność szybkiego powrotu do kartowania ostatnio wybranego obiektu mapy zasadniczej, które zostało przerwane np. w celu umieszczenia etykiety, dowolnego opisu, naniesienia linii, wstawienia obrazu, tabelki, itp. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wywołanie ostatnio kartowanego obiektu mapy zasadniczej:

- w eksporcie GML 2021 wprowadzono rozpoznawanie czy oprócz obiektów baz BDOT/GESUT "2021", modyfikacji podlegały także obiekty z przepisów z 2015 r. z tzw. plików GML hybrydowych. Pliki te są wydawane jeszcze przez część ODGiK-ów, które nie dostosowały całości swoich baz do aktualnych przepisów. Ponieważ obecnie takich przypadków jest coraz mniej, konieczne stało się automatyczne rozpoznawanie przez C-GML czy "stare obiekty" były modyfikowane przez geodetę i dostosowanie właściwego stanu opcji eksportu: "bez archiwum obiektów zmodyfikowanych". Dzięki temu, użytkownik nie musi samodzielnie wyłączać tej opcji, która dla plików hybrydowych GML była dotąd domyślnie włączona. Ponadto, została usunięta, bo nie jest już potrzebna, odrębna opcja eksportu do GML z dopiskiem „TurboEwid”, wystarczy wykonać zwykły eksport do GML 2021, gdzie program samodzielnie ustawi właściwy stan opcji „bez archiwum obiektów zmodyfikowanych”,

- w oknie eksportu do GML dodano opcję zapisu do archiwum ZIP tworzonych plików, zarówno gdy jest tworzony jeden zbiorczy GML, jak i gdy pliki GML są eksportowane z podziałem na poszczególne bazy (wtedy wszystkie pliki GML zapisywane są do jednego ZIP):

- zaznaczone obiekty w bazie/bazach danych zaznaczają się na mapie, co umożliwia np. jednoczesne tworzenie buforów dla wielu obiektów tak wybranych lub eksport do innych formatów z wykorzystaniem opcji "tylko obiekty zaznaczone" w oknie eksportu:

- w funkcji importu punktów do tabeli współrzędnych/mapy z pliku tekstowego, gdy punkty posiadają kody zgodne z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej 2021, program przypisuje punkty do baz danych zgodnie z kodami punktów, automatycznie nadawane są także pozostałe atrybuty obiektów punktowych. Jeżeli punkty o kodach pikiet BDOT lub GESUT rzędnych posiadają wysokości, także one są zapisywane do właściwych pól w bazach. Wartość atrybutu źródło w bazach obiektów ustala się na podstawie wybranej w oknie importu wartości ze słowników BDOT/GESUT:

- w oknie drukowania punktów w tabeli współrzędnych dodano opcję wyłączenia druku tzw. "kodów rozszerzonych 2021", określających w C-GML niektóre typy obiektów punktowych, niemających własnych kodów kartograficznych w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej
z 2021 r. Dotyczy to np. punktów granicznych, komór, włazów o różnych kształtach. Dotąd raporty z tabeli współrzędnych zawierały zawsze rozszerzone kody punktów. Teraz można wykonać także wydruk/zapis do PDF punktów z kodami ograniczonymi do katalogu z rozporządzenia, aby nie powodować problemów podczas weryfikacji operatów,

- w menu Tabela-Kontrola punktów okna tabeli współrzędnych, w oknie wyników analizy wprowadzono możliwość zaznaczania w tabeli punktów: powtarzających się wszystkich punktów w bieżącej grupie, w zaznaczonych grupach, wszystkich grupach, a także pojedynczego, podświetlonego przez użytkownika punktu w wybranej grupie:

- w funkcji wstawiania siatki krzyży na warstwę (menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny…jako obiekty) dodano opcję wstawiania punktu środka krzyża siatki kwadratów na mapę. Dzięki temu można potem prosto umieścić na mapie współrzędne wybranych krzyży siatki kwadratów. Dodatkowo, domyślnie wybraną warstwą jest teraz warstwa aktualnie edytowalna,

- obok ikon związanych z umieszczaniem tekstów na mapie dodano kolejną, umożliwiającą zmianę punktu justyfikacji etykiet (9 położeń opisanych np. w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej) w wariantach: pozostawienia obecnego położenia tekstu (zmianie ulegają typ i współrzędne punktu justyfikacji) lub zmiany położenia tekstu na mapie (nowa justyfikacja zachowuje współrzędne poprzedniej):

- w oknie Legendy mapy, w sekcji Mapy w tle, rozbudowano okno nadawania kolorów mapie w tle. Do wyboru są kolory normalne, rozjaśnione, wyciemnione, czarno-białe, mocno rozjaśnione, oraz inne, wybrane barwy i stopień przezroczystości:

- w funkcji Przecięcie warstw w menu Mapa dodano opcjonalny zapis wynikowych obiektów przecięcia warstw jako multipoligony. Standardowo jest ona wyłączona, gdyż większość obiektów mapy zasadniczej ma geometrię poligonów (z wyjątkiem np. budynków):

- w skrótach na mapie do CTRL-S przypisano zmianę stylu linii wybranego obiektu na styl domyślny dla jego warstwy,,

- w eksporcie do GML EGiB z danymi podmiotowymi dodano klasy zgodne z przepisami aktualnego rozporządzenia w sprawie EGiB,

- poprawka eksportu do GML relacji punktów granicznych działki, gdy działka ma enklawę.

28-03-2024

I. Zmiany w module EGiB dla C-GML

1. Dodano zakładkę Punkty, umożliwiającą wczytanie punktów granicznych: dodanych w
C-GML, zmodyfikowanych lub usuniętych. Można tam także umieścić niezmienione punkty graniczne z warstwy EGB_PunktGraniczny, z zaznaczonych w module EGiB działek, z wskazanego pliku TXT. Dane tych punktów można edytować, wybierać (zaznaczać), generować raporty: WZDE dla punktów granicznych, wykazy w różnych wariantach:

2. W menu Narzędzia-Wstaw opisy do działek, dodano możliwość zapisu do pliku TXT samodzielnie zdefiniowanego zestawu informacji o wybranych działkach (np. dane właścicieli, KW, JRG). Jest to odpowiednik podobnej funkcji istniejącej w "starej" wersji tego modułu

3. W protokole wznowienia punktów granicznych dodano możliwość umieszczania formy władania obok nazwisk osób biorących udział w czynnościach

4. Dodano lokalnie zapisywane kopie archiwalne zmienianych przez użytkownika szablonów dokumentów umieszczonych na serwerze licencji modułu. Lokalnie dostępna kopia umożliwia przywrócenie oryginalnego szablonu. Kopie te są zapisywane w katalogu
C-GML\BIN\EGIB\szablony_bkp

5. W raportach badania KW dodana możliwość zawężenia raportu do wybranego obrębu, dodano także informacje o rodzaju nieruchomości i sposobie jej użytkowania. W okienku Budynki dodana opcja: "Na WZDE drukuj "rodzaj wg KŚT" w postaci literowej (atrybuty z GML) lub cyfrowej (według KŚT). W protokole wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych dodana opcja "drukuj udział i formę własności/władania"

6. W edytorze pism na zakładce "Poczta" dodane pole do wstawienia: "Działki sąsiednie (wyznacz z mapy) -> numery po przecinku - bez działek nie zaznaczonych na liście działek". Do pisma wstawiane są numery działek sąsiednich, z pominięciem tych, które nie są zaznaczone na głównej liście działek

7. W protokole przyjęcia granic nieruchomości dodany wybór: czy numery punktów do opisu granic mają być brane z identyfikatora punktu, czy z oznaczenia w materiale źródłowym (OZR)

8. Poprawione drukowanie adresów osób, które w bazie mają tylko adres korespondencyjny (brak adresu zameldowania). Poprawiony odczyt podmiotów typu wspólnota gruntowa. Poprawiony szablon eksportu (xls) do systemu Poczty Polskiej "enadawca"

9. Dodany raport "Zestawienie klasoużytków - szczegółowe (z rozbiciem na OFU/OZU/OZK)". 

10. Przy raporcie WZDE dla działek dodana kontrola i komunikat "Działka XXX ma ustawione rozliczenie 33%, ale suma nowych działek jest większa niż 1/3. Zmień rodzaj rozliczenia dla tej działki!"

11. na wydruku wypisu dla jednostki rejestrowej dodane sortowanie działek wchodzących w skład jednostki
12. na raportach z KW poprawiony odczyt właścicieli (w niektórych przypadkach nie odczytywały się wszystkie osoby)

II. Zmiany w aplikacji C-GML:

 1. W funkcji przecinania obiektu liniowego (ikonka "nożyczek") dodano możliwość wyboru, która część przecinanego obiektu przejmie historię przodka:

2. Dla wybranego łuku na mapie, pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Edycja dodano możliwość zapisu do tabeli współrzędnych środka łuku

3. W oknie eksportu do pliku tekstowego (Plik-Eksport) dodano opcję zapisu także pełnego opisu kodu, poza samą wartością kodu punktu

4. Podczas pracy z mapą w tle, do punktów kartowanych w bieżącej mapie na podstawie danych z mapy w tle, pobierane są numery i wysokości punktów z tła.

09-02-2024

I. Zmiany w dodatkowym module EGiB dla C-GML
1. Dodano automatyczne generowanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla budynków w oknie Budynki i lokale, menu Raporty: "WZDE dla budynku z danymi dla stan nowego z mapy C-GML". Funkcja ta tworzy raporty WZDE dla wszystkich budynków, których dane zostały zmodyfikowane. 
Uwaga! jeśli zmiana dotyczyła jedynie geometrii budynku, należy obliczyć nową powierzchnię zabudowy w oknie bazy danych budynków (ikonka "żarówka"),

2. W opcjach funkcji EKW dodano automatyczne wyszukanie i wyświetlenie aktualnej treści KW dla bieżącej działki od razu po wywołaniu ikonki EKW. Dodano tam także opcję automatycznego zapisu do PDF zaznaczonych przez użytkownika działów KW po wciśnięciu ikonki Zapisz do PDF. Można również tworzyć własną listę KW do badania dla właścicieli wyodrębnionych lokali. Trzeba mieć świadomość, że pobieranie KW dla wielu działek w krótkim czasie włączy zabezpieczenia antybotowe, stosowane na serwerze ksiąg wieczystych (blokując możliwość pobierania na kilkadziesiąt minut). Blokada aktywuje się po ok 9-10 pobraniach automatycznych. Dlatego sugerujemy wyłączanie tych opcji przy potrzebie pobrania/przeglądania większej liczby KW

3. W opcji masowej wysyłki Neolist dodana możliwość wprowadzenia dodatkowego oznaczenia do nazwy plików PDF - domyślnie jest wstawiany identyfikator pracy. Pozwala to na łatwiejsze zorientowanie się w korespondencji, w przypadku pobrania raportów o doręczeniu z systemu poczty.
4. W oknie z listą działek obok filtrowania po obrębie dodana możliwość filtrowania po numerze działki
5. Poprawione drukowanie adresów osób które w bazie mają tylko adres korespondencyjny (brak adresu zameldowania).
6. Dodany raport "Zestawienie klasoużytków - szczegółowe (z rozbiciem na OFU/OZU/OZK)",
7. W raporcie WZDE dla działek dodany komunikat "Działka XXX ma ustawione rozliczenie 33%, ale suma nowych działek jest większa niż 1/3. Zmień rodzaj rozliczenia dla tej działki!",
8. Dla raportu WZDE dodane pole [wzde_odjecie] (do wstawienia samodzielnie w razie potrzeby w edytorze raportów), drukujące dla WZDE sporządzonego przez odjęcie tekst: "Wydzielana powierzchnia nie przekracza 33% powierzchni działki macierzystej pozostałej 
z podziału działki, dlatego obliczono ją jako różnicę pola powierzchni działki macierzystej 
i działek wydzielanych.",
9. Dodana obsługa GML-i generowanych przez oprogramowanie firmy Sygnity (np. M. Chorzów),
10. Poprawiony odczyt podmiotów typu wspólnota gruntowa

II. Zmiany w aplikacji C-GML:
1. Dodano import plików GML 2021 zawierających wyłącznie Prezentacje Graficzne - czyli dane wektorowej mapy zasadniczej, bez atrybutów obiektów,
2. Import punktów adresowych także gdy ich geometria jest zapisana wyłącznie w prezentacji graficznej,
3. Rozszerzono funkcjonalność Mapy porównania z terenem o oznaczanie etykiet nowych 
i usuniętych obiektów, określanie dat początku i końca pokazywanych zmian, a także opcję zapisywania jako odrębne odcinki zmienionych obiektów co umożliwia ich późniejszy eksport do DXF. Dodano także dwa nowe rodzaje linii przekreśleń do wyboru. Oznaczanie etykiet będzie działać dla map założonych po tej aktualizacji programu. Dodano także oznaczanie usuniętych symboli wypełnień,
4. W menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny (siatkę kwadratów) jako obiekty, dodano możliwość umieszczenia przy krzyżach siatki kwadratów ich współrzędnych XY,
5. W edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano funkcję usuwania powtarzających się napisów o zgodnych punktach wstawienia i pozostałych atrybutach,
6. W eksporcie do GML można włączyć eksport z atrybutem numerOperatu,
7. import plików GML z możliwością pominięcia importowania wybranych baz (EGIB/BDOT/GESUT). Funkcja ta domyślnie jest nieaktywna, można ją włączyć w Opcje-Parametry programu-GML: wyświetl okno z wyborem bazy danych przed importem GML
8. W funkcji wypełnień symbolami (trawnika, zadrzewienia, itp.) dodano możliwość wypełniania obszaru symbolami multipunktowymi lub punktowymi (jak było dotąd). Wybór multipunktów jest domyślny, co przyspiesza usuwanie całych wypełnień, 


9. W oknie eksportu do SHP można teraz zapisać i odczytać schemat eksportu (np. wybrane warstwy i ich atrybuty), dodano także eksport multipunktów do SHP,
10. W oknie bazy danych, ikonka Obliczeń (żarówka) - umożliwia teraz obliczanie powierzchni nie tylko dla wszystkich, ale także zaznaczonych obiektów co jest przydatne np. przy zmianach geometrii pojedynczych budynków, co skutkuje koniecznością wyliczania nowej powierzchni zabudowy i potem wygenerowania WZDE dla tych budynków,
11. W oknie bazy danych dla budynków w ikonce drukarki dodano nowy raport dla zaznaczonych budynków: arkusz danych nowego budynku o nazwie ADEB2021, zawierający dane wprowadzone dla np. nowych budynków,


12. Poprawki dotyczące niewyświetlania (generalizacji) niektórych symboli mapy zasadniczej 2021 przy zmianie skali np. 1:500 na 1:2000 (w menu Mapa – Zmiana standardowej skali),
13. Zaktualizowano bazę TERYT o zmiany, które weszły w życie z dniem 9 lutego 2024 r.

