Legenda

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Legenda
Kategorie Mapa
GML
Paski narzędzi
Powiązania Warstwy
Edytor mapy obiektowej
Wstaw raster
Skrót klawiszowy Shift+F2

Legenda - narzędzie do zarządzania warstwami, rastrami, obliczeniami i mapami w tle, wywoływane ikoną Legenda.png z paska narzędziowego.

Okno legendy

Pasek ikon

LegPasek.JPG

- Odznacz.png - przycisk odznacza wszystkie rekordy w bazie danych i na mapie. Skrót do opcji pod prawym klawiszem myszy Operacje na bazie danych -> Odznacz wszystkie rekordy

- WalidacjaIko.png - przycisk wywołujący walidację pliku GML w standardzie Rozporządzenia z 2015 roku. Więcej w Walidacja

- LegOdswiez.png - przycisk odświeżający stan legendy

Warstwy

rozbudowany menadżer warstw. Poniżej widok listy wywoływanej po kliknięciu prawym klawiszem myszy na folder zawierający grupę warstw wraz z opisem kolejnych pól.

LegeWar.png

 • włącz widoczność warstw w tym folderze - opcja włączenia widoczności grupy warstw w wybranym folderze;
 • Zmień stan widoczności warstw w tym folderze na przeciwny - jeśli część warstw była widoczna, a część nie, to opcja przełącza widoczność odwrotnie - widoczne stają się niewidoczne, niewidoczne są włączone i widoczne;
 • wyłącz widoczność warstw w tym folderze - opcja wyłączenia widoczności grupy warstw w wybranym folderze;
 • ustaw warstwy w tym folderze na wybieralne - opcja pozwalająca na ustawienie wybieralności grupy warstw w wybranym folderze;
 • Zmień stan wybieralności warstw w tym folderze na przeciwny - jeśli część warstw była wybieralna, a część nie, to opcja przełącza wybieralność odwrotnie - wybieralne stają się niewybieralne, niewybieralne są wybieralne;
 • ustaw warstwy w tym folderze na niewybieralne - opcja pozwalająca na ustawienie niewybieralności grupy warstw w wybranym folderze;
 • ustaw kolor i typ linii dla warstw w tym folderze - opcja, dzięki której można ustawić ten sam styl linii i kolor dla grupy warstw. Opcje te przydają się także, gdy kolor lub styl linii dla warstwy nie zmieni się od razu - można wtedy to "wymusić".
 • dodaj folder - po jego utworzeniu można myszką zgrupować warstwy przeciągając je do folderu. Przykładowo: tworzymy folder Kanalizacja i przeciągamy do niego warstwy zawierające armaturę;
 • dodaj warstwę - tworzy nową warstwę w folderze;
 • usuń puste foldery w tym folderze - usuwa zbędne foldery;
 • pokaż całość - pokazuje całą warstwę na mapie;
 • usuń puste warstwy - usuwa zbędne warstwy;
 • wczytaj stan legendy/zapisz stan legendy - zapisywanie własnych wariantów ustawień dla warstw, co do ich widoczności i wybieralności; przydatne przy projektach z dużą ilością warstw;
 • ustaw obiektom domyślny styl linii/ustaw obiektom domyślne wypełnienie - możliwość ustawienia domyślnego stylu linii lub wypełnienia dla całej warstwy;
 • kopiuj styl linii/wypełnienie z warstwy do obiektów - kopiuje styl linii/wypełnienie do obiektów;
 • wstaw etykiety - automatyczne wstawianie etykiet dla obiektów w oknie mapy;
 • właściwości - wyświetla okno z właściwościami folderu i znajdujących się w nim warstw. Po wyborze pojawia się okno statystyk dla obiektów na warstwach:

LegWlasciwosci.JPG

 • importuj z... /eksportuj do... - bezpośredni import/eksport, działający podobnie jak w poleceniu Plik -> Import/Eksport
 • Ustaw filtr - możliwość wyboru warstw poprzez nałożenie filtru;
 • Usuń filtr - usunięcie zdefiniowanego filtru;
 • Zaznacz punkty na wszystkich warstwach;
 • Odśwież - odświeża okno legendy;
 • Operacje na bazie danych..." - opcja pozwala na ręczne operacje na bazie danych takie jak: uzupełnienie rekordu, zaznaczanie/odznaczanie wszystkich rekordów, bądź też zaznaczanie odwrotne;
 • Walidacja XML-GML Mapa Zasadnicza 2013 - sprawdza zgodność obiektów na warstwach z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
 • Walidacja XML-GML Mapa Zasadnicza 2015 - sprawdza zgodność obiektów na warstwach z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Więcej w Walidacja .