29-12-2023

zmiany w dodatkowym module EGiB w C-GML
- w menu Raporty dodano:
1. Generator protokołów wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych na podstawie podanych identyfikatorów punktów. Protokół zawiera dane punktów granicznych i ich działek wraz z właścicielami,
2. Generator protokołów przyjęcia granic nieruchomości umożliwiający utworzenie dwóch dokumentów:
 a) Protokół odszukania i wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości
 b) Protokół przyjęcia granic nieruchomości
- w raportach "Badanie KW" dodany odczyt (z działu II) udziałów właścicieli wyodrębnionych lokali oraz drugą wersję raportu badania KW: "Protokół badania ksiąg wieczystych wersja 2" - ta wersja drukuje dane w postaci jedna księga na jedną stronę,
- dodany zapis pobranych KW w wariancie każde KW w oddzielnym pliku PDF,
- na zakładce WWW dodana opcja: Przy pobieraniu działu II zapisuj numery KW właścicieli wyodrębnionych lokali na "Własną listę KW do badania". Jeśli w dziale II znajduje się lista "Właściciele wyodrębnionych lokali", to włączenie tej opcji skutkuje zapisem numerów KW tych lokali do własnej listy KW,

- dodany protokół badania KW bazujący na danych pobranych na zakładce WWW,
- dodany "Raport rozbieżności pomiędzy rejestrem EGiB a KW" zestawiający dane z KW z danymi z EGiB,
- na zakładce WWW dodana możliwość wyboru KW z listy numerów przypisanych do budynków i lokali,
- dodana opcja zapisu do operatu raportów dla budynków (WZDE dla budynku itp),
- w raportach dodana zmienna [nr_pracy] drukująca "Numer pracy" z danych projektu - menu "Informacje",
- przyśpieszone generowanie wykazów właścicieli i władających w opcji "dla zaznaczonych działek",
- dodany eksport do PDF wypisów dla jednostek rejestrowych obejmujących zaznaczone na liście działki,
- poprawiony wydruk wypisów dla działek w przypadku długich nazw obrębów (nie mieszczących się w jednej linii)
- poszerzone pole wyboru nazwy obrębu nad listą działek
- dodany nowy raport: Protokół badania ksiąg wieczystych wersja 2 (z działem I-Sp)
- nowy raport "Protokół przyjęcia granic nieruchomości wersja 3 (z opisem granic)" z polem [opis_granic] generowany tylko wtedy gdy protokół jest robiony na podstawie listy punktów granicznych, po analizie przebiegów granic wymieniane są punkty przyjmowanych odcinków,
- w raportach badania KW dodany odczyt użytkowników wieczystych,
- poprawki w raporcie porównania danych KW z danymi EGiB (wiązanie działek z KW z danymi EGiB jeśli KW zawiera działki z różnych obrębów i brak jest w KW pełnych identyfikatorów działek),
- w WZDE dla budynków w opcji ""WZDE stan dotychczasowy i nowy z różnych warstw" dodana opcja "drukuj tylko zmienione wartości". Włączenie tej opcji powoduje, że wypełniane są tylko te wiersze, dla których wystąpiła zmiana,
- poprawka szablonu neolist.xlsx do generowania wysyłki masowej,
- na zakładce "Budynki, lokale" dodany raport "Zestawienie lokali"
- poprawione działanie opcji "Eksportuj do pliku PDF wypisy dla zaznaczonych działek" (opcja w menu nad listą działek)

C-GML:

- dla wybranego obiektu powierzchniowego (zakresu inwestycji), pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt, dodano funkcję: Utwórz warstwę ANALIZA GRANIC dla odcinków granic działek przecinających się z obszarem. Dla mapy, na której istnieją punkty graniczne i działki ewidencyjne zgodne z przepisami EGiB 2021, tworzona jest nowa warstwa o nazwie ANALIZA GRANIC, zawierająca atrybuty odcinków granic: identyfikatory punktów każdego odcinka i ich atrybuty ISD, SPD. Dodatkowym atrybutem jest informacja czy dany odcinek spełnia wymagania dokładnościowe (par.31 rozporządzenia w sprawie standardów), określona na podstawie analizy wartości atrybutów ISD i SPD punktów odcinka granicy. Odcinki spełniające/nie spełniające standardów można automatycznie oznaczyć odpowiednimi kolorami na mapie (w ikonce Menu okna bazy: Zaznaczone obiekty...), a z danych odcinków granic w bazie utworzyć potrzebny raport. W Analizie granic jest też wariant analizy ograniczonej tylko do odcinków granic w całości wewnątrz bufora, przydatny np. przy MDCP,

- w menu Mapa i w nowej ikonce na pasku Narzędzia, dodano funkcję generującą "Mapę porównania z terenem" dla mapy zasadniczej utworzonej z GML'2021. W wyniku powstają oddzielne warstwy z nowymi, zmodyfikowanymi i usuniętymi obiektami w kolorze czerwonym zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardów. Wszystkie usunięte obiekty oraz odcinki obiektów, które uległy modyfikacji są oznaczone liniami przekreślenia. Oznaczenia te mogą być pokazane na aktualnej mapie, lub na innej, utworzonej w tym celu z pliku GML z ODGiK. To drugie rozwiązanie jest obecnie sugerowane ze względu na widoczny podgląd usuniętych w trakcie aktualizacji wypełnień skarp i etykiet. W kolejnych aktualizacjach C-GML zostanie dodany podgląd tych usuniętych elementów na bieżącej mapie zasadniczej, wówczas wygodniej będzie umieszczać mapę porównania z terenem bezpośrednio na aktualizowanej mapie. Funkcję generowania mapy porównania z terenem w C-GML należy traktować jako wsparcie tworzenia tego opracowania, ze względu na możliwą konieczność "ręcznej" jej redakcji,
 

- do importu GML 2021 (bazy BDOT500/GESUT/EGiB) wprowadzono funkcję automatycznego pobierania punktów osnowy wszystkich klas z obszaru obejmującego importowane dane. Umożliwia to umieszczenie na mapie punktów osnowy, które są treścią mapy zasadniczej (BDSOG, PRPOG). Punkty te nie wchodzą w zakres danych przekazywanych w formacie GML, udostępniane są przez powiatowe usługi sieciowe WMS/WFS. Poza położeniem i rodzajem punktu (symbol kartograficzny), pobierane są także jego atrybuty (identyfikatory, błędy położenia, informacje o stanie punktu, linki do opisów topograficznych, itd.). Aby dane te mogły być pobrane, niezbędne jest podanie TERYT w danych projektu przed importem GML. Pobranie punktów osnowy możliwe jest także w dowolnym momencie podczas pracy na mapie, służy do tego nowa ikonka w pasku usług sieciowych,
- import pliku SQL do bazy osób (menu Narzędzia-Baza osób) władających GESUT, które są atrybutem obiektów GESUT w GML z pliku wydawanego przez ODGiK-i korzystające z oprogramowania TurboEwid,
 

- w oknie bazy danych obiektów mapy, w ikonce "Zaznaczanie..." dodano funkcję importu zaznaczenia obiektów z pliku TXT. W pliku tym powinny być podane np. idPunktu, idDzialki lub inne identyfikatory obiektów, które występują w bazie danych,
 w informacji o obiekcie, w zakładce Lista XYH, podawane są także odległości między punktami obiektu,
- do funkcji pobierania danych z WFS w pasku usług sieciowych dodano możliwość pobrania punktów osnowy podstawowej grawimetrycznej, magnetycznej, poziomej, wysokościowej. Aby to zrealizować, należy usunąć wyświetlony w górnej części okna TERYT powiatu, z listy dostępnych usług sieciowych wskazać jedną z usług dla osnowy podstawowej (wymienioną w dolnej część listy usług). Wyświetlone w oknie podglądu punkty można zaimportować do mapy C-GML,
- w "Usługach pobierania" dodane okienko podglądu atrybutów klikniętego obiektu (ikonka "?") oraz zmieniona procedura otwierania połączenia - teraz przed rozpoczęciem pobierania należy wskazać warstwy które mają być pobrane,
- usprawniono synchronizację zmian atrybutów punktów granicznych w oknach baz danych mapy z oknem tabeli współrzędnych (dotyczy np. numeru operatu techn., itd.),
- w tabeli współrzędnych dodano możliwość zapisu/odczytu schematów w oknie "ustawienia kopiowania do schowka", co ułatwia umieszczanie/pobieranie do/z tabeli współrzędnych różnorodnych danych punktów. Dodano także w funkcji kopiowania do schowka oraz w oknie eksportu punktów do pliku tekstowego możliwość odznaczenia zaznaczonych przed operacją punktów,
- poprawka dotycząca interpretacji rodzaju budynku (podziemny/nadziemny) przy braku danych o ilości kondygnacji w GML,
- poprawka dotycząca eksportu do GML adresu działki, budynku gdy brak w nim geometrii punktu adresowego,
- poprawki dotyczące niektórych obiektów, wymaganych atrybutów, itp. na podstawie zgłoszeń użytkowników, 

29-09-2023

Przy okazji tej aktualizacji przygotowaliśmy odrębną instrukcję aktualizacji mapy zasadniczej w programie. Jest dostępna pod tym linkiem.

  

Poniżej lista wszystkich zmian w najnowszej aktualizacji programu C-GML:

 • Zmiany w dodatkowym module EGiB.
 1. w oknie podglądu Informacji o działce dodano ikonkę EKW wywołującą wyszukiwarkę danych księgi wieczystej dla bieżącej działki. Jeśli działka ma starą KW - następuje jej konwersja na EKW. W funkcji "Zmień KW" można wyznaczoną EKW zapisać dla działki do późniejszego wykorzystania w raportach. Po wyszukaniu EKW w przeglądarce MS, można włączyć przeglądanie jej działów, a także w oknie z prawej pobierać przeglądane działy do zapisania w PDF. Ta funkcja umożliwia także pobieranie danych wielu ksiąg wieczystych (dla różnych działek) i zapisywanie ich treści do jednego, zbiorczego PDF. Wszystkie te funkcje są dostępne także bezpośrednio po kliknięciu na zakładkę WWW - nie dla bieżącej działki, ale dla wybieranych z listy EKW z bieżącego pliku GML EGiB:
 2. w ikonce "SWDE" na mapie C-GML wywołującej moduł EGiB dodano opcję "Szybki import i podgląd danych EGiB (bez mapy)" - funkcja ta umożliwia import i dostęp do samych danych podmiotowych EGiB, bez generowania mapy ewidencji,
 3. zapisywanie raportów wypisów z rejestru gruntów itp. dla zaznaczonych działek do RTF/DOCX,
 4. umieszczanie na mapie dla wybranych działek opisów z danych działek (np. dane władających, ich adresy, JRG, KW, nr działki), z zapisem i odczytem szablonów opisów (funkcja, która była w poprzedniej wersji tego modułu):
 5. w raporcie Informacja z rejestru gruntów, gdy włączona jest nowa opcja w oknie podglądu informacji z rejestru gruntów, podawana jest data utworzenia pliku GML z danymi EGiB (na podstawie komentarza w GML lub daty utworzenia pliku),
 6. dodany raport: Wykaz podmiotów zawiadamianych w menu Poczta - Raporty,
 7. poprawka dodawania nowej treści korespondencji z dodatkowego szablonu,
 8. zaznaczanie/odznaczanie osób z Shiftem i opcja Zaznacz odwrotnie w module Poczta,
 9. dodano możliwość zaznaczenia działek na mapie C-GML dla działek zaznaczonych
  w module Dane i Poczta - umożliwia np. kontrolę wizualną wybrania właściwych działek do korespondencji,
 10. poprawiony odczyt operatów podpiętych do działki (na wypisie dla działki),
 11. różne poprawki działania modułu,

 

 

 • Zmiany w programie GML:
 1. udostępniono odrębną instrukcję aktualizacji oraz wymiany w formacie GML obiektowej mapy zasadniczej w C-GML zgodnie z przepisami rozporządzeń z 2021,
 2. w przypadku gdy importowany GML z ODGiK nie zawiera relacji między obiektami,
  a rzędnymi GESUT (mimo, że powinny one być utworzone w zasobie), co jest niezbędne między innymi do wyświetlania etykiet rzędnych, C-GML automatycznie takie etykiety wyświetli, ale w kolorze czarnym ze względu na brak jednoznacznego przypisania rzędnej do obiektu GESUT,
 3. w pasku usług sieciowych, w ikonce dla danych planów zagospodarowania przestrzennego dodano funkcję importu pliku GML zawierającego dane PZP (granice obszaru, informacje
  o planie w bazie danych, rastry rysunku APP, dokument planu i legendę do rysunku). Po wskazaniu pliku GML z danymi PZP (dostępne są one np. w biuletynach BIP gmin,
  w serwisach usługodawców w zakresie PZP) na mapę importowany jest zakres planu i rastry geoTIFF z rysunkiem planu. Treść planu wyświetlana jest w oknie przeglądarki PDF,
  a legenda może być umieszczona na mapie lub otwarta w osobnym oknie. Dane np. MPZP dla gminy Skoczów można odszukać w Internecie podając słowa kluczowe: "mpzp bip gmina skoczów gml":
 4. w oknie tabeli współrzędnych nie są podawane w raportach kody punktów SUPS..., gdy zestaw kodów jest zgodny z przepisami z 2021 r. (formalnie nie istnieją takie kody
  w aktualnych przepisach),
 5. w generowaniu raportu z tabeli współrzędnych - wykaz współrzędnych, dla punktów GES_Rzedna (mapa zasadnicza 2021) na przewodach elastycznych dodano opcję podawania ich wysokości z dokładnością do 0.1m,
 6. nowa ikonka w pasku ikon mapy "Obliczenia": przecinanie warstwą liniową - umożliwia przecięcie wszystkich obiektów wybranej warstwy inną warstwą zawierającą obiekty liniowe (np. krawędzie projektowanych dróg). W wyniku na wskazanej warstwie uzyskiwane są obiekty powstałe w wyniku przecięć,
 7. w funkcji przecinania dwóch obiektów dodano obsługę przecinania obiektu z wieloma enklawami - opcja w: "Wstaw obiekt wynikowy na mapę":
 8. w eksporcie do DXF/DWG poprawiono stylizację odcinków granic działek, zapis statusu warstw niedrukowalnych i niewidocznych ustalonych wcześniej w C-GML, dodano też opcję wyłączania wypełnień obiektów,
 9. w funkcji na mapie (pasek ikon "Opisy"), ikonka "Opis - miary bieżące i domiary", wprowadzono możliwość generowania opisów miar bieżących i domiarów do podanej linii pomiarowej także dla wieloodcinkowych obiektów liniowych - dotąd trzeba było wskazywać pojedyncze punkty takich obiektów. Teraz wystarczy wskazać linię pomiarową, a następnie kliknąć w jeden z odcinków linii łamanej, program wygeneruje miary bieżące
  i domiary dla wszystkich punktów załamań obiektu,
 10. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Odległości i azymuty, dodano możliwość wstawiania na mapę obliczonej odległości zredukowanej/przestrzennej, azymutu, przyrostów DX/DY/DH liczonego odcinka. Wybór umieszczanych na mapie wielkości jest dostępny pod prawym klawiszem myszki na ikonce "Wstaw wynik na mapę",
 11. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Rzutowanie na prostą, dodano możliwość podania długości teoretycznej prostej, wyznaczanie odchyłki długości i poprawek do wyliczonej bieżącej i domiaru. Ponadto można wprowadzić wartość przesunięcia "zera taśmy" na punkcie początkowym, gdy nie jest znana współrzędna początku prostej,
 12. w ikonce Obliczenia na mapie, w funkcji Obliczenia ortogonalne dodano "przechodzenie"
  z danymi między pomiarem ortogonalnym a rzutowaniem na prostą,
 13. dodano możliwość autonumeracji punktów przy imporcie z pliku tekstowego do tabeli współrzędnych - funkcja przydatna, gdy importowane punkty nie mają nadanych numerów, a jedynie współrzędne XYH,
 14. dodano opcję "Zaznacz odwrotnie w grupie" i "Odznacz w grupie" w oknie bazy danych dla pogrupowanych obiektów. W tym samym menu w pozycji: Zaznacz obiekty (w jednej lub wielu bazach) dodano możliwość włączenia/wyłączenia zaznaczenia obiektów według określonego kryterium. Np. dla wszystkich zmodyfikowanych, wyłączyć zaznaczenie dla obiektów pochodzących z wektoryzacji:
 15. w oknie bazy danych dla obiektów punktowych (np. graniczników, drzew), dla zaznaczonych obiektów w wielu bazach dodano funkcję: "Zaznacz w tabeli punkty obiektów (z wszystkich baz)". Umożliwia to późniejszy eksport np. do innej mapy, do SHP, GML, tylko obiektów zaznaczonych (punktowych, liniowych, powierzchniowych). Dotąd taki eksport był możliwy jedynie dla zaznaczonych w bazach obiektów liniowych
  i powierzchniowych,
 16. w edytorze mapy obiektowej, w oknie definicji obiektów dodano możliwość ustalania punktu justyfikacji etykiet,
 17. wygładzanie linii i czcionek w eksporcie do rastra,
 18. rozbudowano funkcję dostępną pod prawym klawiszem myszki "Wybierz obiekty wewnątrz": do opcji programu (Parametry programu-Mapa c.d.) dodano "Kryteria wyboru obszarem" z opcjami: zakres obiektu w obszarze (prostokąt minXY maxXY) /cały obiekt
  w obszarze/część obiektu w obszarze. Określają one zasady wybierania obiektów
  w obszarze zaznaczonego obiektu na mapie. Nie zawsze właściwy jest np. wybór obiektu tylko częściowo zawartego w obszarze wybierania. Opcje te mają także wpływ na funkcję określenia obszaru wyboru przez wciśnięcie lewego klawisza Alt i "obrysowanie" obszaru na mapie. Tak wybrane obiekty mogą potem być np. wyeksportowane do DXF/innej mapy/GML... albo zaznaczone w bazach danych (funkcja pod prawym klawiszem myszki: Zaznacz w tabeli/do eksportu - Zaznaczone na mapie oznacz w bazie danych,
 19. w raportach z baz danych poprawki dotyczące tytułu kolumny Lp., sortowanie wierszy
  w raportach zgodne z sortowaniem w bazie danych, dostosowanie szerokości kolumn do najszerszego tekstu,
 20. poprawka wycinania enklaw (gdy jest ich wiele w jednym obiekcie) w przecięciu dwóch wybranych obiektów...
 21. poprawka (dodanie obsługi) wycinania fragmentu mapy (ikonka Przycięcie mapy) gdy krawędź wycinania przecina obiekty z łukami kołowymi lub okręgi,
 22. poprawka zmiany stylizacji niektórych typów linii przy zmianie skali mapy,
 23. dla wskazanego na mapie tekstu, na dolnym pasku mapy wyświetlana jest wysokość tekstu i jego kąt obrotu,
 24. zaktualizowano predefiniowane adresy serwisów WMS w Kliencie WMS oraz adres wywołujący właściwy dla lokalizacji mapy portal powiatowy, ikonka "Informacja o portalu powiatowym",
 25. w pasku usług sieciowych, w ikonce "pokaż widoczny zakres mapy w…" dodano obsługę geoportalu AKO - Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

  

5-05-2023

moduł EGiB
- dostosowanie wzorca Protokołu ustalenia granic do wymagań zaktualizowanego w kwietniu 2023 rozporządzenia w sprawie EGiB,
- nowe szablony WZDE, wykazu zmian gruntowych do podziału działek, zestawienie zbiorcze WZDE i inne,
- dodano funkcję generowania WZDE dla działek (jednej lub wielu), których granice uległy zmianie (np. w wyniku ustalenia granic), a także w wyniku podziału. Zmiany granic powinny być realizowane na mapie po imporcie pliku GML z danymi EGiB. Jeśli proces zmian był dwustopniowy (zmiana granic+podział działki), generowane są dwa raporty z WZDE. Jeśli wystąpiła tylko jedna zmiana, np. podział działki, generowany jest pojedyczny WZDE. Generowanie WZDE uwzględnia także rozliczanie konturów klasoużytków przez odjęcie (pow. działki<33%), a także zmianę użytków na Tp. Domyslnie program analizuje modyfikacje działek przeprowadzone w C-GML od daty importu GML,
- na zakładce "Poczta" w opcji zapisu pism do PDF/RTF i opcji drukowania dodana możliwość zapisu/wydruku pism w zakresie osób zaznaczonych na liście adresowej
- na zakładce "Poczta" dodana druga opcja importu numerów nadania: "Importuj numery nadania z pliku XLS zawierającego statusy wysyłki (status_report)"
- poszerzony zakres eksportowanych danych dotyczących dokumentów w opcji eksportu danych do formatów DBF/XLS
- poprawki w imporcie danych opisowych EGiB

moduł GML
- wprowadzenie możliwości jednoczesnego importu kilku wskazanych (wybranych) plików GML zawierających różne bazy (np. 123-GESUT.GML, 123-BDOT500.GML, 123-EGiB.GML). Dotąd pliki te należało wskazywać i importować sekwencyjnie, co wydłużało proces importu,
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia walidacji po imporcie pliku GML na mapę - opcja w: Opcje-Parametry programu-GML,

-wprowadzono import różnicowy plików GML 2021 czyli zasilenie nowymi danymi mapy zasadniczej utworzonej z pierwotnego importu GML. Aktualizacja mapy następuje po załadowaniu nowego GML z PODGiK zawierającego informacje o zmianach (nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektach), które zaszły od czasu pierwszego utworzenia roboczej bazy danych z GML wyjściowego,

https://www.youtube.com/watch?v=hMUWL6N0EuA&ab_channel=cgeosoftline

- dodano brakujące oznaczenia (na czerwono) wymaganych atrybutów niektórych obiektów w oknie wprowadzania atrybutów,
- poprawka eksportu do GML 2021 w zakresie nazewnictwa schematów XSD w nagłówku pliku - dodano numery wersji schematów BDOT, GESUT, EGiB,
- w obliczeniach na mapie, w odtwarzaniu prostej pomiarowej z danych ortogonalnych, dodano informację o współczynniku zmiany skali r - ułatwia ocenę jakości danych,
- w obliczeniach na mapie, w podziale odcinka dodano możliwość określenia znaków przedrostka/przyrostka numerów nowych punktów,
- w menu Mapa-Edytor napisów dodano funkcję zmiany wysokości napisów poprzez podanie współczynnika zmiany skali, co jest przydatne dla tekstów np. z importu DXF, gdy są one zapisane w innych jednostkach niż mm,
- wprowadzenie podpisów cyfrowe aplikacji i instalatora programu, które zmniejszają ilość ostrzeżeń systemów antywirusowych przy pobieraniu i instalacji programu,
- wprowadzenie nadawania punktom obiektu kodów kartowanego obiektu w edytorze mapy obiektwej gdy kartowany obiekt ma geometrię okręgu opartą na 3 punktach,
- poprawka aktualizacji daty modyfikacji przy przesuwaniu obiektu punktowego,
- dodano możliwość wydruku mapy w kolorze szarym, z wyjątkiem zaznaczonych (np. zmodyfikowanych i nowych) obiektów w bazach danych, które są przedstawione w kolorach oryginalnych. Funkcja ta ułatwia sporządzenie np. mapy porównania z terenem,
- dodano eksport do DXF stylizacji linii energetycznych i telekomunikacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie mapy zasadniczej (2021)

 

21-02-2023

 1. Moduł EGiB do aplikacji C-GML

 - dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,

ID pracy na zwrotkach i kopertach - YouTube

- umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki),

- w menu C-GML Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,

- poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,

- w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,

- na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",

- w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).

- w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)

- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób

- w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej

- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.

- na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest
w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]

- dodany raport WZDE w wersji łączenia działek

- w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)

- w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

 2. Zmiany w aplikacji C-GML

 - wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach

w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r,

Przypisanie zestawu kodów do mapy - YouTube

- w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,

Przyciąganie do rzutu prostopadłego - YouTube

- dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,

- w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GML, a wychodzących poza zakres kodów
z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,

- w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,

- ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

- różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,

- w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

- poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).

 

21.02.2022

1. Moduł EGiB do aplikacji C-GML

- dodano możliwość wstawiania ID pracy na zwrotki/koperty w korespondencji modułu,

ID pracy na zwrotkach i kopertach - YouTube

- umieszczanie na mapie połączonych informacji z modułu EGiB (właściciel + KW + nr lub identyfikator działki),
- w menu C-GEO Obliczenia-Powierzchnie-Rozliczanie użytków dodano możliwość eksportu wyników rozliczeń użytków do pliku txt dla modułu EGiB dla GML 2015 i 2021,
- poprawione drukowanie rodzaju budynku wg KST,
- w opcji importu daty i miejsca spotkania (zakładka "Poczta->Importuj datę, godzinę i miejsce spotkania z pliku tekstowego (id_dzialki;dd.mm.rrrr;gg:mm;miejsce_spotkania)") dodana możliwość zmiany formatu tekstu wstawianego do kolumny "Uwagi". Pozwala to na wygenerowanie zbiorczego tekstu (z wszystkimi miejscami spotkania) do wstawienia do szablonu zawiadomienia danej osoby,
- na zakładce "Poczta->Raporty" dodany raport "Etykiety 7x3",
- w Opcje->zakładka "Inne" dodane opcja "zapamiętaj stan zaznaczenia działek przy zamykaniu programu/zmianie projektu". Włączenie tej opcji skutkuje zapisaniem stanu zaznaczenia działek (na liście działek) w projekcie i automatycznym przywróceniem zaznaczenia po ponownym uruchomieniu programu (lub wczytaniu projektu).
- w Opcje->zakładka "Drukowanie danych" dodana możliwość włączenia drukowania nazwy skróconej dla instytucji i podmiotów grupowych
- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana opcja wyczyszczenia wygenerowanych pism (pierwsza ikonka)
- na zakładce "Poczta->Korespondencja seryjna" dodana możliwość generowania pism tylko do zaznaczonych osób
- w edycji szablonów korespondencji seryjnej dodane do wstawienia pola: "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,uwagi)", "Otrzymują->wszystkie osoby - tabelka (lp;działka;obreb,podmiot;adres;podpis)"
- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "tylko zaznaczone osoby" - włączenie powoduje wygenerowanie pliku XLS i PDF z pismami tylko do osób zaznaczonych na liście adresowej
- w opcji przygotowania danych dla PP do wysyłki masowej Neolist dodany wybór "połącz pisma jeśli nazwa/nazwisko i adres jest ten sam". Włączenie opcji powoduje wyszukanie powtarzających się adresów i połączenie pism do takiej osoby w jeden PDF. Umożliwia to przesłanie całej korespondencji w jednym liście.
- na liście adresowej na zakładce "Poczta" dodane pole "ZPO" - jego zawartość wstawiana jest w kolumnie "W" szablonu wysyłki masowej Neolist i może być użyta w edycji szablonu zwrotki jako zmienna [zpo]
- dodany raport WZDE w wersji łączenia działek
- w menu Narzędzia dodano opcję "Wstaw opisy do działek" (obecną we wcześniejszej wersji modułu dla danych SWDE/GML 2015)

- w zielonej ikonce modułu dodano funkcję "szybki podgląd danych EGiB z pliku GML". Funkcja ta importuje dane podmiotowe EGB z GML z pominięciem generowania mapy numerycznej. Po imporcie otwierane jest okno przeglądania danych EGB.

2. Zmiany w aplikacji C-GML

- wprowadzono przypisanie zestawu kodów do mapy - dotąd jeden zestaw kodów obowiązywał dla wszystkich tabel w całym projekcie. Obecna zmiana ułatwi pracę na mapach o różnych szablonach w jednym projekcie, np. mapy zgodne z przepisami z 2015 i 2021 r

Przypisanie zestawu kodów do mapy - YouTube

- w funkcjach przyciągania dodano przyciąganie do rzutu prostopadłego ostatniego punktu rysowanego obiektu na wskazany odcinek,

Przyciąganie do rzutu prostopadłego - YouTube

- dodano funkcję ustalania kąta skrętu tekstu przez przesunięcie za "rączkę" skrętu tekstu na linię do której tekst ma być równoległy,

- w eksporcie punktów z tabeli współrzędnych do pliku TXT dodano możliwość eksportu pliku z kodami o rozszerzonych oznaczeniach wprowadzonych do C-GML, a wychodzących poza zakres kodów
z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej 2021,

- w imporcie danych osób (Władających, Przedstawicieli) w menu Narzędzia-Baza osób dla edycji obiektów GESUT dodano możliwość importu powiatu osoby,

- ulepszenia w zakresie paletek z funkcjami kartowania mapy zasadniczej oraz mechanizmów konwersji danych z modelu 2015 do 2021

- różne poprawki importu, edycji i eksportu danych do plików GML,

- w walidacji GML 2021 dodano kontrolę atrybutową dla urządzeń technicznych dla, których atrybut informacjaDodatkowa jest wymagany,

- poprawki importu i eksportu plików GML dla WEGA i GML-a hybrydowego (zawierającego bazy danych w modelu pojęciowym 2015 i 2021 jednocześnie).

29.12.2022
 
Zmiany w module EGB dla C-GML:
- możliwość eksportu wczytanych danych EGiB do XLS (menu Narzędzia), poprawki w zakresie danych lokali i innych dla GML z bazy EGiB 2021
Zmiany w C-GML:
- dodano obsługę importu/eksportu plików GML z oprogramowania TurboEwid Geomatyki Kraków. Pliki te charakteryzują się występowaniem zarówno obiektów mapy zasadniczej 2015 (BDOT i GESUT) jak i 2021 (EGiB, BDOT, GESUT). Import obiektów BDOT i GESUT z modelu danych 2015 kończy się automatyczną konwersją do aktualnie obowiązującego modelu danych (2021). Po edycji, usunięciu czy dodaniu nowych obiektów, należy użyć odrębnej opcji eksportu do GML (TurboEwid 2021), która generuje plik różnicowy (zawierający wyłącznie obiekty nowe, modyfikowane i usunięte):
Import GML z obiektami mapy zasadniczej 2015 i 2021 z TurboEwid - YouTube
- w oknie mapy dodano zestawy paletek (grup ikon) ułatwiających kartowanie obiektów mapy zasadniczej zgodnie z aktualnymi przepisami (2021) i także dla przepisów z 2015 r. Paletki te są widoczne w mapach założonych w oparciu o szablony MapaZasadnicza_2015 i MapaZasadnicza_2021 gdy zostanie po raz pierwszy otwarte okno edytora mapy obiektowej. Jeśli użytkownik nie będzie jednak chciał z nich korzystać, może je wyłączyć (ikonka "zębatka" na mapie). Paletki są podzielone na bazy danych i poszczególne kategorie obiektów tych baz, zawierają rozwijalne menu z wyborem obiektu do kartowania:noweikonki

- dla obiektów liniowych i powierzchniowych, dla których założone są bazy danych, można po dodaniu atrybutów długości i powierzchni i ich obliczeniu, określić sumy długości/powierzchni dla grupowanych obiektów jednolitym kryterium (średnica, rodzaj, itp.)