Ponadto jeśli klikniemy na konkretnej warstwie prawym przyciskiem myszy rozwinie się podobna lista opcji do powyższej, jednak bogatsza o kilka innych, istotnych funkcji, jak na przykład zamień łamane na krzywe/ zamień krzywe na łamane

Obliczenia

lista wszystkich obliczeń i zadań. Można szybko wejść do szukanego zadania klikając na otwórz zadanie

Rastry

zarządzanie rastrami;

Lista opcji dostępna pod prawym klawiszem myszki:

- menedżer rastrów — odpowiednik Opcje > Menedżer rastrów;

- wpasuj raster — odpowiednik Mapa > Raster > Wpasowanie rastra;

- ustaw rastry w tym folderze na widoczne;

- ustaw rastry w tym folderze na niewidoczne;

- dodaj raster;

- usuń rastry z tego folderu;

- dodaj folder;

- aktualizuj ścieżki rastrów (lub wskazanie nowej ścieżki do folderu z rastrami);

Użycie menu pod prawym klawiszem myszki przy wskazaniu kursorem nazwy założonego wcześniej folderu z rastrami skutkuje wyświetlaniem podobnego zestawu komend jak powyżej, lecz bez możliwości wywołania menadżera rastrów i wpasowania rastra. Klikanie na poszczególne rastry na liście i użycie prawego klawisza pozwala na zastosowanie do tego rastra poleceń:

- ustaw raster widoczny/niewidoczny (tak samo skutkuje klikanie na pole z „ptaszkiem” obok nazwy rastra);

- usuń raster z mapy;

- przesunięcie rastra (poprzez wpisania przyrostów współrzędnych wzdłuż osi X, Y oraz współczynników zmiany skali wzdłuż tych osi);

- aktualizuj ścieżkę rastra;

- pokaż całość;

- wstaw obrys na mapę - umieszczamy obrys rastra, który wskazuje jego położenie, przydatne przy eksporcie mapy do AutoCAD’a, można w tym programie umieścić raster graficznie wskazując narożniki wektorowej ramki, bez używania wpisów współrzędnych wpięcia, skali rastra itp. parametrów;

- otwórz raster w C-Raster;

- właściwości — parametry i opis dodatkowy;

Rastry legenda.png

Bazy danych

zarządzanie bazą danych

Widoki

zapisywanie widoku (uwzględnianie zakresu i skali) z bieżącego okna mapy pod własną nazwą. Do widoku można powrócić w dowolnym momencie.

Lista opcji dostępna pod prawym klawiszem myszki:

- Dodaj folder (zawierający zestaw widoków), - Dodaj widok

Po wskazaniu nazwy zapisanego widoku mamy możliwość wczytania go lub usunięcia

Mapa w tle

możliwość włączenia podglądu wybranej mapy z dowolnego projektu, w tle mapy aktywnej (maksimum 7 map). Po włączeniu podglądu mapy, można ustalić jej stopień przezroczystości poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszki na nazwie mapy, na liście map w legendzie -> Ustaw intensywność mapy lub klikając na pasek z liczbą procentów obok nazwy mapy w tle.

IntensMapaWTle.png

W oknie można ustawić przezroczystość mapy w tle, która z kolei będzie miała wpływ na intensywność wyświetlania mapy. Dodatkowo mapa może być czarno-biała, cała w innym, wybranym z paska kolorze oraz - przy pomocy funkcji rozjaśnij - pozbawiona cieniowania. Oznacza to, że wybór innej barwy oraz funkcji rozjaśnij ustawi mapę w tle całą w jednolitym kolorze. Może być to bardzo przydatne do stworzenia mapy wywiadu terenowego (mapy porównania z terenem).

Mapy wyświetlane w tle nie podlegają edycji. Przy rysowaniu obiektów, które oparte są o punkty pochodzące z mapy w tle, te punkty z mapy w tle są kopiowane wraz z atrybutami do bieżącej mapy/tabeli. Kopiowanie można wyłączyć pod prawym klawiszem myszy na nazwie mapy w tle -> Nie kopiuj z mapy w tle lub klikając na ikonkę "i" obok nazwy mapy w tle.

AtryPunkty.png

Na rysunku punkt1 i punkt2 trafiły do tabeli w trakcie rysowania linii, skopiowane z mapy w tle. Jak widać, poza współrzędnymi i kodem mają też atrybuty ZRD, BPP, STB, RZG.

Mapy podłączone w Legendzie do tła mapy bieżącej, mają możliwość ustawienia intensywności treści mapy oraz przełączenia jej w tryb czarno-biały (odcieni szarości).

Mapatloo.png