- w oknie bazy danych dla zaznaczonych obiektów dodano przenoszenie obiektów z warstwy bieżącej do innej, wskazanej warstwy - ikonka Menu-Zaznaczone obiekty,

- w oknie bazy danych, w funkcji "Wypełnij pole" pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość dodania na początku/końcu pola wskazanych wartości, oraz możliwość zamiany ciągu znaków na podany,

- w oknie edytora działki dodano na poglądowym rysunku wyłączenie drukowania nr punktów działek, a w opcjach drukowania działek - opcję "Drukuj każdą działkę na nowej stronie",

- rozbudowano funkcje edycji obiektów multipunktowych: kopiowanie i przenoszenie historii, edycja w oknie edytora obiektów, przesuwanie punktów załamania, obrót, translacja itp.,

- w ikonce "Wstaw opis do wskazywanych punktów" dodano wybór kodów ze słownika - dotąd kod trzeba było wprowadzać z klawiatury,

- dodano skrót do funkcji Zmień czcionkę na mapie: CTRL+Alt+C

Aktualizacja z 30.09.2022

Rozbudowano możliwości tworzenia, usuwania, zmiany i sprawdzania relacji między obiektami BDOT/GESUT a punktami wysokościowymi. Dotąd relacje te tworzone były automatycznie przez program w czasie eksportu do GML. W niektórych sytuacjach, ze względu na niedookreślone przepisy lub różne ich interpretacje, wymagane były relacje z innymi obiektami niż wynikające z automatycznego generowania powiązań w programie.

Obecnie C-GML w zakresie relacji działa tak (szerszy opis na C-GEO Wiki):

 1.  Przy włączonej opcji automatycznych relacji w zakładce GML (parametry programu) relacje tworzą się bezpośrednio po skartowaniu obiektu opartego na punktach wysokościowych (użytkownik może sprawdzić efekt od razu).
 2.  Relacje mogą być nadawane przez użytkownika samodzielnie dla wybranego obiektu i wyświetlonych przez program punktów wysokościowych lub dla wybranego punktu wysokościowego ze wskazanym obiektem z listy mogących być z nim w relacji.

Wykorzystuje się w tym celu skrót CTRL-L lub funkcję Powiąż z obiektem dostępną pod prawym klawiszem myszki. W zależności od sytuacji wybrać należy warstwę obiektu i potem sam obiekt z którym ma być powiązany wybrany punkt wysokościowy, lub gdy wybrano obiekt - wskazać punkty wysokościowe do powiązania z obiektem.

 1.  Punkty wysokościowe nie przypisane przez użytkownika do żadnego obiektu zostaną przypisane do obiektów na podstawie analizy topologicznej w czasie eksportu do GML.

To automatyczne przypisanie nie dotyczy oczywiście GML 2015 i punktów wysokościowych naturalnych, które nie będą powiązane z żadnym obiektem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej).

W przypadku GML 2021 pikiety naturalne i sztuczne nie są wiązane z obiektami BDOT500 - w aktualnym rozporządzeniu w sprawie BDOT500 usunięto te zasady.

Aby sprawdzić istnienie relacji wystarczy wybrać obiekt lub punkt wysokościowy - jeśli włączona jest opcja "zaznaczaj powiązane" (menu pod prawym klawiszem myszki) widoczne będą punkty w relacji z wybranym obiektem.

Aby usunąć relację do punktu wysokościowego, należy wybrać punkt wysokościowy i w menu pod prawym klawiszem myszki - Powiąż z obiektem - Usuń powiązanie.

Pozostałe zmiany w C-GML:

- do paska ikon "Obliczenia" dodano ikonkę umożliwiającą wyznaczenie środka wybranego na mapie obiektu powierzchniowego/punktowego lub grupy punktów nie stanowiących jednego obiektu. Opcja ta jest też dostępna pod prawym klawiszem myszki w menu Obiekt - Wyznacz środek...

- w oknie "Pomiary i obliczenia na mapie" dodano funkcję "Uśrednianie współrzędnych dla podanych z klawiatury/wskazanych na mapie punktów, lub dla wybranego na mapie obiektu (wówczas w obliczeniu można pod prawym klawiszem myszki wczytać punkty obiektu). Obliczenie to podobnie jak wyżej opisane funkcje, wyznacza środek jako wynik uśrednienia współrzędnych, dodatkowo generuje raport z obliczenia,

- do paska ikon "Rysowanie" dodano nową ikonkę "kółko zębate" z kilkoma funkcjami dotąd obecnymi w głównych opcjach programu. Opcje te są często używane, więc będą łatwiej dostępne. Są to: przełączanie trybu wybierania obiektów powierzchniowych (krawędź/wnętrze), zamiana okręgów/łuków na łamane po narysowaniu, funkcje wywoływane przez dwuklik myszki,

- w dolnym pasku okna mapy w miejscu gdzie wyświetlana jest wybrana/edytowalna warstwa wprowadzono możliwość kliknięcia i wyboru zmiany edytowalnej warstwy z listy ostatnio edytowanych,

- uproszczono menu wywoływane prawym klawiszem myszki na mapie: upowrządkowano niektóre pozycje, pogrupowano podobne, dodano Odśwież (F5), dodano listę ostatnio edytowanych warstw, itd.,

- w przecięciu prostych na mapie (ikonka w pasku Obliczenia) można wskazać punkt na mapie, który ma zostać zastąpiony przez wynikowy punkt przecięcia prostych,

- w funkcji kopiowania do schowka punktów obiektu na mapie (ikonka Kopiuj zaznaczone punkty) poprawiono kopiowanie punktów obiektów zaimportowanych z GML. Dzięki temu można obecnie np. wybrać działkę ewidencyjną, skopiować jej geometrię do schowak i wkleić w edytorze obiektów w celu utworzenia nowego obiektu,

- w oknie Edycji punktu na mapie dodano możliwość kopiowania punktu do schowka oraz wklejania współrzędnych

Aktualizacja z 23.08.2022

- zaktualizowano aplikację o zmiany w schemacie aplikacyjnym EGiB.XSD wprowadzone w lipcu 2022 r. przez GUGiK - dotyczące adresów osób - podmiotów ewidencji,
- dodano możliwość kontroli topologii dla plików GML 2021 w takim samym zakresie jak dla GML 2015. W aktualnych rozporządzeniach w sprawie GESUT i BDOT500 nie ma zapisów o kontroli topologii, ale użytkownik programu będzie miał możliwość jej przeprowadzania,
- dodano kontrole poprawności relacji do punktów granicznych w działkach ewidencyjnych (zgodność współrzędnych w geometrii/relacjach i zgodność ilości punktów w geometrii/w relacjach),
- poprawka wyświetlania etykiet rzędnych GESUT dla urządzeń powierzchniowych GESUT po imporcie GML 2021,
- zaktualizowano funkcję pobierania działek ewidencyjnych poprzez usługę ULDK ze względu na zmiany w tych usługach przeprowadzone przez GUGiK w sierpniu 2022 r.,
- dla rastrów z danymi NMT podłączonych do mapy, dodano obsługę wyłączania ich wybieralności, która wyłącza odczyt wysokości dla rastrów NMT o statusie niewybieralny. W ten sposób można odczytywać wysokości z jednego spośród załadowanych na mapę modeli terenu. Opcja ta jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w legendzie, w dziale Rastry na wskazanym rastrze NMT, lub zaznaczonej grupie rastrów NMT,
- w funkcji importu punktów z plików tekstowych do tabeli współrzędnych dodano opcję wyłączenia kontroli numerów punktów. Funkcja ta jest zalecana do stosowania gdy użytkownik ma pewność, że nie ma zagrożenia powtarzania numerów punktów lub, gdy importowane są współrzędne bez numerów, np. XYH z chmury punktów. Wyłączenie tej kontroli znacznie przyspiesza import punktów (np. 1mln/4 minuty),
- dodano do zestawu kodów dwa symbole: akceptacja i skreślenie - można je wykorzystywać np. do oznaczania obiektów do usunięcia lub modyfikacji na mapach porównania terenu,
- zmiana adresu serwera WMS dla mapy topograficznej z serwisu OpenStretMap wykorzystywanego do generowania szkicu orientacyjnego. Dotychczasowy serwer został wyłączony przez jego wystawcę,
- do funkcji obracania obiektu na mapie o wskazany środek i kąt obrotu dodano możliwość wskazania kąta obrotu poprzez kliknięcie w punkty na ramionach kąta (w wariantach LP/LCP/LPC/CLP),
- do funkcji przesunięcia obiektu na mapie wprowadzono obsługę przyciągania do początku/środka/końca linii przy wskazaniu wektora przesunięcia,
- do skrótu CTRL-7 dodano możliwość dwustronnego przełączania między trybem edycji a trybem przesuwania/obracania obiektów liniowych/powierzchniowych. Dotąd by włączyć tryb przesuwania/obracania, należało wcisnąć CTRL-8, a by wrócić do trybu edycji - CTRL-7,
- do paska ikon ("Rysowanie") na mapie dodano ikonkę "koło zębate", umożliwiające szybką zmianę funkcji dotąd dostępnych w menu Opcje-Parametry programu: przełączanie metod wybierania obiektów powierzchniowych, włączanie zamiany kartowanych łuków i okręgów na łamane. Przyspieszy to dostęp do zmian tych opcji,
- poprawka funkcji wycinania mapy (nożyczki) dotycząca obiektów, które mają atrybuty MEMO w bazie danych

Aktualizacja z 04.07.2022

- dodano obsługę obiektów GESUT o geometrii multipunkt (słupy) w zakresie importu, kartowania, eksportu GML. W następnych aktualizacjach programu dodana zostanie obsługa edycji położenia takiej geometrii i eksportu do DXF,
- drobne poprawki stylizacji niektórych obiektów mapy zasadniczej 2021,
- w oknie eksportu do GML 2021 dodano opcję zaokrąglania atrybutu wysokości do 0.1 m w GML dla rzędnych GESUT na przewodach elastycznych. Taki zapis jest wymagany przez niektóre ODGiK. W tym samym oknie dodano funkcję określania daty (modyfikacji) od której będzie wykonywany eksport do GML. Wartość ta jest określana na podstawie daty import,
- wprowadzono rozpoznawanie rzędnych na przewodach elastycznych w imporcie GML 2021,
- zaktualizowano adresy usług sieciowych zmienionych w czerwcu 2022 przez GUGiK w zakresie Krajowej Integracji w zakresie osnów i punktów adresowych,
- poprawki importu/eksportu GML 2021

Aktualizacja z 08.04.2022

Aktualizacja oprogramowania do aktualizacji obiektów mapy zasadniczej C-GML 8.15.4.8 z 8 kwietnia 2022 r. zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w repozytorium interoperacyjności).

Zachowano jednocześnie możliwość pracy w C-GML zgodnie z przepisami rozporządzeń z 2015 r. w zakresie importu, edycji, eksportu i walidacji plików GML z obiektami mapy zasadniczej 2015.

Uwaga! Przed decyzją opracowania mapy zasadniczej zgodnie z przepisami z 2021 r. należy upewnić się czy ODGiK, do którego będzie przekazywany plik GML z wynikami opracowania, jest gotowy do odbioru takich danych. Na dzień 8 kwietnia 2022 r. tylko pojedyncze powiaty posiadają oprogramowanie do prowadzenia PZGiK oraz bazy danych zgodne z przepisami z 2021 r.

Najnowsza aktualizacja C-GML umożliwia założenie mapy obiektowej zgodnej z przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej z 2015 lub 2021 r. (Plik-Nowa mapa…)

Plik GML będący podstawą aktualizacji obiektów mapy zasadniczej jest importowany poprzez menu Plik-Otwórz. W zależności od standardu GML (zgodność ze schematami z 2015 lub 2021 r.) program C-GML założy właściwą dla wersji pliku mapę i zaimportuje jej dane.

Dla wcześniej założonej mapy, w funkcji Plik-Import – GML Mapa Zasadnicza, aktywna jest funkcja importu zgodnego z otwartą mapą obiektową (schematy z 2015 lub 2021 r). Wskazanie pliku GML do importu w tej funkcji zawiera dodatkowo kontrolę zgodności pliku GML z odpowiednimi przepisami (2015/2021). Uniemożliwia to błędy w przypadku niewłaściwego wyboru pliku.

Po zakończeniu opracowania mapy obiektowej powinno się przeprowadzić walidację generowanego pliku GML. Czynność ta również jest zgodna z przyjętym standardem opracowania – zgodności ze schematami XSD z przepisów 2015 r. lub 2021 r.

Poniżej pełna lista zmian wprowadzonych w bieżącej aktualizacji C-GML:

1.  Dostosowanie do wymagań rozporządzeń w sprawie BDOT, GESUT i EGiB, które weszły w życie 31.07.2021 r. w zakresie:

- nazewnictwa klas obiektów i warstw mapy obiektowej - np. OT_Skarpa zamiast jak dotąd - BDZ_BudowlaZiemna,

- atrybutów obiektów baz danych BDOT, GESUT, EGIB ze słownikami,

- kodów kartograficznych obiektów, np. OTRS zamiast jak dotąd RTPW02 dla punktu wysokościowego sztucznego,

- symboli kartograficznych i stylizacji obiektów liniowych wyświetlanych na mapie zasadniczej.

- edytora mapy obiektowej ułatwiającego kartowanie obiektów zgodnie z nowymi rozporządzeniami,

- w tabeli współrzędnych dodano możliwość dwukierunkowej zmiany kodów punktów między zestawami kodów z rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej: 2015 i 2021. Funkcja ta jest dostępna w menu Tabela-Przekodowanie punktów. Po użyciu tej funkcji, należy w projekcie zmienić zestaw kodów na zgodny z tym, na które wykonano przekodowanie. Można to zrobić w Opcjach programu lub poprzez ikonkę "?" w sposób opisany wyżej.

2. Zmiany w module (w pasku usług sieciowych) dostępu do danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych:

 • dodano nową funkcję - pobieranie granic działek w wybranym obszarze lub wzdłuż łamanej, umożliwia to szybsze pozyskiwanie geometrii działek - bez konieczności samodzielnego "klikania" w obszarze mapy,
 • dodano możliwość wyświetlenia zakresu obszaru mapy C-GML w oknie przeglądarki
  z serwisem C-Geoportal.pl,
 • ze względu na zablokowanie pod koniec lutego 2022 wyświetlania Google Maps poprzez Internet Explorer, uaktualniono tą usługę - wykorzystując przeglądarkę Microsoft Edge. Dodano ponadto możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków,
 • do funkcji pobierania danych NMT dodano dla zakresu aktywnego okna mapy pobieranie danych sekcji mapy topograficznej w skali 1:5000, czyli obszaru około 2200 x 2300 m udostępnianych jako usługa sieciowa przez GUGiK w formacie ESRI ASCII GRID. Podczas pobierania dane te są konwertowane w locie do formatu geoTIFF i wyświetlane jako raster na tle mapy. Tak udostępnione dane NMT można wykorzystywać przy kartowaniu obiektów z pozyskaniem ich wysokości, a także innych operacji podobnie jak dla danych NMT z usługi WCS dostępnej w C-GML od kwietnia 2021 r. Funkcja pobierania danych NMT z ESRI ASCII GRID działa w dwóch wariantach - dla wysokości w układzie PL-EVRF2007 i PL-KRON86,
 • dodano import danych NMT z plików ESRI ASCII GRID wskazanych przez użytkownika w lokalnych zasobach komputera - np. z własnych opracowań fotogrametrycznych, lotniczego skanowania laserowego. Funkcja ta jest dostępna w pasku usług sieciowych (ikonka Numeryczny model terenu). Po wskazaniu pliku .ASC na dysku, jest on konwertowany na raster geoTIFF NMT i dołączany do rastrów wyświetlanych w bieżącej mapie. Należy mieć na uwadze, że nie jest wówczas wykonywana transformacja współrzędnych z importowanego pliku do układu mapy. Oba układy powinny być zgodne, np. plik źródłowy to plik NMT pobrany z Geoportalu, w układzie 1992 - na mapie w C-GML po imporcie wyświetli się w zakresie współrzędnych układu 1992,
 • dodano funkcję pobierania danych poprzez usługę WFS punktów osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, oraz danych ewidencyjnych (granice działek, budynki). Dla osnowy geodezyjnej pobierane są zarówno współrzędne punktów, jak i ich atrybuty (błąd punktu mp, stan punktu, typ stabilizacji). Więcej informacji o usłudze w C-GEO Wiki,
 • w funkcji "Pobieranie danych z usług WFS" paska usług sieciowych, w oknie wyświetlania danych do pobrania, dodano możliwość włączenia podkładów: BDOO/BDOT10k, ortofotomapy. Ułatwia to orientację w obszarze, z którego będą pobierane np. działki lub punkty osnowy,

3.  Pozostałe zmiany w aplikacji:

- listę numerów punktów obiektu łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania np. we własnym dokumencie,

- w nowej zakładce Lista XYH dodano prostą tabelkę z listą punktów obiektu wraz ze współrzędnymi, łatwą do skopiowania do schowka w celu wykorzystania we własnych dokumentach

 • w oknie drukowania map dodano możliwość ustalenia koloru dla drukowanej metryczki mapy
 • przy wstawianiu tekstu wyrównanego do linii, po kliknięciu w linię, napis wstawia się od razu do równoległy do wskazanej linii (dotąd trzeba było klikać w dwa punkty tej linii),
 • w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty, dodano możliwość ograniczenia obszaru dla siatki krzyży do wybranego wcześniej obiektu powierzchniowego na mapie,
 • na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości dodano (ikonka H|) możliwość uzyskania informacji o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Funkcja wykorzystuje wbudowany w program moduł transformacji wysokości z danymi układów wysokości (np. Kronsztad 60, 86, Amsterdam 55, 2007...). Ponadto jest możliwość zmiany dotychczasowej wysokości na nową lub dodania nowego punktu o tych samych XY i nowej wysokości,
 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w dolnym pasku okna mapy dodana funkcja "Kłódka" umożliwiająca blokadę zmiany skali wyświetlanej mapy przez wpisanie mianownika w pole obok i przez obrót rolką myszki, blokada nie blokuje jednak możliwości zmiany skali przez ikonki z paska powiększania,
 • wprowadzono możliwość umieszczania etykiet dla punktów wysokościowych (z rozporządzenia z 2015 r.) sztucznych wzdłuż wskazanej linii: w wyborze obiektów do kartowania jest dodatkowy obiekt - RTPW02 Punkt wysokościowy sztuczny (etykieta wzdłuż krawędzi obiektu),
 • w funkcji Wstaw opis do punktu (ikonka 11) dodano możliwość umieszczania opisów jako tekst także z odnośnikiem, gdy włączono opisy wielowierszowe np. Nr+H, itp.
 • w legendzie mapy, w dziale Rastry dodano dla wskazanego rastra, w menu pod prawym klawiszem myszki możliwość otwarcia lokalizacji rastra w eksploratorze Windows co ułatwia np. skopiowanie rastra w inną lokalizację. Dodatkowo dla jednego lub wielu zaznaczonych rastrów w legendzie dodano możliwość ich usunięcia z mapy i z dysku,
 • w edytorze mapy obiektowej i w menu pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu, dodano możliwość umieszczania na mapie dodatkowych etykiet obiektów mapy zasadniczej, z zachowaniem ich powiązania z obiektem,
 • w opcjach okna drukowania mapy przy pomocy własnej drukarki wirtualnej PDF dodano możliwość włączenia automatycznego otwierania utworzonego pliku PDF z wydrukowaną do tego formatu mapą,
 • dodanie nowego wariantu etykietowania w kartowaniu edytorem mapy obiektowej (włączane w ikonce "..."-Etykietowanie-Wstaw we wskazanym miejscu) - wskazanie pochylenia tekstu przez kliknięcie w linię, do której tekst ma być równoległy,
 • w dolnym pasku okna mapy, umożliwiono edycję wyświetlanej, bieżącej skali mapy, co pozwala na szybkie ustawienie skali widocznego obszaru mapy,
 • w obliczeniach na mapie dodano moduł Obliczenie punktów po łuku (ze spadkami). Funkcja ta umożliwia obliczanie współrzędnych XYH punktów na łukach kołowych zastępując konieczność korzystania z modułu Obliczanie tras drogowych, w przypadku prostych, pojedynczych łuków,
 • w imporcie plików DXF dodano opcję importu wypełnień obiektów - nowa zakładka Wypełnienia, która umożliwia określenie rodzaju wypełnienia w C-GML odpowiadającego temu które jest w pliku DXF,
 • dla obiektów mapy zasadniczej, posiadających powiązane z nimi etykiety, dodano w menu pod prawym klawiszem myszki: Powiąż z obiektem, opcję wyświetlania istniejących relacji między obiektem a jego etykietą. Ta funkcja ułatwia rozpoznawanie istniejących powiązań między etykietami a ich obiektami,
 • w ikonce "Wyznacz punkty przecięcia 2 warstw" dodaliśmy opcję oznaczenia w bazie danych przecinanych obiektów jednej warstwy przez obiekty drugiej warstwy,
 • w eksportach (np. do DXF/DWG, innej mapy, GIV, itd.) dodano w zakładce Obszar eksportu dla opcji Wybrane godłem/zakresem, możliwość wskazania zakresu przez podanie numeru punktu LG (lewy górny) i PD (prawy dolny),
 • w ikonce "?" gdzie są dostępne opcje zaokrąglania i odwzorowań dodano skrót do zmiany zestawu kodów dla projektu. Dotąd taka zmiana zestawu kodów była dostępna wyłącznie w głównych opcjach programu,
 • w oknach: wstawiania tekstów i szybkiego wstawiania tekstów wprowadzono zapamiętywanie ostatnich ustawień (np. włączonego alternatywnego koloru przekreślenia tekstu),
 • w edytorze napisów (menu Mapa-Edytor napisów) dodano możliwość nadania przekreślenia dla modyfikowanych tekstów,
 • poprawka w obliczeniach na mapie w rzutowaniu punktu na prostą, dotycząca pobierania numeru punktu rzutowanego po kliknięciu myszką na te punkt na mapie,
 • w wydruku mapy do PDF wprowadzono zapis z tłem przezroczystym,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 8.04.2022

Aktualizacja z 30.06.2021

Aby pobrać nową wersję C-GML, należy kliknąć w poniższy link, po pobraniu wyłączyć działającą aplikację

C-GML, odnaleźć w folderze Pobrane program instalacyjny setup_c-gml_2021.exe i uruchomić go:

Instalator C-GML

Poniżej przedstawiamy listę nowych funkcji C-GML:

- w legendzie mapy, w menu po naciśnięciu prawego klawisza myszki na najwyższym poziomie (WARSTWY), dodano opcję Usunięte obiekty. Umożliwia ona wyświetlenie okna z listą wszystkich usuniętych obiektów mapy obiektowej, które zostały zaimportowane z zasobu (posiadały lokalnyId), niezależnie od czasu ich usunięcia. Obiekty są wyświetlane w kolejności usunięcia, widoczne jest ich lokalneId oraz pozostałe atrybuty obiektów. Wybrany usunięty obiekt jest wyróżniony na mapie. Użytkownik może przywrócić dowolny obiekt do stanu sprzed jego usunięcia przez naciśnięcie prawego klawisza myszki na wierszu wybranego obiektu,

- dla budynków oraz obiektów z budynkami trwale związanymi i bloków budynków dodano pod prawym klawiszem myszy możliwość wskazania, które obiekty mają wchodzić w relację ze sobą. Funkcja wywoływana jest po kliknięciu ppm na obiekt, który chcemy powiązać z budynkiem i wyborze opcji "Powiąż z obiektem...". Dodatkowo w tym samym miejscu można włączyć zaznaczenie obiektów ze sobą powiązanych po kliknięciu na obiekt. Opcja ta pozwoli rozwiązać problem powiązań obiektów TZZB i bloków z budynkami, gdy automatyczne tworzenie relacji nie tworzy oczekiwanych powiązań. Jeśli nie skorzystamy z opcji to tak, jak dotychczas, relacje utworzą się automatycznie, o ile obiekty są ze sobą topologicznie powiązane,

- w opcjach programu, zakładka GML, dodano opcję aktywującą tworzenie nowej wersji obiektu przy zmianie geometrii obiektu (np. zmianę współrzędnych punktu załamania obiektu, dodanie nowego punktu). Jest to niezbędne gdy wykonywany jest eksport danych do GML od daty modyfikacji,

- dla importowanych danych GML z systemów GeoInfo i WEGA dodano rozpoznawanie słupów z latarnią. Przy importach GML z GeoInfo - rozpoznawanie właściwych kierunków bram i furtek, oraz odrębne obiekty brama i furtka w edytorze mapy obiektowej, których wybór przy kartowaniu zapewni poprawny eksport do GML dla GeoInfo,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.06.2021: bialski, biłgorajski, buski, m. Częstochowa, m.Gdańsk, giżycki, gołdapski, gnieźnieński, gryficki, jarociński, kartuski, kolbuszkowski, m. Krosno, lidzbarski, lipnowski, mogileński, moniecki, myśliborski, nowodworski, przasnyski, przemyski, radzyński, sieradzki, sierpecki, m. Włocławek, zamojski, zgierski,

- dodano obsługę wyświetlania na mapie rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 5GB,

- w pasku ikon z usługami sieciowymi, w ikonce WMS dodano opcję pobierania ortofotomapy HiRes do bieżącej mapy. Dotąd możliwe było jedynie jej wyświetlanie w trybie online,

- dla funkcji wykorzystującej usługę sieciową ULDK - pobieranie geometrii działek, dodano opcję pobierania i umieszczania na mapie samego numeru działki (bez jej geometrii) w miejscu kliknięcia ma mapie. Funkcja może się przydać do opisu wydłużonych działek - zamiast szukania i kopiowania już istniejących opisów na mapie,

- dodano możliwość eksportu mapy do formatu DWG zgodnego z AutoCAD 2018 z załączonymi rastrami, stylami linii i symbolami,

- w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość wyłączenia uwzględniania zakresu wysokości modelu w rastrze TIFF z NMT. Nie wszystkie NMT mają określony ten zakres i wówczas można go podać samodzielnie w opcjach programu, albo w legendzie pod prawym klawiszem myszki dla wybranego rastra NMT nakazać wyznaczenie automatycznie,

- w opcjach programu, zakładka Mapa dodano możliwość włączenia odwracania jasności kolorów przy czarnym tle mapy,

- w narzędziu Przecięcie obiektów dodano opcję zapisywania przeciętych obiektów jako odrębne obiekty. Stosowane to jest np. do wyznaczenia pasów służebności przesyłu,

- w narzędziu Przesuń dodano możliwość wskazania wektora przesunięcia - przez wciśnięcie w początku wektora i puszczenie lewego klawisza myszki na końcowym punkcie wektora przesunięcia. W efekcie w oknie funkcji Przesunięcie podawane są składowe wektora i można wybrać jeden lub więcej (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia przesuwanie lub przesuwanie z pozostawieniem oryginału,

- w narzędziu Obróć dodano możliwość wskazania początku ramienia obrotu - przez wciśnięcie lewego klawisza myszki w punkcie obrotu, następnie wybiera się obracany obiekt lub grupę obiektów (np. z klawiszem CTRL, lub myszką - prostokątem zakresu, albo dowolnym obszarem: z lewym Alt i lewym klawiszem myszki) obiektów dowolnego typu (punkty, symbole, teksty, obiekty liniowe i powierzchniowe) do przesunięcia. Funkcja umożliwia obracanie z pozostawieniem oryginału lub nie,

- w funkcji rysowania okręgu dodano możliwość wprowadzenia średnicy, obok dotychczasowego promienia,

- w module Podział obiektu (np. działki) linią równoległą odsuniętą wprowadzono uwzględnienie poprawki odwzorowawczej, tak by wyliczona granica miała odległości w terenie zgodne z zadaną odległością projektowaną. Poprawka ta ma znaczenie przy dużych odległościach lub podziałach wielokrotnych,

- dodano opcję wyłączenia pojawiania się okna szukania tekstu na mapie aktywowanego naciśnięciem dowolnego klawisza. Przy wyłączonej opcji pojawiania się tego okna, może ono być aktywowane przez wciśnięcie CTRL-F,

- w oknie RTF na mapie, dla umieszczonej grafiki dodano pod prawym klawiszem myszki możliwość włączenia opływania tekstu,

Aktualizacja z 30.04.2021

- w oknie bazy danych dodano ikonkę umożliwiającą przywrócenie stanu pierwotnego bieżącego obiektu w bazie - np. wycofanie wszystkich zmian atrybutów, geometrii do stanu zgodnego z danymi w GML z ODGiK, taka operacja jest też możliwa dla zaznaczonych obiektów w bieżącej bazie a także we wszystkich bazach (ikonka Menu w oknie bazy danych - Zaznaczone obiekty...),

- w oknie bazy danych dodana ikonka "Zaznaczone obiekty" dodano możliwość odszukania i zaznaczenia obiektów w bieżącej bazie lub we wszystkich bazach, kryterium idMaterialu - czyli numerem materiału w zasobie. Umożliwia to szybkie oznaczenie obiektów z podanego id materiału, w celu np. edycji, kontroli, usunięcia, raportowania, itp.,

- w oknie importu DXF dodano kolumny: kod i atrybuty, które umożliwiają podanie kodu importowanych obiektów i ich atrybutów w bazach danych. Daje to możliwość konwersji mapy wektorowej do obiektowej już na etapie importu DXF. Wprowadzone dane są zapamiętywane co ułatwi w przyszłości import i konwersję DXF z tego samego źródła,

- w oknie wprowadzania danych budynku (EGB_Budynek) atrybut "powierzchnia zabudowy" jest wypełniany automatycznie wartością powierzchni budynku,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 29.03.2021: słubicki, m.Ostrołęka, bartoszycki, strzelecko-drezdenecki, ostrowiecki, żagański

- wprowadzono dostęp do usługi WCS w zakresie NMT - dla bieżącego widoku mapy można pobrać dane NMT w postaci rastra (geoTIFF), podczas pracy na takiej mapie program w dolnym pasku wyświetla na bieżąco wysokość kursora obok XY, kartowane obiekty otrzymują wysokości z modelu. Sam model rastrowy może być ukryty lub wyświetlony w kolorach lub odcieniach szarości z określonym zakresem barw według ustawień w Opcje-Parametry programu-Mapa,

- dodano obsługę wyświetlania na mapie C-GEO rastrów o dużych rozmiarach - powyżej 2GB,

- w menu Mapa-Wstaw podział sekcyjny/siatkę kwadratów jako obiekty dodano możliwość generowania punktów wierzchołków siatki kwadratów o zadanej gęstości w terenie w metrach, w węzłach generowanej siatki umieszczane mogą być symbole siatki krzyży albo dowolne symbole wybrane przez użytkownika. Pozwala to na łatwe otrzymanie siatki punktów o dowolnych wymiarach w celu np. późniejszego tyczenia, obliczeń itd.,

- w oknie importu pliku txt wprowadzono rozpoznawanie znaku rozdzielającego poszczególne kolumny (np. średnik, spacja, tabulator...),

- przy zapisie mapy do pliku CGT (kopia mapy) i projektu CGP (kopia projektu) przenoszone są również dane osób (władających i przedstawicieli) co zapewnia zgodność zbioru danych osób przy kontynuacji aktualizacji mapy zasadniczej na innym stanowisku C-GEO,

- w oknie tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Wpisz wartości atrybutów dla atrybutu "data pomiaru" dodano przypisanie jej zarówno do bazy danych jak i do pola Data pomiaru w tabeli współrzędnych punktów,

- w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość wyświetlania opisów wyłącznie dla punktów zaznaczonych w tabeli współrzędnych,

- w ikonce "11" na mapie wprowadzono możliwość włączenia atrybutu Przesłanianie dla opisów punktó (np. numerów), co poprawia np. czytelność szkicu,

- w oknie drukowania mapy rozszerzono możliwości wykorzystania danych projektu lub pracy w metryce wydruku, a także zwiększono wielkość pola na wpisywanie tekstu opisu wydruku, np. nazwy mapy, albo zmiennych Data, godzina wydruku, Kierownik pracy, id zgłoszenia,

- w legendzie mapy wprowadzono wyróżnienie folderu w którym jest edytowalna warstwa, a także widoczne wyróżnienie edytowalnej warstwy gdy to ona jest podświetlona,

- w oknie eksportu punktów do pliku txt, dodano opcję "jeżeli brak H to eksportuj 0.00",

- w oknie bazy osób (władających, przedstawicieli dla obiektów bazy GESUT) dodano kolumnę Data wprowadzenia informującą o dacie dodania osoby do tej listy,

- w oknie parametrów drukowania i generowania raportu w tabeli współrzędnych dodano opcję zmiany zaokrągleń XYH w raportach z tabeli współrzędnych niezależnie od ustawień głównych tabeli,

- w module podziału obiektu (działki) dodano opcję wyboru warstwy na którą mają trafić nowe obiekty po podziale, które dotąd zawsze trafiały na warstwę dzielonego obiektu (edytowalną),

Aktualizacja z 08.03.2021

- w edytorze mapy obiektowej, w opcjach tego okna, dodano możliwość zmiany domyślnego przypisania relacji GES_PunktoOkreslonejWysokosci między obiektami właz-komora podziemna i obiektami przewód-obudowa przewodu. Niektóre ODGiK (głównie z systemami TurboEwid) wymagają by relacja do punktu wysokościowego była w obiekce GES_UrzadzenieTechniczneZwiazanezSiecia - właz i podobnie dla punktów wyskościowych obiektów GES_ObudowaPrzewodu i GES_Przewod...,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 05.03.2021: bieszczadzki, grodziski, poddębicki, włoszczowski, wschowski, radomszczański, m.st. Warszawa (BDSOG),

- rozszerzenie funkcji "Przecięcie obiektem otwartym" - obecnie można przecinać warstwę także obiektem powierzchniowym, lub zamiast przecinania, wyznaczyć (zaznaczyć w bazie danych) obiekty wskazanej warstwy przecinane przez wybrany na mapie obiekt liniowy/powierzchniowy,

- w oknie bazy danych, po zaznaczaniu określonym kryterium (np. datą modyfikacji) obiektów we wszystkich bazach (ikonka Zaznaczanie), dodano możliwość zmiany kolorów lub stylów+grubości zaznaczonych obiektów (w menu okna bazy danych - Zaznaczone obiekty). Tą funkcję można zastosować np. do wykonania mapy porównania z terenem. By zmienić grubość linii dla obiektów mających przypisany domyślny styl linii z warstwy (czyli np. jak to jest na warstwie GES_PrzewodElektroenergetyczny), należy zmienić jednocześnie styl linii, np. na ciągły - by linie zaznaczone nie miały już przypisanego stylu domyślnego,

- zmodyfikowano wyświetlanie przeciętego obiektu liniowego (ikonka Przetnij obiekt otwarty) - teraz po przecięciu obiektu jako główny wybrany (czarne kwadraty na punkach załamania) pokazywany jest obiekt, który po przecięciu jest nowy (czyli ten, który nie jest kontynuacją przecinanego obiektu),

- w funkcji Pomiary i obliczenia na mapie, w module obliczania spadków, dodano możliwość obliczania wysokości punktów z uwzględnieniem spadku poprzecznego: jeśli dane są punkty osi, oraz spadek poprzeczny (na lewo, albo na prawo od osi), można wyznaczyć wysokości wskazywanych punktów położonych obok osi,

- w pasku ikon Usługi sieciowe, w funkcji KI - Krajowe Integracje wprowadzono wyświetlanie kolejnego serwisu WMS GUGiK: Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W kolejnym narzędziu tego paska ikon: Informacje o PZP, można przeglądać dodatkowe informacje o planie, jeśli gmina je udostępnia (może to być np. link do treści planu, legenda objaśniająca oznaczenia planu, itp.),

- po wybraniu tekstu na mapie i wciśnięciu Enter wywoływane jest okno szybkiej edycji tekstów i jeśli aktywna jest w nim funkcja "Wstawiaj do edycji kliknięty tekst na mapie", wówczas wskazany na mapie tekst natychmiast jest gotowy do edycji,

- w edytorze napisów (menu Mapa) dodano możliwość sortowania tekstów po dacie utworzenia i wyświetlanie tej daty - przydatne przy sporządzaniu mapy porównania z terenem,

- dodany skrót do przełączania tła mapy - CTRL-M

- poprawka dotycząca poprawnego położenia odnośnika dla tekstów wielowierszowych po zmianie ich wysokości,

- poprawka uwzględniania niewidocznych odcinków obiektów przy kopiowaniu całej warstwy w funkcji Legendy,

- poprawka skalowania tekstów RTF eksportowanych do DXF - po eksporcie ich rozmiar jest bardziej zbliżony do C-GEO,

Aktualizacja z 10.02.2021

- aktualizacja danych terytorialnych - (np. nowe miasta: Kamieniec Ząbkowicki, Solec nad Wisłą...), nowe miejscowości, na podstawie aktualnie dostępnych danych z GUS i GUGiK,

- w Opcje-Parametry programu, zakładka Mapa cd, dodano opcję: "modyfikuj powiązane obiekty przy przenoszeniu do historii" - funkcja ta zmienia geometrię obiektów powiązanych z przenoszonym obiektem do historii (np. jeżeli obiekt punktowy przejmie historię innego obiektu punktowego to wszystkie obiekty związane z poprzednim punktem będą powiązane z nowym punktem),

- w funkcji eksportu (Plik-Eksport-Plik rastrowy) mapy do pliku rastrowego z georeferencję (GEO/TFW/geoTFF) wprowadzono obsługę eksportu map zawierających dane wektorowe i rastry o dużej pojemności, przy ustawieniu wysokich parametrów (np. 600 dpi, 256 kolorów) i większych obszarów niż dotąd, np. sekcja mapy 1:500,

- dodana możliwość umieszczania czołówek w nawiasach - przydatne np. do szkiców związanych z podziałem działek,

- w opcjach programu - Parametry programu-zakładka Mapa dodano możliwość wyboru koloru dla odnośnika tekstu (czarny, w kolorze napisu, w kolorze warstwy, bieżący),

- poprawka zmiany stylu linii, koloru, grubości linii dla folderów warstw ułatwiająca zmiany wybranych atrybutów,

Aktualizacja z 31.12.2020

- w funkcji bezpośredniego zapisu mapy do pliku PDF w oknie drukowania mapy dodano możliwość przyjęcia ustawień drukowania ustalonych dla drukarki fizycznej, co umożliwia np. wydruk do PDF w takim samym formacie jak ustawiony w tej drukarce. Dzięki temu możliwy jest późniejszy wydruk tego samego obszaru zapisanego w PDF. W funkcji zapisu do PDF 

- dodano także zapis metryczki mapy (skala, data, opis projektu), możliwy jest także zapis do PDF widocznej mapy w tle (pod warunkiem że ma intensywność 100%).
- w oknie podglądu wydruku mapy dodano opcje zapamiętywania rozmiaru i położenia tego okna, a także czy okno podglądu po wywołaniu ma zawierać widok całej mapy (często w bardzo małej skali), czy widok powiększony do wielkości formatu wydruku - np. A4 dla aktualnej lokalizacji mapy,
- dla wybranego na mapie tekstu dodano skrót klawiszowy CTRL-D, który tworzy dla tekstu dynamiczny odnośnik (jeśli jest włączona opcja "dynamiczne odnośniki w Parametrach programu- zakładka Mapa cd.),
- poprawka wielkości tekstu metryki drukowanej mapy do PDF.
- poprawka eksportu do GML danych karto dla obiektów K1 (jeśli takie występują),
- poprawka związana z importem ewentualnych znaków specjalnych w danych władających i przedstawicieli,

Aktualizacja z 30.11.2020

- w bazie osób (Władających i Przedstawicieli GESUT) dodano atrybut Powiat powiązany z lokalizacją projektu (TERYT). Ułatwia to podczas edycji obiektów GESUT, wybór właściwej osoby dla danego powiatu z listy wszystkich dostępnych. Wybór niewłaściwego podmiotu może być powodem negatywnej weryfikacji GML, a powiązanie powiatu z danymi osób zabezpiecza przed wyborem niewłaściwego podmiotu. Podczas importu pliku GML nowe osoby tam występujące są obecnie automatycznie przypisywane do powiatu wybranego w bieżącym projekcie. Natomiast dla osób wcześniej wprowadzonych, zalecamy samodzielne przypisanie właściwego powiatu. Aby korzystać z wyboru powiatu, powinno się włączyć filtrowanie po atrybucie Powiat w oknie bazy osób (menu Narzędzia-Baza osób),
- poprawka importu niektórych typów geometrii obiektów z łukami i enklawami,
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.11.2020: suwalski, działdowski, węgorzewski,
- w oknie drukowania mapy dodano możliwość bezpośredniego zapisu mapy do pliku PDF, z pominięciem posiadających różne ograniczenia sterowników wirtualnych drukarek PDF (np. Microsoft PrintToPDF, PDFCreator, itp.). Dzięki temu możliwe jest tworzenie plików PDF w nawet bardzo dużych formatach (A0, wstęgach 600x3000 mm, itd.) zawierających zarówno treść rastrową jak i wektorową, bez utraty jakości i skali,

- do okna szybkiego wstawiania tekstu na mapie dodano funkcję przekreślenia i włączenia alternatywnego koloru przekreślenia,

- na mapie wprowadzono pierwszeństwo wyboru napisów przed innymi obiektami na ich tle, które działa przy włączonej opcji "Wybieranie obiektów zamkniętych jak liniowych (klikając w obrys)",

- wprowadzono rozpoznawanie zmiany wersji BIOS w kontekście rejestracji licencji C-GML. Dotąd był konieczny kontakt serwisem Softline po aktualizacji BIOS komputera, obecnie użytkownik może już samodzielnie potwierdzić aktualizację licencji w C-GML i kontynuować pracę,
- na mapie wprowadzono dynamiczne odnośniki, których punkt początku podkreślenia jest zależny od bieżącego położenia tekstu względem punktu do którego się odnosi,
- przy imporcie DXF dodano możliwość wyboru modelu jeśli jest ich więcej zapisanych w DXF do importu na mapę C-GML,
- w Tabeli współrzędnych menu Tabela-Zaznaczone punkty - Translacja, dla translacji wysokości dodano opcję zmiany danych rzędnych góry/dołu dla obiektów mapy zasadniczej: BDZ_PunkOOkreslonejWysokosci i GES_PunktOOkreslonejWysokosci, dzięki temu jednocześnie aktualizowane są dane        tych obiektów niezbędne dla aktualizacji PZGiK,
- przebudowano funkcje przyciągania (snapowania), tak by umożliwić przyciąganie np. do przecięć linii z wyłączeniem przyciągania np. do linii,
- w funkcjach paska serwisów sieciowych, ikonka WMS dodano możliwość szybkiego włączenia wyświetlania danych BDOT10k i także opcję ich pobrania na mapę,

 

Aktualizacja z 10.09.2020

- zabezpieczenie przed ponownym importem pliku GML w celu zapobieżenia powstawania kolejnych kopii importowanych obiektów,
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 9.09.2020: iławski, m. Toruń, myśliborski, łęczyński, m. Poznań, kętrzyński, szydłowiecki, łobeski, m. Sopot

- przy kartowaniu punktów granicznych w edytorze mapy obiektowej, wprowadzone atrybuty (STB, RZG, BPP...) są automatycznie przypisywane do odpowiednich kolumn tabeli współrzędnych

- w informacji o punkcie/obiekcie dodano odczyt powierzchni ewidencyjnej i grupy rejestrowej działki położonej we wskazanym miejscu, dane te umieszczane są także w bazie pobranych geometrii działek ewidencyjnych z usługi ULDK,

- w usłudze KIEG (krajowej integracji ewidencji gruntów) wyświetlającej przez WMS działki i budynki dodano także wyświetlanie konturów użytków gruntowych (działa to w tych lokalizacjach gdzie ODGiK udostępniają takie dane),
- w funkcji generowania szkicu orientacyjnego dodano możliwość wyboru źródła danych - BDOT10k - dane te są dostępne bezpłatnie na podstawie aktualnej ustawy PGiK (podobnie zresztą jak ortofotomapa i granice działek ewidencyjnych z identyfikatorami),
- w opcjach programu dodano możliwość ustawienia większych przekątnych monitorów (32 i powyżej 48 cali),
- w oknie eksportu do DXF dla rastrów i obrazów osadzonych na mapie dodano możliwość wyłączenia ramek wokół nich,
- w obliczeniu na mapie "Podział odcinka" dodano opcję wyłączenia liczenia wysokości nowych punktów,
- poprawka dotycząca automatycznych relacji do niektórych obiektów sieci GESUT,
- zapamiętywanie wielkości i położenia okna RTF na mapie - nowa opcja w menu tego okna

Aktualizacja z 12.06.2020

 w oknie wprowadzania danych osób (władający, przedstawiciele) dodano możliwość importu danych z formatu TXT i CSV, gdzie użytkownik może określić jakie dane zawierają poszczególne kolumny w importowanym pliku. Funkcja ta jest przydatna gdy z ODGiK można otrzymać listę np. podmiotów zarządzających infrastrukturą sieci uzbrojenia terenu. Wtedy nie trzeba już samodzielnie, od nowa wprowadzać każdej osoby, ale korzystać z jednolitego słownika, co oszczędza czas i uniemożliwia popełnienie błędów,

- zmiana mechanizmu walidacji plików GML na taki, który nie wymaga już dostępu do Internetu w czasie walidacji,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 22.05.2020: inowrocławski, limanowski, nidzicki

- wprowadzono możliwość zarządzania wyłączaniem licencji (menu Opcje-Parametry programu, zakładka Licencja).

 dodano możliwość ukrywania linii - działa dla wybranego obiektu na edytowalnej warstwie, przy wciśniętym klawiszu Lewy Alt i po kliknięciu w odcinek obiektu. Ukrywanie odcinków jest przydatne przy tworzeniu mapy zasadniczej - w miejscach segmentacji obiektów powierzchniowych (np. w miejscu zmiany nawierzchni jezdni),

w funkcji umożliwiającej import notatek z aplikacji D-GEO dla Android (ikona na mapie z logo D-GEO), można importować notatki powiązane z różnymi typami geometrii: punkt, okrąg, linia, powierzchnia, mały i duży krzyżyk (skreślenia), obiekty te w zależności od ich kolorów, są umieszczane na odrębnych warstwach notatek. Ponadto lista notatek do importu zawiera teraz także datę ich wygenerowania, co ułatwia identyfikację czasu ich wykonania. Same notatki w aktualnej aplikacji D-GEO mogą być teraz edytowane i usuwane,

 w funkcji wyszukiwania działek (usługa sieciowa) dodano możliwość centrowania mapy na wyszukanej działce,

- opcja autonumeracji punktów na mapie została rozszerzona o nadawanie numerów punktom, które już istniały na mapie i miały dotąd numery z @ - np. numerom obiektów z pliku DXF, które będą stanowić elementy nowego obiektu,

- poprawki importów i eksportów do DXF

Aktualizacja z 27.03.2020

w funkcji importu różnicowego GML dodano możliwość aktualizacji dat obiektów utworzonych i modyfikowanych przez operatora C-GML, tak by dostosować je do dat aktualnych stanów obiektów z importu różnicowego,
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 20.03.2020,
- poprawki niezbęde do wymiany w GML,
udostępniono nową, bezpłatną aplikację dla Android - D-Geo v2 umożliwiającą między innymi sporządzanie mapy wywiadu terenowego w oparciu o przesłane mapy z C-GML. Po oznaczeniu w terenie obiektów (nowych, zmienionych, usuniętych), ich dane są zdalnie przesyłane z powrotem na mapę C-GML, co umożliwia sporządzenie mapy wywiadu w formie elektronicznej i prostszą aktualizację mapy obiektowej,
w pasku "Usługi sieciowe" dodano funkcję "Informacje o planie zagospodarowania" umożliwiającą wyświetlenie dodatkowych informacji związanych z obowiązującym na wskazanym myszką obszarze (treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, legendę objaśniającą symbole MPZP), funkcja ta wyświetla takie dane tylko na obszarze planów, które te dane udostępniają,
w oknie edycji umieszczonego na mapie szkicu orientacyjnego dodano możliwość skopiowania i wklejenia ze schowka Windows obrazu, umożliwia to np. umieszczenie szkicu orientacyjnego w innych aplikacjach (np. MS Word), albo umieszczenie innych obrazów w tym oknie. Funkcja ta jest też dostępna w oknie osadzania obrazów w C-GML (ikonka Wstaw grafikę),
w tabeli współrzędnych, w funkcji drukowania i raportu dodano możliwość wyłączenia umieszczania wysokości dla punktów bez kodu (lub z kodem innym niż kod punktów wysokościowych), a także ustalenia zasad zaokrąglania wysokości w zależności od wartości kodów kartograficznych (np. dla punktów wysokościowych naturalnych, sztucznych, punktów GESUT),
- w oknie eksportu współrzędnych do pliku tekstowego dodano możliwość ustalenia zasada zaokrąglania wysokości w zależności od wartości kodów kartograficznych (np. dla punktów wysokościowych naturalnych, sztucznych, punktów o określonej wysokości sieci GESUT),
- w Obliczeniach na mapie, w funkcji Spadki dodano możliwość wyświetlania wartości spadku jako stosunek długości boków, np. 1:1.5,
- poprawka eksportu do DXF niektórych typów linii rysowanych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a także poprawka eksportu tekstów do DXF - szerokość liter taka jak ustawiona w opcjach C-GML,
- poprawka usuwania warstw poprzez funkcję w legendzie (Usuń puste warstwy), zawierających umieszczone na nich obrazy (z ikonki na mapie Wstaw grafikę), po poprawce takie warstwy nie są już usuwane

Zmiany w dodatkowym module Import danych EGiB GML/SWDE
- na wydruku kartoteki budynku (wersja "poszerzona") dodany wydruk informacji "czy budynek jest wiatą" oraz "budynek gotowy na szybki internet"
- dodana możliwość ustawienia liczby miejsc po kropce dla współrzędnych w wykazach punktów granicznych - opcja na pasku ikon nad podglądem wykazu wywołanego ikonką "XY",
- dodany nowy formularz WZDE dla działki zawierający dane właścicieli i władających (wzde_dz_z_wlascicielami_i_wladajacymi)
- dodana opcja generowania wydruku "Wyrys i wypis" (funkcja w menu pod ikonką "?" na pasku ikon nad podglądem wypisu),
- w raporcie WZDE dla działek dodane opcje "działki występujące w pliku z danymi dla stanu nowego" oraz "nie generuj WZDE jeśli użytki i powierzchnie w stanie nowym są takie same jak w stanie dotychczasowym"
- dodana nowa opcja analizy danych "Położenie budynków względem użytków"
- w protokole przyjęcia granic dodane nowe pola do automatycznego uzupełnienia ([akt_woj], [akt_pow] ....)
- dodana "szybka ścieżka" do generowania protokołu przyjęcia granic: ustawiamy się na liście działek na działce głównej i:
- Ctrl O - usuniecie zaznaczeń działek
- Ctrl S - zaznaczenie sąsiednich działek
- Ctrl P - wywołanie okna protokółu
- Enter - wywołanie okna podglądu protokołu

31-01-2020

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.01.2020
YouTube mmm- wprowadzono obsługę importu plików różnicowych GML, czyli zasilenie nowymi danymi mapy zasadniczej utworzonej z pierwotnego importu GML. Aktualizacja mapy następuje po załadowaniu nowego GML z PODGiK zawierającego informacje o zmianach (nowych, zmodyfikowanych i usuniętych obiektach), które zaszły od czasu pierwszego utworzenia roboczej bazy danych z GML wyjściowego,
YouTube mmm- dodano funkcję przyciągania (snapowania) do początku/środka/końca linii,
YouTube mmm- w legendzie wprowadzono możliwość dodania nowej warstwy z przejęciem wszystkich atrybutów aktualnie podświetlonej warstwy (prawy klawisz myszki na wybranej warstwie - Dodaj warstwę),
YouTube mmm YouTube mmm - na mapie po wybraniu obiektu i wciśnięciu ikonki Zmień wypełnienie lub Zmień styl linii, odczytywane są atrybuty wybranego obiektu, po wskazaniu innego obiektu i wciśnięciu "Zastosuj" w oknie atrybutów, wybrany obiekt przejmuje atrybuty poprzedniego,
YouTube mmm - w funkcjach przyciągania (snapowania) dodano możliwość włączenia trybu przejmowania punktów obiektu o wspólnej granicy - przydatne np. przy tworzeniu obiektów typu krawężnik przy krawędzi jezdni - gdzie punkty obu obiektów są wspólne na dłuższych odcinkach,
YouTube mmm - w funkcji Właściwości w oknie Legendy (prawy klawisz myszki na poziomie Warstwy, folderu, lub konkretnej warstwy) dodano odrębną statystykę liczby obiektów otwartych i obiektów powierzchniowych,
- na mapie dodano możliwość wybierania obiektów wewnątrz wskazanego obszaru - wnętrza obiektu - prawy klawisz myszki - Wybierz obiekty wewnątrz,
- w funkcji pobierania granic działek z usługi ULDK dodano centrowanie do ostatnio pobranej działki,
- dodano skróty klawiszowe: Shift F3 - włącza/wyłącza okno obliczeń na mapie, Shift F2 - włącza/wyłącza okno legendy
- podczas przenoszenia na inną warstwę tekstu z odnośnikiem wprowadzono także przenoszenie odnośnika
- poprawka odświeżania mapy przy dodawaniu, edycji, usuwaniu obiektów w niektórych przypadkach,
- poprawka generowania czołówek do wielu zaznaczonych obiektów,
- poprawki: oznaczenia typu gleby, dołączania klasoużytków. niektórych geometrii złożonych z enklawami,
- poprawka włączająca przenoszene odnośników łącznie z tekstem
- poprawki różnych błędów zgłoszonych przez użytkowników,

30-10-2019

udoskonalono algorytm automatycznego budowania relacji między obiektami a punktami wysokościowymi dla różnych obiektów opartych o te same punkty wysokościowe. Program tworzy relacje zawsze do właściwego obiektu (np. dla punktu wysokościowego na wspólnym punkcie załamania obiektów krawężnika i jezdni, powstanie relacja między krawężnikiem
a punktem wysokościowym),
- poprawka automatycznego tworzenia relacji budynku w budowie z tarasem, nawisem,
- rozwiązanie problemu z eksportem GML do Ewmapy gdy ogranicza się zakres eksportu datą modyfikacji - wówczas w oknie eksportu należy włączyć opcję "nie wysyłaj referencji do brakujących obiektów",
- poprawka dotycząca zgodności czasu w nowych obiektach EGiB,
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 30.10.2019,
- w funkcjach "Kopiuj dane z obiektu..." i "Przenieś historię obiektu z..." dostępnych pod prawym klawiszem myszki dla wybranego obiektu wprowadzono filtrowanie listy obiektów do zakresu okna mapy, dzięki temu użytkownik może łatwiej wskazać obiekt źródłowy (np. przewód projektowany, którego dane mają zostać przeniesione do pomierzonego już przewodu),
- w menu Mapa - Przecięcie warstw uwzględniane są także enklawy w przecinanych obiektach (funkcja przydatna np. przy przecinaniu klasoużytków z działkami),
- w funkcji Przecięcie obiektów (ikonka na mapie) dodano możliwość wycinania enklawy, jeśli jeden z obiektów zawiera się wewnątrz drugiego,
- w funkcji Wstaw punkt dodano możliwość pobrania interpolowanej wysokości punktu
z Numerycznego Modelu Terenu Polski udostępnianego przez GUGiK jako usługa sieciowa, odczytana wysokość jest zapisywana jako H wskazanego punktu na mapie,
- w oknie edycji punktu dodano ikonkę umożliwiającą pobranie wysokości punktów obiektu
z serwisu sieciowego udostępniającego NMT kraju.
- w oknie edycji punktu i w oknie edytora obiektu dodano ikonkę umożliwiającą pobranie wysokości punktów obiektu które tych wysokości nie miały, z serwisu sieciowego udostępniającego NMT kraju. Funkcja ta umożliwia np. uzupełnienie wysokości dla punktów
o znanych XY i wygenerowanie przekrojów pionowych, NMT terenu, powierzchni 3D. Linki do filmów: Film1, Film2,
- zaktualizowano adresy serwisów WMS, dodano nowe - np. Cieniowanie na podstawie NMT kraju (ISOK),
- do paska ikon "Usługi sieciowe" dodano kolejną funkcję związaną z usługą ULDK (usługa lokalizacji danych katastralnych), udostępnioną przez GUGiK na początku czerwca 2019 r.: Wyszukiwanie działki na podstawie wprowadzonej nazwy obrębu (z wbudowanego w C-GEO słownika zawierającego listę obrębów w Polsce) i numeru działki. Jeżeli dane nie są jednoznaczne (np. jest więcej obrębów o podanej nazwie, arkuszy lub więcej działek
o podanym numerze), program wyświetla listę znalezionych działek z informacją o ich położeniu (TERYT, powiat, gmina, obręb, arkusz). Po wskazaniu właściwej działki z listy można umieścić jej geometrię na mapie. Funkcja ta zdecydowanie upraszcza odszukanie lokalizacji np. inwestycji, otoczenia pracy geodezyjnej, itd.
- wprowadzono mechanizm obliczania w locie powierzchni 3D (matematycznej
i z uwzględnieniem redukcji odwzorowawczych) dla obiektów powierzchniowych opartych
o punkty ze współrzędnymi XYH. Algorytm tego obliczenia bazuje na automatycznym generowaniu modelu TIN (siatki trójkątów) i jest wykorzystany w różnych funkcjach programu: w oknie informacji o wybranym obiekcie (prawy klawisz myszki lub CTRL-I - Informacja),
w raporcie o obiekcie generowanym w edytorze obiektów (funkcja "Co drukować"), w oknie bazy danych dla obiektów (funkcja obliczania powierzchni obiektów dla wszystkich obiektów), a także w raporcie z właściwości warstw w Legendzie (statystyka warstw zawierająca np. liczbę obiektów, sumę ich długości, powierzchnie płaskie i przestrzenne). Funkcja liczenia powierzchni 3D przydatna jest np. do określenia powierzchni zasiewu, koszenia, umocnień skarp, itp.
- w legendzie dodano ikonki ułatwiające dostęp do funkcji wyłączania zaznaczenia obiektów
w różnych bazach, funkcja ta jest często stosowana po wykonaniu walidacji obiektów mapy zasadniczej. Ponadto dodano ikonkę wywołania walidacji GML generowanego z bieżącej mapy obiektowej oraz ikonkę odświeżenia stanu legendy,
- w edytorze obiektów dodano możliwość podświetlenia wybranego punktu edytowanego obiektu na mapie numerycznej (ikonka i skrót CTRL-M) w celu ułatwienia jego lokalizacji na obszarze mapy,
- w oknie bazy danych dla budynków (EGB_Budynek) dodano raport Wykaz Zmian Danych Ewidencyjnych Budynku - plik o nazwie WZDEbud2_4 - raport zawiera raport danych budynku,
- w funkcji "Pomiary i obliczenia na mapie" dla modułu Spadki dodano opcję liczenia spadku
w stopniach (dotąd były % i %%),
- udoskonalono sposób wyświetlania i drukowania stylów linii na granicach różnych obiektów o wspólnych krawędziach, tak aby zachowywać hierarchię przesłaniania obiektów mapy zasadniczej: np. linia przerywana znajdująca się wyżej w hierarchii, przesłania linię znajdującą się niżej w hierarchii znaków kartograficznych. Dzięki tej zmianie linie przerywane nie nakładają się na siebie nieprawidłowo, zmniejszając czytelność rysunku mapy,
- dodano opcję wyłączenia przesłaniania przez linie przerywane, aby ułatwić wyświetlanie map z importu np. DXF - opcja w menu Parametry programu/Mapa:
- w funkcji "Tekstowy kreator obiektów" do kartowania obiektów przez podanie ciągu numerów punktów załamań np. w postaci zapisu: "1 3 5-10 15-19", włączono wywołanie okna wprowadzania atrybutów obiektu, co umożliwi przyspieszenie tworzenia obiektów mapy zasadniczej. Żeby prawidłowo skorzystać z tej funkcji, należy wcześniej otworzyć okno edytora mapy obiektowej, odnaleźć właściwy obiekt do skartowania, a następnie włączyć tekstowy kreator obiektów,
- dodano zamianę łuków i okręgów na łamane: dla wybranego łuku/okręgu - funkcja pod prawym klawiszem myszki: Obiekt/Zamień na łamaną lub /Zamień na łamaną 3pkt - (drugi wariant dla łuków),
- aktualizacja obrębów bazy TERYT w programie (usunięcie drobnych błędów),

13-06-2019

- dla wybranego, nowo utworzonego obiektu dodano możliwość przypisania historii ze wskazanego obiektu, który został zaimportowany z PZGiK. Funkcja jest dostępna pod prawym klawiszem myszki ("Przenieś historię") po wybraniu nowoutworzonego obiektu - wyświetla się wtedy lista obiektów, z której należy wybrać ten, którego historia ma zostać przeniesiona. Należy z niej korzystać np. gdy pomierzono i skartowano budynek, który dotąd istniał jako budynek projektowany, reprezentowany jako symbol budynku (centroid). Inny przypadek wykorzystania to przypisanie historii z obiektu GESUT projektowanego do obiektu z pomiaru. Po wykonaniu tej operacji, obiekt z którego pobrano dane, jest usuwany i trafia do archiwum, a w bazie danych jego identyfikator i atrybuty (te które się nie zmieniły w nowej wersji) są przypisane do nowego obiektu, który przejmuje w ten sposób historię usuniętej wersji obiektu,
- dodano brakujący w rozporządzeniu w sprawie mapy zasadniczej kod EGBI17 dla innego obiektu trwale związanego z budynkiem, co umożliwi odczyt i zapis tych obiektów w programie i w GML. Taki typ obiektu umożliwia między innymi rejestrację wiaty z EGiB o powierzchni <50m2.
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 10.06.1019
- nowy pasek ikon - Usługi sieciowe, zawierający pakiet różnych narzędzi (między innymi do wyświetlania geometrii działek z usługi ULDK, łączenie z portalem geodety, itd.), więcej informacji na temat funkcjonalności tego paska jest w tym dokumencie,
- wprowadzono nową możliwość wybierania obiektów na mapie - przez wskazanie krawędzi obiektu. Funkcja ta jest włączana w opcjach programu (Parametry programu- zakładka Mapa - "wybieranie obiektów zamkniętych tak jak liniowych..."). Korzystanie z tej opcji przyspiesza wybieranie obiektów i tekstów, gdy na danym obszarze umieszczonych jest kilka obiektów powierzchniowych, dotąd trzeba było wybierać obiekt zawsze z wyświetlanej listy, która teraz pojawia się tylko gdy w pobliżu kliknięcia jest więcej krawędzi. Funkcja rozpoznaje też odległość kliknięcia od krawędzi, więc aby wybrać obiekt powierzchniowy najlepiej kliknąć we wnętrzu obiektu, ale blisko jego krawędzi,
- w edytorze mapy obiektowej dodano ikonkę podpowiedzi dotyczącej wybranego obiektu do kartowania - wyświetlany jest obraz znaku kartograficznego z rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej, a także wyciąg z treści właściwych rozporządzeń (EGiB, GESUT, BDOT500), istotny dla danego obiektu,
- w funkcji wycinania fragmentu mapy (ikonka nożyczek na pasku Obliczenia), dodano opcję niezamykania obiektów powierzchniowych na krawędziach cięcia. Powoduje to zmianę ich typu geometrii na liniową z powierzchniowej,
- w informacji o obiekcie zmodyfikowano wyświetlanie lokalizacji obiektu (województwo, powiat, gmina, działka) tak by te dane pokazywały się zawsze poprawnie, niezależnie od specyfiki usług sieciowych w danym powiecie,
- dodana obsługa serwisów WMS działających po protokole https oraz dodana obsługa przekierowań,
- dla wybranego obiektu po naciśnięciu prawego klawisza myszki dodano możliwość pobrania atrybutów z innego obiektu wskazanego w oknie tabeli atrybutów. Funkcja ta jest przydatna do przypisywania wspólnych atrybutów jednych obiektów innym obiektom,
- rozbudowano treść generowanej dla mapy legendy - czyli listy objaśniającej występujące na mapie obiekty: symbole, typy linii, itd. . Dodano nowe elementy: kolory warstw i style wypełnień obiektów (z właściwości warstw),
- dodano nowe ikonki do palety Przyciąganie umożliwiające włączenie przedłużania równolegle/prostopadle tworzonych lub istniejących obiektów (po wybraniu obiektu i wciśnięciu klawisza Alt) w celu np. doprowadzenia przewodu do krawędzi budynku,
- dodano opcję autonumeracji w ikonce na mapie z obliczeniem "Rzutowanie punktu na prostą",
- poprawka wyświetlania rastra z tła mapy,
- w funkcji na mapie (ikonka) szybkiego wstawiania tekstów dodano możliwość dodawania do tekstu "wąsów" – co ułatwi umieszczanie na mapie czołówek przez wpisanie wartości z klawiatury,
- inne zmiany w narzędziach mapowych ułatwiające tworzenie mapy,

05-03-2019

- wprowadzono obsługę obiektów liniowych i powierzchniowych składających się z różnych rodzajów geometrii (łamane+łuki) zarówno w zakresie importu z GML, edycji, tworzenia nowych obiektów jak i eksportu do GML,

- wprowadzono automatyczne generowanie referencji do obiektów trwale związanych z budynkiem, także wtedy gdy są one z nim związane tylko pośrednio (np. podpora w obszarze tarasu, gdy tylko taras jest geometrycznie jest związany z budynkiem),

- w procesie importu GML dodano możliwość importu wyłącznie obiektów Karto. Oznacza to w rzeczywistości utworzenie mapy wektorowej, z pominięciem ewentualnie występujących w GML atrybutów obiektów. Funkcjonalność ta może być stosowana, jeśli organ wydający GML zapisał w nim wyłącznie treść mapy wektorowej, np. w wyniku zamówienia zbioru danych 13.2 (Mapa zasadnicza w postaci wektorowej) lub 10.3 (Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej). W przypadku gdy GML zawiera kompletne dane mapy obiektowej, nie zalecany jest import wyłącznie obiektów Karto,

- poprawka walidacji w zakresie interpretacji wartości atrybutu "rodzajsieci" w obiekcie GES_Obudowa (kanał technologiczny),

- poprawki niezbędne do wymiany danych w GML,

- na mapie dodano możliwość zamiany fragmentu wybranego obiektu na łuk: wciśnięty lewy klawisz Alt i kliknięcie myszką na punkt który ma być wierzchołkiem łuku powoduje zamianę dwóch sąsiednich odcinków na łuk, 

- dodano nową funkcję na mapie (pasek ikon Obliczenia) - łączenie sąsiadujących obiektów powierzchniowych - umożliwia to łączenie dwóch lub więcej wybranych na mapie (np przez klawisz Ctrl i kliknięcie myszką) obiektów powierzchniowych w jeden - opcja jest przydatna np. przy łączeniu sąsiednich konturów użytków gruntowych,

- w funkcji na mapie: Przecięcie obiektów dodano możliwość wyboru atrybuty którego obiektu zostaną przypisane nowemu obiektowi będącemu wynikiem przecięcia,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów które zarejestrowały swoje bazy danych do 4.03.1019: jeleniogórski, wielicki, Gdynia, strzyżowski, pucki, mielecki, tarnowski, rawicki, sieradzki, Bielsko-Biała, wołomiński, łaski, Jastrzębie Zdrój, Ostrołęka, augustowski, łomżyński, wałbrzyski, bydgoski, niżański, milicki

21-01-2019

- Drobne poprawki niezbędne do importu, edycji i eksportu danych mapy zasadniczej w GML

21-12-2018

- przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,

- w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia np. wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane przez operatora programu,
- w oknie Edytora mapy zasadniczej, funkcja - Domyślne wartości - dodano możliwość definiowania domyślnych wartości kolejnych atrybutów: IdUzgodnienia, IdMaterialu, Przedstawiciel, Wladajacy. Przeniesiono sekcję atrybutów dla GeoInfo do odrębnej zakładki,
- wprowadzono import klasoużytków zapisanych jako KR_ObiektKarto w GML,
- wprowadzono opcję eksportu do odrębnych plików GML zgodnie z podziałem na poszczególne bazy, a także możliwość pominięcia kontroli etykiet przy eksporcie do GML,
- w oknie eksportu do GML dodano możliwość zwiększenia dokładności eksportowanych współrzędnych do 8 miejsc po przecinku (przydatne przy eksporcie GML dla EWMAPA),
- wprowadzono mechanizm automatycznej stylizacji obiektów mapy zasadniczej po modyfikacji ich atrybutów w bazach danych (np. po zmianie atrybutu istnienie=projektowany na istniejacy, oraz zmianie kodu budynku projektowanego na istniejący, skutkuje zmianą stylu linii na zgodny z nowymi wartościami atrybutów),
- dodano wielokrotne wiązanie budynku do dzialek (dzialkaZabudowanaBudynkiem) jeśli budynek jest położony na kilku dzialkach,
- przy eksporcie dodano zaokrąglanie powierzchni zabudowy dla budynków do pełnych metrów, a także ułatwiono możliwość wyboru bazy do eksportu,
- zmieniono sposób stylizacji linii typu: budynek w budowie, wiata, taras, itd. tak aby nie miał znaczenia kierunek rysowania obiektów - teraz styl linii zawsze jest wyświetlany właściwie,
- wprowadzono obsługę importu najnowszych wersji plików DWG - do formatu AutoCAD2018 włącznie,
- modyfikacja funkcji Przycięcie mapy - wycinanie wyłącznie obiektów aktualnie widocznych na mapie, dzięki temu można np. wyciąć enklawę w widocznej działce z pominięciem innych obiektów istniejących na wycinanym obszarze, np. przewodów, które zostały wyłączone z widoczności,
- poprawka importu i eksportu w budynku atrybutu informacjaDotyczacaCzesciBudynku , gdy jest on uzupełniony wartością specjalną voidable,
- poprawka relacji komory i wlazu (wlazKomora), oraz nadawania błędnego nadawania relacji obiektom różnych baz,
- poprawka eksportu zmodyfikowanych obiektów o geometrii circleByCenterPoint,
- import obiektów np. EGB_Budynek o geometrii punktówej - centroidy projektowanych budynków,
- usprawniono pracę na rastrach piramidowych, także o bardzo dużych rozmiarach (1GB i większych) - wielokrotnie przyspieszono odświeżanie mapy (np. z 2 minut do max. 2 sek),
- przy wywołanym oknie Szybkiej edycji tekstu, po wskazaniu tekstu na mapie, tekst jest od razu gotowy do edycji i na mapie widać aktualną treść tekstu,
- poprawka generowania obiektu powierzchniowego taśmociąg,
- poprawka automatycznej zmiany wysokości tekstów mapy zasadniczej przy zmianie jej skali,
- poprawka eksportu do DXF tekstów o dowolnej justyfikacji,
- poprawka w oknie edycji tekstu w zakresie zmiany justyfikacji i wyrównania,

29-06-2018

- w walidacji plików GML dodano podkategorię dla weryfikacji atrybutowych - weryfikację zgodnie z modelem GESUT. Wynik weryfikacji nie jest zgłaszany jako błąd tylko jako informacja, 

- poprawki w imporcie, walidacji, edycji i eksporcie niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z innymi systemami,
- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: Bydgoszczy, Bytomia, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gorzowa Wielkopolskiego, Grajewskiego, Jasielskiego, Katowic, Leżajskiego, Lidzbarskiego, Lwówka Śląskiego, Łańcuckiego, Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Puckiego, Rzeszowa, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tarnobrzega, Tarnobrzeskiego, Toruńskiego, Zgorzeleckiego, Złotoryjskiego,
- dla map w tle można ustalić tryb wyświetlania w ustalonej barwie lub szarości, wyłączyć jej wybieralność (wyłącza się tak przyciąganie do punktów mapy w tle), włączyć/wyłączyć pobieranie atrybutów punktów z mapy w tle do punktów bieżącej mapy,
- w imporcie plików DXF dodano rozpoznawanie i niewyświetlanie błędnie zdefiniowanych obiektów przesłonięć tekstów i budynków stosowanych w DXF z GeoInfo, użytkownik może także wyłączyć import tych obiektów w oknie importu DXF,
- w oknie z mapą Google dodano możliwość jej wydruku,
- w edytorze napisów dodano możliwość filtrowania napisów wielowierszowych,
- w oknie wstawiania szybkiego tekstu dodano możliwość wyłączania pobierania zaznaczonego na mapie tekstu,
- dla wybranego na mapie tekstu dodano możliwość włączenia przyciągania (snapowania) np. do punktu lub do linii (w zależności od ustawień przyciągania). Przyciąganie dotyczy punktu wstawienia tekstu,
- w informacji o obiekcie dodano info o kolorze w RGB,
- dla obiektów odcinków granic działek i użytków w oknie Informacje dodano wyświetlanie: numerów punktów końcowych, ich kody, współrzędne, warstwę, długość odcinka,
- w Legendzie, dla wskazanej warstwy/folderu dodano możliwość eksportu do innej mapy tylko tej wybranej warstwy/folderu,
- zmieniono sposób rysowania linii przerywanych, tak by linie sąsiednich obiektów tego samego typu nie zakrywały się wzajemnie,
- w menu Opcje-Parametry programu-Mapa dodano możliwość zmiany odległości położenia tekstu od punktu wstawienia,
- poprawka w funkcji Kontrola spójności mapy w zakresie wiązania punktów bez numerów z punktami numerowanymi,
- poprawki definicji linii, symboli, obiektów edytora mapy obiektowej
- poprawka sortowania punktów w tabeli współrzędnych (w niektórych przypadkach pojawiał się błąd systemowy)

Zmiany w dodatkowym module "Import danych EGiB SWDE/GML" do programu C-GML:
- dodano możliwość wyszukiwania działek po fragmencie numeru (wpisanie początku numeru w kolumnie numerów działek)
- rozszerzono możliwości filtrowania działek (ikonka filtrowania) o kryteria adresu, właściciela, powierzchni itd.,
- dodano możliwość filtrowania numerów działek, obrębów w ikonce obok tytułu kolumny (np. %33 - działki 133, 233, 433...)
- w generowaniu protokołu ustalenia granic można teraz wkleić listę identyfikatorów działek dla których mają być wygenerowane protokoły,
- w funkcji Adresowanie dodano możliwość importu adresów z pliku CSV, XLS z funkcją ustalenia przypisania kolumn do właściwych rodzajów danych (np. nazwisko, ulica, numer domu itd.),
- w funkcji Adresowanie dodano możliwość załadowania pliku tekstowego z określeniem terminu (daty i godziny) dla np. stawienia się na gruncie. Plik tekstowy ma mieć budowę identyfikator_działki[pełny TERYT z nr działki];data[dd.mm.rrrr];godzina[gg:mm]. We wzorze np. zawiadomienia można wstawić pole Data, Godzina i wówczas w zawiadomieniu dla każdej działki podane są właściwe czasy stawienia się,
- dodano możliwość edycji wzoru dokumentu wypisu z rejestru gruntów,
- dodano informację o liczbie porządkowej bieżącej działki oraz ilości wszystkich,
- poprawka ustalania formatu wydruku A4,
- poprawki dotyczące importu plików GML z EGiB (obsługa atrybutów: jednostka powierzchni działki, wiek budowy i przebudowy budynku),
- dodana opcja umożliwiająca wygenerowanie "Dokumentu własnego" hurtem dla wszystkich zaznaczonych działek
- w opcji Adresowanie->Szablony pism dodane pola: imiona rodziców, jednostka rejestrowa i numer KW i innych dokumentów własności
- dodana opcja zaznacz działki wchodzące w skład jednostki na liście działek
- poprawki w wydruku kartoteki lokali

wcześniejsze zmiany:

- poprawki niezbędne dla poprawnej wymiany danych w GML z ERGO Comarch, WEGA 2010 (Geopoz), EWMAPA, GeoInfo,

- dodano identyfikatory baz danych dla powiatów: strzeleckiego, sławieńskiego,
- poprawka kolorów "czarnych" (RGB 10,9,9 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej) nieustawionych dotąd dla niektórych obiektów do wydruku,